Rätt patient i rätt säng

Rätt patient i rätt säng
Riktlinjer för optimalt vårdplatsutnyttjande i Ystad-Österlens Sjukvårdsdistrikt.
Vårdplatser för Närsjukvård finns vid lasarettet i Ystad och sjukhuset i Simrishamn. Genom
bra hemsjukvård och ett optimalt utnyttjande med stöd av bifogade riktlinjer bör vårdplatserna
motsvara behoven och därigenom tillförsäkra våra patienter ett snabbt och säkert
omhändertagande, då de är i behov av slutenvård. Befolkningen bör stödjas i att vid behov av
vård först ta kontakt med sjukvårdsupplysningen eller den enhet inom primärvård där man har
sin familjeläkare/fasta läkarkontakt.
Dessa riktlinjer avser hur patienterna på smidigast sätt kan få sluten vård i antingen Ystad
eller Simrishamn.
Rutiner för akutbesök för personer med hemsjukvård (ordinärt och särskilt boende) gäller.
Avgränsning:
Riktlinjerna avser inte patienter i behov av specialiserad akutsjukvård, vilka vanligtvis
kommer med ambulans, till lasarettet i Ystad.
A. Patienter boende i Simrishamns och Tomelilla kommuner skall i första hand läggas in
på sjukhuset i Simrishamn. Under nattetid gäller dock förbehållet att det skall röra sig
om där ”kända patienter”, (ej nyinsjuknade eller patienter med behov av ny
diagnostik).
B. Då den läkarbemannade akutbilen börjat fungera skall denna funktion kunna nyttjas i
den prehospitala bedömningen och medverka i beslut om val av sjukhus.
C. Då en patient omhändertagits vid akutmottagningen i Ystad och är i behov av
slutenvård samt kvalificerar sig enligt ovan tas kontakt mellan de båda sjukhusens
vårdplatskoordinatorer, som därefter meddelar var patienten skall läggas in. Den
medicinska överrapporteringen sker mellan berörda läkare och/eller sjuksköterska.
D. Om en patient är inlagd vid lasarettet i Ystad och skall överföras till sjukhuset i
Simrishamn för fortsatt vård kontaktas först vårdplatskoordinatorn i Ystad som tar
kontakt med vårdplatskoordinatorn i Simrishamn. Vårdplatskoordinatorn i Ystad
meddelar därefter berörd personal i Ystad var patienten skall läggas in i Simrishamn.
Därefter sker den sedvanliga medicinska överrapporteringen.
E. Ambulanser med närsjukvårdspatienter från Simrishamn och Tomelilla förs i första
hand till sjukhuset i Simrishamn (nattetid efter kontakt med medicinjouren så det
verkligen rör sig om ”känd patient”). Medicinjouren avgör om patienten ska läggas in
direkt till Simrishamn.
F. Parterna ansvarar för att den egna personalen har tillgång till och kunskap om
innehållet i dessa riktlinjer. Parterna ansvarar för att befolkningen informeras i
enlighet med riktlinjerna. Distriktsnämndens kansli svarar för att övriga berörda
vårdgivare i distriktet och kommunerna informeras om dessa riktlinjer.
G. Avstämning och uppföljning av ovanstående riktlinjer skall ske var tredje månad efter
kallelse från distriktsnämndens kansli.
Fastställda 2006 – 11 - 07
Vårdplatskoordinatorer
Vid varje sjukhus skall finnas ett telefon nummer till respektive vårdplatskoordinator.
Numret skall vara i funktion dygnet runt.
Tidpunkt
Simrishamn
Kl 8 – 17
Koordinator:
0414-156 07
Kl 17 – 08
Ystad
Koordinator:
0411-753 20
Sökare: 9253
Medicinjouren:
0733-77 14 85
2006 – 11 - 07
Birgitta Viklund
Marlene Stigsdotter
Östen Malmqvist
Poul Kongstad
Sjukvårdsdirektör
Ystad – Österlens
sjukvårdsdistrikt
Närvårdschef
Carema Närvård
Sjukhuschef
Lasarettet i Ystad
Chefsläkare
Kamber
Fastställda 2006 – 11 - 07