VÄLKOMMEN IN I EN HÅLLBAR VÄRLD!

VÄLKOMMEN IN I EN HÅLLBAR VÄRLD!
Dagens seminarium handlar om ISO 26000. Det är en internationell standard med riktlinjer för socialt ansvarstagande. HSB Göteborg är ett av de första företagen och organisationerna som gett sig i kast med en total
genomlysning enligt den nya modellen. Vi vill berätta om våra erfarenheter och även diskutera vilka fördelar
socialt ansvarstagande har – även affärsmässigt.
ISO 26000 bygger på sju grundläggande principer som tillsammans definierar begreppet socialt ansvarstagande.
Standarden beskriver vad företag och organisationer kan göra för att bidra till en hållbar framtid och är avsedd
att hjälpa alla typer av företag och organisationer, oavsett storlek eller det geografiska läget, när det gäller
hållbar utveckling. Den är avsedd att uppmuntra företag och organisationer att göra mer än vad lagen kräver.
Samtidigt som den slår fast att efterlevnad av lagen är en grundläggande skyldighet och ett viktigt led i att ta
ett socialt ansvar.
Gör så här:
Hur bär man sig då åt för att implementera ISO 26000 i sin organisation? Här är några viktiga hållpunkter för
att lyckas.
•
•
•
•
•
•
•
Kunskap om hur genomlysningsprocessen ska genomföras är nödvändig. Den här kompetensen kan antingen
finnas internt eller ta in hjälp externt.
Scanna av standarden utifrån hur verksamheten arbetar idag. Prioritera några områden och ta en sak i taget.
Sätt upp tydliga mål som följs upp regelbundet.
Har ni ett ledningssystem, integrera ISO 26000 här.
Ledning och styrelse bör tydligt signalera att de tycker att arbetet med frågorna är viktigt. Detta skapar
goda förutsättningar för att lyckas.
Engagera medarbetarna genom utbildning och tydligt ställningstagande från ledningen.
Få alla medarbetare att förstå vad hållbar utveckling innebär för dem genom att föra en kontinuerlig dialog.
Bakgrund ISO 26000:
Syftet med ISO 26000 ”Guidance on Social Responsibility” är att förtydliga innebörden
av socialt ansvarstagande. Den ska fungera som ett konkret verktyg för alla organisationer som arbetar för en
hållbar utveckling. Innehåller en globalt accepterad syn på definitioner, principer och kärnområden samt
metoder för intressentdialog och kommunikation inom området socialt ansvarstagande. Standarden är helt
frivillig och gäller alla typer av organisationer. Det som skiljer ISO 26000 från andra standarder inom hållbarhetsområdet är att den inte är certifierbar. Läs gärna mer på www.iso26000bloggen.se Kärnområden: Verksamhetsstyrning – Mänskliga rättigheter – Arbetsförhållanden – Miljö – Goda verksamhetsmetoder – Konsumentfrågor
– Samhällsengagemang och utveckling. Principerna: Ansvarighet – Transparens – Etiskt uppträdande – Respekt
för intressenterna – Respekt för lagen – Efterlevnad av internationella uppförandenormer – Respekt för
mänskliga rättigheter.
Vill du veta mer?
Hans Kruus, ansvarig för ISO 26000-arbetet på HSB Göteborg
Telefon: 031-85 93 68
E-post: [email protected]