Svar och beslut KF 2015-04

Svar på Interpellation från Ann-Charlott Bucht, Nya Moderaterna
Dnr KS 2015/151.14
Inledning
Haparanda är en kommun där många mindre företag är verksamma. Vid årsskiftet
2014/15 fanns 830 registrerade företag i Haparanda. Av dessa var 43 % -eller 358
stycken -aktiebolag. Haparanda har varit en viktig handelsstad ända sedan medeltiden
(då Torneå). Föga förvånande är den största branschen i Haparanda detaljhandel, med
59 företag och 510 anställda. Som en referens kan nämnas att ungefär 1800 personer är
anställda inom det privata näringslivet i Haparanda. Tillika är ca 1500 personer
anställda inom offentlig sektor.
I sammanhanget är det viktigt att undersöka hur det ser ut på andra sidan gränsen. Till
skillnad från Haparanda så är Torneå en industristad. I den branschen finns totalt 110
företag och 3300 anställda i Torneå. Totalt är ungefär 6500 personer är anställda inom
det privata näringslivet i Torneå.
Frågeställningar
Hur ser tillväxtenhetens arbete och organisation ut?
Enheten ligger organisatoriskt direkt under kommunchefen och rapporterar till
kommunstyrelsen. För närvarande består organisationen av en näringslivsutvecklare
(Daniel Fälldin som tillika är verksamhetsansvarig sedan 2014-10-01) samt av en
Destinationsutvecklare (Jenna Sturk). De långsiktiga planerna vad gäller bemanning av
Tillväxtenheten är fortfarande inte fastlagda. En viktig målsättning är att samarbeta med
Torneå stads utvecklingsbolag Team Botnia på ett mer djuplodande sätt vad gäller
etableringar. Detta arbete beräknas komma igång under hösten 2015.
Bedriver man någon uppsökande verksamhet?
Under de förutsättningar som råder är det en stor utmaning att bedriva uppsökande
verksamhet. Trots begränsade resurser ägnar sig tillväxtenheten, enligt egen uppgift, åt
företagsbesök samt andra näringslivsfrämjande aktiviteter (mässbesök, näringslivsgala
samt återkommande frukostmöten).
Lobbying i Stockholm?
Inte till min kännedom. Här måste en avvägning göras mellan kostnad (tillgång till
resurser) och förväntad nytta. Man kan också tänka sig en utvidgad regional
lobbyverksamhet.
Kontakter med landsbygdsministern?
Kontakter med landsbygdsministern sker av och till. Vi nämnda datum har jag haft
kontakt med honom i följande frågor:
26 januari om Seskarösågen.
17 februari om Haparandabanan
2 mars om Barents Reunion
5 mars om Naturbruksgymnasiet
Finns det något samarbete med Investering i Norr?
Det korta svaret är ja.
Det lite mer utvecklade svaret är att för att få ytterligare utväxling och styrka i vårt
utvecklingsarbete så samarbetar Tillväxtenheten med ett antal regionala organisationer
såsom Handelskammaren, LTU, Almi, Norrlandsfonden, Ung Företagsamhet,
Länsstyrelsen, Swedish Lapland osv.. En annan partner är Investeringar i Norr där vi
varit delägare sedan 2013-01-01. Vi använder oss av alla våra samarbetspartners när
behov finns.
Från min sida finns det behov att se över våra partnerskap i diverse konstellationer och
systematiskt utvärdera dessa med fokus på vad partnerskapen har gett Haparanda
kommun i ett långsiktigt perspektiv.
Direktiv från politiken?
Utgångspunkten för Tillväxtenhetens arbete är Vision 2020 där Kommunfullmäktige har
angett de övergripande inriktningar som verksamheten ska prioritera. I
Tillväxtenhetens fall handlar det främst om de områden som ligger under "Upplevelserik
handels- och besöksplats" samt "Dynamisk Företagsamhet".
Tillväxtenhetens verksamhetsansvar innefattar: a) Näringsliv, b) Turism, och c)
Evenemang. För att optimera och systematisera arbetet har vi tre olika fokusområden
inom varje del. Det handlar om Affärsutveckling, Nätverk & Mötesplatser och
Etableringar.
AFfdrsutvecklin,^ kan handla om företagsbesök, hjälpa företag att växa; ta nästa steg,
nystartsrådgivning, koppla ihop folk med varandra, internt arbete: skapa effektiv
kommunal service, samarbete kring evenemang med mera.
Nätverk & Mötesplatser innebär att arbeta med frukostmöten, Seminarier, kurser och
föreläsningar, branschråd och annat.
Etableringar kan handla om att kontakta och besöka potentiella etablerare, svara på
förfrågningar, producera informationsmaterial; veebb, tryck och annat, utveckla
samarbete med fastighetsägare med mera.
Peter Waara
2015-04-10