Carl-Gustaf Johnsson, AlbaCon

AlbaCon-dagen 2015
Brandlarmregler SBF 110:7
Carl-Gustaf Johnsson
AlbaCon AB
Utförandespecifikation
6.4.1
Detektortyp ska väljas så att bästa möjliga detektering
erhålls med hänsyn till den sannolika brandutvecklingen i
begynnelsefasen, rumshöjd, miljö och risk för onödiga larm.
RD ska väljas om inte annan typ ger bättre detektering.
Tänk på:
- Omgivningstemperatur
- Luftrörelse
- Vibrationer
- Luftfuktighet
- Avgaser, rök, damm och liknande
- Ljus
- Signalstörningar
6.4.2
Rökdetektering:
- Rökdetektor av punkttyp (RD)
- Flersensordetektor
- Kombidetektor
- Linjerökdetektor (RDL)
- Aspirerande rökdetektorer (RDA)
- SS-EN 54-20 Class A: Väldigt hög känslighet
- SS-EN 54-20 Class B: Hög känslighet
- SS-EN 54-20 Class C: Normal känslighet
6.4.5
Rumshöjd
6.5.1 Allmänt
6.5.1.5 Följande utrymmen behöver inte förses med detektorer:
e)
Slutna ”oanvända” utrymmen (t.ex. ovan undertak).
Tak
Max 1,5 meter
Ej träreglar eller brännbart material
Ej större mängd ledningar
Ej annan elutrustning
Ej kabelstege eller ledningsrännor
Undertak
Max 5%
Golv
6.5.1 Allmänt
6.5.1.5 Följande utrymmen behöver inte förses med detektorer:
h)
Toalettrum på gästrum (egen brandcell) med en golvyta om
högst 10 m2 som endast är avsett för WC, dusch och bad samt
har dörr som leder direkt till utrymme med rökdetektering.
6.5.2 Rökdetektorer
6.5.2.2 Vid plant tak med olika höjd ska rökdetektorer placeras i
takets högsta del.
Se även figur 6.5.2.3 b) och punkt 6.5.2.5.
Dock behöver totala antalet RD inte vara
fler än vad som svarar mot 1 per 75 m2 övervakad yta.
6.5.2 Rökdetektorer
6.5.2.3 RD ska placeras under den nivå där varmluft ackumuleras.
Figur 6.5.2.3 a) och b). Plant eller nästan plant tak (N<0,2).
6.5.2 Rökdetektorer
6.5.3 Värmedetektorer
6.5.2.5 Ljusbrunnar, kupoler, brandgasventilatorer och liknande ska
förses med minst en RD om volymen > 4 m3 eller djupet är
> 3 meter. Gäller även fickor som skapas av inredningseller byggnadsdelar. Detektorn får placeras på vägg.
6.5.3.5 VD.
6.5.2 Rökdetektorer
6.5.3 Värmedetektorer
6.5.2.6 Forts.
6.5.3.6 Forts.
Balkhöjd > 50%:
Egna utrymmen
1 RD / 30 m2
Tak
Balkhöjd
Undertak
Golv
Plan
6.5.2 Rökdetektorer
6.5.2.9 Placering i trapphus…
Figur 6.5.2.9 a)
Trapphus med
högst 10 m2 yta
Figur 6.5.2.9 b)
Trapphus med
större yta än
10 m2 yta
!
!
6.5.5 Linjerökdetektorer
6.5.5.2 Rumsövervakning med linjerökdetektorer – vid tak
Max avstånd mellan detektorer 12 meter (b).
6.5.5 Linjerökdetektorer
6.5.5.3 Rumsövervakning med linjerökdetektorer – enbart på
mellannivå
Höjd (hi) Max avstånd (b) 6 meter 3,2 meter 8 meter 4,3 meter 10 meter 5,4 meter 6.5.7 Linjära värmedetektorer
6.5.7.1 Kravställaren ska godkänna användandet och installation
ska ske enligt tillverkarens anvisningar.
Se även 15.4
6.5.8 Larmknappar
6.5.8.3 Samtliga personer: Vid dörrar till trapphus, vid utrymningsvägars dörrar till det fria samt max avstånd 30 meter.
6.5.8 Larmknappar
6.5.8.5 Larmknappar bör placeras 1,0 och 1,2 meter över golv,
men får inte placeras högre än 1,6 meter över golv.
Exempel med tidningsställ
6.6
6.6.1
Larmsignalering
Minst ett optiskt larmdon av typ ”rött blixtljus” ska placeras
utomhus i anslutning till entré där CA eller BFT är placerad.
Se även 16.9.
BFT
✓ ✗
✗ ✗
6.6
6.6.5
Larmsignalering
Signalkaraktären för larmdon enligt 6.6.1-6.6.3 ska tydligt
avvika från utrymningslarm och andra signaler.
6.7
6.7.6
Centralutrustning och brandförsvarstablå
Om CU är mer än en kapsling ska placering uppfylla 6.7.1
Om detta inte går ska ska särskilda åtgärder vidtas.
Speciella krav på förbindelser – se bild.
Anmärkning: Krav på förbindelserna mellan kapslingar finns i SS-EN 54-2.
CU/BFT
CU
>3 meter
0,15 meter
0,15 meter
CU
CU/BFT
6.8
6.8.5
Strömförsörjning
Batterikapaciteten ska normalt medge 24 timmars drift av
anläggningen i normalläge och därefter 30 minuters drift i
larmläge efter nätbortfall.
6.13
Ledningsnät och andra förbindningsmedia
6.13.1 Ledningsnät
6.13.1.2 Ledningstyper ska väljas med hänsyn till de komponenter
som ska användas och de förläggningsförhållanden som
gäller.
6.13
Ledningsnät och andra förbindningsmedia
6.13.1 Ledningsnät
6.13.1.3 Alla ledningar ska vara förlagda i lokaler som övervakas
med detektering. Om ledning passerar icke övervakad
lokal, ska ledningar förläggas avskilda i klass EI 30 eller
”brandsäker kabel”. Gäller även kopplingsmtrl m.m.
Brandsäker kabel
6.13
Ledningsnät och andra förbindningsmedia
6.13.1 Ledningsnät
6.13.1.5 Skarvning av kabel utförs med kopplingsdosa eller med
metod som är anpassad till kabeltyp och omgivningsförhållanden. Skärmad kabel ska ha obruten skärm genom
skarven.
6.16
6.16.1
Behörighet
Projekteringen ska utföras av en anläggarfirma enligt
SBF 1008 eller av projektör som är behörig ingenjör
brandlarm enligt SBF 1007. Om projektering utförs av
annan projektör ska projektering granskas av
anläggarfirma eller av behörig ingenjör.
Granskningen ska dokumenteras.
7
7.3
7.3.1
7.3.2
Installation
Kabelinstallation
Kabel ska installeras så att kraven i 6.13.1 uppfylls.
Kabel ska ha röd mantel, såvida inte estetiska skäl eller
särskilda föreskrifter innebär annan färg än nödvändigt.
7
7.3
7.3.3
Installation
Kabelinstallation
Kabelgenomföringar genom brandcellsgränser ska utföras
så att brandklassningen upprätthålls.
7
7.3
7.3.4
Installation
Kabelinstallation
Forts. Kablar bör förläggas på kabelstege, kabelrännor eller
liknande. De ska vara åtskilda från andra kablar.
Anmärkning: Vägledning till lämplig separation mellan kablar finns i
SS-EN 50174-2.
7
7.3
7.3.4
Installation
Kabelinstallation
Forts. Fästmateriel samt avstånd mellan fästpunkter ska
vara anpassat för kabeln/underlaget. I vissa fall kan det vara
nödvändigt att stödja kabeln med bottenplåt eller att
förlägga den i skyddsrör.
Tack för mig!
Carl-Gustaf Johnsson, AlbaCon AB
[email protected]
070-593 40 28