Vart tog utredningen av mosbråket vägen?

2 Insändare
SIGTUNABYGDENVECKAl92013
Redaktör:
Åsikten
Vart tog utredningen
av mosbråket vägen?
Staffan Vlkström, som
f6restår Mollen I Knivsta,
skriver om sin konflikt
med Knivsta kommun.
I den pågående skadeståndsfrågan i den så kallade potatismoskonflikten
utlovar kommunalrådet
Göran Nilsson (M) skadestånd och förlikning.
Men bakom ryggen på
kommunstyrelsen säger
Nilsson i medierna att inget skadestånd utgår och
handlingar vi adresserat
ledamöter personligen
har undanhållits dem av
Nilsson. På grund av detta
skulle en slutlig utredning tillsättas men man
backade ur. Vi gjorde den i
stället och försökte bland
annat reda ut vad det blev
av en utredning i ärendet
2011. Om tillsällning,
förutsättningar, resultat
och så vidare. Utan att få
något godtagbart svar.
Boo Ostbers, ordförande
Skriv en Insändare
Tank på
• att låmna kontaktuppgifter.
•att tistlar inte kan ges anonymt
·skicka bidrag via e-post: [email protected]
·att vi kan redigera i insånt material.
•att många vill tycka- skriv kort.
·au maxlångd ror lnsåndare år 1500 tecken inklusive
blanksteg. för repliker I 000 tecken.
• au maxlångden !Or debattartiklar år 2 200 tecken
inklusive blanksteg och att skribenten ska representera
någon organisation.
för bygg- och miljönämnden och ansvarig
för tillsättandet: "Det var
en generell genomgång
av miljöinspektörsrollen,
inte knutet till ell specifikt ärende och är därför
inte dokumenterat." Det
vill säga utredningen
om mosbråket finns
inte? Eller förvandlades
den till något annat?
På kommunfullmäktige 25/4 uttalar Nilsson
som tidigare osanna och
vilseledande uppgifl:er.
Men så kommer han till
att en utredning av en
utomstående konsult tillsattes som grundligt gick
igenom hela ärendet och
redovisades. Plötsligt har
de två huvudpersonerna
i konflikten gett motsatta
besked! Och händelsevis versioner som passar
respektive person bäst.
Vad ar sann1ncen12011
skrev Kerstin Umegård
(MP) till mig: "Jag antar
att du först får resultatet av den utomstående
inspektörens granskning
llosbrik. Staffan VikstrOm driver Mojjen t Knivsta.
av hela ärendet" (jag fick
inget). Anders Grönvall
(S) skrev (apropå sill avgångskrav på Ostberg):
•Alla gruppledarna ska få
en genomgång av ärendet,
jag avvaktar till dess." I
UNT står det: "Mosbråk
ska utredas. Kommunen
ska nu sammanställa och
utreda händelserna kring
mosförbudet."
svaretaratten ullömman-
de utredning skulle göras.
Östberg(!) fick ansvara för
tillsättningen. Det blev
en harmlös grej, vilket
var bra för dem båda. Det
finns inget beslut eller
protokollnotering, ingen
rapport. Ingen kan se vad
som kom fram, inget kan
ifrågasättas! Utmärkt för
båda. Nilsson kunde, och
kan (som nu i KF), ståta
med att den beslutade
utredningen är gjord och
redovisad och allt har
kommit upp i dagen (själv
har jag inte fått en fråga).
Östberg säger att utredningen var generell, inte
handlade om Mojjen och
FO"ro JENS FLYCKT
finns inte dokume·nterad.
Kan något bli mer tokigt?
Ja, allt i denna historia
ligger i samma klass. Vi
för nu in detta också i
vår rapport som alltjämt
växer. Kan den politiska
försam !ingen göra sitt så
ställs dessa två slutligen
till ansvar för vad de gjort
och ärendet får ett bokslut!
Läs rapporten, 18 sidor
(plus bilagor) Knivsta
historia! Finns på Mojjen
och www.mojjen .com.
Staffaa Vlkstr6a
e.genlöretagare i Knivsta
"Jag har inte utlovat skadestånd"
Göran Nilsson (M)
svarar på Staffan
VlkstrOrns Insändare.
F6r cirka lyra år sedan fick
Staffan ett förbud mot
potatismostillverkning i
kiosken. Förbudet varade
i fyra månader. Tyvärr
fortsäuer Staffan att älta
denna fråga i stället för att
gå vidare i utvecklingen
av sitt företag. Bakgrunden är enkel. Kommunens
inspektör ansåg att de
hygieniska förhållandena
i kiosken inte var tillräckligt bra, och efter en del
förbättringar återfick Staffan tillståndet att tillverka
potatismos.
Några
ytterligare
kommentarer:
Jag har
inte utlovat
G6lan
NUssoo(lll
skadestånd. Jag
har hävdat att Staffans
skadeståndsanspråk ska
behandlas som andra liknande ärenden, bedömning av juridisk expertis.
Så har också skett.
Varken JO eller Länsstyrelsen kritiserar kommunens handläggning av
ärendet.
För ett par år sedan
bad vi en utomstående
konsult titta på kommunens handläggning av
tillståndsärenden. Som
svar på en fråga sa han att
han ansåg att Mojjen haft
högre avgift än vad han
ansåg rimligt. Då bestämde kommunen att sänka
Mojjens avgift retroaktivt
och återbetala mellanskillnaden.
Alla handlingar i ärendet finns tillgängliga för
allmänheten.
G6raa Nilsson (Il)
Onllörando
i Knivsta kommunstyrelse