för dig som tänker starta eller driver eget.

.se/e
g e n fo r e t
a ga r e
t oc
nen
vgi f
n io
s sea
h
kr exkl momns.är
Värde 1125 om
du reda
te
in
r
le
äl
n. r p
m ie G
medlem i Unione äs me
fö r
åu
Ev a - k a
p re
i 3 månader
tilläg
gsförsäkring tillkommer.
Dessutom c
L
a
resten
du nyligeanv första året om
starta eget.har eller tänker
V
exkl moämrdse. 1674 kr
Extra krafter
för dig som tänker starta eller driver eget.
Kraftfulla tjänster
för egna firman.
Släpp in Unionen Egenföretagare i din företagsvärld och upplev hur din tillvaro
förenklas och din firma får ny energi. Unionen Egenföretagare erbjuder kraftfulla tjänster för din firma. Trygghet som gör att du vågar satsa, rådgivning i viktiga
och komplicerade situationer och inspirerande coachning när du vill utvecklas.
Prata med din jurist
Unionen Egenföretagare har egna
experter och ett nätverk av konsulter
som står redo att ge dig rådgivning
10 timm ars allm än affä rsjurid isk råd givn ing ingå r som ges eller bolla idéer. Har du fastnat i en
förhandling eller känner osäkerhet
per tele fon och e-po st. Ska tte­
råd givn ing ingå r ej. Vär de ca
inför ett viktigt avtal kontaktar du
250 0 kr exk l. mom s per timm
någon av våra kunniga jurister för
e.
allmän affärsjuridisk råd­givning. De
hjälper dig kostnadsfritt med råd­
givning såväl som handfast hjälp med
avtalsgranskning.
Proffsiga avtal utan att vara expert
Värd e ca 6000 kr
exkl moms per år.
Bra avtal säkrar affärerna och tryggar
företaget. Som medlem i Unionen
Egenföretagare får du fri tillgång till
vår samarbetspartner Avtal24:s unika
webbverktyg, och kan skapa så många
avtal du behöver till ditt företag helt
utan kostnad. Du bestämmer själv
innehållet i avtalen, men behöver inte
kunna något om affärsjuridik. I
tjänsten ingår också hjälp och
rådgivning via telefon och chatt.
Bolla idéer med din coach
Utveckla dig själv och ditt företag
med hjälp av våra coacher.
10 timmars affärsco achning
Med affärscoachen bollar du ditt
ingår som ges per telefon och
företags marknadsföring, strategier,
e- post. Värde ca 1700 kr
budget mm och får nya perspektiv på exkl. moms per timme. Läs mer
din verksamhet.
om vilkor etc på www.unio nen.
Tillsammans med en karriärcoach se/egenf oretagar e
undersöker ni dina drivkrafter som
individ och företagare och stärker
din utvecklingspotential.
Bidrag till kompetensutveckling
När du vill kompetensutveckla dig
kan vi ge dig upp till 3 175 kronor per
termin och 12 700 kronor totalt i bidrag.
Vi ersätter bl a kursavgifter, litteraturoch materialkostnader oavsett utbild­
ningens längd. Du måste ha varit
medlem i Unionen i 6 månader inn­
an du kan ansöka om att få bidraget.
Gå en kurs och få upp till
3 175 kr per termin för bland
annat avgifter och böcker. Läs
mer om Unionens Studiest öd på
www.unio nen.se/s tudiestod
Få hjälp av våra jurister,
affärscoacher och
våra andra tjänster när du
stöter på problem
eller ser nya möjligheter.
Skaffa ett
trygghetspaket.
Ett tryggt företagande innebär att du ska kunna fortsätta vara egenföretagare även
om du blir sjuk eller skadar dig så illa att du inte kan arbeta. Om inte företaget går som
du hoppats och du blir arbetslös ska du inte behöva flytta eller sälja bilen för att få
ekonomin att gå runt.
Inkomstförsäkring och a-kassa
Läs mer om Unione ns
inkoms tförsä kring, vilkor etc på
www.u nionen .se/me dlems kapet /
inkoms tforsa kring
Vår inkomstförsäkring är en av
marknadens bästa. Den kompletterar
a-kassan och gör att du totalt kan få
upp till 80% av tidigare inkomst
efter skatt vid arbetslöshet i 150 da­
gar, ca 7 månader. Från a-kassan kan
du bara få ca 11 000 kr/mån, efter
skatt. Du kan utöver detta teckna en
tilläggsförsäkring för 50 kr/mån
som gör att du kan få ersättning i yt­
terligare 50 dagar, totalt 200 dagar.
Inkomstförsäkringen ingår i med­
lemskapet upp till en inkomst på
60 000 kr. Tjänar du mer kan du för
100 kr/mån försäkra inkomsten upp
till 150 000 kr och får då också rätt
till ersättning i 200 dagar. Kvalifice­
ringstiden är 12 månader.
Snabbare frisk med
sjukvårdsförsäkring
Att bli långvarigt sjuk eller skadad
kan leda till utebliven inkomst,
Värde från 106 kr/månad. Läs mer
missade uppdrag och förlorade
om försäkringen, vilkor etc på
kunder. Som ny medlem i Unionen
www.unionen.se/e genforetagare
Egenföretagare bjuds du därför på en
sjukvårdsförsäkring i 3 månader, utan
hälsodeklaration. Den ger dig fri
sjukvårdsrådgivning alla dagar i
veckan och möjlighet till snabb vård,
utan remiss. Det gör att du snabbare
kan vara tillbaka på jobbet igen.
Fler försäkringar
Dessutom erbjuder vi andra förmån­
liga gruppförsäkringar, tex småföretagarförsäkring, liv- och olycksfall och
sjukförsäkring som med låga premier
och förmånliga villkor ger extra
trygghet till både dig själv, familjen
och företaget. Aktuella erbjudanden
finns på unionen.se/egenforetagare.
inkomstförsäkring
marknadens bästa
80%
av inkomsten
arbetslös
Vår
är en av
och gör att du kan få upp till
tillsammans med
a-kassan om du skulle bli
.
Allt det här
ingår.
På www.un ionen.se /egenfo retaga re finns mer
informa tion och villkor kring medlem skapet och
de tjänste r som ingår.
Inkomstförsäkring
Få upp till 80% av din tidigare in­
komst i 150 dagar, ca 7 månader, om
du skulle bli arbetslös. Vår inkomst­
försäkring är en av Sveriges bästa och
kompletterar a-kassan på inkomster
upp till 60 ooo kr/mån.
Kostnadsfri rådgivning av våra experter
Värd e ca 6 000 kr
exkl moms per år.
Affärsjuridik, affärsutveckling,
marknadsföring, arbetslivsfrågor,
försäkringar etc.
Webbverktyg för att skapa avtal
Fri tillgång till Avtal24:s webbverk­
tyg och rådgivning så att du kan
skapa skräddarsydda företagsavtal
utan att vara expert.
Värde från 106 kr/mån.
Unionen Egenföretagare samarbetar med och
sponsrar NyföretagarCentrum som har lång erfarenhet och bred kompetens när det gäller rådgivning till
personer som startar företag.
Fri sjukvårdsförsäkring i 3 månader
Företagsupplysning
Kontrollera ett företags ekonomi
och eventuella betalningsanmärk­
ningar innan du gör affär.
Seminarier och nätverk
Få värdefull input och träffa nya
affärskontakter.
Bidrag till kompetensutveckling
Tidningen Driva Eget
Kostnadsfri prenumeration, 8 nr/år.
Nyhetsbrevet ”Min Firma”
6 nr/år i Driva Eget och som e-post.
Ingen hälsoprövning. Sjukvårds­
rådgivning alla dagar och möjlighet
till tid hos specialistläkare, utan
remiss, snabbt.
Förmånliga försäkringar
Affärscoachning
Förmånliga rabatter
Bolla ditt företags marknadsföring,
strategier, budget mm och få nya
perspektiv på din verksamhet.
Värd
e
Ersättning för bl a kursavgifter och
ca 495
kurslitteratur med upp till 3 175 kr exkl
mo
per termin och 12 700 kr totalt.
Teckna bra försäkringar till låga
premier tex småföretagarförsäkring
och sjukvårdsförsäkring.
På reklamtjänster, bokföringsprogram,
säkerhetsprodukter, banklån mm.
r et a ga r e
/e g e n f o
n . se
Jag godkänner samtidigt att mina personuppgifter behandlas och utlämnas för sådana ändamål som har med mitt medlemskap att göra.
Beräknad årsinkomst
Är du redan medlem i Unionen och byter till Unio­
nen Egenföretagare får du förstås tillgodoräkna dig
tidigare medlemstid. Har du varit med i Unionen i
minst 6 månader har du till exempel rätt till bidrag
för kompetensutveckling från Unionens Studie­
stöd, och har du varit med i 12 månader kan du få
ersättning från Unionens inkomstförsäkring från
dag 1.
RIV AV och posta
Redan medlem? Medlemstiden räknas.
Är du inte med i Unionen sedan tidigare bjuder vi
ca
på medlemsavgiften i 3 månader. Tänker du starta Värde
1675 kr
eget eller har registrerat företaget det senaste året
exkl moms.
betalar du efter dina 3 avgiftsfria månader bara
hälften av avgiften (64 kronor i serviceavgift, exkl
moms, och 125 kronor i förbundsavgift) resten av
det första året. Gäller om du inte är med i Unionen
sedan tidigare.
Verksamheten startades (år, månad)
3 månader utan avgift – därefter 50% för nystartade
Du kan också fylla i en anmälan direkt på unionen.se/egenforetagare eller ringa 020-743 743.
Den ordinarie medlemsavgiften till Unionen
Egenföretagare består av en serviceavgift på 250
kronor exkl moms som är avdragsgill och fakture­
ras ditt företag och en förbundsavgift på 125 kro­
nor per månad.
Ja tack! Jag vill bli medlem i Unionen Egenföretagare.
Kontakta mig! Jag vill veta mer om Unionen Egenföretagare.
Medlemsavgift
1125 kr
exkl moms.
PostnrOrt
Om du har eget företag utan andra anställda än
familjemedlemmar kan du bli medlem hos oss. Du
kan också bli egenföre­tagar­medlem redan innan du
har startat eget. Många medlemmar är enskilda fir­
mor, men alla före­tagsformer är välkomna (om
Värde ca
företa­get består av högst fyra lika stora ägare).
Adress
Vem kan bli medlem?
MITT FÖRETAG
Företagets fullständiga namn
Organisationsnummer
resten
du nylig av första året om
starta egenethar eller tänker
. Vä
exkl momrds.e 1674 kr
Telefon kontakt/dagtid
Dessutom ca
E-postadress f ö r s ä k r i n g e n t i l l ko m m e
PostnrOrt
äg gs
Adress
p
kl moms.
Värde 1125 kr exdu redan är
Gäller inteemomi Unionen. mer
dl
s
ör t
ill me
r. L ä
mINA Personuppgifter
Förnamn Efternamn
Personnummer
ch
ie f
on e
if t o
rem
på
e avg
Bli medlem
idag.
i 3 månader
un i
Ev a - ka s s
5 kr
oms.
EGEN_VÄRVBROS_APR2015
Tejpa här.
Riv ut och posta
Vik här
Företagslinjen 020-743 743
www.unionen.se/egenforetagare
SVARSPOST
Kundnummer 20272420
110 01 Stockholm
Unionen 3.000 ex April 2015 TNR 2167-3
Unionen Egenföretagare
Frankeras ej.
Unionen
Egenföretagare
betalar portot.