Uppföljning av Skarpängsprojektet 2015

1(4)
PROMEMORIA
2015-08-20
STADSBYGGNADSKONTORET
Miljö-, drift- och trafiksäkerhetsutskottet
2015-09-22
Gatu- och parkavdelningen
Alexandar Obrenovic
Åtgärdsuppföljning på kommunala vägar i Täby
Sammanfattning
Trafiksäkerheten är en viktig del av medborgarnas vardag. Därmed är Täbys
invånare involverade i projektet hastighetsdialog som initierar delaktighet och
förhoppningsvis förbättrar acceptans och förståelse för föreskrivna trafikregler.
Skarpängsprojektet 2014 resulterade, efter dialogmöte med invånare samt
skriftliga- och per telefon informerade synpunkter, i trafikåtgärden skyltbågarna
med 30 skylten och med budskapstexten ”För säker väg”. Avsikten med åtgärden
är höjd acceptansnivå för gällande hastighetsgräns 30 km/tim som eventuellt kan
leda fram till förbättrad körattityd och därmed till minskat antal fysiska
hastighetsreducerande åtgärder. Hastighetsmätningar gjordes före projektstart
samt efter ett år. Syftet är kartläggning av trafiksituationen med fokus på
bilisternas beteendepåverkan och respekt för den högsta tillåtna hastigheten
efter implementeringen av skyltbågarna. För att undersöka bilisternas körattityd
med avseende till skyltbågarna, valdes sju mätplatser strategiskt på
vägsektionerna utan farthinder.
Enligt beslut i MDT i januari 2015, genomfördes i maj 2015 en effektuppföljning
av vidtagna åtgärder i Skarpäng. Därmed genereras Skarpängsprojektet
med uppföljning av farthinder i sex punkter inom tätorten i Täby. Vid den aktuella
tidpunkten framkom dessutom önskemål om ett antal specifika trafikpunkter i
övriga Täby som ska följas upp med syfte att verifiera effekter av tidigare
vidtagna åtgärder i form av farthinder.
Sammanfattningsvis kan konstateras att skyltbågarna, med hänsyn till
hastighetsminskning, inte har avsevärd påverkan på bilisternas beteende.
Resultatet i de undersökta platserna visar en relativ tendens med avseende på
bilisternas acceptans i fråga om högsta tillåtna hastigheten 30 km/tim. Detta
innebär att i fyra av sju undersökta platser är hastigheten marginellt reducerad, i
två måttligt förhöjt samt konstant i en av mätpunkterna.
Resultatet tyder på att den mänskliga faktorn är oförutsägbar och att en bra
trafiksäkerhetsmiljö även förutsätter implementering av fysiska och övriga
åtgärder t.ex. elektroniska skyltar, intensifierad polisnärvaro etc.
Skyltbågarna har för syftet att accentuera 30-vägsentré vilken i kombination med
övriga trafikåtgärder formar en välplanerad trafikmiljö. Det som är av betydelse i
sammanhanget är att trafikprocessen är en komplex företeelse med många
faktorer i bilden. Bilisternas ålder, bakgrund, destination, resans art etc. bidrar till
körbeteenden som har påverkan på hastighetsnivån.
2(4)
PROMEMORIA
2015-08-20
Tillämpad mätmetod är mätning med slangar som realiserades av konsultföretag
Imtech.
Bakgrund
Täby kommuns policy för hastighetsdialogen är kommunikation med medborgare
på informationsmöten, offentliga platser, i realiteten vid besök på problematiska
platser samt skriftligt via e-post. Det är en återkommande fråga som aktualiseras
årligen så länge det finns vårdslösa trafikanter på Täbys vägar. Avsikten är att
med preventiva säkerhetsinsatser minska möjligheten för bilister att köra
snabbare än den högsta tillåtna hastigheten. Tyvärr är trafikanternas respekt för
gällande hastighetsregler i många sammanhang otillräcklig.
Hastighetsprojektet, Skarpäng 2015, är genomförd med avseende på
skyltbågarna samt begärda platser för guppuppföljning som är byggda år
2014. Skyltbågarna är positionerade vid infarten till flertal sekundära vägar utmed
med Rösjövägen.
Figur 1 visar vägar i Rösjö som kompletterades med skyltbågarna.
Figur 1. Skyltbågarnas position på kartan.
Gatu- och parkavdelningen genomför hastighetsprojekt i förebyggande syfte som
kan leda fram till minskat antal olyckor. Detta planeras genom
hastighetsanpassning, fysiska trafik- och hastighetsreducerande åtgärder etc.
Enligt metoden rapporteras registrerade hastighetsobservationer huvudsakligen
med 85- percentilen, som är ett trafiksäkerhetsmått och som förklarar
hastighetsproblematiken.
För att värdera trafiksituationer tillämpas 85- percentilen, trafiksäkerhetsmåttet
som tillståndbeskriver trafikomständigheterna. 85- percentilen innebär att 85
procent av bilister kör upp till en viss hastighetsnivå, t.ex. 34- 37 km/h ex. på en
30-väg, samtidigt som 15 procent av bilister kör över den aktuella
hastighetsnivån. Förutsättning för trafikåtgärd är, V85= 34-37 km/h, med
hänsynstagande till rådande trafik- och trafiksäkerhetssituationen.
3(4)
PROMEMORIA
2015-08-20
Resultat
Undersökningen, gäller skyltbågarna som åtgärd, visar inte eftersträvad
korrelation mellan åtgärden och bilisternas acceptans för den tillåtna hastigheten
30 km/tim. I de sju undersökta platserna är de erhållna resultaten följande: i en
mätpunkt är hastigheten opåverkad, i två är noterad en viss höjning samt i fyra
mätpunkter är noterad en måttlig sänkning. En betydande hastighetsreducering
som förändrar trafiksäkerhetssituationen kan inte konstateras.
Figur 2 visar markerade mätpunker i Skarpäng vid olika mättillfällen i maj 2015.
Figur 2. Valda mätplatser i Skarpäng.
Figur 3 visar definierade mätplatser samt värden av utförda hastighetsmätningar
apropå skyltbågarna.
Mätpunkter
Björnkärrsvägen 30
Långskärrsvägen 111
Forsvägen 58
Jaktvägen 24
Tjädervägen 42
Fjätursvägen 19
Långskärrsvägen 125
V85= 2014
37,1
41,4
38,2
32,4
39,2
40,7
39,6
V85= 2015
36,0
40,3
37,6
32,0
39,2
40,9
40,7
Differens
– 1,1
– 1,1
– 0,6
– 0,4
0,0
0,2
1,1
Figur 3. Redovisar resultatavvikelser är 2014 respektive 2015.
Enligt tabell 3 uppvisar bilisterna på Tjädervägen 42 vid mättillfället oförändrat
körbeteende. På Fjätursvägen 19 och Björnkärrsvägen 125 är bilförarna däremot
4(4)
PROMEMORIA
2015-08-20
inte uppmärksamma på högsta tillåtna hastigheten. Därmed är intensifiering av
hastigheten bilisternas sätt att uppträda i trafiken.
Hastighetssänkning med små marginaler registrerades, varierande mellan -0.4
och -1,1 km/tim, på Jaktvägen 24, Forsvägen 58 samt på Björnkärrsvägen 30 och
Långkärrsvägen 111.
Det som är karakteristiskt med avsnittet vid Björnkärrsvägen 30 är att
eftermätning, visar värdet V85=36 km/h, som ligger under bedömningskriteriet V
85= 37 km/h som är förutsättning för farthinder. På övriga vägar ligger
hastighetsnivå över kriteriet förutom på avsnittet vid Jaktvägen 24 som trafikeras
av bilister som visar respekt för skyltad hastighet.
Hastighetsmätningarna vid farthinder som är byggda 2014, genomfördes
i maj 2015. Enligt beslutet i januari 2015 framkom sex punkter i Skarpäng som
ska följas upp med syfte att granska och eventuellt bestyrka farthinders
hastighetsreducerande egenskaper.
Figur 4 visar hastighetsvärden som är angivna med 85 percentiler.
Hastighetsmätningarna verkställdas i maj 2015. Guppuppföljning som
uppdaterades för vidare undersökningar förekommer på följande vägar:
Mätpunkt
Gränsvägen 12
Sågtorpsvägen/Tibblevägen (på upph.övergsst)
Rostocksvägen (mitt mellan guppen)
Nannavägen 41
Marsvägen/Aprilvägen 7(nära guppet)
Gästisvägen 36
V85= km/h
29,7
32,2
35,1
32,9
20,7
32,1
Tätortsområde
Lahäll
Lahäll
Skarpäng
Täby Kyrkby
Vallatorp
Viggbyholm
Figur 4. Mätresultaten gäller guppuppföljning år 2015
Alla värden visar en tämligen acceptabel hastighetsnivå. Resultatet är väl förenat
med grundprincipen om att Täby kommun satsar på adekvata åtgärder som leder
fram till säkrare vägar för invånarna.