Livsmedelshygien i olika boendeformer

TYLÖSANDS
DAGARNA
2015
18 maj | hotel tylösand halmstad
Livsmedelshygien i olika
boendeformer
Att maten som tillagas och serveras i kommunens olika boendeformer är
säker ska vara en självklarhet.
I Sverige matförgiftas uppskattningsvis minst 500 000 människor per år. Ungefär hälften av dessa har matförgiftats av mat från restaurang eller butik. Ett
betydande antal av matförgiftningarna sker dock i andra sammanhang, exempelvis av mat som tillagats i det egna hemmet eller under hemlika former.
Orsaken till matförgiftningarna är ofta bristande kunskap eller dåliga rutiner i
köket.
Detta ställer krav på att rätt grundförutsättningar och rutiner finns på plats i
alla de olika boendeformerna som ingår i den kommunala verksamheten. Personal som arbetar på t.ex. särskilda boenden, korttidsboenden, härbärgen och
asylboenden eller hjälper enskilda i deras hem måste ha tillräcklig kompetens i
livsmedelshygien för att riskerna ska minimeras.
Syftet med kursen är att utveckla kunskapen om hygien och livsmedelssäkerhet och förståelsen för hur viktiga rutiner kan tillämpas i praktiken i det
dagliga arbetet i olika typer av boenden.
ANMÄLAN
Tid och plats
18 maj på Hotel Tylösand, Tylöhusvägen, Halmstad.
Hålltider
09.00-09.30 Kaffe och registrering
09.30Kursstart
10.45-11.05Fruktpaus
12.30-13.30Lunch
14.45-15.15Kaffe
16.30Avslutning
Innehåll
• Centrala begrepp i livsmedelssäkerhet
• Livsmedelsburna hälsofaror - spridningsvägar
och effekter
• Var och när kan risker uppstå?
• Mikroorganismer som orsakar matförgiftning
• Att förhindra matförgiftningar
• Överkänslighet och livsmedelsallergier
• Grundförutsättningar för säkra livsmedel i olika
boendeformer
• Personlig hygien
• Lagstiftning och ansvarsförhållanden - Vem är livsmededelsföretagare?
• Praktiska exempel
• Övningar för reflektion och insikter
Medverkande
Martina Görnebrand, konsult och utbildare i livsmedelssäkerhet på Bergström & Hellqvist AB. Martina arbetar med
utbildningar och konsultuppdrag i olika typer av offentliga
verksamheter. Martina är utbildad livsmedelsagronom och
har flerårig praktisk erfarenhet från ledande kvalitetsarbete
i storhushåll och catering och har tidigare även arbetat på
Livsmedelsverket.
Målgrupp
Personal som hanterar livsmedel i olika boendeformer, t.ex.
på vårdavdelningar, gruppbostäder, boenden för ensamkommande flyktingbarn, trygghetsboenden, korttidsboenden, härbärgen för hemlösa, asylboenden samt i enskilda
hushåll.
Avgift
Avgiften är 1 995 kronor per deltagare och inkluderar kostnad för kaffe och lunch.
Du är även välkommen att delta i våra gemensamma
middagar 18/5 och 19/5 kl 19.30 för 360 kronor per kväll.
Alla priser är exkl. moms.
REGION KRONOBERG
351 88 Växjö, Telefon: +46 470 58 80 00,
[email protected] www.regionkronoberg.se
Anmälan och bekräftelse
Anmälan om deltagande görs på www.rfss.se eller via
anmälningslänken på inbjudan. Anmälan ska vara oss
tillhanda senast 2015-04-07. Efteranmälan i mån av plats.
Bekräftelse skickas till anmälda deltagare. Om du inte har
erhållit bekräftelse två veckor före kursstart, vänligen
kontakta kurskansliet.
Avanmälan
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum.
Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften
faktureras. Avanmälan görs skriftligt till [email protected] Skicka
gärna ersättare vid förhinder.
Logi
Logi bokas och betalas direkt till hotellet. Hotel Tylösand,
tfn: 035-305 00. Rum finns reserverade fram till 2014-02-18.
Rummen kan avbokas fritt fram till en månad före ankomstdag. Uppge Regionförbundet/kvot C för bokning av rum
på Hotel Tylösand.
För fler logialternativ se www.regionkronoberg.se/tylosandsdagarna under fliken Praktisk information
Minimässa Du har fri tillgång till mässhallen under Tylösandsdagarna.
Kvällsaktiviteter
Efter middagen erbjuds mingel och musik i Leifs Lounge.
Tillgänglighet
Kurslokalerna är handikappanpassade i möjligaste mån.
Ytterligare åtgärder vidtas vid behov. Enstaka kurslokaler
på Hotel Tylösand saknar enkel åtkomst via hiss. Vänligen
meddela Regionförbundet södra Smålands kurskansli
speciella behov i samband med din anmälan.
Information
Vi förbehåller oss rätten till förändringar i programmet
samt lokalbyte.
För övrig information kontakta Region Kronobergs
kurskansli, telefon 0470-77 85 00.
Hela vårt kursutbud och övrig information hittar Du på
www.regionkronoberg.se/tylosandsdagarna
Välkommen!