Jury och mentorer - Vattenfall Innovation Awards

Nedan följer en presentation av jury och mentorer i Vattenfall
Innovation Awards 2015.
Jury
BRANISLAV SLAVIC
V I C E P R ES IDEN T OF COM MO DIT IES NORDIC
Branislav är ansvarig för för försäljning mot stora företag inom Vattenfall samt
anskaffing och produktutveckling av våra commodity erbjudanden till kunderna.
Branislav har 20 års erfarenhet inom energibranchen. Bakgrund i finansiell ekonomi
och har under åren ansvarat och arbetat med produktutveckling, strategisk
planering, försäljning samt kraftanskaffning.
JONAS STENBECK
V I C E P R ES IDEN T CO NS U ME R SALES
Jonas har en bakgrund som managementkonsult och har sedan 2003 jobbat inom
Vattenfall. Från 2009 har Jonas jobbat med försäljning både i Norden och i Europa
där han jobbade för Vattenfall i Berlin under 2 års tid. Under den senaste åren har
Jonas varit strategi och utvecklingsansvarig, ansvarig för att bygga upp Vattenfalls
Business Intelligence-funktion. För närvarande ansvarar Jonas för Vattenfalls
försäljning inom el och energirelaterade produkter till både privatkunder samt små
och medelstora företag i Norden. Totalt har verksamheten ca 100 medarbetare i
Sverige och Finland.
PROFESSOR MAGNUS BERG
R & D P O RT FOLI O MANAGE R , CU STO MER PRODUCTS AN D SOLUT ION S
Magnus är ansvarig för den av Vattenfalls forskningsportföljer som omfattar alla
energirelaterade produkter och tjänster mot kunder, dvs i princip samma områden
som täcks av Vattenfall Innovation Awards. Sedan 2005 har Magnus varit ansvarig
för olika områden inom Vattenfall R&D, både som linjechef och som
verksamhetsansvarig. Magnus har även sedan tidigare lång erfarenhet av
energisektorn, både vad gäller produktionstekniker och kundperspektivet. Vidare
är Magnus adjungerad professor vid KTH inom processkemi med inriktning mot
termokemisk omvandling av fasta bränslen.
CAROLEN YTANDER
P ROJ EKT LE DARE , MARKE T IN G MAN AG EME NT
Carolen Ytander haft ledande befattningar inom kommunikation, marknad och
försäljning i 20 år. Hennes bidrag som mentor till idégivarna är bl a; Go To Marketstrategi, varumärkesstrategi, marknadsföring av produkter/tjänster, säljdrivande
projekt/aktiviteter, budskap/storytelling.
PETER HOLMGRENE
D I R E CTO R SOLU TI O N DE VE LO P ME NT NORDIC VAT TEN FA LL
Peter är ansvarig för verksamhet och utveckling av alla energirelaterade produkter
och tjänster till Vattenfalls kunder i Norden. Peter har en gedigen bakgrund från IT
sektorn och mångårig erfarenhet av att leda och förbättra utveckling och
strategisk transformation. Peter har också haft ett speciellt fokus på smarta
energilösningar samt potentialer inom ramen för området BIG DATA. Peter kommer
att bidra med sin överblick på det strategiska och tekniska området men
framförallt kommer han att kunna ge råd och tips om hur man på bästa sätt tar sig
vidare när man befinner sig i en utvecklingsfas.
ANU PULKKINEN
S EN IO R B US I NES S DEV ELO P E R , S O LU TION DE VELOPM ENT N ORDI CS
Anu är ansvarig för innovationsprocessen och -aktiviteter i Norden och är
projektledare för Vattenfall Innovation Awards. Dessutom Anu leder
utvecklingsprojekt relaterade till mikroproduktion, smarta hem och elbilar. Anu har
en lång och global erfarenhet om affärsutvecklingen av digitala produkter och
tjänster och före Vattenfall har hon jobbat bland annat som Produkt Manager på
Nokia. Anu kommer att bidra inom områden som; affärs-, produkt- och
tjänstutveckling, user and consumer experience och affärsmodeller.
MATTIAS TINGVALL
V P CO R P O R AT E B US IN ES S DE VE LO PM EN T
Mattias har erfarenhet som VD att bygga upp flera företag från grunden till att
omstrukturera och accelerera tillväxten i stora befintliga företag. Han har arbetat i
energi, finans, telekom och mjukvarubranschen. Entreprenörskap har varit en röd
tråd oavsett storlek på företag eller bransch. Mattias har arbetat i Sverige, Finland,
Norge, Polen, Tyskland, Holland och UK.
Mentorer
ULRIKA NYSTRÖM
M A N AG ER P RODU CT M AN AGE ME N T S OLU TION D EVELOPM ENT
Ulrika är ansvarig för den portfölj av Energirelaterade produkter och tjänster
Vattenfall säljer på den Nordiska marknaden. Ulrika har omfattande erfarenhet av
produktförvaltning och produktutveckling av både elprodukter samt
energirelaterade produkter och tjänster. Ulrika har även en bakgrund inom
controlling, strategiutveckling och försäljning. Ulrika har närmare 20 års
erfarenhet från Energibranschen.
FREDRIK CARLSSON
T EK N D R , SE N IOR R &D E N GIN E E R
Fredrik har jobbar flera år med forskning och utveckling inom smarta elnät,
elfordon, energieffektivisering och vindkraft. Det innebär allt från att optimera
investeringar i elnät, hitta felorsaker i elnät, minska förlusterna i elnät, och
integrera elfordon och vindkraft.
JOHAN TOLLIN
P RO GR A M CHE F FÖ R E -MO B ILIT Y R &D
Johan ansvarar för närvarande för Vattenfalls tekniska utvecklingsprogram
syftande till elektrifiering av vägtransporter. Johan har en lång bakgrund inom
Vattenfalls utvecklingsverksamhet och tidigare varit ansvarig för Vattenfalls R&D
inom områden såsom förnybara bränslen, vindkraft, solel, solvärme, småskalig
kraftvärme, bränsleceller mm.
BJÖRN BOLUND
S EN IO R R &D EN GI NEE R, P RO GR AM M AN AG ER IP
Efter att ha disputerat på Uppsala Universitet jobbade Björn några år på mindre
utvecklingsbolag och därefter några år som konsult. På Vattenfall har han varit
portföljansvarig för Vattenfalls utvecklingsteam inom Marin energi och den senaste
tiden jobbar Björn aktivt med utvärdering av nya tekniker och hantering av
immateriella rättigheter.
THOMAS KOLLFELDT
P ROJ EKT LE DARE , B US IN ESS DE VE LOP ME NT
Thomas har en lång erfarenhet av energibranschen från ett flertal positioner där
han drivit olika typer av utvecklingsarbeten. Områden som har haft extra fokus är
försäljning, IT, energieffektivisering och affärsutveckling kopplat till utvecklingen av
Sveriges energisystem. Thomas är Project Manager och arbetar i teamet Business
Development som arbetar med olika affärsutvecklingsprojekt i det nya
energilandskapet t.ex. laddinfrastruktur för bilar och bussar, micro produktion,
demand response samt nya typer av tjänsteutveckling.
ULRIKA NORDAHL
M A R KET M ANAGE R CON S U ME R SALES N ORDIC
Ulrika ansvarar för och genomför olika aktiviteter och kampanjer för att öka
försäljningen av el och energirelaterade produkter och tjänster till privatkunder i
Sverige. Det innebär att Ulrika utvecklar erbjudanden till olika kundgrupper och
tillsammans med sina kollegor mejslar ut de bästa sätten att marknadsföra dessa i
digitala och traditionella kanaler.
MONICA LÖF
R & D P ROGR AMME M ANAGE R
Monica är ansvarig för Vattenfalls forskningsprogram kring Smarta Hem och
energivisualisering där även kundrelaterade lösningar kring demand response
ingår. Monica är också projektledare för utveckling av de tekniska kundlösningarna
inom Vattenfalls stora pilotprojekt Smart Grid Gotland, primärt värmestyrning i
villor. Monica har en lång erfarenhet av teknisk IT-utveckling på Vattenfall R&D
främst kring kundorienterade lösningar baserade på smarta mätare men också
verksamhetsorienterade IT-verktyg.
MARIA JUHLIN-HOFF
D I R E CTO R OF PRODU CT DE VE LO P ME NT, BUS IN ES S AREA H EAT EU ROP E
Maria har en lång erfarenhet från flera områden inom Vattenfall. Europeisk
Expansion, Trading, Distribution, Kundservice, Ledarutveckling, E-mobility, Solceller
och Smarta Hem/Fastigheter. Sedan i somras arbetar Maria som ansvarig för
utveckling av koncept/produkter inom digitalisering, Smarta Hem/Fastigheter samt
miljö inom Värme på den Europeiska marknaden. Innan Maria kom till Vattenfall
arbetade hon inom Affärsutveckling på Tetra Pak International respektive DuPont.
Maria kommer som mentor att bidra inom områden som; affärs-, produkt- och
tjänstutveckling, framtagandet av adekvata affärsmodeller samt med stor insikt
inom energimarknaden.