Installationsteknik 150319

2015-03-19
Installationsteknik
Provmoment:
Ladokkod:
Tentamen ges för:
7,5 högskolepoäng
Tentamen
41B18I
Byggnadsingenjör, åk 2 – BI2
Namn:
(Ifylles av student)
Personnummer:
(Ifylles av student)
Tentamensdatum:
Tid:
2015-03-19
09:00-13:00
Hjälpmedel:
Penna, suddgummi, linjal, alla typer av räknare.
Johansson, P. & B Vretblad, Byggformler och tabeller, alla upplagor.
De flesta matematiska samband som behövs för tentamen anges i
tentamenstesen, framförallt på dess sista sida.
Totalt antal poäng på tentamen:
70 poäng
För att få respektive betyg krävs:
U  35 poäng; 3  35 poäng; 4  49 poäng; 5  59 poäng
Allmänna anvisningar:
Denna tentamen innehåller 7 (sju) uppgifter om 10 (tio) poäng vardera.
Antal sidor i tentamen är 10 inklusive denna försättsida.
Nästkommande tentamenstillfälle:
Omtentamensperioden: vecka 35, 2015
Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:
Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in.
Lycka till!
Ansvarig lärare:
Telefonnummer:
Universitetslektor Lennart Jagemar
033-435 4605 (även kopplad till mobilen)
- 1 (10) -
2015-03-19
Uppgift 1
A. Definiera och förklara begreppet medelstrålningstemperatur i ett rum.
2p
B. Definiera och förklara begreppet operativ temperatur i ett rum.
2p
C. Förklara och diskutera begreppet ROT, vad skiljer detta från operativ temperatur? 2 p
D. Diskutera begreppet luftkvalitet. Ange exempel på olika föroreningar i inomhusluften
och vilka källor dessa kan komma ifrån.
2p
E. Ange de minsta uteluftsflöden som krävs enligt
- Boverkets Byggregler vid nybyggnad.
1p
- Arbetsmiljöverkets regelverk i arbetslokaler.
1p
(10 p)
Uppgift 2
A. Skissa och förklara de olika systemtyperna.
Ange fördelar och nackdelar med de olika systemen.

S-system

F-system

FTX-system
3p
3p
3p
B. Vilken typ av värmeåtervinningsutrustning är bäst lämpad om man vill försäkra sig
om att ingen överföring av föroreningar sker från frånluften till tilluften?
1p
(10 p)
Uppgift 3
Beräkna den dimensionerande värmeeffekten, för var och en av de tre radiatorerna under
fönstren, i ett hörnrum på översta planet i ett kontorshus.
Rummet har de invändiga måtten: djup 5 m, bredd 8 m och rumshöjd 3 m.
I den längre ytterväggen sitter 3 fönster med bredden 2 m och höjden 1,5 m.
Uvägg = 0,25 W/(m²°C)
Utak = 0,15 W/(m²°C)
Ufönster = 1,0 W/(m²°C)
DVIT = 20°C
DVUT = -18°C
Hjälp: ̇ = ∙ ∙ ∆ []
- 2 (10) -
10 p
2015-03-19
Uppgift 4
A.
Luftflödet 2 m³/s fuktas i en fuktare med en stor våt yta från tillståndet 30°C och 10 % RH till
den relativa fuktigheten 50 % RH. Redovisa processen i bifogade Mollierdiagram.
3p
Beräkna erforderligt vattenflöde som krävs för att uppfukta luften.
2p
B.
Redovisa de fem tillståndsparametrarna för fuktningsprocessens sluttillstånd, d.v.s. med undantag
för den givna relativa luftfuktigheten.
5p
(10 p)
Hjälp: ̇ = ̇ ∙ ∙ ∆ [ ⁄] l = 1,2 [kg/m³]
Glöm inte att lämna in Mollierdiagrammet på nästa sida med tentamen
- 3 (10) -
2015-03-19
Namn: ____________________________________________________________________
- 4 (10) -
2015-03-19
Namn: _____________________________________________________________________
Uppgift 5
A. Dimensionera spillvattenledningarna från våtrumsgruppen nedan enligt svensk praxis.
7p
B. Rita in spillvattenledningarna på skissen nedan och ange dimensioner och fall.
3p
(10 p)
Alla våtrummen har
TS
måtten 3 m x 2 m
TS
Dusch med golvbrunn
VK
Vertikal avloppsstam
VK
Dusch med golvbrunn
TS
TS
Glöm inte att lämna in denna sida med tentamen!
- 5 (10) -
2015-03-19
- 6 (10) -
2015-03-19
Namn: _____________________________________________________________________
Uppgift 6
A. Dimensionera värmerören av kopparrör från radiatorn nedan.
Redovisa dimensionerna på skissen.
3p
2p
̇ = 950 vid 60⁄45/20 °
B. Dimensionera VVC-röret av koppar i ett varmvattencirkulationssystem vid VVC-pumpen
under förutsättning att varmvattentemperaturen från varmvattenvärmeväxlaren är 55°C
och temperaturen på det återkommande varmvattencirkulationsvattnet är 50°C.
Rörisoleringen ger en värmeförlust på 5 W per löpmeter rör.
Den längsta VVC-slingan i huset är 70 m enkel väg.
5p
(10 p)
Hjälp: = 1000 [kg⁄m³]; = 4,18 [kWs⁄(kg∙°C)] vmax 0,5 m/s
̇ = ̇ ∙ ∙ ∙ ∆
Glöm inte att lämna in denna sida med tentamen!
- 7 (10) -
2015-03-19
- 8 (10) -
2015-03-19
Uppgift 7
Beräkna hur mycket värmeenergi som återvinns ur frånluften via värmeåtervinnaren i ett
luftbehandlingsaggregat som har det balanserade luftflödet 3 m³/s hela dygnet, hela året.
Aggregatet är beläget i Västerås d.v.s. ̅̅̅̅
å = 6,0 °.
Värmeåtervinnaren har temperaturverkningsgraden 55 %. Frånluftstemperaturen är 22,5°C och
tilluftstemperaturen är 17,5°C så länge luften behöver värmas.
Luftbehandlingsaggregatet innehåller följande komponenter.
Från uteluftsintaget räknat: Intagsgaller i yttervägg, avstängningsspjäll, luftfilter, värmeåtervinnare, luftvärmare, luftfuktare, luftkylare, tilluftsfläkt, ljuddämpare.
Från frånluften räknat: luftfilter, ljuddämpare, värmeåtervinnare, frånluftsfläkt, avstängningsspjäll,
avluftshuv på taket.
A. Skissa luftbehandlingsaggregatet med symboler och förkortningar för komponenter.2 p
Ange var de temperaturer som du räknar med i uppgift B återfinns i aggregatet.
1p
B. Beräkna hur mycket värmeenergi som återvinns ur frånluften.
Rätt ytor i varaktighetsdiagrammet
4p
Rätt energimängd
3p
(10 p)
Hjälp:
å − 
å − 
̇
 = ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
= 1,2 kg/m³; cp = 1,0 kWs/(kg°C)
 =
Glöm inte att lämna in varaktighetdiagrammet på nästa sida med tentamen!
- 9 (10) -
2015-03-19
Namn: _____________________________________________________________________
+30oC Varaktighetsdiagram för uteluft i Sverige
+20oC
+10oC
o
+8 C
0C
o
+6oC
+4oC
-2oC
0 oC
+2oC
-10oC
-20oC
-30oC
0
0.1
0.2 0.3
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
x 8760 timmar/år
- 10 (10) -
1.0