Musik Lärare & Studie

Musik
Lärare & Vägledare
Trönningskolan Halmstad
Projektbeskrivning åk 8
Uppgift: Skapa en musik-”jingel”, reklam eller information, om en
sammanslagen grupp av gymnasieprogram som har ett likartat
innehåll. Tolka och förmedla programmens, skolornas eller yrkenas
kärna; Via musik, drama, texter, dialog, sång, ljudeffekter,
instrument, iPad/dator. Det kan vara del av låtar, omskrivna låtar &
texter eller eget skapat material.
Syfte: Skapa en musikalisk struktur/låt. Tolka en Gymnasieskolas
mediala budskap. Eleverna ges en översikt och inblick i vilka 18
Gymnasieprogram som finns på Gymnasiet, och att vissa program är
i viss mån relaterade till varandra utifrån branscher; Dels via sitt eget
arbete och dels via andra elevers arbete. Grupparbete, delat ansvar.
Form: 4 pass, varav en hel lektion. Tid: 30+20+90+30 minuter.
1. Förberedelse: Se film ”Programväljaren” 30 min på mentorstid.
2. Eleverna ges en översikt om de 18 Gymnasieprogrammen,
alternativt vilka skolor som finns i närområdet och deras utbud,
helst med nyckelbegrepp. Eleverna väljer på rangordnad
valblankett vad de vill tolka och förmedla musikaliskt. 20 min.
3. Lektion: Grupper om 4-5 elever med gruppledare (elev) ska
skapa en jingel, som på slutet av passet filmas. 90 min.
4. Filmerna visas i klass med feedback och diskussion av lärare och
SYV, samt skriftligt ”Two stars and a wish” av eleverna. 30 min.
Centralt innehåll Musik:
•
•
•
•
Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan.
Bedömning Musik kunskapskrav för betyget E:
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg
pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Musik
Lärare & Vägledare
Plus:
•
•
•
•
Flera grupper analysera programmen noga, jobbade mycket med själva
texten och budskapen från texten. Drama blev ett inslag för flera
grupper.
Eleverna lyckades prestera en gemensam slutprodukt på 90 min.
Gruppledarna hjälpte gruppen att fokusera och driva processen framåt.
Grupperna använde 10-20 min direkt för att brainstorma och få fram
idéer.
Minus:
•
•
•
•
Eleverna jobbade inte så mycket rent musikaliskt med instrument. Sång
& drama dominerade. Passet räckte inte för att kunna bedöma E i
kunskapskravet ovan.
Eleverna behöver pushas hårt på slutet av lektionen för att verkligen
prestera en slutprodukt.
Vissa grupper hade svårt att effektivt ta vara på tiden. Ingen medlem i
gruppen har tid att själv ”jamma” loss på ett instrument. Varje del av
gruppen behöver utveckla någon eller flera delar av jingeln.
Lektionerna har ingen extern kontakt med arbetsliv eller omvärld.
Utveckling: Inkludera fler ämnen, med text förberedd inför musiklektionen.
•
•
•
Svenska: Tolka och skapa korta kärnfulla texter Svenska som ska fånga
eller förmedla ett budskap, innan själva musiklektionen. Kan hjälpa till
större innehåll av instrument och egna försök till komposition.
Samhällskunskap: ”Mediernas roll som informationsspridare,
opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets
maktstrukturer.” & ”Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll,
till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan
påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper
framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.”
Engelska: Med utgångspunkt från ordet ”jingel”, skapa en lektion som
innehåller fler begrepp/ord relaterat till reklam, information och media.