Power Supply

Nätaggregat
ska
PåSven
AppleCare
Anvisningar för byte
Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.
Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.
Varning : Håll smådelar utom räckhåll för barn.
Varning : Det finns vassa kanter inuti datorn. Var försiktig när du utför åtgärden.
Nödvändiga verktyg
Följande verktyg behövs för åtgärden :
• #2 Krysspårmejsel med magnetisk spets
• en liten skruvmejsel
• 2,5 mm insexnyckel (ingår)
• tång med smal nos
Öppna datorn
Varning : Stäng alltid av datorn innan du öppnar den för att undvika att skada datorns inre delar eller dig själv.
När du just har stängt av datorn kan de inre delarna vara mycket heta. Låt datorn stå och svalna ett tag innan
du fortsätter.
1. Ställ datorn på en ren och plan yta.
2. Om datorn är i viloläge, väcker du den genom att trycka på strömbrytaren framtill på datorn.
3. Stäng av datorn och vänta fem minuter innan du fortsätter.
4. Om du har anslutit en låskabel genom spärrhandtaget på datorns baksida, tar du bort den.
5. Koppla loss alla kablar från datorn utom nätsladden.
1
Power Mac G4 (Mirrored Drive Door_FW 800) - Power Supply
S073-0723 Rev. B
6. Rör vid metallblecken över PCI-platserna på datorns baksida. (Figur 1)
Viktigt : För att förhindra elektriska stötar som kan skada datorn ska du alltid röra vid metallblecken innan du rör någon av
datorns inre delar eller installerar något i den. För att skydda datorn mot statisk elektricitet bör du undvika att gå omkring i
rummet tills du har installerat klart och stängt datorn.
Figur 1
7. Koppla ur nätsladden. (Figur 2)
Varning : Koppla aldrig in nätsladden och starta aldrig datorn om inte alla inre och yttre delar sitter på plats
och datorn är stängd. Om du använder datorn när den är öppen eller det saknas delar, kan det skada både
dig och datorn. Se till att nätsladden inte ansluts innan åtgärden är avslutad och datorn stängd.
Varning : Nätaggregatet är en högspänningskomponent och får inte öppnas, inte ens när datorn är avstängd.
Om nätaggregatet behöver service, kontaktar du ett Apple-serviceställe.
Figur 2
8. Lyft spärren på datorns högra sida.
9. Lägg försiktigt ner sidostycket på ett plant underlag. Lägg ner sidostycket på en mjuk och ren duk så undviker du att repa
höljet.
Varning : Om du ser några lampor som lyser på moderkortet så har datorn inte stängts av. Stäng sidostycket
och stäng av datorn innan du fortsätter.
S073-0723 Rev. B
Power Mac G4 (Mirrored Drive Door_FW 800) - Power Supply
2
Ta bort den installerade fläkten och nätaggregatet
Innan du kan ta bort fläkten och nätaggregatet måste du först ta bort :
• Hårddiskhållaren i främre facket
• Hårddiskhållaren i bakre facket
• Hållaren för optisk enhet
Anmärkning : På vissa bilder visas en tom hårddiskhållare. Stegen som ska utföras är desamma antingen det sitter en hårddisk
i hållaren eller inte.
1. Om det finns hårddiskar i den främre hårddiskhållaren, kopplar du loss hårddiskkablarna genom att dra loss kontakterna
från enheten.
Anmärkning : Du kan behöva använda en tång för att ta tag i kontakterna och dra loss dem.
Varning : Dra inte i själva kablarna.
2. Tryck ner spärren på högra sidan av den främre hårddiskhållaren (1). (Figur 3)
3. Medan du håller ner spärren drar du hållaren framåt (2) och ut ur datorn. (Figur 3)
Varning : Var försiktig så att du inte skrapar eller klämmer någon kabel medan du drar ut hållaren.
Figur 3
3
Power Mac G4 (Mirrored Drive Door_FW 800) - Power Supply
S073-0723 Rev. B
4. Ta bort skruven (1) som håller fast den bakre hårddiskhållaren i datorns chassi med en krysskruvmejsel. (Figur 4)
Anmärkning : På vissa modeller finns eller behövs inte den här skruven.
5. Dra spärren på vänster sida framåt (2), och dra hållaren uppåt (3) så att tapparna på baksidan av hållaren släpper från chassit. (Figur 4)
Figur 4
6. Vrid tillbaka hållaren från chassit så långt att du kommer åt enhetskablarna.
7. Koppla loss data- och strömkablarna (P2 och P3) från hårddiskarna. (Figur 5)
Anmärkning : Du kan behöva använda en tång för att ta tag i strömkontakterna och dra loss dem.
Varning : Dra inte i själva kablarna.
Figur 5
8. Ta bort hållaren från datorn.
S073-0723 Rev. B
Power Mac G4 (Mirrored Drive Door_FW 800) - Power Supply
4
9. Ta bort bakstycket från hållaren för optiska enheter. (Figur 6)
Figur 6
10. Lossa de två skruvarna som håller enhetshållaren på plats inuti datorn. (Figur 7)
Figur 7
5
Power Mac G4 (Mirrored Drive Door_FW 800) - Power Supply
S073-0723 Rev. B
11. Dra hållaren bakåt och vrid den så att du kommer åt enhetskablarna.
12. Koppla loss data- och strömkablarna (P6 och P7) från enheterna och ta bort hållaren från datorn. (Figur 8)
Figur 8
13. Koppla loss ATA-bandkabeln från moderkortet. (Figur 9)
Figur 9
S073-0723 Rev. B
Power Mac G4 (Mirrored Drive Door_FW 800) - Power Supply
6
14. Koppla loss den andra ATA-bandkabeln från moderkortet, och vik den bakåt så att kontakten till den nedre fläkten syns.
(Figur 10)
Figur 10
15. Varning : Låsfliken på fläktkontakten är bräcklig. Om låsfliken bryts av bör kontakten fortfarande gå att använda. Du bör
dock vara försiktig när du kopplar loss fläktkontakten.
Lyft försiktigt upp låsfliken på fläktkabeln med en liten skruvmejsel när du kopplar loss kabeln från moderkortet. (Figur 11)
Figur 11
7
Power Mac G4 (Mirrored Drive Door_FW 800) - Power Supply
S073-0723 Rev. B
16. Ta loss fläkten från hyllan för optiska enheter genom att dra den rakt uppåt, och ta sedan bort den från datorn. (Figur 12)
Figur 12
17. Anmärkning : Det här steget kan kräva visst tvång.
Koppla loss strömkabeln från moderkortet genom att trycka och hålla in sidofliken samtidigt som du drar kontakten uppåt.
(Figur 13)
Figur 13
S073-0723 Rev. B
Power Mac G4 (Mirrored Drive Door_FW 800) - Power Supply
8
18. Koppla loss strömkablarna från kabelhållarna längst ner i chassit. (Figur 14)
Anmärkning : Tryck på fliken på vänster sida för att öppna klämman som håller fast strömkabeln med fyra ledare.
Figur 14
19. Dra kablarna genom öppningen i hyllan för optiska enheter. Det kan vara enklast att dra en kabelbunt i taget, t.ex. kablarna
med mindre strömkontakter före huvudströmkabeln. (Figur 15)
Figur 15
9
Power Mac G4 (Mirrored Drive Door_FW 800) - Power Supply
S073-0723 Rev. B
20. Ta bort skruven från den bakre panelen med den medföljande 2,5 mm insexnyckeln. (Figur 16)
Figur 16
21. I närheten av det övre framre hörnet av datorn, Ta bort krysspårrskruven från sidostycket I främre delen av nätdelen.
(Figur 17)
Figur 17
S073-0723 Rev. B
Power Mac G4 (Mirrored Drive Door_FW 800) - Power Supply
10
22. Viktigt : I det här steget kan ett visst mått av tvång krävas för att nätaggregatet ska lossna.
Tryck nätaggregatet inåt medan du håller i sidostycket, och skjut nätaggregatet framåt mot frontpanelen. Ta bort nätaggregatet och kabelhållarna från datorn. (Figur 18)
Figur 18
Varning : Nätaggregatet är en högspänningskomponent och får inte öppnas, inte ens när datorn är avstängd.
Om nätaggregatet behöver service, kontaktar du ett Apple-serviceställe.
Ersätta nätaggregatet
1. Installera det nya nätaggregatet.
Anmärkning : Lägg märke till att skårorna på chassits sidostycke passar in med flikarna på baksidan av nätaggregatet.
(Figur 19)
Figur 19
Håll i nätaggregatet med båda händerna, och se till att flikarna på nätaggregatet ligger i linje med skårorna i chassit.
Tryck och skjut det nya nätaggregatet på plats så att baksidan av nätaggregatet ligger an mot chassit, och skruvhålen på
nätaggregatet och chassit ligger i linje med varandra. Du kan behöva ta i lite grann.
11
Power Mac G4 (Mirrored Drive Door_FW 800) - Power Supply
S073-0723 Rev. B
Dra strömkablarna till hårddiskarna (kontakterna P4 och P5) genom öppningen i hyllan för optiska enheter innan du drar
igenom kabeln till moderkortet (kontakt P1).
Anmärkning : När du har installerat hårddiskhållaren igen, kontrollerar du att kablarna är dragna på följande sätt :
• Kontakterna P4 och P5 under den främre hårddiskhållaren
• Strömkontakten P1 mellan hårddiskhållaren och fläkten
• Kontakterna P6 och P7 så att de kan nå hållaren för optiska enheter
• Kontakterna P2 och P3 så att de kan nå enheter i bakre hårddiskhållaren (Figur 20)
Figur 20
Sätt fast kabelbunten på botten av chassit med kabelhållarna.
Varning : Kontrollera att kablarna inte kommer i kläm när du stänger kabelhållarna.
S073-0723 Rev. B
Power Mac G4 (Mirrored Drive Door_FW 800) - Power Supply
12
2. Installera er fläkt
Anmärkning : Placera fläkten i linje med de tre flikarna i enhetshyllan och skjut fläkten rakt nertills du känner att den
klickar på plats. (Figur 21)
Figur 21
Anmärkning : Dra fläktkabeln under flatkabeln och över den smalare flexkabeln så som visas nedan. (Figur 22)
Figur 22
13
Power Mac G4 (Mirrored Drive Door_FW 800) - Power Supply
S073-0723 Rev. B
3. Sätt tillbaka hållaren för optiska enheter.
Anmärkning : Innan du skjuter tillbaka hållaren i enhetshyllan, kontrollerar du att bunten med strömkablar vid sidopanelen ligger i den nersänkta kanalen. (Figur 23)
Figur 23
Anmärkning : När du skjuter tillbaka hållaren i enhetshyllan, kontrollerar du att fliken på undersidan av hållaren går in i
skåran i enhetshyllan. (Figur 24)
Figur 24
Anslut kablarna till den optiska enheten. (Figur 25)
Figur 25
S073-0723 Rev. B
Power Mac G4 (Mirrored Drive Door_FW 800) - Power Supply
14
Anmärkning : Innan du skjuter tillbaka bakstycket på enhetshållaren, kontrollerar du att överkanten av bakstycket hakar i
överkanten av enhetshållaren. (Figur 26)
Varning : Var försiktig så att strömkabeln inte kommer i kläm mellan bakstycket och hållaren.
Figur 26
Figur 26
15
Power Mac G4 (Mirrored Drive Door_FW 800) - Power Supply
S073-0723 Rev. B
4. Sätt tillbaka hårddiskhållaren i det främre utrymmet.
Viktigt : Rikta in piggen ovanpå hållaren med kanalen i mitten på undersidan av hyllan för optiska enheter. Piggen hjälper
till att styra hållaren. Rikta sedan in de två andra piggarna, och skjut in hållaren tills piggarna och spärren på höger sida
klickar på plats. (Figur 27)
Figur 27
Kontrollera att strömkablarna P4 och P5 antingen är anslutna till hårddiskarna eller instoppade under hårddiskhållaren.
(Figur 28)
Figur 28
S073-0723 Rev. B
Power Mac G4 (Mirrored Drive Door_FW 800) - Power Supply
16
5. Sätt tillbaka hårddiskhållaren i det bakre utrymmet.
Lägg märke till att piggarna på baksidan av hållaren passar i skårorna i chassit. (Figur 29)
Figur 29
Anslut kablarna till hårddiskarna.
Vrid på enheten, och rikta in piggarna med skårorna i chassit. Tryck hållaren inåt och neråt tills piggarna och spärren på vänster sida klickar på plats. (Figur 30)
Figur 30
17
Power Mac G4 (Mirrored Drive Door_FW 800) - Power Supply
S073-0723 Rev. B
Stänga datorn
1. Kontrollera att du har satt tillbaka alla skruvar du tog bort och att alla interna kablar är anslutna.
2. Lyft upp sidostycket, lyft spärren och tryck sidostycket mot lådan tills det klickar på plats.
3. Återanslut alla kablar och starta om datorn.
Varning : Starta aldrig datorn om inte alla inre och yttre delar sitter på plats och datorn är stängd. Om du
använder datorn när den är öppen eller det saknas delar, kan det skada både dig och datorn.
Apple Computer, Inc.
© 2003 Apple Computer, Inc. Alla rättigheter förbehålls.
Det här dokumentet är skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, s.k. copyright, och all rätt förbehålls Apple Computer AB. Det
innebär att dokumentet inte får kopieras helt eller delvis utan skriftligt medgivande från Apple.
Apples logotyp är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. och är registrerat i USA och andra länder. Det tecken föreställande Apples logotyp som skrivs med alternativ+A får inte användas i kommersiellt syfte utan skriftligt tillstånd från Apple.
Informationen i dokumentet har kontrollerats för att vara korrekt.
Apple ansvarar inte för tryck- eller korrekturfel.
Apple Computer, Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
USA
+ 1 408 996 1010
http://www.apple.com
Apples, Apples logotyp, Mac, Macintosh och Mac-logotypen är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. och som är registrerade i USA och andra länder.
Power Mac är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc.
S073-0723 Rev. B
Power Mac G4 (Mirrored Drive Door_FW 800) - Power Supply
18