Kemibladet nr 194 okt 2015

KTH KEMIVETENSKAP
Kemibladet
Innehåll
“Idrottslig utveckling
intressant för högskolorna” s 2
“Docentföreläsning:
Richard Olsson” s 2
“GiSANS workshop” s 2
Nr 194, oktober 2015
“Lönerevision 2015” s 2
“Julklappar och gåvor” s 4
“Rapport från senaste mötet med
fakultetskollegiet” s 3
“Convini – Mat på jobbet” s 4
“Vad pågår inom miljöarbetet nu efter
certifieringen?” s 3
“Licentiatseminarier” s 4
“Disputationer” s 5
Besök av Brasiliens president
2015-10-26
Kalendern
11 december
Höstens andra skolkollegium
Kl 12.15–13.00
Lunchsmörgåsar serveras utanför
föreläsningssalen från kl 11.45
I måndags var vår skola återigen in­
volverade i ett presidentbesök. Det
var Brasiliens President Dilma Rouss­
eff som under 30 minuter besökte
KTH. Besöket inleddes med korta
inlägg från vår rektor och president
Dilma Rousseff i Kollegiesalen. Sedan
gick presidenten runt och tittade på
postrar där doktorander fick presen­
tera sin forskning på 1,5 min. Besöket
plane­
rades med mycket kort varsel
och från vår skola deltog doktoranden
Danila Morais de Carvalho som kom­
mer från Universidade Federal de
Viçosa och gör ett utbyte med KTH.
1
Danila gjorde en mycket bra insats
och även om det är ont om tid vid
dessa besök tror jag ändå att det är
betydelsefullt att visa upp bredden på
forskningen och i just detta fall peka
på koppling­en till Brasilien.
Vi hade också i måndags skoldialog 2
med rektorsgruppen. Fokus för den
andra dialogen är att följa upp upp­
dragen inom forskning och utbild­
ning. En huvudpunkt är skolornas
förslag till satsningar inför 2016. Vi
presenterade vår satsning 2MILab
och fick frågor om kompletteringar
som vi nu förbereder för att skicka in.
Det kommer att bli en Skoldialog 3
där det slutligen avgörs hur stor sats­
ningen kan bli. Förutom de riktande
SVERIGES OLYMPISKA KOMMITTÉ:
Idrottslig utveckling
intressant för högskolorna
KTH:s, ledning besökte den olympiska
rörelsens huvudsäte i Lausanne i bör­
jan av oktober. På programmet stod
samarbetsfrågor med det tekniska
universitetet i Lausanne, EPFL.
Läs artikeln
satsningar­
na inom forskning och
fors­
karutbildning om drygt 40 mil­
joner kronor som frigörs 2016 kom­
mer rektor dessutom att göra extra
satsning­
ar med myndighetskapital.
Vid universitetsstyrelsemötet förra
veckan beslutades att 120 miljoner
kronor av myndighetskapitalet ska
läggas på strategiska satsningar inom
forskning och utbildning de närmaste
3–5 åren.
Docentföreläsning:
Richard Olsson
I dagarna har annonsen för tjänsten
rektor vi KTH publicerats i de stora
tidningarna. Nomineringskommittén
välkomnar att du som är anställd el­
ler studerar vid KTH nominerar en el­
ler flera personer till rektorsrollen vid
KTH. Den nominerade kandidaten bör
vara tillfrågad om sitt intresse.
Läs gärna mer på intranätet.
MIKAEL LINDSTRÖM
Skolchef CHE
Välkommen på docentpresentation av
Richard Olsson vid antagning som do­
cent i Polymerteknologi
GiSANS workshop
Skolan för Kemivetenskap anordnar,
den 16 november 2015 kl.13.15, en do­
Grazing-incidence Small-Angle Neutron Scattering (GiSANS) is a state-of-theart tool to investigate nano-sized order on surfaces as well as in thin films and
centpresentation i rubricerat ärende i
K2, Teknikringen 28.
multilayers e.g. quantum structures, magnetic spin order, self-organizing block
polymers and biological systems. The goal of the workshop is to provide impe­
tus to the discussion about the use of the GiSANS technique at KTH and ESS.
During the workshop the basics of neutron scattering will be covered as well as
the state-of-the-art with respect to GiSANS. Further, examples of research us­
ing the GiSANS technique will be presented along with examples of scientific
areas that could potentially benefit from using this method. Finally, the present
developments at ESS and potential for using GiSANS will be discussed.
Titeln på presentationen är ”Poly­
mera nanokompositer mot framtida
tillämpningar”.
Docentpresentationen på 45 minuter
är öppen för allmänheten. Ingen an­
mälan krävs men antalet platser är
begränsat.
DOCENT CARINA LAGERGREN
Docentkommitténs ordförande
KTH, Stockholm, 26–27 November
For further information please contact:
Daniel Söderberg, 08-790 7196 – [email protected]
Martin Månsson, 08-790 4094 – [email protected]
Travel and costs
The workshop is arranged by the KTH Materials Platform, and participation is
at no cost. Travel and lodging is arranged and paid for by each participant indi­
vidually.
For registration and more information
Lönerevision 2015
För dig som beställer
catering
KTH har nya ramavtal för catering, el­
ler så kallad vardagsrepresentation,
från den 14 oktober.
Läs mer här
Lönerevision gällande från 2015-10-01
och ett år framöver är på gång. Pres­
tationerna som bedöms är för det
gångna året. Även i denna revision
gäller lönesättande samtal för Sacomedlemmar, för medlemmar inom ST
och SEKO gäller traditionell förhand­
lingsmodell och för oorganiserade
medarbetare beslutar arbetsgivaren
om lön i lönesamtalet.
2
Läs mer på KTHs intranät
Partsgemensam info och de lokala
avtalen
Regler, riktlinjer och bedömningsun­
derlag
HELENE HEDIN
HR-ansvarig CHE
Tillbaka till sida 1
Rapport från senaste mötet med fakultetskollegiet
Fakultetskollegiet på KTH samlades den 21 oktober för sitt
andra av totalt sex möten under läsåret. Tre ärenden dis­
kuterades: ett förslag till KTH:s etiska policy, en remiss för
KTH:s hållbarhetsmål och utvecklingen av informations­
utbytet inom KTH utifrån slutsatser i projektet Adminis­
trative Assessment Exercise från 2014.
De frågor som kom upp om Informationsutbytet mellan
fakulteten och administrationen, samt mellan fakulteten
och ledningen, rörde främst att mycket är kulturellt bet­
ingat gällande informationsutbyte och att det tar lång tid
att förändra redan etablerade kulturer. Klarare riktlinjer
för ansvarsfördelning gällande uppdatering av hemsidor
efterlystes men i övrigt efterfrågades inte några mer de­
taljerade riktlinjer för informationsutbytet inom KTH.
Slutsatserna om KTH:s etiska policy var att det finns ett
behov av den här typen av dokument och att det skall vara
kort för att det skall vara lättillgängligt för personer med
olika bakgrund då de kommer till KTH. Det framkom också
att det finns ett behov för mer specifika etiska riktlinjer för
att tolka den etiska policyn i mer specifika frågeställningar.
Därefter informerades fakultetskollegiet om att det nu,
och fram till den 18 november, är möjligt att nominera
kandidater för en ny rektor, att fakultetsrådet diskuterar
problem med fakultetens basfinansiering och de nya pro­
gramstrukturerna samt att böcker kommer att tas bort
från biblioteket för att ge mer utrymme för studieplatser.
När KTH:s förslag till nya hållbarhetsmål diskuterades
framkom åsikter om att dokumentet blandade högt och
lågt och att de tre dokument som styr KTH:s hållbarhets­
arbete – policyn, målen och handlingsplanen – bör inne­
hålla information i ökande grad av specificering. Frågor
STEFAN GRÖNKVIST
kring finansieringen av det starkt uttryckta målet om ett
ökat antal fakultetstjänster med inriktning mot hållbarhet
diskuterades också.
Vad pågår inom miljöarbetet nu efter certifieringen?
Efter miljöcertifieringen gäller det att arbeta med ständi­
ga förbättringar och så att vi får behålla certifikatet.
alla läsa och därefter skickas en blankett in till skolans
registrator, Mia Hjertén. Alla har inte gjort det än och se­
dan i våras finns det dessutom säkert många nya hos oss.
Om man ska jobba med CMR-ämnen ska man förutom
den vanliga riskanalysen göra en särskild utredning på en
blankett som finns på KTH. Läs om allt detta i säkerhets­
föreskrifterna. Man hittar dem på vår hemsida under in­
troduktion till CHE.
Nu diskuteras nya miljömål för KTH som ska gälla för
2016–2020. De är ute på remiss och alla som vill får skicka
in synpunkter.
Det går bra att skicka synpunkter till miljöombudet [email protected]
kth.se eller direkt till [email protected]
Det finns också en ny hållbarhetspolicy som man kan hitta
på KTH:s miljösidor.
KTH ger en utbildning i Kemikalielagstiftning och praktisk
tillämpning på labb. Den 3/12 2015 ges utbildningen på en­
gelska. (Chemical legislation and practical applications in
labs). Mer info och anmälan här.
Webutbildningen för alla anställda är uppdaterad efter
certifieringen. Det är bara 51 % av oss på CHE som har gjort
den, så gå in och gör den om du är ny eller inte gjort den
tidigare. Den hittar man också på KTH:s miljösidor.
Snart är det också dags för skyddsronder på våra lab, det är
också en viktig del i vårt säkerhets- och miljöarbete.
På CHE jobbar vi mycket med att förbättra säkerheten och
kemikaliehanteringen. Vi har sedan i våras gemensamma
säkerhetsföreskrifter på svenska och engelska. Dessa ska
CATHARINA SILFVERBRAND LINDH
Huvudskyddsombud CHE och Miljöombud CHE
3
Tillbaka till sida 1
Julklappar och gåvor
Upphandlingsavdelningen får så här års frågor om julklap­
par utifrån ett upphandlingsperspektiv. Använd i första
hand KTH:s ramavtal för profilprodukter med Wackes.
En fråga som inte rör upphandling men som vi ändå bru­
kar få, är om KTH istället för julklapp kan lämna till behjär­
tansvärda ändamål, t ex Rädda Barnen. Så vi har undersökt
med internrevisionen vad som gäller. Svaret är nej, eft­
ersom KTH som myndighet inte får använda sina anslag
till den typen av utgifter samt att ett sådant förfarande
dessutom blir skattepliktigt för KTH:s anställda.
I andra hand ska det statliga ramavtalet för present- och
profilartiklar användas. En del kanske ger blommor och/el­
ler frukt som julgåvor. För blommor har då KTH ramavtal
med Melanders, och för fruktkorgar med Fruktbudet AB.
HELENA LILJEQVIST
Upphandlingsavdelningen
Convini – Mat på jobbet
På Teknikringen 56, plan 5 finns en Convini automat med sallader,
färska och frysta färdigrätter, dricka, godis och glass. Du hämtar ditt
Convini kort hos Mia Hjertén, [email protected] , Teknikringen 42, kans­
liet. När du har registrerat ditt kort på www.convini.se kan du börja
handla, du kan kan även aktivera en app i mobilen och betala med
den. Fakturering av köpta varor sker månadsvis, i efterskott, via auto­
giro, e-faktura eller pappersfaktura.
Work out Wednesday
Vi vill bjuda in Er till Work out Wednesday den 28 ok­
tober, en träningsdag med specialpass i KTH-Hallen Ni
deltar gratis på passen. Drop in gäller, i mån av plats
Mer info och schema hittar Ni här
KTH-HALLEN
Licentiatseminarier
Study on the structure and properties of xylan extracted
from eucalyptus, sugarcane bagasse and sugarcane strew
Tid: Fr 2015-11-13 kl 10.00
Plats: Rånbyrummet, Teknikringen 56
Ämnesområde: Fiber- och polymervetenskap
Licentiand: Danila Morais de Carvalho, Fiber- och
polymerteknologi
Granskare: Prof Åsa Emmer, Tillämpad fysikalisk kemi, Dr
Sverker Danielsson, INNVENTIA
Huvudhandledare: Prof Mikael Lindström
4
Tillbaka till sida 1
Disputationer
Modification of polymeric particles via surface grafting for
3D scaffold design
Tid: To 2015-10-29 kl 10.00
Plats: E3, Osquars backe 14
Ämnesområde: Fiber- och polymervetenskap
Respondent: Robertus Wahyu Nayan Nugroho, Fiber- och
polymerteknologi
Opponent: Prof Orlando J. Rojas, Aalto University, Finland
Handledare: Prof Ann-Christine Albertsson
Engineering and Functionalization of Hemicellulose Hydrogels
Tid: On 2015-11-25 kl 10.00
Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8
Ämnesområde: Fiber- och Polymervetenskap
Respondent: Weifeng Zhao, Fiber- och Polymerteknologi
Opponent: Assoc Prof Tina Vermonden, Universiteit Utre­
cht, Netherlands
Handledare: Docent Karin Odelius
Understanding corrosion protection mechanisms of nanocomposite polymer coatings on carbon steel – a combination of in-situ AFM and electrochemical study
Tid: Fr 2015-10-30 kl 10.00
Plats: F3, Lindstedtsvägen 26
Ämnesområde: Kemi
Respondent: Jing Li, Yt- och korrosionsvetenskap
Opponent: Prof Herman Terryn, Vrije Universiteit Brussel,
Belgium
Handledare: Prof Jinshan Pan
Dispersing carbon nanotubes: Towards molecular understanding
Tid: To 2015-11-26 kl 10.00
Plats: F3, Lindstedtsvägen 26
Ämnesområde: Kemi
Respondent: Ricardo Manuel Ferreira Fernandes, Tilläm­
pad fysikalisk kemi
Opponent: Prof Philippe Poulin, Centre de Recherche Paul
Pascal, Pessac, Frankrike
Handledare: Prof István Furó
Hydrophobic and superhydrophobic coatings for corrosion
protection of steel
Tid: Fr 2015-11-06 kl 10.00
Plats: F3, Lindstedtsvägen 26
Ämnesområde: Kemi
Respondent: Lina Ejenstam, Yt- och korrosionsvetenskap
Opponent: Prof Orlando Rojas, Aalto University, Aalto,
Finland
Handledare: Prof Per Claesson
Catalytic partial oxidation of methane over niquel and
ruthenium based catalysts for GTL applications
Tid: Fr 2015-11-27 kl 10.00
Plats: K1, Teknikringen 56
Ämnesområde: Kemiteknik
Respondent: Jorge Antonio Velasco Calsina, Kemisk
teknologi
Opponent: Prof Stan Kolaczkowski, University of Bath,
Bath, UK
Handledare: UnivL Magali Boutonnet
Radiation induced corrosion of copper
Tid: On 2015-11-18 kl 10.00
Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8
Ämnesområde: Kemi
Respondent: Åsa Björkbacka, Tillämpad fysikalisk kemi
Opponent: Prof Mehran Mostafavi, Université Paris-Sud,
France
Handledare: Prof Mats Jonsson
Furnace Wall Corrosion in a Wood-fired Boiler
Tid: Fr 2015-11-27 kl 10.00
Plats: F3, Lindstedtsvägen 26
Ämnesområde: Kemi
Respondent: Yousef Alipour, Yt- och korrosionsvetenskap
Opponent: Prof Mikko Huppa, Åbo Akademi, Åbo, Finland
Handledare: Adj prof Pamela Henderson
Wettability of modified wood
Tid: Fr 2015-11-20 kl 10.00
Plats: B3, Brinellvägen 23
Ämnesområde: Kemi
Respondent: Maziar Sedighi Moghaddam, Yt- och korro­
sionslära
Opponent: Prof Callum Hill, University of Bath, UK
Handledare: Adj prof Agne Swerin
Nästa nummer av Kemibladet kommer vecka 46, deadline för att lämna in bidrag är
måndagen den 9/11 kl 12.00.
Redaktör: Marie Magnefjord, [email protected]
5
Tillbaka till sida 1