35 dp 190 plankarta granskning

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser
NATUR
HUVUDGATA
Naturområde
Trafik mellan områden
Kvartersmark
B
Bostäder
E
Tekniska anläggningar
UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER
gc-väg
gång- coh cykelväg
dagvatten
Marken ska vara tillgänglig för öppet dagvattenmgasin
tvåstegsdike
Tvåstegsdike för öppen avledning av dagvatten ska finnas
UTNYTTJANDEGRAD
e1 00 %
Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea
BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE
..........
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Marken får inte bebyggas
g1
Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för gårdsgata
g2
Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för gångstig.
u
Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar
PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE
Placering
Huvudbyggnad ska placeras minst 6 meter från tomtgräns mot jordbruksmark
p1
Huvudbyggnad ska placeras med långsidan
parallellt med huvudgatan 3 meter från
tomtgräns till huvudgata och minst 4 meter från
tomtgräns till grannfastighet.
Komplementbyggnad ska placeras minst 2 meter
från tomtgräns eller sammanbyggas med komplementbyggnad
på grannfastighet.
p2
—
0,0
)
Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från
tomtgräns och komplementbyggnad ska placeras
minst 2 meter från tomtgräns eller sammanbyggas med
komplementbyggnad på granntomt.
Utformning
G
00-00
Högsta nockhöjd i meter
Minsta resp. största taklutning i grader
Utförande
f1
Fasader på huvudbyggnad ska vara vitputsade.
Komplementbyggnader får ha fasad av träpanel.
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.
Genomförandetiden är 10 år från det planen vinner laga kraft
0 12,5 25
ILLUSTRATION
50 Meter
Skala 1:1000 (A1) 1:2000 (A3)
GRUNDKARTANS BETECKNINGAR
ORIENTERINGSKARTA
Grundkartan upprättad 2014-01-31
Höjdsystem
RH 2000
Plansystem
Sweref 99 1330
?
Belysningsstolpe
*
PLANKARTA
0 12,5 25
50 Meter
Skala 1:1000 (A1) 1:2000 (A3)
PLANHANDLINGAR
Planprogram
Miljökonsekvensbeskrivning
Häck, mittlinje
Gränspunkt
G
Gasledning
Staket
Fastighetsgräns
T
Teleledning
Stödmur
Traktgräns
8,4592
Markhöjd
S
Spillvattenledning
Bostad
V
Vattenledning
Komplementbyggnad
Slänt
Fornminne
Verksamhet
Körbana
Gång- och cykelbana
6:70
Fastighetsbeteckning
X
Planbeskrivning
X
Samrådsredogörelse
X
Grundkarta
X
Fastighetsförteckning
X
Plankarta (denna handling)
X
Illustration (denna Handling)
Utlåtande
[Valfri text]
GRANSKNINGSHANDLING 2015-02-03
NORMALT PLANFÖRFARANDE
Detaljplan för
Östra Värlinge 6:70 och 6:64
Snarringe, Trelleborgs kommun, Skåne län
Ann-Katrin Sandelius
Stadsarkitekt
Gunnar Göransson
Planarkitekt
DP 190
2013 - PB0180