Vad händer i vatten- förvaltningen

Vad händer i
vattenförvaltningen
Åsa ”Felix” Everbrand
Vattenmyndigheten
Södra Östersjön
Efter samråd
• Samrådsmöte 13 januari 2015
• > 900 aktörer har deltagit i samrådet
• Region Gotland, Snoderån, Östra Gotland,
länsstyrelsen, LRF Gotland
• Alla vill olika…..
Beslut 2015
• Förvaltningsplan
• Miljökvalitetsnormer
• Åtgärder riktade till myndigheter och
kommuner
Hela kedjan behövs!
Åtgärder till kommunerna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rikta tillsyn och prövning så MKN för vatten uppnås
Tillsyn avloppsledningsnät och mindre reningsverk
Tillsyn och prövning enskilda avlopp
Tillsynsansvar för vattenbruk
Genomföra åtgärder för att minska övergödning
Skydda dricksvatten
Beakta MKN i planering och prövning PBL
Ta fram vatten och avloppsplaner
Strategier för dagvatten
Inventera vandringshinder för väg och järnväg
Dubbla vinnare
•
•
•
•
•
•
Kompentens utnyttjas
Kontakter kan tas enkelt med berörda
Konflikter undvikas
Prioriteringar förenklas
Planer och strategier förankras
Osv…
Tillsammans värnar vi vattnets värden!
Diskussionsfråga
Hur fungerar vattenråden idag?