Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården

Barns brukarmedverkan i den
sociala barnavården
Västernorrlandsmodellen ett sätt att lyssna
till barn som brukare
•Analys av intervjuerna och förslag till
verksamhetsutveckling utifrån det
barnen sagt.
•Socialsekreterarnas erfarenheter av
att lyssna på barn sammanställs och
den professionella kunskapen
systematiseras.
•Ger det enskilda barnet möjlighet att
förmedla sin erfarenhet och kunskap
om mötet med socialtjänsten.
1.
2.
Intervjuer med
barn
Seminarium i
arbetslaget
4.
• Socialnämndens politiker får
del av barnens röster och
socialsekreterarnas systematiserade
kunskap. Politikerna kan använda
kunskapen för att sätta mål och ge
förutsättningar för verksamheterna.
Rapportering
till nämnd
3.
Årsrapport
•Mat
•Matris för analys och sammanställning.
Barnens erfarenheter och kunskap lyfts
till en generell nivå och leder till
konkreta förslag till utveckling av
verksamheten.
Några röster från barn
Om att ha kontakt
med socialtjänsten
Om delaktighet
Om att bli intervjuad
Om relationen till
socialsekreterare
Intervjun
Datum för seminarium ges vid årets första APT.
Socialsekreterare intervjuar ett barn som har kontakt med en kollega.
Alla socialsekreterare intervjuar ett barn (5-18 år) per år.
Barn och vårdnadshavare får informationsbrev och samtycker till deltagande.
Barnet väljer plats för intervjun.
Intervjuaren och barnet fikar tillsammans och en intervjuguide används som
stöd.
• Intervjun handlar om vilken kunskap barnen har och vill ha om socialtjänstens
arbete, barnens kontakt med socialtjänsten och hur de önskar att kontakten ska
vara samt barnens möjlighet till delaktighet och på vilket sätt de vill vara
delaktiga.
• Intervjun spelas in och transkriberas.
• Barnet får diplom och biobiljett.
•
•
•
•
•
•
Seminarium
• Alla har läst varandras intervjuer.
• Fikar och reflekterar tillsammans.
• Barnens röster om mötet med socialtjänsten samt socialsekreterarnas
erfarenheter av intervjuerna sammanställs i en årsrapport där behov och
åtgärder för verksamhetsutveckling framgår och vem som ansvarar för
dessa.
Socialnämnden informeras
• Socialnämnden informeras årligen vid ett nämndsmöte utifrån
årsrapporterna.
• Ger socialnämnden kunskap både om vad barn som brukare tycker om
mötet med socialtjänsten och om socialsekreterares professionella
kunskap.
Fallgropar
•
Jag hinner inte.
Västernorrlandsmodellen har förbättrat möten
med barnen t.ex:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Barn får en personlig inbjudan till möten t.ex. ett vykort eller ett sms.
Barn bjuds på fika!
Placerade barn får sommar- och julhälsning.
Placerade barn får kontaktbok att skriva ner frågor i tills nästa gång de träffar sin
socialsekreterare.
Barn väljer i större utsträckning vart de vill träffa socialtjänsten.
Barn väljer på vilket sätt de vill hålla kontakt med socialtjänsten t.ex. via sms eller
mail.
Rummen för barnsamtal har utvecklas.
Barn får återkoppling även när socialtjänsten avslutar utredningar utan insats.
Socialsekreterare har utrustats med mobiltelefoner för ökad tillgänglighet.
Socialsekreterare beskriver att de i högre utsträckning ser barn som kompetenta
och har större tilltro till barnens förmåga att uttrycka sig.
Socialsekreterarna möter och ser det unika barnet i större utsträckning.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Västernorrlandsmodellen har förbättrat
socialarbetarnas
vardag
Vi är viktigare än vi tror!
Ger möten med barnen ”utanför den ordinarie socialsekreterarerollen”, dessa
erfarenheter tas tillvara i det vardagliga arbetet.
Det ökar förståelse för barns känslor och kompetens.
Det skapar nyfikenhet att prata mer med barn ”trots alla formella krav”.
Det är en form av kontinuerlig fortbildning och leder till utveckling.
Barnen synliggörs i socialtjänstens arbete t.ex. efterfrågas barns röst och barnens
perspektiv tydligare i utredningar.
Socialsekreterarna prioriterar att ta del av barnens perspektiv och det underlättar
bedömningen av barnens behov!
Systematiserar professionellas kunskap – tyst kunskap blir synlig.
Utveckling av information till barn, jobbar med att ta fram länsgemensamt
informationsmaterial.
Bidrar till en ökad medvetenhet om barn som brukare på alla nivåer dvs för
socialsekreterare, chefer och politiker.
Ger energi och glädje!
Det är en enkel modell och glöm nu inte att ha
roligt!
Socialsekreterare- Är det nånting mer du vill fråga om eller berätta för mig innan vi
slutar?
Barn- Njaa, det vet jag nog inte… Jag tror faktiskt inte jag har nånting mer att säga…
Socialsekreterare- Näe.
Barn- Jag vill nog spela lite fotboll nu ja, med dig.
Socialsekreterare- Jaså! Hörru, jag är jättedålig på det…
Barn- Vi gör det ändå.
Vi får aldrig glömma att vi inom socialtjänsten är viktig
för de barn vi möter !
11