Svenska Film skriva genre brev 7ABC v 45 till 48

Vendelsömalmsskolan – Arbetsplan
Ämne: Svenska
Område: Film – skriva genre - brev
Klass: 7A,7B,7C
Tid: v 45-48
Förväntat
resultat –
Vad du ska
kunna när
arbetsområdet
är slut.
Översiktlig
planering
Uppgift som
ska bedömas
Kunskapskrav
– Så här
kommer
uppgiften att
bedömas
Du har sett filmen ”Pojken med cykeln”
Du har funderat och skrivit ner lite om innehåll och speciella händelser i filmen.
Du kan skriva ett brev med typiska genredrag.
V 45 – 47 ser filmen och reflekterar skriftligt och muntligt.
V 47 – 48 Genomgång av genre brev.
V 47 – 48 Skriver sitt brev
Anteckningar
Brevet
Betyg E Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och
föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i
olika verk.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i
huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna
samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina
texters budskap.
Betyg C Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka
och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt
framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad
textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och
strukturer.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika
delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina
texters budskap
Betyg A
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra
välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande
och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna
samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina
texters budskap
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning
samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Lycka till!