HÅLLBART RESANDE - Trelleborgs kommun

Fler bostäder med gångavstånd till
Trelleborg C
Trelleborgs stad kommer att byggas ut med många nya
bostäder under de närmaste åren. Centrum kommer att
förtätas och inom gångavstånd från Trelleborg C planeras
för runt 1 000 nya bostäder de närmaste tio åren. Det kommer att byggas nya bostäder söder om Rådhuset, på gamla
Centralskolan, på brandstationen och på Övre. Utöver detta ska också Sjöstaden byggas.
Genom att bygga tätt och med en blandning av bostäder,
lokaler för arbetsplatser, handel och nöjen kan stadsborna
lätt ta sig runt i staden till fots eller med cykel för att uträtta ärenden, ta sig till arbete, skola och fritidsaktiviteter. För
längre resor tar man sig snabbt till Trelleborg C och reser
vidare med kollektivtrafiken.
Illustration: Nyréns Arkitektkontor
Kollektivtrafiken
Trelleborg C ökar möjligheterna för ett mer hållbart pendlande. Eftersom 45 procent av Trelleborgs arbetande och
studerande befolkning jobbar och studerar i en annan
kommun är potentialen stor för att minska befolkningens
koldioxidutsläpp.
Tåget är det långväga ressätt som har minst koldioxidutsläpp per resenär, följt av buss och därefter bil. Vårt mål
är att det kommer att vara så enkelt som möjligt att byta
mellan stadsbuss, regionbuss och tåg.
HÅLLBART RESANDE
Hållbart resande
Trelleborg – en stad att cykla i
Utbyggnader av cykelstråk
Trelleborg är en kommun där det sker stora förändringar av
infrastrukturen. När den nya tågstationen öppnas får staden ett nytt resecentrum.
Trelleborg har ett väl utbyggt cykelvägnät och avstånden
inom staden är inte längre än att de kan nås med cykel.
Inom Trelleborgs stad har de flesta högst tre kilometer till
centrum och Trelleborgs centralstation. Att ta cykeln till
tåget eller bussen från Trelleborg C blir därför det bästa
alternativet för många. Vid Trelleborg C kommer det att
erbjudas flera olika typer av cykelparkering, alla i nära anslutning till tåg och bussar. Cykelparkeringarna i centrum
kommer att förbättras.
En utbyggnad av snabba, bekväma och trafiksäkra cykelstråk planeras. Dessa ska byggas mellan olika delar av staden till centrum och Trelleborg C. Det första cykelstråket
planeras från den punkt där Ståstorpsgatan möter Hedvägen, förbi Söderslättsgymnasiet Bastionen, genom Övre för
anslutning till Trelleborg C via Hantverkaregatan. Rullar allt
på som det ska kan detta cykelstråk stå färdigt i början av
april 2016.
De möjligheter som kommer med tåget är att skapa ett mer
hållbart resande i Trelleborg. Hållbart resande innebär att
fler använder energieffektiva ressätt så som tåg och buss,
men även att gå mer och att cykla när bilen inte behövs.
Trelleborg kommun satsar mycket på att göra det enklare
för medborgare att resa på ett miljövänligt, hälsosamt och
effektivt sätt.
Illustrationer: Oscar Duvetorp
Illustrationer: Oskar Duvetorp