Informationsfolder Lärkans förskola

Tomelilla kommun
Barn och Utbildning
LÄRKANS FÖRSKOLA
Välkommen till Lärkans Förskola!
Skomakaregatan 10
273 36 Tomelilla
0417-181 65
150710
På Lärkans Förskola lär och utvecklas vi tillsammans
Vår verksamhet bygger på barnens behov och intressen.
Vi vill ge barnen tid för att
– leka
– utforska
– fundera på möjliga lösningar
för att förstå sin omvärld.
Vi vill stimulera barnens nyfikenhet och lust att lära.
Detta gör vi genom att tillsammans med barnen
 undersöka
 upptäcka
 uppleva
samt genom att ge barnen utmaningar för att utvecklas!
Alla barn ska bli sedda och lyssnade på varje dag.
Målet är självständiga barn som kan, vill och vågar!
Förskolan har fem avdelningar:
Barn 1-3 år
Bofinken och Svalan
Barn 3-4 år
Domherren och Talgoxen
Barn 5 år
Måsen
Lärkans Förskola har öppet kl.06:00-18:00
En gång per termin håller förskolan stängt.
Tre veckor under sommaren är tätortens förskolor tillsammans på en
förskola.
Telefonnummer:
Förskolechef, Lärkans Förskola:
Pia Svensson
0417-181 65
[email protected]
0709-95 81 65
Barn- och Utbildningschef:
Jonas Åkesson
0417-184 88
Avd. Bofinken
Avd. Svalan
Avd. Domherren
Avd. Talgoxen
Avd. Måsen
0417-181 61
0417-181 66
0417-183 86
0417-182 88
0417-182 89
Förskolans mobil.nr (om du inte når oss på avdelningen):
0709-95 81 66
OBS! På detta mobilnummer kan du även anmäla frånvaro via SMS
Kök, Kostenheten/Elise Englund
0417-181 67
Lokalvård, Allianceplus AB: lokalvårdare Ida Bech
Kommunens hemsida:
http://www.tomelilla.se/
Direktlänk till Lärkans Förskola:
http://www.tomelilla.se/utbildning-barnomsorg/forskola-ochbarnomsorg/forskolor/larkans-forskola/
Vårdnadshavares ansvar:
 Prata alltid med personal vid hämtning och lämning.
 Frånvaroanmälan ska göras innan klockan 09:00 till respektive
avdelning,
eller lämna ett sms på förskolans mobilnummer: 0709-95 81 66.
Tidig frånvaroanmälan gör att rätt antal matportioner tillagas och
underlättar planering av personalbemanning.
 Kontakta oss dagen innan barnet kommer tillbaka efter sjukdom.
Det kan finnas viktig information att få.
 Meddela alltid om någon annan ska hämta ditt barn.
Ska kunna legitimera sig med ID-handling.
 Ring om du som vårdnadshavare skulle bli mer än 30 minuter
försenad.
 Var noga med att stänga grinden, för ditt och andra barns
säkerhet. Tack!
Förskolans gemensamma rutiner
Vi arbetar med att ha genomgående lika rutiner på hela förskolan.
Personalen har ansvar för alla barn på förskolan och vi möts dagligen
både ute och inne.
Inskolning
På förskolan använder vi föräldraaktiv inskolning. Det innebär att det är
vårdnadshavare som inskolar barnet i vår verksamhet med stöd av
personalen. Barnet tränas i att vara i vår verksamhet, inte på att bli
lämnad. Som vårdnadshavare får man en god inblick i vad förskolans
verksamhet erbjuder barnet.
Inskolning på förskolan sker antingen i grupp eller enskilt.
Inskolningsperioden kan variera från 6-10 dagar beroende på det
individuella barnet. Vi planerar inskolningsdagar/tider tillsammans med
vårdnadshavare under det första besöket.
Det är viktigt med ett förtroendefullt samarbete kring barnet och vi
behöver lära känna både barn och vårdnadshavare.
Under inskolningsperioden vill vi att barn och vårdnadshavare ska ha en
möjlighet att bekanta sig med personal, övriga barn och vår miljö så att
man tryggt kan lämna sitt barn i vår verksamhet. Tiden utökas
allteftersom barnet känner sig tryggare, och vårdnadshavaren lämnar
successivt barnet mer i vår omsorg.
Efter en tid möts vårdnadshavare och personal för ett uppföljningssamtal
angående hur man upplevt inskolningstiden samt barnets trivsel på
förskolan.
Inskolningsrutiner finns på förskolans hemsida (Där finns exempel på hur
en inskolningsperioden kan se ut)
Ansvarsövertagande - att lämna och hämta på förskolan
Vi vill att alla barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna till
förskolan. Det är allas ansvar att överlämnandet blir bra, dvs. en kort
information om barnets tillstånd (exempelvis händelser hemma som kan
påverka barnet under dagen) och ett tydligt ”hejdå”. Då barnet ska gå
hem avslutas aktiviteten på vårdnadshavarens initiativ som får stöd av
personal om så önskas.
Vi förväntar oss att vårdnadshavare tar över ansvaret för barnet när man
samtalat med avdelningens personal.
Barnens utrustning
Vi uppmuntrar barnet att äta själv, uppleva och utforska med hela
kroppen. Klä därför barnet i praktiska och oömma kläder som tål barnets
lekande vardag.
Ombyteskläder ska finnas på barnets hylla eller i väska. Märk med
barnets namn eller initialer (går bra att skriva på tvättrådslappen.)
Ombyteskläder att rekommendera är:
 Minst fyra par kalsonger/trosor
 En tröja med lång ärm
 Två tröjor med kort ärm
 Två par byxor
 Två par strumpor
På förskolan är vi ute varje dag, oavsett väder. Barnet måste ha kläder
som passar de väder som förekommer under den aktuella årstiden.
Oavsett årstid behövs alltid regnkläder och stövlar.
Vårdnadshavare ansvarar för att barnets utrustning är i rätt storlek.
Övrig utrustning som kan behövas är blöjor, nappar, ”snuttefiltar” och
gosedjur.
Vila
Barnen på avdelningarna Bofinken och Svalan sover utomhus. Då är
överdragskläder i fleece att rekommendera samt mössa, vantar och
tjockare strumpor (under vinterhalvåret).
Vi hjälper er gärna med råd om vilken utrustning ditt barn behöver ha på
förskolan.
Barnens egna saker
Förskolan ansvarar inte för medtagna saker, personalen prioriterar sin tid
med barnen istället för att leta efter försvunna föremål.
Barnens schema
På ditt barns schema ska du ange den tid du kommer att lämna och
hämta ditt barn (vistelsetid). Vistelsetiden grundar sig på din arbetstid
eller studietid.
Inrapportering av gällande schema sker via ”Dexter” som du får tillgång
till då ditt barn erhållit plats på förskolan (lösenord sänds hem).
Vi tar över och lämnar tillbaka ansvaret för ditt barn vid den tidpunkt du
angett i schemat. Det är viktigt att du som förälder följer ditt schema
eftersom vår schemaläggning för personalen grundas på barnens
vistelsetid.
När det inträffar något som gör att du blir försenad förväntar vi oss att du
ringer och meddelar oss det. Tillfälliga förändringar i vistelsetid ska
meddelas snarast till personalen på avdelningen, och vid varaktiga
förändringar ska ett nytt schema lämnas in.
Utvecklingssamtal
En gång per år (vårterminen) bjuder vi in vårdnadshavare till ett samtal
om barnets trivsel och utveckling. Förskollärare ansvarar för samtalet,
men det är arbetslagets gemensamma observationer som framförs vid
utvecklingssamtalet. Ytterligare samtal kan bokas om vårdnadshavare
eller personal önskar.
Observationer
Vi iakttar fortlöpande gruppen och det enskilda barnet för att se vilka
intressen och utvecklingsbehov som finns. Detta ligger till grund för vår
planering av verksamheten.
Vid sjukdom
På förskolan umgås barnen mycket nära varandra och därför sprids
smitta lätt.
Av hänsyn och respekt för övriga i barngruppen förväntar vi oss att
barnen är hemma tills att de är friska.
När ditt barn är på förskolan ska det orka med de aktiviteter som vi har
under dagen, det är allmäntillståndet som avgör när barnet kan återgå i
verksamheten.
 Vid feber bör barnet ha en feberfri dag innan det återgår till
förskolan.
 Vid magsjuka bör barnet stanna hemma 48 timmar. Syskon bör ej
lämnas då dessa kan bära på smittan.
Du kan läsa mer i broschyren ”När ditt barn blir sjukt”.
Medicinering
I första hand ska barnet medicineras hemma.
Om det inte går att undvika ska
 medicinlista fyllas i vid varje nytt tillfälle med uppgifter om medicin
och dosering. Be att få lista av personalen.
 Medicin ska vara i sin originalförpackning med doseringsföreskrifter
Av säkerhetsskäl medicinerar vi inte barnet om listan ej är ifylld, eller om
medicinen ej är i originalförpackning.
Planeringstid
Vid planering av verksamhetens innehåll tar annan avdelnings personal
över ansvaret. Vid dessa tillfällen utvärderas och planeras
verksamheten.
En dag per termin har förskolan stängt. Datum meddelas i början av
varje termin. Dagen ägnas åt utvärdering och planering.
Föräldramöte
Två gånger om året bjuder personalen in till föräldramöte alternativt
föräldraträff. Personalen informerar om verksamhetens innehåll och mål.
Vårdnadshavare är välkomna att framföra frågor och synpunkter
angående verksamheten.
Föräldraråd
Föräldrarådet träffas 1-2 gånger per termin och diskuterar aktuella frågor
som är gemensamma för hela förskolan. Rådet är ett forum för
vårdnadshavare att engagera sig i förskolans utveckling och verksamhet.
Föräldrarådet har inte någon beslutanderätt över förskolans arbete, men
eftersom rådet representerar samtliga vårdnadshavare är det en viktig
part i utvecklingen av förskolan. Genom dialog och konstruktiva
diskussioner finns möjlighet att påverka. För att rådet ska kunna
representera alla vårdnadshavare är det viktigt att meddela sina
representanter vilka frågor man tycker att rådet ska ta upp eller meddela
förskolechef. Lista på deltagarna i föräldrarådet finns på anslagstavlan
på varje avdelning. Även de som inte är representanter för någon
avdelning är välkomna att delta på föräldrarådsmöte.
Sekretess/tystnadsplikt
Gäller för alla som arbetar inom förskolan.
Personal får inte berätta för någon utomstående det man får vetskap om
angående barnen och om deras familjer.
För att vid samverkan med ex. BVC eller BUP göra det möjligt att
tillsammans finna goda lösningar för ett barns utveckling, finns en
blankett för sekretessgenombrott där vårdnadshavare kan ge sitt
samtycke till utbyte av information.
Anmälningsplikt
Alla som arbetar i förskolan har anmälningsskyldighet om man känner
oro för att ett barn far illa. Det kan handla om sviktande omsorg (hygien,
kläder) och övergrepp (fysiska och psykiska).
Det är förskolan som anmäler, men socialnämnden som utreder
alternativt polisen.
Klagomålsrutiner
Vid klagomål gällande verksamheten ska du som vårdnadshavare i
första hand vända dig till:
1. avdelningens pedagoger
2. förskolechef.
3. Klagomål kan även lämnas in via kommunens hemsida. Klagomål
som kommit förskolechef till handa ska besvaras inom 10 dagar.
Klagomålsrutiner finns på förskolans hemsida
Dagsrutiner
Måltider
Måltiden ska vara en positiv upplevelse.
Vi vill att måltiderna ska vara en lugn och trevlig stund där det finns tid
för dialog, att alla ska kunna delta i samtalet. Vid måltiden tränas
turtagning, hänsyn och bordsskick.
I samråd med vårdnadshavare får vi en bild av barnets vanor vid måltider
och delger hemmet vanor som barnet har på förskolan.
Vi uppmuntrar och gör barnet nyfiket att våga prova nya smaker. Vi
”känner av” barnet och ser barnets individuella behov som hunger och
mättnad.
Av- och påklädning
Vi ger barnet tid att själv försöka att ta av och på sig. Vi uppmuntrar
barnen att hjälpa varandra. Barnet får själv försöka först med stöd och
uppmuntran av personal och erbjuds hjälp när det behövs. Vi undviker
stress genom att mindre grupper slussas in och ut.
Utevistelse
På förskolan är vi ute varje dag oavsett väder. Vi har närhet till skog och
park samt till centrum med bibliotek och kulturhus.
Utomhus kan barnen få utlopp för sin rörelselust. Förskolans gård
erbjuder möjlighet till att springa, klättra, cykla, gunga och andra fysiska
aktiviteter som t.ex. att gräva och bära pinnar. På området finns träd och
buskar som ger skugga vid sol.
Personalen fördelar sig på gården, är närvarande och delaktiga i leken,
observerar barnens lek och hjälper igång leken när det behövs.
Vi lämnar ibland gården för vistelse i skog och närmiljö. Vid dessa
tillfällen bär alla trafikväst. Att vistas utanför gården är ett stort ansvar
och vi är noga med att se till att vi är tillräckligt med personal i
förhållande till antal barn innan vi ger oss av. På förskolan lämnas
uppgifter ang. vem som deltar och på vilket telefonnummer man kan nå
personalen.
Vila
De yngsta barnen sover utomhus i liggvagnar eller i vårt lilla sovhus. De
äldre barnen vilar/sover inomhus vid behov.
Lek
Lek förekommer under hela dagen på förskolan. Lek =Lärande
Personalens uppgift är att skapa förutsättningar för leken (förändra
miljön, tillhandahålla material) och att vara engagerade i det barnen gör.
Samling/gruppaktivitet
Vi fördelar barngruppen i mindre grupper under dagen för att tillgodose
deras olika behov och intressen. I den mindre gruppen får barnen en
större möjlighet att bli sedda och komma till tals. Det blir en lärsituation i
lugn miljö som är utvecklande för alla.
Födelsedag
På förskolan uppmärksammar vi ditt barn på födelsedagen.
Förskolan arbetar utifrån ett värdegrundsperspektiv där alla ska få
möjlighet att känna delaktighet och gemenskap. För att barn inte ska
uppleva ett utanförskap vill vi att ni sköter inbjudan till kalas hemifrån.
Det vill säga; vi vill inte att ni delar ut eller lägger inbjudningskort på
barnens hyllor här på förskolan.
Avd.Bofinken/Svalan, barn 1-3 år
Barnen uppmärksammas på sin födelsedag eller i nära anslutning till
dagen med:
- Fasadflagga
- Bild på barnet i hallen
- Samlar barnen en liten stund under dagen för att för att
uppmärksamma barnet som fyller år.
Exempel på aktiviteter som kan förekomma:
Sjunger tillsammans, väljer önskesång, (sångpåse), blåsa
såpbubblor, födelsedagskrona, speciell födelsedagsstol, ballonger.
- Barnet som fyller år får bjuda runt fatet med skivad frukt (förskolan
tillhandahåller frukten)
- Barnet får en födelsedagspresent.
Avd.Domherren/Talgoxen/Måsen, barn 3-5 år
Barnen uppmärksammas på sin födelsedag eller i nära anslutning till
dagen med:
- Fasadflagga
- Uppsatt bild på barnet
- Samlar barnen en liten stund under dagen för att för att
uppmärksamma barnet som fyller år.
Exempel på aktiviteter som kan förekomma:
Födelsedagsstol, födelsedagskrona, golvflagga, tänder ljus,
sjunger önskesånger/födelsedagssång.
- Frukt serveras på bricka
- Dukat fint till barnet som fyller år vid lunch.
- Barnet får en födelsedagspresent