Återinlärning för elever med läs och skrivsvårigheter

Perspektiv i uppdraget – främja entreprenörskap
Stimulera elevernas kreativitet och nyfikenhet
Att få bygga upp sitt självförtroende
Få pröva och omsätta nya idéer i handling
Lösa problem
Arbeta både självständigt och tillsammans med
andra
Utveckla kommunikativ och social kompetens
lärande, språket,
miljö, beteende
arbeta i grupp, social
förmåga, kommunikativ
läsa , skriva,
tala, lyssna,
diskutera, muntligt
framföra,
argumentera,
förklara
Förmågor för lärande och
livet ur Lgr 11!
tolka, analysera, värdera,
se mönster, kritiskt
granska, jämföra
skapa,
utveckla,
självständigt
arbete, slutföra en
uppgift, aktiv och
delaktig
kreativitet
Analysförmåga
Kommunikativ förmåga
Metakognitiv förmåga
Förmåga att hantera information
Begreppslig förmåga
Kommunikation
Reflektion
analys + förståelse
generella kompetenser
Kommunicerar
deltar i samtal och diskussioner argumenterar,
uttrycker tankar , känslor och egna åsikter,
muntlig framställning,
redovisar ett arbete muntligt
Samarbetar
kommer med idéer, lyssnar,
delaktig, vidgar egna erfarenheter
Är kreativ
Tar egna initiativ, arbetar självständigt,
slutför en uppgift, utvecklar fantasin ,
utvecklar lust att lära, kunna , vilja och
vågar uttrycka sig
Reflekterar
eget lärande, kring texter, sin förståelse
för andra och andra kulturer, kring språket
analyserar, jämför, tolkar, värderar, kritiskt
granska
Tar ansvar
Eget lärande och för hur eleven kommunicerar
Svenska
verktyg
Har ett utvecklat ordförråd
Skriver
formar bokstäver, skriver läsligt
översätter tal till skrift
kan stava - ljudenligt, ljudstridigt
utvecklar skrivandet - grammatik,
innehåll, olika sorters texter, dator
Läser
läser bokstäver
läser ord
läser text, stannar vid skiljetecken
har läsflyt
förstår det lästa, återger
Använder ordlistan
alfabetisk ordning
arbetsredskap
centralt innehåll
Läsa och skriva
Strategier, skapa, tolka, anpassa,
bearbeta, ge respons, redigera,
språkets struktur
Tala, lyssna och samtala
Berätta, återberätta,
muntligt presentera, argumentera,
leda ett samtal, formulera och
bemöta argument, sammanfatta,
anpassa språket
Berättande texter och
sakprosatexter
Språkbruk
Strategier, ord, begrepp, nyanser,
skillnader, Nordiska språk,
språkets betydelse för att utöva
inflytande och identitetsutveckling,
juridik, etik och moral,
yttrandefrihet och media
Informationssökning och
källkritik
Jämföra, pröva, citera,
källhänvisningar, sovra
informationsmängd
Matematik
Förmågor
Verktyg
Centralt innehåll
Kommunicerar
Använder matematikens språk och
uttrycksform, tolka information
tala, skriva - argumenterar, uttrycker tankar
och egna åsikter, muntlig framställning
Använder enkla matematiska
modeller
Använder de fyra räknesätten
Samarbetar
komma med idéer, lyssna,
delaktig
Kan använda miniräknare
Använder huvudräkning
Taluppfattning
Naturliga tal, enkla tal
i bråk- och decimalform
hela och rationella tal
Olika mått
längd-, rymdmått, area,
volym, vinklar, massa,
tid
Geometriska begrepp,
figurer och mönster
Är kreativ
Tar egna initiativ, arbetar självständigt,
slutför en uppgift
Kan avläsa och tolka tabeller och
diagram
Olika typer av tabeller
och diagram
Kan göra beräkningar via formler
och ekvationer
Algebraiska begrepp
Sannolikhetslära
Överslagsräkning
Kartkunskap
Matematikens roll i
historien
Reflekterar
eget lärande, formulerar och löser problem,
ser mönster, tolkar, jämför, värderar
Tar ansvar
Eget lärande
Använder olika måttsystem
Kan tolka och använda en karta
Musik
Förmågor
Kommunicerar- gränsöverskridande
språk för tankar och idéer,
IT - global nätkommunikation, föra
samtal kring musicerandet
Samarbetar - utifrån kunskaper på
instrument och i sång utveckla
samarbete i ett gemensamt
musicerande, kombinera musik med
andra gestaltningsformer
Är kreativ - eget musicerande och
skapande för att uttrycka tankar och
idéer, utveckla egna idéer som
prövas i musikaliska former,
medvetet lyssnande
Reflekterar - analysera och värdera
musikupplevelser, se ämnesövergripande samband, reflektera kring
musikens funktioner, bedöma
utförandet
Tar ansvar- eget musicerande, i grupp
Verktyg
Centralt innehåll
Rösten som instrument
Musicerande och musikskapande
Röst och hörselvård
Musikens verktyg
Ackord och melodi-intrument
Musikaliska sammanhang och
funktioner
Bas och slagverk
Musikaliska byggstenar som rytm,
klang, dynamik, tonhöjd, tempo,
period, taktart, vers, refräng,
musiksymboler, notation,
ackordbeteckningar, digitala
verktyg
Hjärnans utveckling och musikalisk träning
Motorisk
inlärning
Dramatisk och
påvisad
utveckling
Utvecklad
förmåga till
tänkande
och
problemlösning
Rytmisk
inlärning
Belöningssystem aktiveras
Hjärnans krav på skolans pedagogik –
en undervisning utan omvägar
Att organisera för lärande
Anpassning efter hjärnans
krav
Anpassning efter
symbolsystemet
Mattéuseffekten
Begriplighet ger motivation

Att nå begriplighet
 Att se mönster
 Att förstå i ett
sammanhang
 Att omsätta
kunskapen i olika
sammanhang
Att hålla isär syftet med lektionen!
Teknikträning
Att ge fungerande
strategier
Upplevelse läsa och
skriva
GPS – tanken
Vikten av att göra en kvalitativ
förmätning!


Stavelsesegmentering
Alfabetet – ramsa, skriva
och känna igen

Ljudenlig stavning enstaviga och flerstaviga

Läsning av ljudenligt
stavade ord - avkodning
och förståelse av det lästa


Läsning av text
Komplex stavning - alla
betingelser

Läsning av ord med
komplex stavning
översätta visuella mönster
till auditiva mönster
Processen mellan
förförståelse + ny information
strategier
alfabetet
avkoda kända mönster
strategier – tolka, analysera, reflektera, ställa
hypoteser, utvärdera, sammanställa, söka och
hämta information
Avläsning av delar och hela ord
– ortografisk läsning
Samtal kring text - ställa hypoteser, ställa
frågor, reda ut otydligheter, fånga det viktiga
Göra kopplingar – text till text, text till mig
själv, text till omvärlden
Hur hjälper vi Kalle?
Mål
Nuläge
Att utveckla
Insatser/åtgärder
Utvärdering/uppföljning
Lusten kommer när vi lyckas!
Vi behöver feedback för att få syn på vad
vi lyckats med!
Läsningen och skrivandet måste var
meningsfullt!
En positiv upplevelse kan skapa en
känsla av mening!
Hur kan vi få utvecklingsinsatser att nå eleverna?
1
Initiering
2
3
4
implementering byta ut delar
nya ”traditioner”
av undervisningen
(institutionalisering) (spridning)
För många elever behövs
återinlärning – att lära sig att avkoda
och att tänka kring texter
Att få tillgång till
fungerande forskning
och pedagogiska
konsekvenser utifrån
den
Vetenskaplig grund – pedagogik,
psykologi, språk, hjärnans funktion etc.

Hjärnan och mönster, lärprocesser – Peter Gärdenfors
m fl

Språk och mönster, ortografiska modulers
betydelse – Seymour, Margit Tornéus, Björn Andersson, Martin
Ingvar, Goswamy, Bryant m fl

Fonologisk medvetenhet – Lundberg, Stanovich,
Goswamy m fl

Läsprocessen + skrivprocessen, språkliga
enheter – Stanovich, Lundberg, Liberg, m fl
 Dyslexiforskning – Juha Kere, Michael Gruber m fl
Example ECERS-E item: Sounds in words (Literacy)
Inadequate
1
Minimal
2
1.1 Few or no rhymes or
poems are spoken or
sung
3
Good
4
5
Excellent
6
7
3.1 Rhymes are often
spoken or sung by
adults to children
5.1 The rhyming
components of songs or
rhymes are brought to
the attention of children
7.1 Attention is paid to
syllabification of words
(Ex. through clapping
games, jumping)
3.2 Children are
encouraged to speak
and/or sing rhymes
5.2 The initial sounds in
words are brought to the
attention of children
7.2 Some attention is
given to linking sounds
to letters
elevens
nuläge
kravnivå
År 3
kravnivå
År 6
kravnivå
År 9
livslångt
lärande
Språkinriktad undervisning – allas ansvar
Alla ämnen är kommunikativa ämnen
Skapa arenor för kommunikation
Från 8 000 ord till 50 000 ord!
Samartikulera bokstavsljuden
och läsa rytmiskt
Lägga på rätt betoning och
klang
Skrivprocess
Talat eller
tänkt ord
Segmentering
Nedskrivning av
orddelar
Skrivet ord
Läsprocess
Skrivet
ord
Segmentering
Syntes
Klang
och
betoning
Läst ord
Förståelse
av ordet
Läsa – visuella mönster
Talat språk – auditiva mönster
Skriva – visuella mönster
Kritisk faktor
Att organisera
mönster – allt startar
i det talade språket
Kritisk faktor
Att lära genom att
göra – allt går inte
att förklara!
Gångens cykliska mönster
förstärker rytmen i det talade
språket
Utgångspunkten är det
talade språket
Segmentering av hela
meningar i stavelser
Stavelseindela ord
Organisera tal
Organisera skrift – känna igen
symboler och hela mönster
Översätta mönstren mellan tal
och skrift
Det finns inget ett till ett
förhållande mellan tecken och
talljud!
Segmentering av ord
Varje elev har en uppsättning markörer
Ni körsäger och körjobbar
Du är visande i din undervisning och ger alltid
feedback
Lägg markörerna i läsriktning
Arbeta med tvåstaviga för sig, sedan tre- och
fyrstaviga för sig

Har eleven större enheter än
stavelsen?
 Segmenterar eleven fram enskilda
konsonantljud?
 Klarar eleven alla ordlängder med dess
varierande strukturer och betoningar?
I
I
I
I
I I
I
I I
II
I I I
I
I
x x
x
x
x
x
x
x
x
Kritisk faktor
Betoning och klang
styr vad det står
stolpar
Ska vi gå ut och äta?
Ska vi gå ut och äta?
Ska vi gå ut och äta?
(Det står ju inte vad det
står!?)
Ska vi gå ut och äta?
Ska vi gå ut och äta?
Språkliga ledtrådar
Talat
språk
läsa
rytm
skriva
betoning
klang puls
Träna på att hjärnan får en
känsla för rytm och betoning
Puls - korvbröd





Korv-bröd
Säg ordet
Klappa
Leta efter
betoningen
Markera betoningen
Rytm – ta hjälp av talat ord
Räk-sall-ad
Co-ca-co-la
Rytmen i namnen

Klapp i bord, klapp,
klapp
Viveka, Mikael, Ullabritt

Klapp, klapp, klapp i
bord
Mariann, Josefin
Alexander, Margareta
Sebastian, Elisabet
Träna på att hjärnan får en
känsla för klang
Säg orden och plocka bort
konsonanterna
Metod B
Metod A
Segmentering
Syntes
Laborering av betoning
och vokalklang
Samtliga enstaviga
strukturer
Fungerande skriv- och
lästeknik
Metod D
Metod C
Kritisk faktor
Att känna igen
grundläggande
enstaviga mönster
De visuella mönster hjärnan känner
igen kan vi avkoda
Att känna igen
mönstret
musik
Att ljuda ihop bokstäverna i varje del = fonem + grafemkoppling
mu
sik
kv
kvk
Att läsa ihop delarna = hela ordet
Ortografisk läsning = att känna igen mönstret
Läsning av ord – att utnyttja stavelsen
strå lan de
strå (O3O2O1N)
lan (O1NC1)
de (O1N)
Strategiträning med hjälp av enkla strukturer
KV + KV
Fokus på vokalen – markera den om det
behövs
Limma ihop konsonant och vokal stavelseläsa
Limma ihop mellan kv-strukturerna
Test av elevens stavning

Klarar eleven alla ONC-strukturer/mönster?
Förekommer vokalbyten?
Förekommer konsonantförväxlingar?
Kastar eleven om bokstäver?
Tappar eleven bort bokstäver - utelämning?
Lägger eleven till bokstäver – tillägg?

Vad gör jag om följande avvikelser finns?





Test av elevens läsning




Att kunna avkoda ord
– riktiga ord
Förutsättning att
ordet finns i elevens
mentala lexikon
Få fram rätt slutord
Känna igen ordet




Att kunna avkoda
och förstå löpande
text
Ha flyt
Kunna återberätta
Mängden ny
information i relation
till förförståelse
påverkar
läshastigheten







Nationellt mål
Nuläge i förhållande till målet
Att utveckla
Åtgärder
Tidsplanering
Utvärdering
Uppföljning
Ordpar i 3 faser












Sjå – schablon
Sjåp – schabrak
Sjuda – schakal
Sjuka – schakt
Sjal – schalett
Sjok – schampo
Sju – schatull
Sjuk – schackbräde
Sjukhus – schalottenlök
Sjukvård – schamponera
Sjuåring – scharlakansfeber
Sjåpig - schottis

Ordpar i två spalter
– visuell och auditiv
stötta
 Ordpar i en spalt,
under varandra –
auditiv stötta
 Orden ett och ett i
slumpvis ordning –
en spalt
sj
sj
sk
sj
ch
ch
sj , sk
ch
X
X
X
X
sk, sj
ti,sj
rs
ge,rs
rs
ch
X
X
X
2
1A – 1B, 1B – 1C,
4 ordpar i 3 faser
X
2B – 2A,
6
3A – 3C
Skall åtgärdas
Måluppfyllelse klar
Ljudenlig stavning
Ca 60%
Komplex stavning
13
18 + dt
Ljudenlig stavning
Komplex stavning
* Diagnos enstaviga strukturer
* Diagnos flerstaviga strukturer
* Läsa ord - ljudenlig stavning
* 31 Betingelser
* Dubbelteckning
* Läsa ord - komplex
stavning