Du hittar dem här! - Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

HANDLINGAR
2015
Ting 2015 Stora Levene, 17-­‐19 april 2
Föredragningslista Ting 2015 Stora Levene
§1
Mötet öppnas
§2
Val av mötesfunktionärer
§3
Tingsspex
§4
Fastställande av röstlängd
§5
Beslut om Tinget är behörigt utlyst
§6
Fastställande av föredragningslistan
§7
Föredragning av verksamhetsberättelse 2014/2015
§8
Redovisning av föregående tingsbeslut
§9
Ekonomisk rapport 2014
§10
Motion nr. 1 Scoutmetoden – en självklar del av scoutingen
§11
Motion nr. 2 Utmanarlag
§12
Proposition nr. 1 Arbetsplan
§13
Proposition nr. 2 Budget 2015-2016
§14
Proposition nr. 3 Ombudsålder
§15
Motion nr. 3 Vegetarisk kost – ett miljövänligare alternativ
§16
Proposition nr. 4 Tobaksanvändning på utmanararrangemang
§17
Motion nr. 4 UScK tar över
§18
Inkomna förslag
§19
Val av antalet ledamöter i UScK
§20
Val av ledamöter till UScK
§21
Val av antalet ledamöter i Valberedningen
§22
Val av ledamöter till Valberedningen
§23
Val av arrangör för Midsommar 2015
2
Ting 2015 Stora Levene, 17-­‐19 april 3
§24
Val av preliminär arrangör för midsommar 2016
§25
Val av arrangör och tid till Ting 2016
§26
Val av preliminär arrangör och tid till Ting 2017
§27
Val av arrangör och tid till Rixhajk 2015
§28
Val av preliminär arrangör och tid Rixhajk 2016
§29
Val av arrangör och tid till Scoutgalan 2016
§30
Val av preliminär arrangör och tid till Scoutgalan 2017
§31
Proposition nr. 5 – Arrangemangsplan 2015-2016
§32
Val av representanter från Tinget till Förbundsmötet
a) två ordinarie representanter
b) två suppleanter
§33
Övriga frågor
§34
Mötet avslutas
3
Ting 2015 Stora Levene, 17-­‐19 april 4
§7 Verksamhetsberättelse 2014-2015
2014 – 2015 års arrangemang:
Utmanaråret började med det årliga Tinget 2-4 Maj. Det ägde rum i vackra Växjö och det var
strålande vackert väder. Vi samlades kring ett lägerbål, åt en festmåltid och deltog i en
poängjakt som ledde till att några fick ta årets första dopp. Självfallet röstade vi om motioner
och valde in nya ledamöter i både Utmanarscoutkommittén och Valberedningen och tackade
av tidigare medlemmar. Arrangemanget anordnades av utmanarlaget N!tz.
Explorer Belt genomfördes i Östrrike, Ungern och Slovakien. Då fick deltagarna sätta sina
backpacker kunskaper på prov och vandra tio dagar i ett främmande land.
Veckan efter sommarlovet tagit fart så var det kojbyggarläger I Östersund. Det byggdes den
högsta kojan i lägrets historia, åts skrabbelucker, djungelkakaor och andra läckerheter och
ledarna fick möjligheten att avslutade lägret på Duffy’s junk food house.
19- 22 juni inträffade midsommarhelgen och som vanligt kunde den firas med scoutanda på
Kungshol. I spetsen för arrangemanget stod Eddie Hecktor, Lisa Karlsson, Sofia Friman och
Tove Achrénius. Det bjöds på hembakad pizza, dans runt midsommarstången och hawaiitemat
i all ära så gjordes egna hawaiikransar.
Sedan inträffade HajkaJämt bland jämtlandsfjällen. Vandringen sträckte sig mellan den 20 juli
och 25 juli. Arrangörer var Jonas Stein, Erik Ekholm och Jonas Karström.
För att sedan samla ihop alla scouter efter ett långt och skönt sommarlov så inträffade den
årliga Rixhajken 19-21 september i mitten av Skåne. Den anordnades av Eddie Hecktor, Felix
Jeppsson och Sara Arvidsson och man fick möjligheten att vandra en bit av Skåneleden med
start i Sösdala. På vägen fick man svara på frågor och hela arrangemanget avslutades med
helvegetarisk festmåltid.
Höstterminen började lida mot sitt slut, likaväl som 2014. På Ransbergs herrgård så kunde
man välkomna in det nya året med bal. Årets tema var “bovar och banditer” och
arrangemanget pågick mellan 28 december- 2 januari. Med omtanke till naturen och djuren så
serverades det endast vegetariskt under evenemanget. Vid tolvslaget skålades det i champagne
in det nya året och dansade tillsammans till långt in på natten. De som arrangerade
arrangemanget var Even Landrö, Simon Thörn, Christina Dahlström, Tove Achrénius och
Jonas Karström.
Sedan var det scoutgala, som är sättet vi tackar för evenemang, scoutdeltagande och TASSar
som hänt under det gångna året. Årets gala hölls i Eneryda och arrangörerna var Alexander
Jonsson, Hugo Holmkantz, Moa Thörn, Alicia Baric och John Dahlström.
4
Ting 2015 Stora Levene, 17-­‐19 april 5
UScK:s möten:
Den nya kommitténs första möte ägde rum i Stockholm 16- 18 Maj. Vi fick lära oss mer om
NSF’s administration av kanslipersonalen och befann oss den större delen av tiden på
kansliet.
Nästa möte inträffade den 23 maj via telefon lagom innan UScK drog iväg på sommaräventyr.
Den 22-24 augusti var det dags att återförena kommittén efter sommaren. Mötet hölls hos
Annelie i somriga Mölnlycke, Göteborg och det närvarade fem stycken ledamöter.
Tillsammans gick vi igenom det som skulle hända under den kommande tiden för
utmanarscouting.
Nästa möte ägde rum på vackra Wendelberg i Göteborg ifrån 10- 12 oktober. Vi hade
aktiviteter tillsammans med både förbundsstyrelsen och roverscoutkommittén. Under mötet
var alla sex stycken ledamöter närvarande.
Den 18 november och 14 december hade vi möte via telefon. Alla ledamöter deltog i mötena
och vi diskuterade bland annat olika arrangemang.
16-18 januari var det första mötet för året. Det hölls hemma hos Lovisa i vintriga Linköping.
På mötet närvarade fem ledamöter.
27 januari och 26 februari var det telefonmöte. Under båda mötena närvarade 5 ledamöter och
vi diskuterade exempelvis kommande arrangemang.
20- 22 mars var det möte hos Annelie i Mölnlycke, Göteborg. Fem stycken ledamöter befann
sig på mötet och tillsammans skrev vi handlingar, tittade igenom motioner och förberedde oss
för Tinget.
27- 29 Mars befann vi oss på den skånska slätten hemma hos Thea. Det var sista mötet innan
Tinget och vi sammanställde handlingarna som sedan skickades till kansliet. Även de sista
besluten i kommittén fattades innan Tinget i Stora Levene.
UScK:s representationer:
Annelie, Thea och Hugo har var på Förbundsråd i Lund den 27- 28 september. Temat var
Lokalt samhällsarrangemang och det var många intressanta tankar och diskussioner.
Den 21-23 november 2014 var Emil och Lovisa på Demokratijamboreen i Kristianstad. Det
var workshops, debatter och utställningar med temat “framtidens scouting”. Mycket
intressant.
5
Ting 2015 Stora Levene, 17-­‐19 april 6
Hugo deltog i ROKO’s Ting som ägde rum 30 januari- 1 februari. Tinget inleddes med en
organisationstävling för att sedan ta viktiga beslut.
UScK:s slutord
Året som gått har varit ett fantastiskt år för scouting. Vi kan blicka tillbaka på ett härligt år
med gemenskap och arrangemang. Det är tack vare alla utmanarscouter som gjort detta
scoutår så underbart.
Med många glädjande minnen så siktar vi framåt mot det kommande scout-året.
6
Ting 2015 Stora Levene, 17-­‐19 april 7
§8 Redovisning av föregående års Tingsbeslut
Förra Tinget beslöts det att arrangemanget HajkaJämt! skulle få 300 i reseutjämning och 25
000 kr som ekonomisk bidrag från UScK och förbundet.
Det beslöts också att på scoutgala ska innehålla mer utomhusaktiviteter och
föreläsningen/workshop.
Motionen om tobaksfri utmanarscouting inom NSF gick igenom och infördes därmed som
policy.
Det beslöts att UScK ska publicera den befintliga ekonomipolicyn i relevanta lathundar.
Tinget beslutade att godkänna ett antal bestämmelseändringar med omedelbar verkan.
Tinget godkände arbetsplanen för 2014-2015.
UScK föreslår Tinget
att
lägga föregående års tingsbeslut till handlingarna
7
Ting 2015 Stora Levene, 17-­‐19 april 8
§9 Ekonomisk rapport 2012
Budget
Utfall
Budget
Utfall
2013
2013
2014
2014
250 000
250 000
260 000
260 000
0
0
20 000
20 000
90 000
66 254
90 000
101 859
Ting
20 000
11 775
20 000
21 127
Rixhajk
20 000
13 458
15 000
9 090
Scoutgala
15 000
1 500
15 000
26 736
Nyårsbal
10 000
12 300
10 000
8 100
5 000
12 708
5 000
3 977
20 000
13 056
30 000
11 994
0
0
25 000
26 291
90 000
64 797
120 000
107 315
Kost och Logi
15 000
12 905
15 000
17 641
Resor
40 000
30 643
40 000
47 901
Övrigt
1 000
1 416
1 000
330
56 000
44 964
56 000
65 872
5 000
1 392
5 000
5 341
500
0
500
0
Utmaningen
2 500
0
2 500
0
Valberedning
3 000
0
3 000
327
Representation
3 000
1 532
3 000
2 836
14 000
2 924
14 000
8 504
250 000
178 939
280 000
283 550
Intäkter
Förbundets Utmanarscoutlag
Projektbidrag förbundet: Hajkajämt! 2014
Kostnader
Reseutjämning
Arrangemang
Midsommar
Övriga Arrangemang
Hajkajämt! 2014
Summa
UScK
Summa
Övrigt
Avtackningar
Material och Administration
Summa
Totalt
UScK föreslår Tinget
att
lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna
8
Ting 2015 Stora Levene, 17-­‐19 april 9
§10 Motion nr. 1 Scoutmetoden – en självklar del av scoutingen
Motionär: Jesper Gustafsson, Ninjas !n The zcoutskjorta (N!Tz)
Moheda
De senaste åren har media kunnat rapportera om en attitydsförändring bland föräldrar i
civilsamhället: Jag:et blir mindre och mindre attraktivt samtidigt som fler börjar inse vikten i
att kunna samarbeta och föras i en grupp för att överkomma hinder och problematik. Detta
erbjuder Nykterhetsrörelsens Scoutförbund istället för det individfokus svenskt föreningsliv
länge byggt på.
Det utbredda fenomenet har dock inte gått obemärkt av övrigt föreningslivet i vårt avlånga
land och fler och fler börjar anpassa sig efter det scouterna jobbat med i så många år.
Motionären ser så klart positivt till det hela och uppmuntrar i alla lägen till konkurrens I hopp
om ett stärkt föreningsliv. Däremot måste vi inse att vi inte heller kan sitta stilla och stolt
begrunda det hela. För att bemöta denna konkurrens och utvecklas måste vi se till det som
tillbakahåller vår perfektion!
Det naturnära utelivet är utöver vår goda tradition av värderingar och ledarskap – det som gör
oss unika. Vi tar människan dit hen hör hemma I naturen då allt fler snöar in bland
betongväggar och WiFi. Detta är skitviktigt att vi bevarar!
Då utmanarnas verksamhetsår består mestadels av evenemang som bygger på konceptet
”trevligt sällskap”, liknar verksamheten för var år bara mindre det som gör oss attraktiva som
aktör för ledarskap och friluftsliv bland unga. I dag är scoutmetoden så gott som aldrig
närvarande.
Samtidigt som denna utveckling skett har kunskapsarvet från tidigare utmanargenerationer
successivt reducerats och kommer utan specifika åtgärder vidtagna helt att avstanna.
Naturnära, traditionella kunskaper såsom knopar och överlevnad I kallt klimat sinar bort med
åren; med tiden kan vi komma att ha svårt att hitta kursledare till exempelvis Solvarg,
Månugglan, eller vår egna kära Idékurs.
Detta skulle i sin tur bli ännu ett steg bakåt och göra nykter scouting än mindre
konkurrenskraftig för utvecklandet av ungas medverkande i samhället. (Alltså grundtanken
scouting bygger på.)
Situationen är enkel: Antingen reviderar vi den nyktra utmanarverksamheten genom att
attrahera nytt folk in i rörelsen eller så klipper vi bort det som dödar engagemang och förstör
varumärket. För att bemöta sinandet av det som gör Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds
nationella utmanarverksamhet attraktivt, föreslår motionären följande:
9
Ting 2015 Stora Levene, 17-­‐19 april 10
Motionären föreslår Tinget
att
att
Slopa Scoutgalan som ett årligen återkommande evenemang och därmed utgör
tid och energi för arrangörer till evenemang förankrade i scoutmetoden, som i
sin tur får 30% av galans budget.
Fördela 70% av Scoutgalans budget till övriga evenemang för
subventioneringen av piggelin för samtliga deltagare och på så sätt locka nya
medlemmar samt idéer till rörelsen.
UScKs kommentar
UScK anser att scoutmetoden visst är närvarande i våra arrangemang, då scoutmetoden är
något som genomsyrar allt vi gör inom scouterna. Senaste scoutgalan uppfyllde 6 av 7 punkter
i scoutmetoden, och vi anser fortfarande att scoutgalan är ett viktigt och trevligt inslag i
utmanarscoutåret. Vidare anser vi att det blir svårt att speciellt subventionera arrangemang
som innehåller scoutmetoden då alla våra arrangemang gör/ska göra detta.
Förslaget att lägga pengarna på piggelin har UScK svårt att koppla till motionens syfte att öka
användandet av scoutmetoden inom utmanarscoutingen, och skulle då hellre lägga de
pengarna på t.ex. fler arrangemang.
UScK föreslår Tinget
att
avslå motionen
10
Ting 2015 Stora Levene, 17-­‐19 april 11
§11 Motion nr.2 Utmanarlag
Motionär: Moa Thörn, Berg
Under min utmanartid har det alltid varit prat om vilket utmanarlag man tillhört. Så nu när jag
satt här hemma och skulle skriva motion om något helt annat. Gick jag in på nsf hemsida och
kollade in lathunden för motioner för utmanartinget. När jag checkade så att allt stämde, blev
jag plötsligt lite förvirrad för i det enda exemplet så tillhörde motionären inte ett utmanarlag
utan en utmanarpatrull. Det kanske bara är jag men jag skulle tycka det vore lättare om det
hette likadant överallt.
Därför föreslår jag tinget:
att
I lathund motion ting stryka utmanarpatrull
att
Ersätta med utmanarlag
UScKs kommentar:
Vi bifaller motionen eftersom ändringen är bra, vi vill dock upplysa om att det är bättre om vi
blir meddelade om detta direkt istället för att ta det som motioner på tinget. Lathundarna är
inga dokument som är fasta eller har fastställts av tinget, därför kan vi ändra efter önskemål
när som helst och vi tar gärna emot synpunkter när de upptäcks.
UScK föreslår därför tinget
att
bifalla motionen.
11
Ting 2015 Stora Levene, 17-­‐19 april 12
§12 Proposition nr.1 Arbetsplan 2015/2016
Under verksamhetsåret 2015 kommer Utmanarscoutkommittén, UScK, att fokusera en del på
utveckling inom kommittén. Vi kommer att arbeta med att ta fram en omfattande handbok för
kommittéarbetet och arbeta med förbundets nya gemensamma molntjänst Birk. Dessutom har
UScK under året startat ett sammarbete med UNF där vi bl.a. gemensamt ska marknadsföra
möjligheterna till dubbelanslutning, och detta kommer vi fortsätta med under kommande
verksamhetsår.
I övrigt strävar UScK efter samma mål som alltid: att utmanarscouterna ska ha massor av
spännande arrangemang att åka på, att erbjuda utmanarna bra och givande drogfriaktiviteter
som uppmuntrar oss till att bevara vårt nyktra och drogfria ställningstagande och jobba för en
bättre värld, samt att utmanarscouterna ska få en rolig och utmanande utmanarscouttid som de
aldrig kommer att glömma!
•
Utmanarscoutkommittén peppar utmanarscouterna till att delta i Utmaningen
tillsammans med sitt lag, för att utmana sig själva och stärka utmanarlagets
sammanhållning.
•
Utmanarscoutkommittén arbetar för ett ökat samarbete med övriga scoutrörelsen och
nykterhetsrörelsen, t.ex. UNF, Scouterna och KFUM.
•
Utmanarscoutkommittén strävar efter att alla utmanarscouter ska kunna ta del av
UScKs mötesprotokoll för att kunna följa med i det arbete som görs och att de ska
komma upp i tid på hemsidan.
•
Utmanarscoutkommittén ser till att alla arrangemang har bra drogfriaktiviteter för att
få reseutjämning och kommer gärna med kreativa förslag till de som arrangerar
utmanarscoutarrangemang.
•
Utmanarscoutkommittén sprider information om kommande arrangemang inom och
utanför förbundet så att utmanarscouter lättare kan få reda på vad som händer inom
Scouterna.
•
Utmanarscoutkommittén strävar efter att i största möjliga mån samarbeta med
Roverscoutkommittén, RScK, genom att t.ex. ha några gemensamma möten och
uppmuntra utmanar- och roverscouterna att arrangera läger för både utmanarscouter
och roverscouter.
•
Utmanarscoutkommittén arbetar under året med att ta fram en handbok för
kommitténs arbete.
•
Utmanarscouterna strävar efter att anordna fler arrangemang och
Utmanarscoutkommittén hjälper arrangörerna genom att bidra med ekonomiskt stöd
12
Ting 2015 Stora Levene, 17-­‐19 april 13
och reda ut oklarheter.
•
Utmanarscouterna strävar efter att knyta nya kontakter utanför kåren och förbundet för
att skapa nya vänskapsrelationer som kan vara livet ut.
•
Utmanarscouterna stöttar varandra till att bevara förbundets nyktra profil.
•
Utmanarscouterna strävar efter att fler ska bli medlemmar i Nykterhetsrörelsens
Scoutförbund. Kommittén uppmuntrar därför utmanarscouterna att bjuda med vänner,
så som skolkamrater, till olika arrangemang och möten för att höja intresset. Detta ser
Utmanarscoutkommittén som ett bra rekryteringstillfälle.
UScK föreslår Tinget:
att
godkänna 2015 års arbetsplan
13
Ting 2015 Stora Levene, 17-­‐19 april 14
§13 Proposition nr.2 Budget 2015/2016
Budget
2014
Utfall
2014
Budget
2015
Budget
2016
260 000
260 000
264 000
264 000
20 000
20 000
90 000
101 859
90 000
90 000
Ting
20 000
21 127
20 000
20 000
Rixhajk
15 000
9 090
15 000
15 000
Scoutgala
15 000
26 736
15 000
15 000
Nyårsbal
10 000
8 100
10 000
10 000
5 000
3 977
9 000
9 000
Övriga Arrangemang
30 000
11 994
30 000
35 000
Hajkajämt! 2014
25 000
26 291
0
0
120 000
107 315
99 000
104 000
Kost och Logi
15 000
17 641
16 500
16 500
Resor
40 000
47 901
45 000
40 000
Övrigt
1 000
330
1 000
1 000
56 000
65 872
62 500
57 500
5 000
5 341
5 000
5 000
500
0
500
500
Utmaningen
2 500
0
1 000
1 000
Valberedning
3 000
327
3 000
3 000
Representation
3 000
2 836
3 000
3 000
14 000
8 504
12 500
12 500
280 000
283 550
264 000
264 000
Intäkter
Förbundets Utmanarscoutlag
Projektbidrag förbundet: Hajkajämt! 2014
Kostnader
Reseutjämning
Arrangemang
Midsommar
Summa
UScK
Summa
Övrigt
Avtackningar
Material och Administration
Summa
Totalt
UScK föreslår Tinget
att
godkänna budgeten för 2015/2016
14
Ting 2015 Stora Levene, 17-­‐19 april 15
§14 Proposition nr. 3 Ombudsålder
UScK tycker att en tydligare definition för hur gammal man ska vara för att vara ombud på
ting är behövligt. Detta för att det idag inte finns någon tydlig gräns för när man räknas som
utmanare eller ej. Vi anser att från året man fyller 15 till året man fyller 19 är lämplig ålder,
då detta förslag följer de riktlinjer som scouterna har för åldersindelningen på avdelningarna.
UScK föreslår Tinget
att
i bestämmelserna under § 4.1 lägga till “Ombud till utmanarscouttinget kan man
vara från och med det år man fyller 15 oavsett födelsedatum till och med det år
man fyller 19 oavsett födelsedatum”
15
Ting 2015 Stora Levene, 17-­‐19 april 16
§15 Motion nr. 3 Vegetarisk kost – ett miljövänligare alternativ
Motionärer: Jesper Ekblad
Team Baconost
Stora Levene
Jesper Gustavsson
Ninjas In The Zcoutskjorta
Moheda Scoutkår
Det står med i Scouternas "grundlag" att vi ser efter och vårdar naturen, samtidigt som rapport
efter rapport påpekar den stora miljöpåverkan i en kost med kött (samt med andra animalier).
Ändå så anses den mer miljövänliga kostvalen som specialkost under samtliga arrangemang
inom scouterna. Vore det inte bättre att vi värnade mer om naturen och började välja
vegetarisk kost framför animalisk ibland?
Man ska naturligtvis inte bli tvingad till att bli vegetarian, men man kan äta vegetariskt några
helger per år tycker vi. Det är en möjlighet för oss som scouter att värna mer om naturen,
känna att vi väljer ett miljövänligare alternativ, medan man samtidigt får utforska sina
smaklökar, prova på nya smaker och nya rätter. Detta är saker som vi tycker är väldigt roligt
att uppleva. Det kommer komma kommentarer som t.ex ”Det finns ju inte lika mycket att göra
som med kött”. Med detta i åtanke anser vi även att det skall tillsättas en grupp som arbetar
fram en receptsamling med endast vegetariska recept för att underlätta för framtida
arrangörer. Det kommer även bli lättare att utifrån vegetariska recept tillaga något veganskt
om det skulle efterfrågas.
Motionären föreslår Tinget
att
vegetarisk kost hädanefter skall vara den ordi narie kosten vid anmälning till
arrangemang och kött blir en alternativ kost.
att
det tillsätts en grupp som arbetar fram en receptsamling för vegetarisk kost för
underlätta för framtida arrangörer.
att
utmanarlag som skall något arrangemang riktat till utmanarscouter på riksnivå
skall få ta del av denna receptsamling och finna inspiration att prova något nytt.
att
tinget tar motionen som sin egen och driver på nästkommande förbundsmöte.
UScKs kommentar
Vi tycker att motionens grundidé är fin, men det kommer bli problematiskt rent praktiskt att
genomföra. UScK vill därför istället tydligare uppmana arrangörer till att tänka på miljön och
samvaron med naturen genom att i större utsträckning laga vegetarisk mat på arrangemang. Vi
16
Ting 2015 Stora Levene, 17-­‐19 april 17
vill också påpeka att om ett arrangörsteam vill ha ett helt vegetariskt arrangemang och
meddelar deltagarna om detta blir de som absolut vill ha kött avvikande och måste därför
anmäla det som specialkost.
UScK föreslår Tinget
att
avslå att-sats 1, att-sats 2 och att-sats 4
att
bifalla att-sats 3
att
UScK ska uppmana arrangörerna att laga mer vegetarisk kost
att
motionären får i uppgift att utse en arbetsgrupp som tar fram en kokbok med
vegetariska recept som ska fungera som inspiration för arrangörer.
att
kokboken publiceras på NSF:s hemsida
17
Ting 2015 Stora Levene, 17-­‐19 april 18
§16 Proposition nr. 4 Tobaksanvändning på
utmanararrangemang
På förra årets ting togs det beslut om att ingen tobak förutom snus får användas under
samtliga utmanararrangemang inom förbundet. Detta för att inte försvåra för allergiker och
som ett ställningstagande mot tobak. Men då tobak, till skillnad från alkohol och droger, inte
är något man enligt förbundets och övriga nykterhetsrörelsens policy ska avstå från innebär
detta att medlemmar som följer den befintliga policyn för alkohol ändå blir utestängda från
vår utmanarverksamhet. Ett totalförbud mot tobak försvårar även vid rekrytering av nya
medlemmar som vill vara delaktiga i en nykter verksamhet men som ännu inte kan eller är
redo att sluta med sitt användande av tobak.
UScK anser därför att en kompromiss mellan den nuvarande och dåvarande tobakspolicyn är
nödvändig för att uppfylla den delen inom scoutingen som säger att alla ska få vara med.
UScK föreslår Tinget:
att
inte förbjuda tobaksanvändning på utmanararrangemang.
att
tobaksanvändning hänvisas till rökruta som finns placerad utanför och utom
synhåll från aktivitetsområdet. Detta gäller cigaretter, e-cigaretter och eventuella
andra tobaksprodukter som påverkar människor i omgivningen. Arrangörerna
ska i början av samtliga arrangemang informera om var rökrutan finns och de
regler som gäller för rökning.
att
arrangörer i början av samtliga utmanararrangemang informerar om att rökare
t.ex. bör byta jacka/tröja när de besöker rökrutan för att minska problemen för
allergiker.
18
Ting 2015 Stora Levene, 17-­‐19 april 19
§17 Motion nr. 4 UScK tar över
Motionär: Moa Thörn
Bergs utmanare
Berg NSF
I bestämmelserna för hur utmanarscouting ska se ut från 2013 års ting så kan man läsa om
UScKs arbete och hur våra ting ska gå till. Den här motionen handlar om sista meningen i
paragraf 2 om just UScK där det står följande.
"§ 2 UTMANARSCOUTKOMMITTÉN (UScK)
UScK är det verkställande organ som tar tillvara på utmanarscouternas intressen och
behov, och är verkställande organ mellan ting. Valbar till UScK är varje medlem i
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Dock skall majoriteten och ordförande i kommittén vara
utmanarscouter. Ledamöter till UScK blir valda på Tinget, av de närvarande ombuden, på två̊
år med överlapp. Vid behov har UScK mandat att mellan ting adjungera en eller flera
personer in i kommittén och/eller valberedningen."
Dessa enkla ord gör det möjligt för UScK att få in vem som helst i UScK och valberedningen.
Vid behov är det jättebra men det bör finnas förtydliganden då det tillåter den invalde att sitta
på obestämd tid.
Motionären föreslår Tinget
att
justera sista meningen i paragraf 2 till. Vid behov har UScK mandat att mellan
ting adjungera en eller flera personer in i kommittén och/eller valberedningen
till nästkommande ting.
UScK’s kommentar
UScK anser att möjligheten att bifalla motionen inte finns eftersom mandatet går ut efter två
år. Vi kan alltså inte välja in en ledarmot på obestämd tid. Detta gäller även när vi adjungerar
(lånar in någon om en person i kommittén skulle avgå).
Det blir bättre för kommittén i sig om vi kan välja in och behålla samma person om en
nyinvald skulle hoppa av. Kommittén blir då mindre splittrad, och vi undviker att den består
av fyra nya ledamöter och två gamla.
UScK föreslår Tinget
att
avslå motionen
19
Ting 2015 Stora Levene, 17-­‐19 april 20
§31 Proposition nr. 5 Arrangemangsplan 2015 – 2016
Vårfest
April/Maj
Ransberg
Förbundsråd
Maj
Hela Sverige
Kojbyggarläger
Juni
Jämtland
Explorer Belt Storbritannien
Juni/Juli
Storbritannien
Midsommar
Juni
Kungshol
Explorer Belt Slovakien
Juni/Juli
Slovakien
23rd World Scout Jamboree
Juli/Aug
Japan
Kom ut! Svensktoppen
Aug
Nikolaota/Kebnekaise
Active Summercamp
Aug
Rumänien
Scoutforum
Sep
Ransberg
Rixhajk
Sep
Göteborg
Förbundsmöte
Nov
Södermanland
Nyårsbal
Dec
Ransberg
Scoutgala
Feb
-
Ting
April
-
20
Ting 2015 Stora Levene, 17-­‐19 april 21
Nomineringar UScK
Jack Ottoson, 1999
Jack är en sextonårig kille från Varberg. Han är rätt så ny på nationell nivå men han har redan
gjort intryck på de som har sett honom. Man märker direkt av hans glada lynne och hans sätt
att tänka. Han har förmågan att hoppa mellan olika roller i grupper utifrån vad som krävs av
situationen: En egenskap som är ytterst viktig i UScK.
En person med starka åsikter, men som ändå kan stanna upp, ta in och väga andras tankar, för
att kunna utveckla sina egna. När han ska lösa problem så tänker han i egna banor och ser
problemen från andra vinklar än vad andra gör. Med detta så skapar han nya lösningar.
Slutsats av det hela: För valberedningen är det givet att nominera Jack till UScK.
Tove Jonsson, 1998
En glad och sprallig tjej från Trollhättan. Tove är den som aldrig sitter still, som alltid har
något som hon gör eller vill göra. Hon utstrålar energi som smittar av sig så att hon får med
sig de som är runt om henne. När saker behöver göras så är hon den person som sätter ner
foten och får det att ske.
I Tove är scoutingens värdegrunder tydligt utvecklade då hon med respekt, hänsyn och
sympati för liv och miljö tagit tydligt avstånd från animalier i kost och vardagsliv.
Valberedningen kan med lugn och ro nominera Tove för detta uppdrag då hon genom sin
investerade energi i Svenska kyrkan och tid på Ransberg herrgård, visat på ansvarstagande
och helhjärtat ideellt engagemang.
Med ovanstående i åtanke så tycker vi i valberedningen att Tove är en utmärkt kandidat till
UScK.
Sonja Wengström , 1998
Tjejen från Utby som aldrig ser bakåt, hon ser alltid samtiden och framtiden. Ytterligare ett
nytt namn, ett namn på en person som gör ett intryck.
En viktig egenskap för att kunna sitta i en kommitté är att man ska kunna lära sig vad man ska
göra. Och det finns inget bättre sätt för att lära sig och för att pröva sina egna idéer, än att
fråga och ta åt sig av det man hör. Detta är saker som Sonja gör, när hon inte vet något så
frågar hon och lär sig hur det fungerar. Detta gör så att hon snabbt snappar upp kunskaper och
kan använda sig av denna för att genomföra sitt uppdrag.
Med detta i åtanke så anser valberedningen att Sonja passar in mycket väl i UScK och
nominerar härmed henne till att sitta i kommittén.
21
Ting 2015 Stora Levene, 17-­‐19 april 22
Nomineringar Valberedningen
Didrik Folke, 1998
Det är valberedningens mening att nominera Didrik Folke med motivationen att:
Med evenemangslistan lång och intensiv har Didrik gjort sig känd i den nyktra
utmanarverksamheten sedan volontärsarbetet på Ransberg 2013. Detta kom att bli ett välkänt
ansikte på de flesta evenemang, associerat med en hjälpande hand, öppenhet och välvilja.
Trots sin hemtrakt motbevisar Didrik den, för glesbygden, stereotypa folkskyggheten, när han
gång på gång självständigt tar sig ut i NSF-Sverige för nya utmaningar. Vi anser att en av
dessa nya utmaningar kan bli att sitta i valberedningen.
Celice Söder Forbes, 1999
Härmed nominerar vi i valberedningen Celice Söder Forbes med motiveringen att:
Skattkärr-scouten visar goda tecknen på att nu, som i framtiden, vara en förebild för andra.
Celice är ett givet val då hon långt innan sin tid som utmanare visat sig på nationell nivå. Ivrig
till att lära känna rörelsen och dess medlemmar har hon inte väntat med att kasta sig ut till
diverse evenemang; stora som små har hon tagit sig an dem. Med sitt redan utbredda
kontaktnät som hon byggt upp genom bla otaliga ronder Maffia, gör sig Celice till en given
kandidat till Valberedningen 2015-2017.
22