Att jobba på Länsstyrelsen Gotland

Att jobba på Länsstyrelsen Gotland
maser inom en
rt
e
p
x
e
d
e
hälle m
e miljö
ett minisam
inspirerand
m
n
o
s
e
ll
te
ti
li
n
r
e
ä
en
rbetsplats
”Länsstyrels
. Det gör a
n
e
d
rå
m
o
k
sa olika sa
nya saker!”
den lär sig
ti
la
e
h
n
a
där m
tedt
Lukas Eles
Länsstyrelsen Gotland
Att tillvarata och utveckla våra medarbetares kompetens är avgörande för hur väl vi står rustade att utföra våra uppdrag, skapa
goda resultat och upprätthålla ett gott förtroende.
Som arbetsgivare strävar Länsstyrelsen efter en god balans mellan
arbetsliv och privatliv. Därför har vi flextid, bra semestervillkor och
förmåner för friskvård och föräldraledighet. Bredden i vårt uppdrag
ger dessutom våra medarbetare på Sveriges minsta, men vassa
länsstyrelse, stora möjligheter att utvecklas och att bidra till en god
samhällsutveckling.
Vår organisation består av en länsledning, vilket är landshövding
och länsråd. Den operativa verksamheten svarar fem enheter för.
Varje enhet har en chef som också ingår i Länsstyrelsens ledningsgrupp. Om du har ett samhällsorienterat engagemang och
vill medverka till utvecklingen av Gotlands län, då skulle du trivas
och göra nytta på Länsstyrelsen. Håll ögonen öppna när vi söker
personal!
I medborgarens tjänst
För oss på Länsstyrelsen, liksom för alla statsanställda, finns några
grundläggande principer som är utgångspunkten för allt vårt arbete:
Demokrati – all offentlig makt utgår från folket.
Legalitet – den offentliga makten utövas under lagarna
Objektivitet, saklighet och likabehandling – alla är lika inför lagen.
Fri åsiktsbildning – vi är medborgare med rätt att uttrycka våra
åsikter.
Respekt – den offentliga makten ska utövas med respekt för människors frihet och lika värde.
Effektivitet och service – verksamheten ska bedrivas så billigt och
med så hög kvalitet som möjligt med givna resurser.
Vår verksamhet är inriktad mot ett hållbart samhälle genom att:
Utveckla och vårda de gotländska värdena.
Fokusera på människan i relation till djur, natur och kultur.
Utföra vårt uppdrag på ett demokratiskt, rättsäkert och effektivt sätt.
Länsstyrelsens uppdrag
Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdag och regering
genomförs i Gotlands län. Vi samordnar olika intressen och för
fram invånarnas behov. Vårt uppdrag är att verka för en långsiktigt hållbar utveckling i hela regionen – som möjliggör ekonomisk
utveckling, en säker och miljö och social välfärd.
Student och praktik
Är du intresserad av att göra praktik eller examensarbete på
Länsstyrelsen? Vårt breda uppdrag gör det möjligt för många att
specialisera sig eller bredda sin kompetens. För oss är det viktigt
att praktik och examensarbeten är givande för både oss och dig
och därför tar vi emot examensarbetare och praktikanter i mån
av behov och plats.
Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation och våra 110 medarbetare arbetar med många olika samhällsfrågor – miljö, natur, kultur
arbetsmarknad, kompetensförsörjning, näringsliv, social utveckling, djurskydd, beredskap, , fiske, jämställdhet, integration, vatten,
infrastruktur och bostäder.
Läs gärna mer om våra olika verksamhetsområden och kontakta
oss och berätta vad examensarbetet eller praktiken skulle handla
om, hur det kan bidra till din utveckling och hur du kan bidra till
vår verksamhet. Ju bättre beskrivning av dig och din kompetens
desto större är dina möjligheter att utvecklas hos oss.
Intresseanmälan och frågor: [email protected]
Lukas Elestedt, GIS-samordnare, jobbar på enheten för Samhällsplanering och kulturmiljö.
Vad jobbar du med?
– För drygt två år sen började jag jobba som
samhällsplanerare på Länsstyrelsen. Idag
jobbar jag med informationssäkerhet och kartmaterial, främst här på
Gotland men också för länsstyrelserna gemensamt.
Vad tycker du är positivt med att jobba på Länsstyrelsen?
– Att arbeta på länsstyrelsen innebär ett varierande jobb med intressanta uppdrag. Förutom att vi i vårt arbete har kontakt med andra
länsstyrelser, nationella myndigheter och kommuner bygger arbetsdagen också på kontakter med gotländska företag och medborgare.
Hos oss jobbar bland annat, arkeologer, statsvetare, jurister, veterinärer, ekologer, kommunikatörer, ekonomer, biologer, geologer,
byggnadsantikvarier, kulturgeografer, samhällsplanerare, agronomer, lantmästare, arkitekter, fysiska planerare, arkivarier, marinbiologer, personalvetare, ingenjörer, genusvetare med flera.
Foto: Scandinav
Vi tar Gotland längre
- i dialog och med helhetssyn
Länsstyrelsen ska se till att regeringens och
riksdagens beslut, som påverkar länet, får så bra
effekt som möjligt. Länsstyrelsen är den mest
mångsidiga av Sveriges myndigheter. Våra
ansvarsområden och vår kompetens spänner
över hela samhällsområdet.
Vi arbetar med:
• att ge råd och information
• att bedriva tillsyn och kontrollera att olika
verksamheter följer lagar och riktlinjer
• att ge tillstånd, pröva överklaganden av
kommunala beslut och sammanställa
information
• att samordna länets krafter genom att ta
initiativ till olika möten och aktiviteter
• att ge bidrag till verksamheter av olika slag
Läs mer på www.lansstyrelsen.se/gotland
Länsstyrelsen i Gotlands län
Besöksadress: Visborgsallén 4, 621 85 VISBY
Telefon: 010-223 90 00, e-post: [email protected]