Ett tankehäfte med saker att diskutera, vuxna emellan.

Ett tankehäfte
med saker att
diskutera,
vuxna emellan.
Det svenska språket är vackert – men svårt. Det var mitt allra
första intryck, då jag kom till Sverige för 30 år sedan.
Men jag bestämde mig ändå för att försöka lära mig svenska,
precis som Du som läser dessa ord har gjort. Utan språket, som
är en stor del av ett lands kultur, kan man lätt bli isolerad och
känna sig utanför.
BRIS utför ett stort och viktigt arbete för barn, som på olika
sätt har det svårt i Sverige. Ibland handlar det om stora
problem, ibland kan det vara mindre saker, som BRIS kan hjälpa
till att lösa på ett enkelt sätt, kanske bara genom ett telefonsamtal. Alla vi som är föräldrar har ju varit barn och vet att man
kanske inte vill tala med sina föräldrar om allting.
Jag har stor respekt för det fina arbete BRIS utför. Initiativet
med en video och denna lilla bok, som ni som är föräldrar från
andra kulturer, skall kunna använda för att lära er mera om
barns och ungdomars situation i Sverige, är utmärkt.
Med dessa ord vill jag gärna hjälpa BRIS att fortsätta hjälpa
barn och vuxna i Sverige.
H E N N E S M A J E S T Ä T D R OT T N I N G S I LV I A
3
Innehåll
Förord
3
H E N N E S M A J E S T Ä T D R OT T N I N G S I LV I A
Inledning
6
I N G E L A T H A L É N, G Ö R A N H A R N E S K
#1 Tankehäfte och samtalsredskap
8
CECILIA BENGTSSON
#2 Att vara förälder
12
G U N I L L A H AG B E R G T E G E N R OT
#3 Språket som medel och mål
18
NIHAD BUNAR
#4 Språk i ett nytt land
22
C H R I S T I N A S K AG E R B O R G
#5 Individen eller gruppen
– vem bestämmer?
26
HANNA CINTHIO
#6 Vad kan man vinna på att
”släppa taget”?
32
A R H E H A M E D N ACA
#7 När familjen blir ett hot
36
KARIMA LINDBERG
#8 Jämställda på svenska eller
Sverige som ett jämställt land?
40
KICKI SCHELLER
#9 Jag finns här och bor här i Sverige,
men min själ finns i ett annat land.
45
ARAS SALIH
#10 Att våga och vilja
Illustrationer: Burhan Misirli
48
N A N G YA L A I G H A I R AT
5
Inledning
För de allra flesta pappor och mammor
är kärleken till deras barn det viktigaste av allt. De
stora glädjestunderna i våra liv är ofta de vi har med
våra barn. När de föds eller fyller år. Kanske när de är
med i en teaterpjäs i skolan eller gör mål i fotboll,
saker som gör att de mår bra. Och när barnen mår bra
mår vi i regel också bra.
Men vi kan även ha våra svåraste stunder med våra
barn. Och då kan det kännas svårt att vara förälder.
Barnen kanske inte får kompisar eller blir sjuka.
Kanske skolkar de från skolan, tjuvröker. De blir
kanske retade eller retar andra. Kanske gör de inte som
vi vill att de ska göra. Det som vi vet är bäst för dem är
kanske inte alltid det som de tycker är det bästa.
Det är mycket som gör det svårt att vara förälder
idag och vi vet inte alltid vad vi ska göra. Det är inte
alltid som vi kan ge svar på barnens frågor. Ibland vet
vi inte hur vi ska hantera situationer, kanske är vi för
stunden så arga och irriterade på våra älskade barn att
vi känner att vi inte räcker till. När man står där
”
När man
står där hemma
och känner sig
otillräcklig…
”
hemma och känner sig otillräcklig, då kan
BRIS finns där för att om möjligt göra det lite enklare
det vara ett tillfälle man vill ringa till BRIS
att vara vuxen och förälder.
Vuxentelefon om barn. Bara för att få prata
För vuxna behövs. Varje dag får BRIS mängder av
ut med en annan vuxen, att få lite råd och
samtal och mejl från barn och ungdomar som känner
kanske stöd.
sig ensamma, att ingen har tid för dem, att ingen
Var och en bestämmer naturligtvis själv
om man vill ringa till BRIS. Just därför känns
det viktigt att man har rätt kunskap om vad BRIS
lyssnar. Vi vet att den tid, omsorg och det engagemang
som vi vuxna ger till våra barn och ungdomar är mer
värt än alla presenter och pengar i världen.
Vuxentelefon är, innan man väljer att ringa dit eller att
inte göra det.
BRIS Vuxentelefon om barn är en möjlighet för alla
vuxna att prata med en annan vuxen om det mesta
som har med barn, uppfostran, relationer och familjen
att göra. Ringer man, så kan man välja att vara anonym.
6
INGELA THALÉN
Ordförande
Riksförbundet BRIS
GÖRAN HARNESK
Generalsekreterare
Riksförbundet BRIS
7
#1 Tankehäfte och samtalsredskap
Den här skriften har kommit till i samverkan med vuxna
som studerar svenska för invandrare. Bakgrunden är bland
annat den att vi för en tid sedan frågade om människor i
Sverige som kommer från andra länder kände till BRIS. Det
visade sig att de flesta barnen och ungdomarna från andra
länder gjorde det. Tyvärr var kännedomen om BRIS och vår
verksamhet mycket lägre bland deras föräldrar och andra
vuxna runt omkring dem.
Orsakerna till den stora skillnaden är antagligen att
barnen oftare kommer snabbare in i det nya samhället och
lär sig hur det fungerar. Barnen och ungdomarna
”
möter det svenska samhället genom till exempel
Det känns
som att mina barn
vet mer än jag.
”
dagis, skola och idrott. För vuxna är det ibland en
längre väg att gå, med svenskstudier samtidigt
som allt annat skall fungera – hemmet, familjen
och hälsan. Det är många nya saker att förstå och
lära sig hantera. ”Det känns som att mina barn
vet mer än jag” är det många vuxna som sagt. Eftersom barn
och ungdomar behöver sina föräldrar och andra vuxna omkring
sig vill vi på BRIS ge ett redskap som kan skapa möjligheter
att på olika sätt ta till sig ny kunskap och framförallt få
diskutera det nya med andra människor.
Med anledning av detta startades projektet ”Vuxna
emellan” inom BRIS.
Projektets mål är att tillsammans med vuxna från andra
familjen och samhället? Religionens plats i samhället?
Denna diskussion pågår säkert redan hos många,
länder skapa ett underlag för diskussioner, i form av en video
dagligen. Men ibland kan även vi vuxna av olika skäl behöva
och ett tankehäfte. Att se en film med korta dramatiseringar
något som startar en diskussion och kanske då på en plats
av frågor som vuxna från andra länder berättat för oss, är
som t ex skolan, i klassen där det finns folk som tänker på
ingen sanning i sig. Men det kan ge dig en möjlighet att
många olika sätt. Att möta människor med olika sätt att
diskutera frågorna med dina klasskamrater eller vänner.
tänka hjälper oss själva att utvecklas. Det är det som händer
Att lära sig hur det fungerar i det nya landet är viktigt,
lagar, regler, normer och värderingar. Många gånger är
kanske det svåraste att lära sig att förstå det som inte sägs –
när barn, ungdomar och vuxna ringer till BRIS och gör oss
uppmärksamma på saker som vi inte visste om.
Ofta reagerar vi människor med rädsla på nya saker,
”det som folk bara gör”. Hur ser det nya landet på barnen och
ibland bara för en kort stund, men ibland kan vi låta rädslan
ungdomarna? Dagis, skola och utbildning? Individen,
segra och dra oss tillbaka från det nya.
8
9
När projektet under ett års tid var ute på olika SFI-skolor
och mötte vuxna som studerade svenska, var erfarenheterna
av dessa möten mycket positiva. Att det finns ett behov av
att diskutera, fråga och bli informerad om olika saker var vi
alla överens om, både BRIS, eleverna och lärarna. Det fanns
både en del elever och lärare som tyckte att det var svårt och
lite känsligt att diskutera. Att respektera att folk befinner sig
i olika faser i livet eller helt enkelt tycker olika
saker är viktigt.
Det medföljer ingen manual eller ”så här skall
man göra” när man ser videon. Vi ser att kraften
i de reaktioner som kommer runt videon bildar
grunden till vad som diskuteras. Men eftersom
”
…det finns ett
behov av att diskutera, fråga och bli
informerad.
det finns många olika trådar att plocka upp i
varje dramatisering, så kan ingen se alla ämnen på en gång.
Därför är det viktigt att se videon flera gånger eller bit för bit.
Under projektets gång har vi också funderat på om det är
bra att någon kommer utifrån och håller i dessa diskussioner.
Man har då ingen relation till denna människa och behöver
inte heller träffas varje dag efter det att samtalen skett.
Hur ni väljer att göra på er skola är helt upp till er, men vi
på BRIS blir väldigt glada för respons, positiv såväl som
negativ. Det är också intressant för oss att veta hur ni gjorde
när ni använde materialet.
Hoppas att ni får både nytta och nöje av ”Vuxna emellan”.
Med vänliga hälsningar,
CECILIA BENGTSSON
Projektledare Vuxna emellan, BRIS region Syd
[email protected]
10
11
”
#2 Att vara förälder
Att vara förälder till ett barn är en stor och viktig uppgift och
de allra flesta föräldrar ger sina barn så mycket kärlek de
kan. Alla människor försöker skapa ett meningsfullt liv och
har ambitioner och drömmar, men det kan ibland vara svårt
att förverkliga dem. Föräldrar och barn är beroende av det
sociala sammanhang de befinner sig i. Mycket styrs av hur
situationen runt familjen ser ut, vilka ekonomiska förutsättningar som finns och i vilken kultur och i vilket samhälle
man lever.
I Sverige har familjens förhållanden förändrats mycket de
senaste 100 åren. I början av 1900-talet fungerade
”
...missförstånd
som kan leda till
det vi så ofta kallar
kulturkrockar...
”
familjen oftast som en enhet där man arbetade
tillsammans för att överleva. Det fanns en tydlig
arbetsfördelning mellan de vuxna och kulturen
runt familjen var likadan för alla. Under industrialismen blev det vanligt att mannen arbetade
utanför hemmet och kvinnan skötte familjen,
men familjen levde fortfarande i samma miljö och hade
mycket tid tillsammans.
Idag arbetar oftast bägge föräldrarna utanför hemmet.
Både föräldrar och barn vistas i olika miljöer under dagen
och får många intryck från olika håll. När familjen sedan
träffas måste man försöka förstå vad alla har varit med om
för att det inte ska bli missförstånd. Den sortens missförstånd
har det största ansvaret, till exempel för hur det fungerar
kan leda till det vi så ofta kallar kulturkrockar, krockar
hemma och att det som är svårt går att lösa.
mellan olika vardagsvärldar i familjen.
Det är föräldrarna som har ansvar för att skapa en positiv
Alla människor behöver relationer till andra och barnets
första relationer finns i familjen. Små barn är helt beroende
stämning i familjen och alla i familjen behöver kunna
av hur vuxna i deras omgivning tar hand om dem. Ganska
samarbeta med och lita på varandra. I alla familjer skapas
snart behöver de sedan klara av att vara tillsammans med
relationer och det är viktigt att de är positiva för att
andra barn och möta andra vuxna. När barnet blir äldre
familjemedlemmarna ska fungera tillsammans. Om någon i
möter det barn från många olika sammanhang och får fler
familjen inte mår bra, eller om relationerna inte fungerar, så
och fler kontakter med andra vuxna runt omkring sig.
påverkas hela familjen.
Livet i en familj kan se väldigt olika ut och barn och
ungdomar behöver veta att det är de vuxna i familjen som
12
Under tonåren behöver barnet sina kamrater, men också
vuxna utanför familjen, att bolla sina tankar och funderingar
med. Föräldrarna behövs då som en trygghet och det är
13
14
15
viktigt att de finns kvar runt barnet. Tonåringen ska frigöra
Barn är mycket av sin tid utanför familjen och därför får
sig från sina föräldrar och hitta sitt eget sätt att förhålla sig
skolan ofta en stor betydelse för hur barnet utvecklas. Skolan
till sig själv, sin kropp, sina föräldrar och till andra
är en viktig del i barnets liv och det är viktigt att skolans
människor i omgivningen.
personal samarbetar med föräldrarna på ett bra sätt. Alla
Relationer är viktiga för alla och barn reagerar alltid när
barn behöver känna att de hör hemma någonstans och att de
relationer inte fungerar. När barn umgås med vuxna reagerar
finns med i en gemenskap. Skolan har ansvar för att tydligt
barnet på de vuxna och de vuxna reagerar på barnet. Barn
visa vilka värderingar det är som gäller, att alla barn har lika
behöver vuxna i sin omgivning som har en förmåga att se
värde och att ingen får diskrimineras.
dem för vad de verkligen är, inte för vad de gör eller presterar.
Om barn och ungdomar eller deras familjer
Vuxna som kan bekräfta och uppmuntra, vuxna som finns i
behöver hjälp på något sätt kan de få det genom
närheten som verkligen bryr sig om dem, tar sig tid att
skolhälsovården och elevvården i skolan eller
lyssna och skoja med dem. Sådana vuxna skapar trygghet
genom kommunens socialtjänst.
runt barnet och får barnet att växa som person. Barn är helt
FN:s generalförsamling antog 1989 Konvention
”
Barn behöver
vuxna som kan
fungera som förebilder.
beroende av hur vuxna tar hand om dem och förhåller sig till
om barnets rättigheter. Det är ett internationellt
dem både i familjen och i samhället utanför.
juridiskt bindande dokument för de länder som har anslutit
Barn behöver tränas för sin framtid och få bekräftelse på
sig, vilket nästan alla länder i hela världen gjort. Barn-
att de är accepterade. De behöver också klara svåra saker för
konventionen beskriver de rättigheter som bör gälla för alla
att växa och mogna och de behöver vuxna som kan
barn i hela världen och uppmuntrar alla länder att samarbeta
uppmuntra det som är positivt hos dem. Vuxna som kan ge
för att barn ska få det bättre.
stöd och vägledning och slussa in dem i samhället.
Det är viktigt för alla barn och ungdomar att de vågar
”
Konventionen säger att varje människa under 18 år är ett
barn, att alla barn har lika värde, att barnets bästa alltid ska
vara sig själva och ha en bra självkänsla. Att vara sig själv
komma i första hand, att barn har rätt att bli lyssnade till
handlar om att känna sig trygg, att kunna lita på människor
och säga sin åsikt och att båda föräldrarna har ansvar för
i sin närhet. Den som känner sig trygg och litar på sin
barnets uppfostran och utveckling.
omgivning vågar lättare visa vem hon är och vara sig själv.
Alla barn behöver vägledning, men den måste
”
utgå från deras behov. Barn behöver vuxna som
Alla barn
behöver väg-
ledning...
”
kan fungera som förebilder och samtidigt kan ha
en dialog med dem. Vuxna som är tydliga med
vad de tycker, som vågar sätta gränser och
G U N I L L A H AG B E R G T E G E N R OT
Regionchef BRIS region Syd
verkligen tala om vad det är som gäller. Det
skapar trygghet och det är ett allvarligt svek mot
barn när föräldrar och andra vuxna inte bryr sig om dem.
Om barn blir respekterade och tagna på allvar så respekterar
de också andra. De behöver dela tankar och funderingar med
varandra och med vuxna i sin omgivning, det hjälper dem att
bli tydliga.
16
17
#3 Språket som medel och mål
Språket, både i sin talade och i sin skrivna variant, är ett
medel som underlättar kommunikation mellan människor.
Det finns flera andra. Det så kallade kroppsspråket har
historiskt till och med varit viktigare än det talade språket.
Det skrivna språket som allmänt kommunikationsmedel är
av ganska sent datum, men det har i våra moderna och
teknikfixerade tider genom mejl och sms blivit det allra
viktigaste. I synnerhet ungdomarna mejlar, messar och
chattar. Ett helt nytt ordförråd har dykt upp kring den
moderna tekniken. Verben böjs på nytt sätt, nya substantiv
lånas från engelska, spanska och turkiska, nya förkortningar
har blivit lika svenska som Dalahästen och Astrid Lindgren
och prepositioner försvinner titt som tätt. Det finns helt
enkelt inte plats för dem på de små skärmarna och alla fattar
väl ändå vad man vill säga!
Förutom hos vissa språkpoliser i övre pensionsåldern,
som lätt lutade över sina rollatorer förfasar sig över ”dagens
ungdom”, verkar det nya språket rätt så smärtfritt ha gjort
intrång i det svenska folkhemmet. Det beror på
”
...Toleransnivån
mot brytningen,
…är förbluffande
låg.
”
en enkel sak. Språket har i detta fall uppfattats
och tagits för vad det är, nämligen ett medel för
kommunikation mellan människor.
Diskussioner om ”invandrare och det svenska
språket” hittar vi i allt ifrån förskolans lekrum,
via arbetsförmedlingens väntrum till politikens
maktrum. Men här ser jag en tydlig skillnad i vad språket
förväntas vara för ”våra invandrade vänner”, som vissa
politiker gillar att kalla oss. Att tala ”bra” svenska är inte ett
medel utan ett mål i sig! Toleransnivån mot brytningen, en
och annan felplacerad preposition, ett och annat förväxlat
en/ett eller den/det, är förbluffande låg. Alla dessa i grunden
språktekniska finesser förknippas direkt eller indirekt med
individens intelligens, kultur och anpassningsvilja.
Om dessa bedöms vara till individens nackdel då är det
svårt att få arbete i dagens Sverige. Det är svårt att få folk att
18
19
ta dig på allvar, att lyssna till dina argument och acceptera
dina förslag. Den här formen av dagligt förtryck fullbordas
när ”invandraren” accepterar sin underordnade position i
samhället med hänvisning till den egna ”bristfälliga
svenskan”. När man inte protesterar, inte
”
För att
bryta denna onda
cirkel krävs
förändringar...
”
reagerar, inte argumenterar tillbaka. När man
drar sig tillbaka till den privata sfären och inte
vågar ta en aktiv del i samhällets små och stora
affärer. När man är rädd att framstå som
gränslöst dum bara för att medlet, det vill säga
språket, delvis saknas. När man tänker att ”det är
mitt fel, för jag talar inte lika bra svenska som svenskarna
gör, som till exempel den där snubben från Rapport, Claes
nånting!”.
För att bryta denna onda cirkel krävs både förändringar i
hur dagens samhälle fungerar och i hur individerna betraktar
sig själva och sin plats i samhället. Den förra måste vi alla
hjälpas åt att ta tag i. Den senare, den individuella sidan,
måste varje person ta tag i med sig själv. Att betrakta språket
som ett medel för kommunikation, frikopplat från de
kunskaper och erfarenheter varje individ bär med sig, är ett
steg i att återerövra sin plats i samhället som en
ansvarskännande, vuxen samhällsmedlem. Det är också ett
steg i att, om inte återerövra så ytterligare befästa sin plats
i sina barns skolgång och uppfostran.
Språket skall förpassas från målet tillbaka till medlet,
även i ”invandrarnas” fall.
För, hej kom ihåg, Claes Elfsberg må tala fin svenska, men
han har aldrig mitt i en mening behövt fundera över vilka
ord som egentligen är ett-ord och att omvänd ordföljd gäller
i bisatser! Att kunna göra detta är en konst i sig.
NIHAD BUNAR
Sociolog, Stockholms universitet
20
21
#4 Språk i ett nytt land
lär man sig nya ord men man kommer sällan ifatt de infödda
barnen. Det är nu man behöver en bro för det nya språket
Många elever med invandrarbakgrund har det tufft i skolan
idag. Långt ifrån alla får godkända betyg i alla ämnen. Några
och bron är modersmålet.
Men många invandrarelever känner att de inte får
av de här barnen och ungdomarna är födda i Sverige medan
tillräcklig hjälp av sitt modersmål. Bron fungerar inte. Det är
andra har kommit hit som små eller som tonåringar. Om
inga problem att översätta ord som apelsin, bil, kram, sjuk,
man bara har bott i Sverige ett par år förstår de flesta att
skola. Men vad heter adverb, yttrandefrihet, riskgrupp,
man inte kan bra svenska än. Men om man är född här eller
kvicksilver eller fleromättad på modersmålet?
har bott här länge så förvånar det många att man inte kan få
godkänt betyg i svenska. Det förvånar också eleverna själva
och ger dem dåligt självförtroende.
Det finns flera missuppfattningar om barn och
språkinlärning, t ex att barn lär sig språk utan problem och
att barn alltid lär sig språk bättre än vuxna. Tyvärr tror
många också att en svenska utan brytning är detsamma som
en bra och fungerande svenska. Det är en anledning till
varför en del språksvaga barn inte upptäcks
”
Det finns flera
missuppfattningar
om barn och språkinlärning…
”
tillräckligt snabbt. På ytan låter det bra men det
finns inget djup i språket; vi lärare kallar det
”ytflyt”.
Sanningen är att barn inte lär sig ett nytt
språk bara för att de bor i ett nytt land. Tvärt
emot vad många tror kan det faktiskt vara lättare
för en vuxen person att lära sig ett nytt språk. Som vuxen
har man redan ett språk och det som sägs på svenska kan
översättas till modersmålet.
Det första språket är en bro för det nya språket.
Många vuxna använder lexikon när de studerar svenska.
Det kan inte alla invandrarbarn göra eftersom de bara talar
sitt modersmål och inte kan läsa hemlandets alfabet. Om
man kommer till Sverige som tonåring kan man ofta läsa och
skriva på sitt modersmål. Med ett stort ordförråd på
modersmålet har man en fungerande bro för det nya språket.
Modersmålet är viktigt för invandrarelever, speciellt om
de inte har pratat så mycket svenska innan de började
skolan. Många invandrarbarn börjar första klass med ett
ordförråd som är mycket mindre än infödda barns. Varje år
22
23
Man kan prata om vardagliga saker men många ord som man
använder i skolan har man aldrig lärt sig på modersmålet. De
ord som eleverna möter i skolan är inte samma ord som de
använder när de pratar med sina kompisar. Många ord är
typiska för olika skolämnen och om man har problem med
att förstå dem så kan det också bli svårt att hänga med.
Problem i kemi kan egentligen handla om problem i svenska.
Man pratar ofta om invandrarbarns två halva språk. Det
betyder att varken svenskan eller modersmålet är
helt. Den här gruppen elever behöver mycket stöd
i skolan. Elever som läser modersmål har lärare
som fungerar som brobyggare mellan svenskan
och andra språk. Modersmålslärarna är väldigt
viktiga för invandrarelever. Jag hoppas att språk
”
Problem i kemi
kan egentligen
handla om problem
i svenska.
som arabiska, bosniska eller pashtu en dag
värderas lika högt som tyska, franska och spanska i den
svenska skolan och att barn och ungdomar med invandrarbakgrund känner stolthet över sina språkkunskaper. Alla
sina språkkunskaper.
Min högsta önskan är att alla barn med utländsk
bakgrund en dag ska kunna använda det svenska språket
utan problem. Men vägen dit är lång och kantad av
missuppfattningar. Barn klarar inte av att lära sig själva, de
behöver mycket stöd för att lära sig ett nytt språk. Vi får inte
heller ta ifrån dem modersmålet i tron att det ska förbättra
svenskan. Föräldrar kan stötta sina barn i svenska genom att
använda modersmålet mycket. Ju starkare modersmål, desto
starkare bro över till svenskan.
C H R I S T I N A S K AG E R B O R G
Lärare i svenska som andraspråk
24
25
”
#5 Individen eller gruppen – vem bestämmer?
Jag arbetar på BRIS, i ett speciellt projekt där jag bland annat
träffar flickor som har kommit i konflikt med sina familjer
om hur de ska leva sina liv. Många av de flickor jag möter
berättar för mig om sina familjer med väldigt positiva ord.
De beskriver hur mycket värme och kärlek som finns till
föräldrarna och syskonen, och säger att de helst av allt skulle
vilja leva nära sin familj och sina släktingar för alltid. Men de
tycker att det finns ett stort problem – de har inte själva
makten över sin framtid och sin egen kropp. Det kan vara så
att de inte får lov att utbilda sig till vad de vill, eftersom
föräldrarna inte tycker att det passar, eller att de inte får
välja vem de ska gifta sig med.
En sak som är viktig i deras familjer är att
”
..familjens
heder hänger ihop
med hur flickorna
beter sig.
”
flickan måste vara oskuld när hon gifter sig. Man
pratar mycket om heder, och tycker att familjens
heder hänger ihop med hur flickorna beter sig.
Det är viktigt för hela släkten att en flicka inte får
dåligt rykte, och därför försöker gruppen styra
över flickan så att hon inte ska ställa till problem
för resten av gruppen. Varför är det så?
På många håll i världen kan vi se samma sak: att det är
gruppen eller släkten som bestämmer, inte den enskilda
personen. Det finns olika idéer om varför det ser ut så. Ibland
talar man om hur samhällen och stater är uppbyggda, och
menar att de grupper som lever långt ifrån maktens centrum
skapar sina egna regler och system. Då blir ofta hedern en
viktig del av reglerna.
Här i Sverige har det varit fred i många hundra år. Alla
har rätt till gratis utbildning och sjukvård. Man får socialbidrag om man inte har ett arbete så att man kan klara sig
själv. Men i många delar av världen finns det ingen stat eller
några myndigheter som tar hand om den som behöver hjälp.
Istället blir man beroende av sin familj eller släkt för att
klara sig. Därför betyder släkten och gruppen mer. I sådana
gruppsamhällen får varje person sin trygghet från gruppen,
26
27
men måste också hjälpa till och bidra med olika saker för
viktigt att vara säker på vem som var barn till vem. Eftersom
gruppens bästa. Det kan vara att arbeta och tjäna pengar
kvinnorna är de som föder barnen, måste deras sexualitet
som hjälper hela släkten. För många flickor och kvinnor, som
kontrolleras så att de inte blev gravida med ”fel” personer –
kanske inte arbetar, är det viktigaste att följa gruppens regler
annars kunde gruppen hotas.
och inte gå sin egen väg. En sådan regel kan vara just att
”
I dessa samhällen blev också relationerna till andra
varje flicka måste vara oskuld när hon gifter sig, eller att
grupper väldigt viktiga. Ett sätt att ingå allianser och stärka
gruppens kvinnor måste bete sig på ett visst sätt för att inte
banden med andra grupper var genom äktenskap, alltså att
…gruppen
bestämmer över
individen.
”
hela gruppen ska få dåligt rykte. Då kan man
personer från olika grupper gifte sig med varandra.
säga att gruppen bestämmer över individen.
Äktenskapet spelade så stor roll för hela gruppen, att just
Flickorna jag träffar tycker det är viktigt att
den person som skulle gifta sig inte ensam fick bestämma
blöda på bröllopsnatten. De tror att det alltid
över detta. Det kunde vara två äldre män från varsin familj
kommer blod första gången, och blir förvånade
som bestämde att deras barn skulle gifta sig med varandra,
när de får höra att det finns många kvinnor som
även om barnen inte var kära eller ens hade träffats. Så
inte blöder fast de aldrig haft sex tidigare.
gjorde vi förr i Sverige också. Det var vanligt att t ex bönder
Flickorna tänker mycket på hur det ska gå, och oroar sig över
gifte bort sina barn med varandra, så att man kunde slå ihop
att deras föräldrar eller blivande man ska tro att de inte är
åkrarna och gårdarna och på så vis få ett större område som
oskulder. Samtidigt ser de hur deras bröder går ut med sina
man kunde styra över. Då hade äktenskapen inte så mycket
flickvänner och hör hur pojkar talar fritt om sex och
med kärlek att göra. Kärleken kom kanske med tiden – om
relationer.
man hade tur!
Många frågar varför just flickornas oskuld är så viktig. En
För många av de flickor jag träffar är det fortfarande på
del säger att det beror på religionen. Men då kan man undra
detta viset. De får inte ha någon pojkvän, och inte välja
varför pojkar ofta har större frihet än flickor. I de flesta
själva vem de ska leva med. Flera av dem tycker att det
religioner är det ju precis samma regler som gäller för både
känns fel och konstigt att leva efter en gammal tradition. De
flickor och pojkar när det handlar om sex: båda måste vara
vill välja själva, precis som sina kompisar och klasskamrater,
oskulder när de gifter sig. Ändå är det inte ett lika stort
men föräldrarna eller släkten har en annan åsikt. Ibland
problem om en pojke har flickvänner innan han träffar sin
bestämmer föräldrarna helt själva vem flickan ska gifta sig
fru. Handlar det kanske mer om tradition och mindre om
med, och bryr sig inte om att flickan säger emot.
religion?
Vissa föräldrar kommer med förslag, som flickan
Det finns forskare som säger att det inte alltid har varit
har rätt att säga nej till, men de accepterar inte
så här. De menar att synen på flickors och kvinnors frihet
att hon själv väljer ut någon som hon tycker om.
förändrades när människor gick över från att vara nomader,
Ofta säger föräldrarna att flickan får bestämma
som flyttade runt från plats till plats, till att bli bofasta på ett
själv – bara hon väljer en man som har samma
och samma ställe. När vi blev bofasta kunde vi för första
religion och kommer från samma land som
gången äga jord. En grupp kunde säga: ”Den här marken är
familjen. Men då får hon ju inte välja fritt i alla fall!
vår!”, och de kunde utöka sitt område genom att kriga och ta
Många frågar
varför just flickornas oskuld är så
viktig.
”
Många flickor säger att det skulle vara alldeles omöjligt
mark från andra grupper. Då kunde barn också för första
att ta hem en kille från en annan kultur och säga till
gången ärva jord från sina föräldrar, och det blev väldigt
föräldrarna: ”vi är kära i varandra och vill gifta oss”.
28
”
29
Samtidigt ser de hur andra ungdomar lever, och undrar
varför det ska finnas olika regler för olika personer fast man
lever i samma land. De vill ha samma friheter och rättigheter
som alla andra. Och egentligen har de ju redan det! Lagen ser
likadan ut för alla som lever i Sverige, vilken
kultur man än har, och FN:s deklaration om de
mänskliga rättigheterna gäller varje person i
världen. Alla har rätt att bestämma över sin egen
kropp och sin framtid – även om den släkt eller
grupp man lever i tycker något annat.
”
Alla har rätt att
bestämma över sin
egen kropp och sin
framtid…
Dessutom är ju de mänskliga rättigheterna
inga svenska rättigheter. De har skapats gemensamt och
skrivits under av nästan alla länder i världen. Det kan vara
bra att komma ihåg.
HANNA CINTHIO
Projektledare Alima, BRIS region Syd
30
31
”
#6 Vad kan man vinna på att ”släppa taget”?
Jag förlorade min ungdomstid när jag började kriga som barn.
Jag var i gerillan i Eritrea under många år och jag missade
många saker på vägen från barn till vuxen. Ungdomstiden är
en viktig del av människans liv, när man får prova olika
saker. Ungdomstiden är också att få vara glad. Att jag
förlorade den delen av mitt liv tror jag har påverkat mig
mycket. Det är kanske därför jag tycker det är viktigt att
jobba för barn och ungdomar.
Jag kom till Sverige på 80-talet som politisk flykting. Jag
flydde från ett land där frihet inte fanns. Jag bad om att få
leva någonstans där jag kunde få ett bättre liv
och framförallt ge mina barn en framtid. Tyvärr
”
Man vill
bara ha delar av
demokratin…
”
ser man ofta att personer som kommer till
Sverige med denna dröm om frihet, glömmer det
när de väl kommit fram. Man säger att man vill
ha demokrati, men när man ser hur Sverige
fungerar, så ändrar man sig. Man vill bara ha
delar av demokratin, och inte låta barnen få för stora friheter
och rättigheter. Det beror ofta på att man är rädd. Rädd för
det nya, rädd att förlora sin identitet, rädd för vad som ska
hända med barnen i ett nytt land.
Jag tror att det vi kallar kulturkrock handlar mest om en
krock med utvecklingen och kunskaperna. När man reser
från vissa länder i världen och kommer till Sverige, så gör
man också en resa i tiden, kanske på flera hundra år. Här i
Sverige har det hänt mycket bara på det senaste
århundradet! Tänk när svenska kvinnor fick rösträtt, eller
fick lov att öppna ett eget bankkonto utan att fråga sina
män! Det är inte så länge sedan. Och allting är inte perfekt
här i Sverige. Här finns inte total jämställdhet, och vi följer
inte FN:s barnkonvention fast vi har skrivit på den.
Jag kom ju hit för att jag inte trivdes med krig och
orättvisor. Fortfarande hatar jag förtryck i alla former. En
sorts förtryck är när föräldrar styr över sina barn, framförallt
flickorna, och straffar dem ifall de beter sig ”svenskt”. Många
32
33
Heder är alltid samma även om det är olika länder.
Hedern handlar mycket om oskulden – flickornas oskuld. Ett
stort problem är att folk saknar kunskap. De tror att en flicka
måste blöda första gången hon har sex, annars är hon inte
oskuld. Att döda i hederns namn är inte kultur utan ett brott.
Det fungerar inte att gå och vara rädd och känna sig
hotad av att barnen och kvinnorna lever sina liv. Man måste
lita på sin fru och sina döttrar. Alla män som tänker mycket
på rykten och heder borde släppa taget lite. Man har så
mycket att vinna på det. Man mår bättre inuti och får bättre
hälsa. Det är faktiskt en befrielse, att sluta bry sig
så mycket om vad andra tycker och få bättre
relationer med familjen istället.
Men man måste börja mjukt när man vill
förändra männens tänkande. Här i Sverige
känner många att de tappar makten. Man kan
”
Att döda i
hederns namn är
inte kultur utan
ett brott.
börja med att prata om mänskliga rättigheter och
demokrati. Inte bara med männen förresten – mammorna är
också en del av förtrycket.
Jag har själv en del minnen från min första tid i Sverige.
Ni svenskar talade om frihet, jag såg pojkar och flickor
pussas överallt på stan. Jag hade aldrig sett sådant innan jag
kom hit. I Eritrea pussas man hemma, inte så folk ser. Det
kändes konstigt, men jag vande mig.
Jag tycker att vi invandrare som varit i Sverige ett tag har
ett stort ansvar för hur vi berättar om Sverige och hur vi
svarar på de nyas frågor.
flickor blir hotade om de klär sig som de vill, pratar med
pojkar eller själva väljer vem de vill gifta sig med. Nu jobbar
jag som projektledare på ett ställe som heter Fryshuset i
Stockholm med ett projekt som heter Elektra/Sharaf Hjältar.
A R H E H A M E D N ACA
Projektledare Fryshuset,
Elektra/Sharaf Hjältar
Sharaf betyder heder på arabiska. Projektet går ut på att
utbilda killar från olika kulturer och religioner. De får en
utbildning i jämställdhet och demokrati, och arbetar sedan
för sina systrars frihet. De pratar och diskuterar med andra
ungdomar om de här frågorna.
34
35
”
#7 När familjen blir ett hot
I vårt arbete på Systerjouren Somaya i Stockholm möter vi
tjejer från hela världen, med olika språk, hudfärg och
religion. Dessa flickor och unga kvinnor har en sak
gemensam: de har sökt vår hjälp för att de är hotade och
rädda. Ofta är det flickans eller tjejens egen familj som hotar
henne till livet.
De flesta tjejer har egna tankar och idéer om hur de vill
leva sitt liv, vad de vill studera, arbeta med, vem de vill gifta
sig med eller annat de vill göra nu eller senare i
livet. Tjejer som ringer till oss berättar nästan
”
…de är hotade
och rädda.
”
alltid att deras tankar, idéer eller handlingar inte
accepteras av familjen.
Många av tjejerna är födda eller uppvuxna i
Sverige och har levt som sina jämnåriga
kompisar tills de kom i tonåren. Då har de ofta
blivit annorlunda behandlade av sin familj än de flesta andra
döttrar i Sverige blir i sina familjer.
Många tjejer berättar om att de inte får träffa sina
jämnåriga kompisar längre, att de inte får ägna sig åt
fritidsintressen utanför hemmet, att de måste sluta med
sport, teater eller musik. Familjen kräver att de kommer
direkt hem från skolan och att de inte går utanför dörren när
de är hemma. En del tjejer berättar att de inte ens tillåts
ringa eller ta emot telefonsamtal. I en del fall har familjen en
tradition från sitt hemland att kvinnor ska vara hemma och
kontrolleras hårt så att inte familjens rykte och heder
drabbas. I andra familjer var man inte van att leva så i
hemlandet, men som flickorna själva säger: föräldrarnas
rädsla för allt som är annorlunda och farligt i Sverige gör att
man mer eller mindre låser in sina döttrar.
En del flickor berättar att deras bröder, så små som 6–7 år,
tvingas följa dem till och från skolan och kontrollera och
rapportera vilka deras storasyster har talat med eller sagt hej
till under vägen dit och hem.
En del tjejer tycker att det värsta är att bli misstrodd, att
36
37
föräldrarna inte litar på dem utan bara tror det värsta om
information om olika möjligheter och vägar att gå och
dem. ”Mina föräldrar tror att jag har en hemlig pojkvän och
arbetar med att stärka tjejer och kvinnor i deras egna val.
att jag vill hoppa i säng med alla killar de ser på gatan. De
Tjejer och kvinnor som ringer eller besöker oss kan vara
bråkar hela tiden om saker som inte har hänt. Det enda jag
anonyma om de vill. Vi är ingen myndighet och för ingenting
vill är att avsluta gymnasiet och gå vidare på universitet och
vidare. Ibland kan ett samtal om ens egen situation eller
bli läkare”.
någon man känner räcka, ibland behövs flera samtal. När det
I andra fall har konflikten blivit ännu värre och tjejen har
är fara för tjejens eller kvinnans liv kan vi hjälpa henne
blivit hotad av en eller flera familjemedlemmar. Ibland kan
gömma sig en tid på hemlig adress. När den egna familjen
det börja med att någon har spridit ett falskt rykte, eller att
blivit ett hot har Systerjouren Somaya kunnat bidra till att
tjejen har gjort något som familjen inte accepterar. Det kan
rädda liv.
låta: ”Om du inte slutar träffa Maria…, om du inte stannar
Det går att nå oss på 08-760 96 11 eller 08-795 95 91.
hemma…., om du söker till gymnasiet/universitetet…, om du
På www.kvinnojour.com finns telefonnummer till alla tjej-
pratar med en kille i skolan så ska du få se…”. Efter en tid av
och kvinnojourer i landet.
förtäckta hot blir hoten ofta uttalade mordhot och ibland
trappar familjen upp genom att låsa in tjejen, slå henne,
tvinga henne att åka med till hemlandet eller något annat
land, kanske gifter bort henne mot hennes vilja eller t o m
mördar henne.
KARIMA LINDBERG
Systerjouren Somaya
Nu har familjen inte bara kommit i konflikt med sin
dotter och omgivningens värderingar, utan även med lagen.
Att hota, låsa in, slå, tvinga eller mörda någon är
brott och den som utför brottet bär ansvaret för
”
…någon har
det. I en del familjer finns flera skyldiga till något
spridit ett falskt
av dessa brott och i en del familjer är det pappan
rykte…
”
ensam som slår eller hotar. Ibland drabbas även
systrar och bröder och kanske också mamman.
Ibland är det enbart mamman som drabbas av
pappans våld, men barnen kanske är vittnen till våldet och
får lida på så sätt.
Systerjouren Somaya ger tjejer och även kvinnor, som
drabbats av hot och våld möjlighet att tala med någon, ofta
på sitt eget språk. Vi talar hittills 18 olika språk. Eftersom
många som vänder sig till oss har muslimsk bakgrund, har vi
valt att rekrytera och utbilda frivilliga jourkvinnor med
samma bakgrund. Vi ser i vårt arbete att alla sorters tjejer
och kvinnor kan drabbas av våld och erbjuder därför hjälp till
alla som vänder sig till oss, oavsett bakgrund. Vi ger råd och
38
39
#8 Jämställda på svenska eller Sverige
som ett jämställt land?
1999 ger Svenska institutet ut boken Jämställd på svenska.
Svenska Institutet har som statlig myndighet uppgift att
sprida kunskap. Särskilt utomlands, om svenskt samhällsoch kulturliv. Man arbetar också för erfarenhetsutbyte med
andra länder.
Innehållet i boken beskriver bland annat svensk
jämställdhet som politik och ideologi ur ett historiskt
perspektiv. Jämställdhetsfrågor som tas upp berör
till exempel kvinnor och förvärvsarbete, mäns
”
…maktrelationen
mellan kvinnor
och män.
”
faderskap och ansvar för barn, makt- och
inflytandefrågor samt den uppdelade
arbetsmarknaden, där kvinnor finns på en arena
och män på en annan. Frågorna i boken är
fortfarande aktuella som jämställdhetsfrågor.
I Sverige har jämställdhet alltid kommit att handla om
att jämföra förhållandet mellan kvinnor och män eller flickor
och pojkar. Detta ska inte blandas ihop med jämlikhet, som
ofta handlar om att jämföra olika grupper som finns i ett
samhälle, t ex åldersgrupper, språkgrupper, eller olika
inkomstgrupper. Centralt för jämställdhetspolitiken är
maktrelationen mellan kvinnor och män, både den formella
och den reella.
Visste du att…
– kvinnor som har samma arbete som män oftast har lägre lön,
trots att de har samma erfarenhet och utbildning som män?
– det finns undersökningar som visar att pojkar får och tar
större utrymme i klassrummet och mer av de vuxnas tid
än flickor?
– män som är pappor tar ut ca 17% av föräldraförsäkringen?
– 46% av de kvinnor som bodde i Sverige 2000 någon gång
efter sin 15-årsdag har utsatts för våld av en man?
40
41
Sedan mitten av 1990-talet finns en jämställdhetspolitik
i Sverige, som har som mål att kvinnor och män ska ha
samma rättigheter och skyldigheter inom livets olika
områden, t ex på arbetsmarknaden, på utbildningsområdet,
i hemmet och på fritiden.
För att nå detta mål finns ett antal viktiga delmål utpekade
som handlar om att kvinnor och män ska ha:
• Samma möjligheter till ekonomiskt oberoende.
• Lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande,
arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet.
• Lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling
av personliga ambitioner, intressen och talanger.
• Delat ansvar för hem och barn.
• Frihet från könsrelaterat våld.
Länsstyrelsen, som finns i varje län, har till uppgift att arbeta
för att detta mål uppnås. Sverige är inte ett jämställt land,
trots att det finns lagar eller andra handlingar som påtalar
att det inte får finnas ojämställdhet.
Länsstyrelsen arbetar mycket med att synliggöra
ojämställdheten som generellt finns i Sverige men också den
ojämställdhet som finns i det specifika länet. Utbildning och
information är viktiga verktyg i jämställdhetsarbetet
eftersom jämställdhet handlar mycket om kunskap. Givetvis
handlar också jämställdhet om attityder och värderingar
som finns hos dig och mig och alla andra. Men
kunskapen är viktig, inte minst för att kunna
kunskapen och viljan så kan vi förändra den
”
ojämställdhet som vi ser.
om kunskap.
göra omvärderingar med ny kunskap. Med
…jämställdhet
handlar mycket
Jämställda på svenska, skulle kunna beskrivas
som unik, detta sett utifrån hur arbetet med
frågan jämställdhet är organiserad i Sverige. Den är svensk
på det sättet att förmodligen har inget annat land så tydligt
arbetat med frågan – från politiker, riksdag och regering till
att beröra dig, mig och andra medborgare. Dessutom har den
strategi som Sverige och många andra länder har valt att
42
43
”
arbeta med, s k jämställdhetsintegreringen, kommit förhållandevis långt i Sverige. Om detta kan du läsa på
#9 Jag finns här och bor här i Sverige, men min
själ finns i ett annat land.
www.regeringen.se
Vad tycker du är ojämställt hemma, på jobbet? (Det senare
förutsätter att du har ett arbete att vara på. Idag vet både du
och jag att Sverige har hög arbetslöshet inte minst bland
minoritetsgrupper). Vad är ojämställt på fritiden eller i
skolan? Eller tycker du att allt är jämställt?
Jag minns när jag kom till Sverige. Då var jag mycket glad de
första veckorna, allt var rosor, jag kände att jag fick ett nytt
liv med en ny kropp. Här pågick inget krig, inget fängelse,
ingen tortyr och inget hot. Vilken upplevelse att komma till
ett annat land där man kan leva i lugn och ro, utan
förföljelser och trakasserier, det var som att komma till
Finns det situationer då du som man, pojke, kvinna eller
flicka känner dig hindrad eller tvingad att göra saker du inte
paradiset kanske.
Men ganska snart var smekmånaden över. På dagarna
vill? Saker som egentligen har att göra med att du föddes
blev jag attackerad av hemlandsminnen, jag började tänka
just till pojke eller flicka?
tillbaka och leva på mina gamla minnen, både roliga och
Om du är en ung kvinna och vill bli polis, kan du då välja att
bli polis? Eller bestämmer någon annan att det inte passar
sig att kvinnor arbetar som poliser?
dåliga. Mest var det de hemska minnena från kriget,
fängelset, tortyren, inget blev roligt längre. Jag blev sämre
och sämre, jag hade mycket svårt att koncentrera mig i skolan,
jag blev tröttare på dagarna.
Om du är en ung man och vill börja dansa balett, kan du då
Det dröjde ett par långa år tills min familj fick komma till
göra det? Eller finns det någon eller några som inte tycker att
mig till Sverige. Barnen betraktade mig som en främmande
du ska göra det, för det passar inte unga pojkar att dansa
man. De kände inte igen mig. Det tog några månader för mig
balett?
att återskapa kontakten med dem. Min dotter som var bara
Om du är nybliven mamma och pappa och ni vill dela på
föräldraförsäkringen och vara hemma hälften av tiden var, är
det möjligt eller hindras ni av något för att genomföra detta?
nio månader när jag lämnade henne hade svårast och var
livrädd för att komma i min famn.
Med åren försämrades mitt psykiska tillstånd
Avslutningsvis, det finns många utmaningar i den framtida
Mardrömmarna tog över och jag kunde inte sova
”
jämställdhetspolitiken. En är att inte fortsätta göra den
på nätterna. Jag vände på dygnsrytmen. Jag blev
med mig...
”färgblind”. Om jämställdhetspolitiken till stora delar
argare och alltmer högljudd mot mina barn. Mitt
hitintills har varit ”färgblind” så har också integrations-
mående har direkt påverkat min familj. Barnen
politiken varit ”könsblind”, detta kan vara utmaningen för
fick inte längre leka med varandra, de blev störande för mig.
integrationspolitiken.
Jag började ta lugnande medicin, för att kunna behärska
på grund av mina tidigare traumaupplevelser.
De anade att
det var något fel
situationen. Jag kunde inte hitta något arbete, för det mesta
var jag hemma. Livet hade ingen mening längre, ingen ro
med min familj. Hustrun och barnen tålde inte mig längre.
KICKI SCHELLER
Särskilt sakkunnig jämställdhet
Länsstyrelsen Gotlands län
De anade att det var något fel med mig, ofta frågade de mig
varför jag blev en annan människa efter att jag kom till
Sverige.
44
45
”
Jag höll på att bli tokig. Jag kände mig utelämnad totalt, inga
vänner, jag längtade bara hem.
Till slut bestämde jag att söka hjälp för att kunna leva ett
någorlunda normalt liv med min familj, som jag höll på att
förlora. Det var räddningen för min kritiska situation. Genom
samtal och bearbetning av mina tidigare traumaupplevelser
kunde jag tänka positivt på vardagen och kunde acceptera
min verklighet. Jag började lära mig att leva med mina minnen
utan att påverka varken hustrun eller barnen. Jag fick tillbaka
mina känslor och mina positiva tankar.
Jag vädjar till alla föräldrar som mår dåligt av
upplevelser i hemlandet att söka hjälp, utan den
minsta tvekan. Ni behöver inte skämmas för det
som ni har varit med om. Det är en normal
efterreaktion som traumatiserade människor tar
”
Jag fick tillbaka
mina känslor
och mina positiva
tankar.
med sig till det nya landet. Det är för barnens och
familjens bästa ni söker hjälp. Barn har inte samma förståelse
som vi vuxna. Trots allt elände måste vi föräldrar vara kapabla
och starka för att kunna erbjuda barn den kärlek och trygghet
som de behöver. Barn är livsglädje.
Jag är en erfaren pappa som har varit med om enorma
svårigheter ända fram till min ankomst till Sverige. Jag har
lovat mina barn att de inte kommer att behöva uppleva det
som jag har upplevt, aldrig mer. Därför måste jag också börja
leva här och nu!
ARAS SALIH
Psykolog på Röda Korsets Behandlingscenter, Malmö
46
47
”
#10 Att våga och vilja
När jag kom till Sverige var det en mycket jobbig tid innan
jag visste om jag och min familj fick stanna. Vi kunde inte
leva vidare i Afghanistan. När vi kom till Sverige var det enda
vi visste att det var ett demokratiskt land och att där inte var
krig. Vi hade läst lite och en del släktingar hade berättat.
Den svåraste tiden var fram tills uppehållstillståndet
kom. Min fru läste svenska, men jag hade svårt att
koncentrera mig och att hitta en mening med det
– tänk om vi inte får stanna! Jag mådde mycket
”
…tänk om
vi inte får
stanna!
”
dåligt under denna tid.
Dagen när beskedet kom vände allt! Jag
började tänka framåt. Nu hade jag chansen att ge
mig själv, familjen och framförallt barnen en
framtid. En framtid utan krig. En framtid i ett
demokratiskt land. Jag började läsa SFI och tog körkort. I mitt
hemland hade jag arbetat som sjuksköterska.
Jag kände att språket var mycket viktigt i det nya landet,
för att förstå och att andra människor skulle förstå mig.
Jag kände också att det var viktigt att söka kunskap, förstahandskunskap. Inte bara sådant som andra berättar, som de
redan hade tolkat och berättat för mig på sitt sätt.
Sedan 2002 arbetar jag som hälsokommunikatör i Malmö.
Idag är vi 8 hälsokommunikatörer med olika språklig
bakgrund. Vi har alla någon form av medicinsk bakgrund,
som läkare, sjuksköterska eller tandläkare. Målet är att
minska ohälsan hos invandrarfamiljer, ett arbete vi tar oss
an genom att vi har olika kompetenser, flerspråkighet och
kunskap om kulturen i hemlandet.
Vi arbetar just med att sprida kunskap om hälsa. Vi möter
t ex folk på SFI-undervisning, träffpunkter och föreningar.
psykisk hälsa och alkohol, narkotika och tobak.
När vi är ute möts vi oftast av nyfikenhet, man vill veta
mer. Vi frågar ofta vad gruppen vill veta eller undrar över. Vi
blandar deras frågor med det som vi vill dela med oss av. Vi
som arbetar som hälsokommunikatörer har tyst-nadsplikt.
Att våga och vilja ta till sig ny kunskap i det nya landet är
viktigt för mig och i min tro att man skall klara sig i det nya
landet, för att nå målen om en bättre framtid. Det betyder
inte att allt skall förändras, men att man vet vad man säger
nej till.
När arbetet startade 2001 så sökte vi upp skolor och
verksamheter där det fanns invandrare, men idag är det de
olika verksamheterna som söker upp oss.
Vi pratar om hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar,
kost och motion, egenvård, sex och samlevnad, tandhälsa,
48
N A N G YA L A I G H A I R AT
Hälsokommunikatör i Malmö
49
Om du har frågor, synpunkter
eller vill diskutera något,
kontakta BRIS region Syd 040-690 80 70
eller [email protected]
Tack till:
Allmänna arvsfonden
Länsstyrelsen i Skåne Län
Örtagårdsskolans: Kurator Carina Holmqvist,
klass 5C, Lärare Ronny Klinteberg
SFI-elever och lärare på: Lernia, Liber Hermods,
KomVux Rosengård
Öresundsgymnasiet, Victors,
Malmö Anadolu Boll- & idrottsförening, MFF,
Cafe de Luxe, Ur&Penn
Illustratören Burhan Misirli
Alla skribenter som bidragit med texterna helt ideellt
BRIS
(Barnens Rätt I Samhället) har funnits sedan
1971 och är en ideell organisation, politiskt och religiöst
obunden. Verksamheten är nationell med fem olika
regionkontor. BRIS är ingen myndighet, men kan
fungera som en länk mellan barn, vuxna och samhälle.
Kärnan i arbetet är Barnens Hjälptelefon, BRIS-mejlen
och BRIS Vuxentelefon – om barn. Den som kontaktar
BRIS kan alltid vara anonym.
Verksamhetens mål är att stärka barns och ungdomars
rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor i enlighet
med FN:s konvention om barnets rättigheter. BRIS för
fram fakta om barns och ungdomars situation till
allmänhet och beslutsfattare, i syfte att skapa möjligheter att förbättra sådant som är fel eller inte fungerar.
BRIS arbetar också med informations- och utbildningsverksamhet.
Vill du läsa mer om BRIS så kan du gå in på organisationens hemsida: www.bris.se. Önskar du kort
information på andra språk än svenska hittar du det
under fliken ”För vuxna” och därefter fliken ”Material”.
Barnens Hjälptelefon:
0200-230 230
BRIS-mejlen:
www.bris.se
BRIS Vuxentelefon – om barn:
077-150 50 50
Riksförbundet BRIS, Karlavägen 121, 115 26 Stockholm, Tel 08-598 888 00.