2015 här - Helsingfors Svenska Marthaförening

VERKSAMHETSPLAN 2015
bilaga nr 1
VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015
omSorg
Miljöhänsyn
hållbAr livsstil
kvinnokRaft
inspiraTion
Hushåll
vArdag
ekonoMi
hAndling
väRderingar
näTverk
Historia
gemenskAp
1
Helsingfors svenska Marthaförening rf
Helsingfors svenska Marthaförening r.f.
1. ALLMÄNT
Helsingfors svenska Marthaförening r.f. är en allmännyttig organisation som riktar sig till
kvinnor i alla åldrar i Helsingfors. Med sina över 800 medlemmar utgör den ett av
Marthaförbundets 13 distrikt. Föreningen arbetar för att alla hem och familjer skall ha
kunskap och övriga resurser att främja balans i vardagen och en hållbar utveckling, såväl
ekonomisk, ekologisk som social. Föreningen vill med sin verksamhet bidra till en hållbar
livsstil bland kvinnor i alla åldrar genom att erbjuda dem olika verksamhetsformer som
främjar välmående.
Målsättning med verksamheten (enligt Helsingforsföreningens stadgar)
Målsättningen med Helsingforsföreningens verksamhet är att förverkliga dess syften genom
att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande
områden:
a) hushåll och näring
b) ekonomi och konsumtion
c) ekologi/miljömedvetenhet
d) barn- och ungdomsverksamhet
e) sociala och kulturella angelägenheter
Föreningens verksamhet förverkligas genom att föreningen:
a) ordnar möten, kurser, föreläsningar, utställningar och exkursioner
b) grundar och stöder marthagrupper, här kallade marthakretsar, inom föreningens
område
c) bedriver utbildnings- och rådgivningsverksamhet
d) bedriver M-klubbsverksamhet i samarbete med förbundets barn- och
ungdomsorganisation och även i övrigt stöder barn- och ungdomsarbete
e) samverkar med andra sammanslutningar, utbildningsanstalter och organisationer
som verkar för samma eller liknande syften
Målgrupp
Målgruppen för föreningens verksamhet är kvinnor i alla åldrar och även män är välkomna
med i verksamheten.
Föreningens vår- och höstmöte
Föreningen håller sitt vårmöte (verksamhetsberättelse & bokslut) före sista mars och
höstmöte (verksamhetsplan, budget & val av styrelsemedlemmar) senast sista november.
Styrelsen
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse, som består av en för två år vald ordförande, jämte
6-12 övriga ordinarie medlemmar och 6-12 ersättare samt föreningens sekreterare och kassör.
Styrelsen sammankommer 6-8 gånger per år.
Personal
Helsingfors svenska Marthaförening har två deltidsanställda verksamhetskoordinatorer samt
vid behov timanställda för olika kurser och evenemang.
2
Helsingfors svenska Marthaförening rf
Utrymmen
Föreningen har ett mötesutrymme och kontor på Simonsgatan, där personalen sitter.
Föreningen har också ett kombinerat mötesrum och undervisningskök på Stora
Robertsgatan.
2. MÅLSÄTTNING
Föreningen verkar i Helsingfors. Målet är att upprätthålla marthakretsar, rekrytera nya
medlemmar samt att ordna inspirerande föredrag och evenemang för medlemmar och
allmänheten i Helsingforsregionen. Programmet formas under verksamhetsåret i enlighet
med aktuella teman och önskemål från medlemskåren.
Som ett kvinnonätverk och en medborgarorganisation är Helsingforsföreningen öppet för
diskussioner och samarbete med andra organisationer i syfte att bidra till kunskap som
främjar en hållbar livsstil.
Medlemsrekrytering
Alla kretsar är öppna för nya medlemmar. Rekrytering av nya medlemmar i alla åldrar sker
genom att starta nya kretsar, stöda existerande kretsar, ordna kurser och föreläsningar som
är öppna för allmänheten samt genom synlighet i massmedia och de sociala medierna.
3. TYNGDPUNKTSOMRÅDEN 2015 - MARTHA GÖR GOTT
Helsingforsföreningens övergripande tema år 2015 är detsamma som Marthaförbundets:
Martha gör gott.
Marthaförbundets övriga tyngdpunktsområden; textilier och deras återanvändning, det
stora matsvinnet och omsorgen om de äldre är teman som föreningen gärna lyfter fram.
Helsingforsmarthorna har år 2015 tre egna tyngdpunktsområden:
 Föreningens 115-årsjubileum
 Nyrekrytering
 Hållbar utveckling
Föreningens 115-årsjubileum
Med anledning av sina 115 år låter Helsingforsföreningen trycka upp en väggkalender 2015
som varje enskild martha får i julklapp per post inför jubileumsåret. Extra exemplar trycks
upp till försäljning.
Tack vare den arkivering som skett under ledning av Helena Kajander från Svenska
Centralarkivet kan bilder och annat marthamaterial beskådas i form av miniutställningar i
Hemvrån.
När arkiven färdigställts och överräcks till Centralarkivet hålls en solenn presstillställning.
Under jubileumsåret ordnas ett jubileumsseminarium med ett för marthorna angeläget
tema samt en kryssning/båtfärd till en närbelägen ö i Helsingfors arkipelag med tillhörande
lunch.
Nyrekrytering
Under år 2015 satsar föreningen på rekryteringskampanjer bland studerande och besöker
Yrkeshögskolan Arcada och Social- och kommunalhögskolan samt deltar i terminsöppningen
3
Helsingfors svenska Marthaförening rf
på Helsingfors Universitet i september. Även de sociala medierna Facebook, Instagram och
Twitter används för att nå ungdomar och studerande.
Hållbar utveckling
Föreningen vill i sin verksamhet gå ”tillbaka till sina rötter” och lyfta fram hushåll och näring
under år 2015 genom att ordna matlagningskurser för både egna marthor och allmänheten.
DET NYA BARNSJUKHUSET
Det nya barnsjukhuset är ett självklart tyngdpunktsområde åren 2015-2017.
Ett nytt specialsjukhus för barn ska byggas år 2017 i Helsingfors. Helsingfors svenska
Marthaförening vill dra sitt strå till stacken och delta i talkoarbetet genom olika jippon och
evenemang med syfte att samla in medel för det nya barnsjukhuset.
En martha-barn-gå-kampanj ordnas i Centralparken i Helsingfors inom ramen för Dra åt
skogen-projektet och en trollerikväll för barn och en teaterkväll förverkligas under året till
förmån för barnsjukhuset. Kretsarna uppmanas att aktivt samla in medel till barnsjukhuset
och att förankra insamlingen för barnsjukhuset i sin verksamhet.
4. KOMMUNIKATION OCH MEDLEMSVÅRD
Information sänds från kansliet till medlemmarna om vad som är på gång inom föreningen
och förbundet. Från kansliet sänds e-post, Marthabulletinen och välkomstbrev. Föreningen
har en hemsida och en Facebook-sida som uppdateras kontinuerligt. Information om
föreningens verksamhet sprids genom puffar och gratisannonser i HBL. Årsberättelsen
fungerar som föreningens visitkort för att belysa vad föreningen och kretsarna sysslar med.
Även övriga sociala medier så som Instagram och Twitter tas i bruk under året.
Personalen, styrelsen och kretsarna får utbildning i användandet av de sociala medierna.
Föreningens personal ordnar allmänna programaftnar, hjälper kretsarna att utforma
verksamheten i kretsarna och besöker vid behov kretsarna.
Föreningen kan bevilja följande bidrag:
 startpeng för nya kretsar
 krets- och cirkelbidrag
 jubileumspeng då kretsar fyller jämna år och firar detta
 stipendier för NKF:s sommarkonferens i Gränna, Sverige, 26-28.6.2015
 stipendier och resebidrag för Marthaförbundets vårmöte och höstmöte
 stipendier för deltagande i Kvinnornas Beredskapsförbunds Nasta-övningar:
Santis 2015 i Sandhamn 24-26.4.2015 och Syyslento i Tikkakoski 18-20.9.2015.
 stipendier för vistelse på Labbnäs semesterhem i Dragsfjärd
5.





I FÖRENINGENS REGI ORDNAS ÅR 2015:
Öppet hus-onsdagar med handarbete och social samvaro 1 gång i veckan
Yoga 1 gång i veckan
Round dans 3 ggr i månaden
Litteraturcirkel en gång i månaden
Marthakvällar (träffar för alla medlemmar 1-2 ggr per termin) ordnade av kretsarna
4
Helsingfors svenska Marthaförening rf









Kretsträffar (träffar för kretsfunktionärer för informationsutbyte)
Gemensamma kvällar för invandrare inom FIKA-projektet
Lunch- och morgonmålsseminarier samt bruncher med föreläsning
Martha Pop-up ute på stan, medlemsrekrytering på café eller annat ”socialt” ställe
Föreläsningar med omsorg som tema.
Hushåll & näring: matlagningskurser.
Hälsa & motion: en gå-kampanj till förmån för Det nya barnsjukhuset.
Kultur: författarbesök, teaterresa/teaterbesök och besök till konstutställningar.
Den traditionella marthautfärden i maj.
Evenemang som Helsingforsföreningen deltar i:
 Restaurangdagen, 4 ggr i året
 Världen i byn i Kajsaniemi tillsammans med Marthaförbundet & Marttaliitto
 Konstens natt
 Terminsöppningen med tillhörande föreningstorg på Helsingfors Universitet
 Svenska dagen
 Tomteverkstad i samarbete med Ungmartha
Föreningen deltar i möten och begivenheter ordnade av Marthaförbundet:
 Vårmöte
 Matkulturdag
 Höstmöte
 Klädbytardag
 Nordens Kvinnoförbund, NKF
 Föredrag och kurser
Välgörenhet och omsorg
Föreningen fortsätter att stöda Det nya barnsjukhuset men föreningen deltar även i andra
välgörande projekt. Handarbeten som görs i föreningens regi till förmån för nyfödda barn
(mössor, vantar och sockor), soldater(sockor) och seniorer(plädar). Kretsarna samlar även
medel för Martha Centrs i Riga samt deltar i Luciamarknaden med försäljning av kakor och
handarbeten.
Under året uppmärksammas temat omsorg och kretsarna uppmuntras att göra något för
ensamma personer. En lista på organisationer som sysslar med volontärverksamhet finns
och uppdateras.
KVINNORNAS BEREDSKAPSFÖRBUND (Naisten Valmiusliitto)
Marthaförbundet är medlem i Kvinnornas Beredskapsförbund rf som värnar om att kvinnor
både idag och i framtiden har en möjlighet att delta i uppgifter inom totalförsvaret samt
möjlighet att upprätthålla och utveckla sina beredskapsfärdigheter. Beredskapsförbundet
ordnar 2 stora nationella Nasta-beredskapsövningar samt lokala beredskapsövningar som
föreningen vill uppmuntra sina medlemmar att delta i. Föreningen har en styrelseplats i
Naisten Valmiusliiton Helsingin alueneuvottelukunta.
Föreningen samarbetar gärna med andra aktörer under år 2015:
Helsingfors svenska Marthaförening samarbetar med Marthaförbundet, Ungmartha,
Marttaliitto, SFV-bildning, Luckan, Novita, Mellersta Nylands marthadistrikt, Folkhälsan
(Luciamarknaden), HelsingforsMissionen, Stödföreningen för det nya barnsjukhuset 2017,
Kvinnornas Beredskapsförbund, Valikko (styrgruppen för frivilligverksamheten i Helsingfors),
SenioRöst och Uudenmaan martat.
5
Helsingfors svenska Marthaförening rf