Angående ersättning till deltagarna i RCCs Patient

2015-11-09 K Cedermark
PREL. VERSION, REVIDERING PÅGÅR
Angående arvode till deltagarna i RCC:s Patient- och Närståenderåd
Stockholm –Gotland.
Efter diskussioner i RCC samverkan om en nationell samsyn fastställdes en policy kring
ekonomisk ersättning för rådets deltagare. I linje med RCC samverkans policy har RCC
Stockholm – Gotland beslutat om ersättning enligt nedan. Ersättning utbetalas som hel eller halv
dag och kan aldrig vara mindre än halv dag.
Summan för heldag är 1700 kr och halvdag 850 kr.

Ordinarie ledamot ersätts för halv dag vid möte

Ordförande får ersättning för två heldagar inför varje rådsmöte – denna ersättning
inkluderar för- och efterarbete inför rådets möten samt även att skriva
verksamhetsrapporten

Ersättning utbetalas retroaktivt fr o m när rådet nybildades

Reseersättning utbetalas om man bor utanför Stockholms innerstad, billigaste färdsätt.
Policy fastställd av RCC i samverkan 2014-01-14
Arvode till patientföreträdare/patientföreträdarutbildning

Ett arvode för antingen hel- eller halvdag utbetalas när RCC i samverkan efterfrågar en
patientrepresentant för arbete i RCC:s arbetsgrupper.

Arvodet inkluderar eventuellt för- och efterarbete.

Arvode betalas ut när RCC kallar till uppdrag genom personlig inbjudan oftast vid
arbetsgruppsmöten.

1-2 representanter ersätts per uppdrag. ( beslut i samverkan VT-2015)

I varje landsting/region finns fastställda arvodesbelopp som respektive RCC har att följa.

Inkomstbortfall ersätts inte.

Betalas ej ut till anställd i en patientorganisation.

Konferenser och paneldebatter hanteras enligt särskild ordning.
Gällande arvode för deltagande i rådets möten, patientföreträdarutbildning eller som
patientföreträdare så är detta arvode ett personligt arvode och betalas ej ut mot faktura från
ev eget företag. Detta beslut har RCC Stockholm-Gotland fattat i enlighet med SKLs
normer.
2015-11-09 K Cedermark
Patienten fyller i fullmakt som faxas till Swedbank samt ersättningsblankett som skickas till
lönekontoret, HSF, Kerstin Cedermark kan vara behjälplig.
Adress lönekontoret:
”internt”
LENA SÜPER
S3:02
Norrbacka
Karolinska Solna