I ärendet redovisas följande dokument

BESLUTSUNDERLAG
Landstingsstyrelsens
arbetsutskott
Central förvaltning
Ledningsenhet C-fv
Datum
2015-02-02
1 (3)
LD14/03469
Uppdnr 967
Sida
Dnr
2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott
Svar på remiss från Utbildningsdepartementet: Betänkande
Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45)
Ordförandens förslag
1.
Förslaget till remissvar enlig bilaga c) godkänns.
Sammanfattning
Landstinget Dalarna har beretts möjlighet att lämna remissvar på
betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45).
Utredningens förslag avser att förbättra förutsättningarna för
registerbaserad forskning samtidigt som skyddet för den enskildes integritet
ska upprätthållas och förstärkas. I förslaget till remissvar betonas att
Landstinget Dalarna är positiv till denna inriktning och tillstyrker merparten
av utredningens förslag. Den huvudsakliga invändningen riktas mot
förslaget att forskningsdatabaser endast ska kunna skapas vid statliga
universitet och högskolor. Landsting/regioner måste ges samma möjligheter
som universitet och högskolor att hålla och inrätta denna typ av
forskningsdatabaser.
I ärendet redovisas följande dokument:
a)
Beslutsunderlag
b)
Innehållsförteckning och sammanfattning av remissen
c)
Remissvar
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Landstinget Dalarna har beretts möjlighet att lämna remissvar på
betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45). Syftet
har varit att:
registeransvariga myndigheter ska i större utsträckning kunna lämna
ut uppgifter för forskningsändamål med hänsyn tagen till skyddet för
den enskildes integritet,
sambearbetning av registeruppgifter för forskningsändamål ska
underlättas
på ett integritetssäkert sätt göra det möjligt att samla in
personuppgifter till register som förs för särskilda och uttryckligt
Postadress
Besöksadress
Kontakt
Handläggare
Box 712
791 29 Falun
Vasagatan 27
Falun
023-490000
Org.nr: 232100-0180
Wallin Lars
FoU-chef
[email protected]
Landstinget Dalarna
BESLUTSUNDERLAG
Landstingsstyrelsens
arbetsutskott
Central förvaltning
Datum
Dnr
2015-02-02 LD14/03469
Sida
2 (3)
angivna forskningsändamål samt till longitudinella studier som håller
sig inom ramen för sådana ändamål
Utredningens förslag rör fem huvudområden: etikprövning, bestämmelser
om kodnyckelförfarande, sekretessbestämmelser, ny lag om
forskningsdatabaser, samt biobanker. Utredningens fokuserar på att
förbättra förutsättningarna för registerbaserad forskning samtidigt som
skyddet för den enskildes integritet ska upprätthållas och förstärkas.
I förslaget till remissvar betonas att Landstinget Dalarna är positiv till denna
inriktning och tillstyrker merparten av utredningens förslag. Den
huvudsakliga invändningen riktas mot förslaget att forskningsdatabaser
endast ska kunna skapas vid statliga universitet och högskolor.
Landstingen/sjukvårdshuvudmännen måste ges samma möjligheter som
universitet och högskolor att inrätta och hålla denna typ av
forskningsdatabaser.
I remissvaret förs vidare fram att:
den föreslagna förändringen om att etikprövningsnämndernas även
ska lämna rådgivande yttranden över forskning som avser människor
men som idag inte omfattas av etikprövningsnämndens
tillämpningsområde är angelägen
det utvecklas lämpliga former för att även etikpröva studentarbeten
etikprövningsnämndernas praxis behöver harmoniseras
de föreslagna tidsrymderna för bevarande av kodnycklar ses över
i de fall forskaren önskar ta del av och analysera de prov som framgår
i Nationella biobanksregistret så bör en vanlig ansökan om
etiksprövning genomföras, vilken kompletteras med beslut från
biobanksansvarig
förslaget bör kompletteras med att Socialstyrelsen får i uppgift att
utfärda verkställighetsföreskrifter för det Nationella biobanksregistret
förslaget om att införa en enda, heltäckande sekretessbestämmelse
för personuppgifter i forskningsverksamhet är en angelägen
förbättring
Nationella biobanksregistret inte bör kunna användas för
brottsutredning
finansieringsprincipen bör tillämpas då förslag i utredningen innebär
kostnader för sjukvårdshuvudmännen
Det nationella nätverket av forskningschefer i landsting/regioner har
behandlat denna remiss vid två sammanträden och de synpunkter som förs
Landstinget Dalarna
BESLUTSUNDERLAG
Landstingsstyrelsens
arbetsutskott
Central förvaltning
Datum
Dnr
2015-02-02 LD14/03469
Sida
3 (3)
fram i Landstinget Dalarnas remissvar sammanfaller med den huvudsakliga
konsensusuppfattning som har rått i denna grupp avseende utredningens
förslag, vilket också kommer att prägla SKLs remissvar.
Patientperspektiv
De förslag som lämnas av utredningen syftar till att förbättra
förutsättningarna för registerforskning i Sverige och därmed även förbättra
den kunskapsbas som klinisk verksamhet bör vila på. Med alltför
långtgående möjligheter till lagring och uttag av data i nationella register
skulle det kunna uppstå risker avseende skyddet för enskilda individers
integritet. Utredningens förslag till regelverk för att skydda den enskildes
integritet synes dock vara tillfyllest.
Ekonomi och finansiering
Utredningens förslag innebär inte några omedelbara kostnader för
landstinget. I de fall kostnader kan uppstå bör den s.k.
finansieringsprincipen tillämpas, som innebär att staten inte bör införa nya
obligatoriska uppgifter för kommuner och landsting utan medföljande
finansiering, t.ex. höjda statsbidrag.
Juridik
Utredningen lämnar förslag till lagändringar för att möjliggöra de
förändringar avseende forskningsdatabaser som föreslås.
Folkhälsa
Med bättre kunskapsbas för hälso- och sjukvård kan också folkhälsan
påverkas i positiv riktning.
Samverkan med fackliga organisationer
Remissvar är inte föremål för facklig samverkan.
Uppföljning
Detta beslut behöver inte följas upp.
REMISSVAR
Landstingsstyrelsens
arbetsutskott
Central förvaltning
Ledningsenhet C-fv
Datum
2015-02-02
1 (6)
LD14/03469
Uppdnr 967
Sida
Dnr
Utbildningsdepartementet
[email protected]
U2014/4224/F
Svar på remiss från Utbildningsdepartementet: Betänkande
Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45)
Landstinget Dalarna är positivt till att registerforskningen ges bättre
förutsättningar samtidigt som skyddet för den enskildes integritet bör
upprätthållas och förstärkas. Landstinget Dalarna tillstyrker i huvudsak
utredningens förslag men under den viktiga förutsättningen att 1 § i förslag
till lag om forskningsdatabaser kompletteras med att
landstingen/sjukvårdshuvudmännen ges samma möjligheter som universitet
och högskolor att inrätta och hålla forskningsdatabaser.
Landstinget Dalarna vill särskilt framhålla:
Den föreslagna förändringen, att etikprövningsnämnderna även ska
lämna rådgivande yttranden över forskning som avser människor
men som idag inte omfattas av etikprövningsnämndens
tillämpningsområde, är angelägen.
Det utvecklas lämpliga former för att även etikpröva studentarbeten.
Etikprövningsnämndernas praxis behöver harmoniseras.
De föreslagna tidsrymderna för bevarande av kodnycklar ses över.
I de fall forskaren önskar ta del av och analysera de prov som
framgår i Nationella biobanksregistret, bör en vanlig ansökan om
etiksprövning genomföras. Den föreslås kompletteras med beslut
från biobanksansvarig.
Förslaget bör kompletteras med att Socialstyrelsen får i uppgift att
utfärda verkställighetsföreskrifter för det Nationella biobanksregistret.
Förslaget om att införa en enda, heltäckande sekretessbestämmelse
för personuppgifter i forskningsverksamhet är en angelägen
förbättring.
Nationella biobanksregistret bör inte kunna användas för
brottsutredning.
Finansieringsprincipen bör tillämpas då förslag i utredningen innebär
kostnader för sjukvårdshuvudmännen.
Postadress
Besöksadress
Kontakt
Handläggare
Box 712
Falun
Vasagatan 27
Falun
023-490000
Org.nr: 232100-0180
Wallin Lars
FoU-chef
[email protected]
Landstinget Dalarna
REMISSVAR
Landstingsstyrelsens
arbetsutskott
Central förvaltning
Datum
Dnr
2015-02-02 LD14/03469
Sida
2 (6)
I det följande ges mer utförliga kommentarer till utredningens förslag som de
presenteras i kapitel 9.
9.1. Etikprövningslagen
9. 1.1. Ett enklare förfarande
Förslaget till en förenklad hantering av etikprövning för anonymiserade
registerstudier är positivt, framför allt när det gäller analys av
anonymiserade uppgifter från Nationellt biobanksregister. Landstinget
Dalarna anser i de fall forskare önskar ta del av och analysera prov som
ingår i registret bör en vanlig etikprövningsansökan genomföras. En sådan
ansökan måste också kompletteras med beslut från biobanksansvarig som
bland annat måste bedöma om det finns tillräckligt med material för de
efterfrågande analyserna och för patientens framtida vård och behandling
och även måste tillse om det finns samtycke från provlämnaren att använda
provet för detta syfte.
9.1.2 Rådgivande yttrande
Landstinget Dalarna är positiv till att de regionala etiskprövningsnämnderna
åläggs att lämna rådgivande yttranden över forskning som avser människor
som idag inte omfattas av etikprövningsnämndens tillämpningsområde.
Hittills har det varit möjligt för en etikprövningsnämnd att neka ett sådant
yttrande. Det får till följd att forskaren kan stå utan möjlighet att få sina
resultat publicerade, eftersom vetenskapliga tidskrifter som regel kräver
åtminstone ett positivt uttalande från en etisk nämnd.
Det finns idag en oklarhet när det gäller etikprövning av studentarbeten.
Landstinget Dalarna anser att det vore önskvärt att studentarbeten i större
utsträckning ska betraktas som forskning och etikprövas. Nödvändiga
organisatoriska former bör utvecklas för detta. Eftersom nationellt
kvalitetsregister enligt 7 kapitlet PDL enbart får användas till att utveckla och
säkra vårdens kvalitet, statistik samt forskning, finns det en osäkerhet i
vilken utsträckning uppgifter kan lämnas till studentarbeten. Om
studentarbeten i större utsträckning kunde bedömas som forskning och
etikprövas skulle denna oklarhet avhjälpas.
Landstinget Dalarna vill i detta sammanhang understryka vikten av att
etikprövningsnämndernas praxis harmoniseras och anser att Centrala
etikprövningsnämnden bör ges ett uppdrag att verka för att detta sker.
Landstinget Dalarna
REMISSVAR
Landstingsstyrelsens
arbetsutskott
Central förvaltning
Datum
Dnr
2015-02-02 LD14/03469
Sida
3 (6)
9.2 Ändring av bestämmelserna om kodnyckelförfarande
Idag förstörs kodnycklar av datautelämnande myndigheter mycket snabbt (3
månader) efter utlämnandet och därmed är utlämnade data avidentifierade.
Med dagens praxis kan kodnyckel, om forskaren begär det, bevaras längst i
3 år. I många studier är det angeläget att kunna följa forskningspersonerna
en längre tid och kunna komplettera med data (exempelvis 5, 10, 15, 20 år
efter diagnos) och även att kunna kvalitetsgranska forskningsresultat i
efterhand. Argument mot en förlängd bevarandetid kan vara rädsla för att
det påverkar den personliga integriteten eller skapar en oro för att
kodnyckeln hamnar i orätta händer.
Landstinget Dalarna avstyrker utredningens förslag att som regel spara
kodnycklarna i 20 år, (9 § i förslag till lag (20xx:xx) om forskningsdatabaser.
I de flesta studier så finns inte det behovet. Den nuvarande praxisen på en
maximal bevarandetid på tre år är emellertid för kort och istället föreslås en
lösning med en bevarandetid av kodnycklar på minimum 5 år med möjlighet
till förlängning. En annan möjlig lösning skulle kunna vara att harmonisera
bevarandetiden med tider som framgår i Patientdatalagen PDL, det vill säga
10 år. Om forskaren redan inledningsvis tror att kodnyckel behöver sparas i
längre tid än 5 år bör den ange det redan i den inledande ansökan.
Självklart bör alltid möjligheten finnas kvar att under forskningens gång
ansöka om längre bevarandetid.
Utredningen tycks inte behandla hur de myndigheter som bedriver hälsooch sjukvård ska hantera kodnycklar. Det är viktigt att säkra rutiner
utvecklas för det. Landstinget Dalarna anser också att det är viktigt att en
säker rutin tas fram kring förfarande när bevarandetiden håller på att löpa
ut. En situation där kodnyckel förstörs utan att forskaren eller huvudmannen
är informerad vore olycklig.
9.3 En ny sekretessbestämmelse
Slutsatsen är att sekretessbestämmelserna är uppsplittrade på flera olika
lagar beroende på sammanhanget och att sekretesskyddet för den enskilde
i forskningssammanhang inte alltid är heltäckande. Landstinget Dalarna
välkomnar därför förslaget om att införa en enda, heltäckande
sekretessbestämmelse för personuppgifter i forskningsverksamhet, som
innebär absolut sekretess för enskilds personliga och ekonomiska
förhållanden. De sekretessbrytande reglerna ska endast vara tillåtna i rena
Landstinget Dalarna
REMISSVAR
Landstingsstyrelsens
arbetsutskott
Central förvaltning
Datum
Dnr
2015-02-02 LD14/03469
Sida
4 (6)
undantagssituationer som exempelvis utredning av oredlighet i
forskningssammanhang.
9.4. En ny lag om forskningsdatabaser
Landstinget Dalarna tillstyrker utredningens förslag till tillämpningsområde i
lag (20xx:xx) om forskningsdatabaser under förutsättning att lagen även
omfattar forskningsdatabaser som är placerade och inrättas hos landstingen
och sjukvårdshuvudmännen. Dessa har en viktig roll och det ansvar och
erfarenhet som sjukvårdshuvudmännen har gällande klinisk medicinsk
forskning och registerforskning bör framgå i utredningen.
Utredningen myntar begreppet forskningsdatabaser och föreslår ett specifikt
regelverk kring dessa. En forskningsdatabas definieras såsom ”ett register
av infrastrukturkaraktär, avsett att ge underlag för flera olika framtida
forskningsprojekt”. Idag finns ett stort antal forskningsregister inom
landstingen som enligt utredningens definition är forskningsdatabaser.
Utredningens förslag innebär en möjlighet för statliga universitet, högskolor
eller andra statliga myndigheter med forskningsuppdrag att bygga upp
forskningsdatabaser. Det vore mycket olyckligt om utredningens goda
intention att skapa säkra möjligheter för forskningsdatabaser inom
universitet omöjliggör dessa viktiga resurser inom landstingen. Det saknas
motiv i utredningen varför landstingen inte skulle ges samma möjlighet.
Landstingen har en långvarig tradition, erfarenhet och kunskap om
hanteringen av personuppgifter, genom sin dagliga verksamhet avseende
vård och behandling men även forskning. Bestämmelserna i PUL är mycket
väl implementerade i landstingen sedan lång tid. Flera av de
forskningsdatabaser inom ämnesområdet medicin som idag finns eller
planeras har av detta och andra skäl ett landsting eller ett sjukhus som
huvudman. Inom landstingen finns också kvalitetsregister. Dessa omfattas
av Patientdatalagen (2008:355). Där framgår att endast myndigheter inom
hälso- och sjukvården får vara personuppgiftsansvariga för central
behandling av personuppgifter i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister.
Ett avslutande argument för att landstingen ska kunna bygga upp och hålla
forskningsdatabaser utgår från Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Enligt
26 b § i HSL ska landstingen och kommunerna medverka vid finansiering,
planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete inom hälso- och
sjukvårdens område.
Landstinget Dalarna
REMISSVAR
Landstingsstyrelsens
arbetsutskott
Central förvaltning
Datum
Dnr
2015-02-02 LD14/03469
Sida
5 (6)
Landstinget Dalarna ser ett värde i att i forskning och kliniska studier kunna
lägga till information från andra källor. Det finns redan idag
forskningsdatabaser, där landstingen är huvudman, som kopplat ihop data
från kvalitetsregister med andra data så som journaldata, uppgifter från
individen själv eller biobanksprov, exempelvis UCAN, SCANB och ANDIS.
Det finns också exempel på kvalitetsregister som bygger upp egna
biobanker, SRQ och SWEDHEART. Intresset för denna typ av forskning är
stort och kommer sannolikt att öka. Landstinget anser att det vore olyckligt
ur såväl administrativt- som integritetsperspektiv att etablera system som
innebär att parallella register med liknande information behöver byggas upp
på universiteten.
9.5. Biobanker
Landstinget Dalarna stödjer utredningens förslag att Svenska
biobanksregistret görs om till Nationella biobanksregistret.
Landstinget anser dock att förslaget bör kompletteras med att
Socialstyrelsen får i uppgift att utfärda verkställighetsföreskrifter för det
Nationella biobanksregistret. Det kan gälla till exempel hur information ska
lämnas till registret och hur information kan lämnas för vård och vilken
information som skall överföras. Socialstyrelsen bör även ges uppdraget att
närmare utforma föreskrifter om hur privata vårdgivare ska kunna lämna
sina uppgifter vidare till registret. I arbetet med sådana föreskrifter bör den
kunskap och erfarenhet som finns bland annat i de regionala
biobankscentrumen (RBC) tas tillvara.
Det kan leda till att uttag av information från Nationella biobanksregistret för
vård och behandling tar lång tid om Socialstyrelsen är registerhållare, vilket
är oroande. En sådan begäran bör alltid behandlas skyndsamt, då det är
viktigt för den enskilde patienten att det inte drar ut på tiden. En möjlig
lösning som utredningen bör överväga är att RBC skulle kunna hjälpa
Socialstyrelsen med att lämna ut information för vissa behandlingssyften.
Det är dock troligt att uttag främst kommer att begäras i forskningssyfte och
då är det bra om det är Socialstyrelsen som är ansvarig.
Det är viktigt att information i Nationella biobanksregistret inte kan användas
för brottsutredning. En sådan användning kan allvarligt skada förtroendet för
insamling av prov inom hälso- och sjukvården för vård och forskning.
11. Konsekvenser
Landstinget Dalarna
REMISSVAR
Landstingsstyrelsens
arbetsutskott
Central förvaltning
Datum
Dnr
2015-02-02 LD14/03469
Sida
6 (6)
Landstinget Dalarna anser att finansieringsprincipen bör tillämpas då förslag
i utredningen innebär kostnader för sjukvårdshuvudmännen, till exempel
kring hanteringen av Nationella biobanksregistret.
..........................................................
Ingalill Persson
Landstingsstyrelsens ordförande