Gränsgruvan försvinner for gott

Gränsgruvan försvinner for gott
GRANSGRUVAN
talet. Man bröt zink, bly, silver,
Nu ftirsvinner det sista som
koppar och guld. Ibland var gruvan
stängd långa perioder, för att åter
öppnas niir metallpriserna steg.
påminner om att det någonsin
har varit gruvdrift vid Gråins-
Den lave som nu rivits vid
gruvan.
Vid lunchtid på måndagen
Griinsgruvan var uppställd 1973
och var en såkallad "gruvcirkus".
Det var gruvbolaget som tagit fram
petade en stor grävmaskin om-
kull laven. Området runt gru-
en portabel lave som snabbt och till
1åga kostnader kunde ställas upp
van ska snyggas till och så
småningomblir det skog planterad.
vid en mindre fyndighet.
Niir malmen var slut eller prisema sjönk kunde man flytta laven.
Tanken var att det bara skulle ta ett
Gruvdriften i Gråinsgruvan har
dygn att ställa upp laven och lika
lang tid att riva den.
Med gruvcirkusen följde monterbara hus för förråd, verkstäder
och en speciell grupp gruvarbetare som snabbt kunde få igang driften.
Sista gången driften var igång
var 7978, sen dess har det inte ta-
gits någon malm fran Grlinsgruvan. Den portabla gruvlaven har al-
till användning någon annanstans utan blivit ståen-
Nu skall området göras i ordning och på måndagen petade en
grävmaskin omkull laven. Sen tidigare har man rivit kontoret och
de baracker som fanns vid gruvan.
Marken runt gruvan planas ut
och så småningom skall det planteras skog diir. Några av de gruv-
hål som finns har man fyllt igen
och det skall gjutas betonglockpå
dem.
drig kommit
SVENTHOMSEN
0240-88206
de.
pågått i olika omgångar sen 1940-
tr
tJJ
zz
o
ö
F
l
LL
q)
B
-\
t<
a
N
q)
a-
$
a)
.Y
o
$
:(B
O)
a
s
a$
I\
s
q)
o
€
.i:
s.*
C)
>l!
- ,lt
å0E
trq)(a
z,
oc!
v)
$-{
d d
F{
-
I
oc!
ocC
.D
+i
339
äDtr
i
a
cg
€
F4
(1
tr{
ts{
C)
.=9 a
6
>e a
d
,o
..,,F
:il:
fij
i
Q)
s
a
o
r
Q)
B
$
o
('J
ä* äE
s
EtEå
|rli ti tr
$
3o E
(- EE o(itr :ö3"GQtr
O
q"&,
-H sU) gåå:#
f,.40 \J F::!Y
-:7, EgErE
',,1:;{!,2
. ':(fi.,'
Eä
r+
-,
t-{
o
-: q)
's'F F
F i $i
EH (n ; Eg å0
,
åbå
\r= c) EE Ä,E
(.)
*
'su
o)
'ö
s)
$
r
'Q
v
:(s
-:<
u)
r(B
=
s
*q
o
ts
o
to
iP