ribby 1:504 - Erik Olsson fastighetsbyrå

RIBBY 1:504
Ribby Allé 28 Västerhaninge
Överlåtelsebesiktning för säljare
2015-06-09
Besiktningsnr: 150609-3595
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR
SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN ...............................2
2 OKULÄR BESIKTNING ...................................................................3
3 RISKANALYS ...............................................................................6
4 FORTSATT TEKNISK UTREDNING ...................................................6
BILAGOR


Postadress Huvdkontor
Gustavsviksvägen 7
702 30 Örebro
Villkor
Fuktmätningsprotokoll
Telefon
Tel: 019-17 00 11
Tel: 08-410 096 70
Organisationsnr
556810-3310
Besiktningsnr: 150609-3595
UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING
ÖVERLÅTELSEBESIKTNING FÖR SÄLJARE ENLIGT SBR-MODELLEN
OBJEKT
Fastighetsbeteckning
Ribby 1:504
Adress
Ribby Allé 28
Postnummer/Ort
Kommun
137 42 Västerhaninge
Haninge
Fastighetsägare
Betty & Elias Kämpe
Beställare
Betty & Elias Kämpe
Besiktningsnummer
150609-3595
Besiktningsman
Patrik Sjölander
av SBR godkänd besiktningsman
Besiktningsmannen är medlem i Svenska
Byggingenjörers Riksförbund (SBR).
Besiktningsdag
2015-06-09
Med början kl: 08:00
Närvarande
Betty & Elias Kämpe, Fastighetsägare, del av tid
Sofia Kruse, Fastighetsmäklare
Patrik Sjölander, Svensk Kvalitetssäkring AB
Besiktningens genomförande
och omfattning
2015-05-29 skickades en uppdragsbekräftelse till
beställaren eller dess ombud. Vid besiktningen
gjordes en genomgång av uppdragsbekräftelsen.
Besiktningsmannen ansvarar inte för fel och är
inte skyldig att betala för krav som reklamerats
respektive framställts senare än två år efter att
uppdraget avslutats. Besiktningen omfattar
huvudbyggnaden.
Besiktningsnr: 150609-3595
BESIKTNING
1
GRANSKNING
AV T I L L H A N D A H Å L L N A H A N D L I N G A R S A M T
I N F O R M AT I O N F R Å N U P P D R A G S G I V A R E N
Tillhandahållna
handlingar
Besiktningsmannen har inte tagit del av byggnadstekniska
handlingar eller byggbeskrivningar.
Säljarinformation
Under denna rubrik är samtliga uppgifter lämnade av
fastighetsägare eller dess ombud. Uppgifterna är inte
kontrollerade av besiktningsmannen.
Muntliga upplysningar är lämnade av Betty & Elias Kämpe:

Fastighetsägarna har bott i huset sedan 2006.

Allting i huset har fungerat normalt under
innehavstiden.
Besiktningsnr: 150609-3595
2
OKULÄR
BESIKTNING
Särskilda
förutsättningar vid
besiktningen
Byggnaden var vid besiktningstillfället möblerad. Besiktning
har skett av de delar som varit normalt åtkomliga utan
omflyttning av belamrade ytor eller möbler. Bakomliggande
ytor ingår i köparens undersökningsplikt.
För ytor, utrymmen och byggnadsdelar som noterats helt
eller delvis ej besiktningsbara eller belamrade har
besiktningsmannen inget ansvar.
Notering ”Inget att notera” innebär att utrymmet eller ytan
bedöms vara i normalt skick med hänsyn taget till
byggnadens ålder och byggnadssätt.
Muntliga uppgifter
Avsikten har varit att i detta utlåtande redovisa
förhållanden, som framkommit vid besiktningen och då
även muntliga uppgifter av någon betydelse som lämnats
av besiktningsmannen vid besiktningen.
Skulle någon muntlig uppgift av betydelse ha
utelämnats eller blivit felaktigt återgiven, enligt
beställarens uppfattning, har beställaren att inom sju
dagar meddela besiktningsmannen vad som enligt
beställarens uppfattning skall ändras i utlåtandet.
Om sådant meddelande inte lämnats inom ovan angiven tid
kan inte besiktningsmannen göras ansvarig för eventuella
brister i utlåtandet, som på så sätt kunnat rättas.
Besiktningsnr: 150609-3595
Byggnadsbeskrivning
Byggnadsår:
2006
Hustyp, antal plan:
2-planshus
Markförhållanden:
Plan trädgårdstomt
Grundläggning:
Betongplatta på mark
Stomme:
Trä
Fasad:
Trä
Fönster/dörrar:
3-glas isolerfönster
Yttertak:
Sadeltak med betongpannor och underlagstak av råspont
Ventilation:
Mekanisk frånluftsventilation
Värmesystem:
Vattenburet via frånluftsvärmepump
Besiktningsnr: 150609-3595
Noteringar
Huvudbyggnad
Väderlek:
Ca 14ºC, Sol.
Utvändigt
Markförhållande:
Inget att notera.
Sockel:
Inget att notera.
Fasad:
Inget att notera.
Fönster/dörrar:
Inget att notera.
Rännor/stuprör:
Inget att notera.
Yttertak:
En takpanna har kanat ur sitt läge.
Vind:
Inget att notera.
Invändigt
Allmänt:
Fuktmätning/fuktindikering har utförts i fastigheten och
bifogas i separat fuktmätningsprotokoll.
Besiktning har skett i vänstervarv.
Entréplan
Entré/hall:
Inget att notera.
Tvättstuga:
Inget att notera.
Duschrum:
Inget att notera.
Trappförråd:
Inget att notera.
Vardagsrum:
Inget att notera.
Kök:
Läckageskydd saknas under kyl- och frysskåp.
Besiktningsnr: 150609-3595
Övre plan
Trapp/hall:
Inget att notera.
Sovrum 1:
Inget att notera.
Sovrum 2:
Inget att notera.
Badrum:
Inget att notera.
Sovrum 3:
Inget att notera.
Sovrum 4:
Inget att notera.
3
R I S K A N A LY S
3.1 Kök
När läckageskydd saknas under kyl och frys är detta en risk ur
fuktsynpunkt. Risk finns att läckage inte upptäcks i tid och att vatten
rinner ner i underliggande konstruktioner och orsakar fuktskador.
4
F O R T S AT T
TEKNISK UTREDNING
4.1 Tak
Rekommendationen är att lägga tillbaka takpannan för att vatten inte
skall läcka ner i underliggande konstruktioner och orsaka fuktskador.
Köpare kan begära fortsatt teknisk utredning för att klarlägga om risk för väsentligt
fel som besiktningsmannen antecknat i riskanalysen och under okulära noteringar
finns eller inte. Fortsatt teknisk utredning ingår inte i överlåtelsebesiktningen. En
sådan utredning kan beställas särskilt. Fortsatt teknisk utredning förutsätter
fastighetsägarens uttryckliga medgivande.
Besiktningsnr: 150609-3595
Stockholm 2015-06-09
Svensk Kvalitetssäkring AB
Patrik Sjölander
av SBR godkänd besiktningsman
Besiktningsnr: 150609-3595
Besiktningsnr: 150609-3595
Besiktningsnr: 150609-3595
Besiktningsnr: 150609-3595