Valberedningens förslag till Årsstämma 2015

Valberedningens förslag till
Årsstämman i AB Geveko (publ) den 28 april 2015
1. Val av ordförande till stämman
Finn Johnsson, styrelsens ordförande.
2. Fastställande av styrelsearvoden
Ett fast arvode till styrelsens ordförande med SEK 400.000 (f.å. 400.000) och till
ledamot SEK 150.000 (f.å. 150.000).
3. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
Antal ledamöter:
4 ledamöter (f.å. 5).
Ordförande, omval:
Finn Johnsson, f. 1946, civilekonom.
Invald i styrelsen 2010.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i EFG European Furniture Group AB, Birger Jarl
Fondkommission, Byggdelsbolaget i Kungshamn AB, SMP Parts AB, Thomas Concrete
Group AB, Västsvenska Handelskammaren, Ovako AB och Poseidon Diving Systems AB.
Ledamot i Lemminkäinen Oy och Powerboat Marine AB.
Tidigare: Ledande befattningar i Swedish Match, Tarkett AB, Stora AB, Mölnlycke Health
Care AB och Euroc AB.
Aktieinnehav Geveko: 20 000
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.
Ledamöter, omval:
Klas Dunberger, f. 1957, ingenjör; Service Manager, Fujitsu Sweden AB.
Invald i styrelsen som suppleant 1989. Ordinarie ledamot 2000.
Tidigare: Service Manager Fujitsu Technology Solutions AB, servicedirektör Fujitsu Siemens
Computers AB och Fujitsu Computers AB, produktmarknadschef Fujitsu Computers AB,
ICL Data AB och Nokia Data AB samt produktchef Nokia Data AB och Ericsson Information
Systems Sverige AB.
Aktieinnehav Geveko: 223 433, varav 84 400 A-aktier *)
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets
större aktieägare.
Eva Kaijser, f. 1972, civilekonom; konsult.
Invald i styrelsen 2010.
Tidigare: Ekonomi- och Finansdirektör Northland Resources S.A. IR och
kommunikationsdirektör Boliden AB samt Direktör Strategi och Affärsutveckling Boliden
AB, Treasury och Finanschef Boliden AB, Koncernkontroller Boliden AB samt Ekonomichef
Boliden Contech AB.
Aktieinnehav Geveko: 0
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare.
Stefan Tilk, f. 1964, civilingenjör, teknisk fysik, internationella relationer Göteborgs
Universitet samt ekonomistudier vid ESADE, Handelshögskolan Barcelona.
Koncernchef Elof Hansson Group.
Invald i styrelsen 2012.
Övriga styrelseuppdrag: Elof Hansson Holding och dotterbolag.
Tidigare: Koncernchef AB Geveko, Senior Vice President Volvo Bussar, President Volvo
Trucks Africa Middle East, Manager UNESCO World Bank, Ångpanneföreningen IPK och
Counselor Science &Technology Ambassaden i Paris.
Aktieinnehav Geveko: 17 000.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare.
*) Mellan A-aktieägare, som tillsammans förfogar över mer än 50% av röstetalet,
finns konsortialavtal.
4. Fastställande av revisorsarvode
Arvode utgår i enlighet med upprättat avtal och enligt godkänd räkning.
5. Val av revisor
Valberedningen föreslår val av registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB. Frejs
Revisorer AB har föreslagit auktoriserade revisor Ulf Johansson som huvudansvarig för
revisionen avseende räkenskapsåret 2015.
6. Redogörelse för valberedningens arbete
Sammanträden m.m.
Valberedningen har haft fem schemalagda och ordinarie sammanträden inför årsstämman 2015. Härutöver har valberedningen haft ett antal såväl interna som externa
avstämningar per telefon och e-post. Valberedningen har vidare haft ett flertal samtal och
avstämningar med ledamöterna i bolagets revisionsutskott.
Valberedningen har under tiden fram till årsstämman 2015 även haft löpande kontakter
och samråd med styrelsens ordförande, som dessutom är ordinarie ledamot i
valberedningen, samt med representanter för större aktieägare.
Valberedningen har genom styrelsens ordförande tagit del av en sammanfattande rapport
av styrelsens egen utvärdering av sitt arbete under 2014. Därutöver har valberedningen på
samma sätt som under föregående år genomfört individuella intervjuer med samtliga
ledamöter. Intervjuerna har summerats i en övergripande intervjurapport som lyfter fram
de väsentligaste observationerna från valberedningens perspektiv.
Arvoden och ersättningar
Valberedningens förslag till styrelsearvoden är baserat på ansvar, arbetsinsats och
kvalifikationskrav för Gevekos styrelse samt rådande ersättningsnivåer på marknaden.
Styrelsens sammansättning samt strävan efter en jämnare könsfördelning i densamma
De senaste åren har en genomgripande översyn av bolagets inriktning samt den
organisatoriska strukturen genomförts. Dessa åtgärder medger en enklare och effektivare
styrning av bolagets kärnverksamhet. Som en konsekvens härav gör valberedningen
bedömningen att styrelsens numerär kan och bör reduceras till fyra ledamöter. Den
föreslagna styrelsen bedöms av valberedningen ha erforderlig kompetens, erfarenhet samt
bakgrund med avseende på branschen och dess utveckling för att hantera Gevekos
strategiska position och möjligheter att uppnå en förbättrad lönsamhet.
Valberedningens ambition är att från och med årsstämman 2016 ha uppnått en helt jämn
könsfördelning mellan kvinnliga och manliga ledamöter i bolagets styrelse. Som ett led i, och
för att underlätta uppnåelsen av denna strävan, har ägarna i samråd med valberedningen
beslutat föreslå årstämman 2015 att den röstar för inval av en välmeriterad kvinnlig ledamot
i valberedningen.
7. Valberedningens sammansättning
Valberedningen inför årsstämman 2015 består av:
Magnus Ergel, ordförande, tidigare styrelseledamot AB Geveko
Finn Johnsson, styrelseordförande AB Geveko
Tomas Landeström, tidigare styrelseledamot AB Geveko
Göteborg i mars 2015
Valberedningen