Faktabladet som pdf (nytt fönster) - Myndigheten för samhällsskydd

FAKTA
JUNI 2015
PROJEKTET FÖR GENOMF ÖRANDE
AV REGERINGSUPPDRAGET
Åtgärder för stärkt krisberedskap
efter skogsbranden i Västmanland
Regeringsuppdrag
Hanteringen av skogsbranden i Västmanland satte samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser på prov.
Utifrån erfarenheterna från hanteringen av skogsbranden
har MSB fått regeringsuppdraget att föreslå åtgärder för
en stärkt krisberedskap i samhället.
Uppdraget ska rapporteras till regeringen senast den 29 januari
2016. Det består av två delar:

Sammanställa slutsatserna från de utredningar och
utvärderingar som olika deltagande aktörer har gjort
med anledning av skogsbranden.

Lämna förslag på åtgärder som kan stärka samhällets
förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser
på kort och lång sikt.
Enligt uppdragsbeskrivningen kan åtgärderna vara på lokal,
regional, nationell, internationell och EU-nivå och särskild hänsyn
bör tas till de krav som ett förändrat klimat ställer på
utformningen av samhällets krisberedskap. Vidare ska åtgärderna kunna finansieras inom gällande ekonomiska ramar.
MSB:s tolkning av uppdraget
Utgångspunkten är skogsbranden i Västmanland, men MSB
konstaterar att uppdraget handlar om att stärka samhällets
krisberedskap generellt. Nästa gång är det inte en skogsbrand
och krisen utspelar sig inte i Västmanland. MSB tolkar uppdraget
så att även åtgärder som rör skydd mot olyckor ska inkluderas,
och att åtgärdförslagen kommer att få stor betydelse för framtida
inriktning av området samhällsskydd och beredskap.
MSB ska samråda med berörda aktörer
Regeringen ställer krav på MSB att i uppdraget samråda med
aktörer som kommer att beröras av åtgärdsförslagen. MSB vill
också hämta in synpunkter från olika aktörer för att genomföra
uppdraget på ett bättre sätt. Bland annat bjuder myndigheten in
till en hearing den 3 juni och ett webbseminarium den 11
september 2015. Syftet är dels att låta aktörer från olika
områden komma till tals i samma forum, dels att MSB ska få en
tydligare bild av vilka områden aktörerna anser att myndigheten
bör belysa inom uppdraget.
Läs mer
Följ oss på
msb.se/skogsbrandvastmanland
Fakta om skogsbranden
i Västmanland
Den 31 juli 2014 inträffade en
skogsbrand utanför Ramnäs i
Surahammars kommun i
Västmanlands län.
När larmet inkom till SOS Alarm
kl 13.29 uppgavs den vara cirka
20x30 meter.
Sammantaget kom branden att
förstöra:
 ca 13 000 hektar skog
 skada ett sjuttiotal byggnader
 kräva ett dödsoffer och allvarligt
skada två personer
Omkring 1000 personer och närmare
2000 tamdjur evakuerades.
Brandområdet kom slutligen att
fördela sig över fyra kommuner.
Många olika aktörer från stora
delar av landet var involverade
i hanteringen av händelsen och
internationella stödresurser
rekvirerades.
Själva räddningsinsatsen pågick
fram till den 11 september.
Länsstyrelsens i Västmanland
särskilda organisation för
hanteringen av skogsbranden
avslutades vid årsskiftet.
Projektgrupp genomför uppdraget
Jan Wisén är biträdande avdelningschef på MSB och projektledare för regeringsuppdraget. Han har 39 års erfarenhet av
många befattningar inom kommunal räddningstjänst, bl.a.
brandchef/räddningschef för Södra Roslagens brandförsvar,
Stockholms brandförsvar och Storstockholms brandförsvar.
Anna Johansson är fil.dr, biträdande projektledare och
analytiker på MSB. Under sin anställning vid Storstockholms
brandförsvar genomförde Anna bland annat olika utvecklingsprojekt och utredningen om räddningstjänsternas upplevelser
och agerande under de sociala oroligheterna 2013.
Johan Gert är expert inom MSB och arbetar med utveckling
inom samverkan och ledning vid kriser och olyckor. Han har
en bakgrund inom kommunal räddningstjänst och deltog i
MSB:s samverkansfunktion på plats i Ramnäs under skogsbranden i Västmanland.
Anders Fridborg är biträdande brandchef i Uppsala brandförsvar
sedan 2011 och har deltagit i flera stora utredningar av bränder
och kriser samt tjänstgör bland annat som räddningschef i beredskap. Sedan 2000 ingår Anders i MSB:s jordbävningsinsatsstyrka
och är utbildad inom EU:s gemenskapsmekanism för krisberedskap/civilskydd.
Hanna Pütsep är myndighetsjurist med inriktning mot MSB:s
internationella verksamhet, krisberedskapsfrågor och civilt
försvar. Hon har bl.a. arbetat med frågor som rör samverkan
och ledning vid kriser och olyckor samt värdlandsstöd.
Leif Zetterberg är utredare och har bland annat frågor om
alarmeringstjänst och samarbetet med SOS Alarm. Han har
25 års erfarenhet av svensk krishantering, har varit tf.
försvarsdirektör på länsstyrelsen i Västmanland och enhetschef
vid dåvarande Krisberedskapsmyndigheten, där han bland att
utredde konsekvenserna av stormen Gudrun.
Åke Svensson är koordinator vid MSB för Sveriges nationella
plattform för arbete med naturolyckor. Han har 13 års erfarenhet
av strategiskt och operativt kommunikationsarbete vid
Räddningsverket. Åke var på plats i Västmanland som en av
MSB:s observatörer.
Kontakta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad
Tfn: 0771-240 240
Fax: 010-240 56 25
[email protected]
www.msb.se
Kontaktpersoner:
Jan Wisén
010-240 51 43
[email protected]
Anna Johansson
010-240 43 90
[email protected]