Enligt kommunallagen ska kommunerna varje år

BUDGET 2008
Enligt kommunallagen ska kommunerna varje år
upprätta en budget för nästkommande kalenderår.
Budgeten ska utformas så att intäkterna överstiger
kostnaderna. Kommunens verksamhet ska också
bedrivas med god ekonomisk hushållning. Det betyder
att kommunen ska bedriva sin verksamhet på ett
ändamålsenligt och effektivt sätt. Det betyder också
att kommunen ska betala för dagens verksamhet och
inte skjuta kostnader på framtida generationer.
HÄRIFRÅN KOMMER PENGARNA
Diagrammet nedan visar fördelningen mellan kommunens olika intäktskällor.
Kommunen får sina huvudsakliga intäkter
genom skatter från kommuninvånarna och
utjämningsbidrag från staten. Budgeten för
2008 baseras på att den kommunala skattesatsen hålls oförändrad 21,99 kronor.
Förutom skatter och utjämningsbidrag får
kommunen in avgifter från dem som
utnyttjar kommunens tjänster till exempel
barnomsorgsavgifter och hemtjänstavgifter.
13%
Resultaträkning
Budget 2008
Budget 2007
Bokslut 2006
-492,9
-479,2
-447,7
Skatteintäkter och utjämningsbidrag
515,9
499,2
478,0
Räntor
-12,0
-12,0
-7,8
11,0
8,0
22,4
Verksamhetens nettokostnader
Resultat
14%
58%
15%
Det budgeterade resultatet för 2008 uppgår
till 11,0 mkr, varav intäkter från tomtförsäljning uppgår till 7,0 mkr. För att klara
det ekonomiska målet har nettobesparingar
på 1,6 mkr budgeterats. Antalet elever
inom grundskola och gymnasieskola minskar, vilket medför att kostnaderna kan
minskas med 2,9 mkr. Omsorgsnämnden
tillförs 2,1 mkr, varav 1,0 mkr avser ökad
volym inom äldreomsorgen.
8%
39%
26
Skatteintäkter
Utjämningsbidrag
Avgifter
Övrigt
INVESTERINGAR OCH LÅNESKULD
49%
SÅ HÄR FÖRDELAS PENGARNA
Diagrammet nedan visar hur kommunala
medel fördelas till olika verksamheter i budget 2008. Utgångspunkten för fördelningen
är kommunens ekonomiska och verksamhetsmässiga mål. Vissa verksamheter
finansieras istället helt via avgifter, som till
exempel vatten och avlopps- samt renhållningsverksamhet. Till dessa verksamheter
tillförs inga skattemedel.
4%
Kommunövergripande verksamhet inkl räddningstjänst
Samhällsbyggnad och teknisk service
Skola och barnomsorg
Omsorgsverksamhet
Investeringsvolymen i budget 2008 uppgår
till 45,0 mkr. Investeringarna finansieras
utan ökad upplåning. Låneskulden i budget 2008 uppgår till 241,8 mkr. Några av
de större investeringarna är:
• Ny förskola i Grebbestad 10,0 mkr
(varav 2,5 mkr tas upp 2008 års budget).
• Vatten- och avloppsanläggningar
10,0 mkr.
• Exploateringsverksamhet 7,5 mkr.
• Nybyggnation och förbättringsunderhåll
fastigheter 9,8 mkr.
BOKSLUTSPROGNOS 2007
Visste du att…
Det budgeterade resultatet för 2007
uppgår till 8,0 mkr. Nämndernas verksamhet beräknas redovisa ett överskott på
0,5 mkr. De finansiella posterna beräknas
till ett överskott på 6,7 mkr. Tillsammans
innebär det att kommunens prognostiserade resultat i bokslut 2007 uppgår till
15,7 mkr.
Även de kommunala bolagen Tanums
Bostäder AB och Tanums Hamn & Turism
AB väntas redovisa positiva resultat i bokslut, 1,8 mkr respektive 0,2 mkr.
• Kommunens intäkter för skatter och bidrag ökar med cirka 40 000 kr för
varje ny invånare.
• En grundskoleelev kostar 74 000 kr per år.
• En gymnasieplats i en annan kommun kostar 94 000 kr per år.
• Nettokostnaden för en plats på särskilt boende inom äldreomsorgen uppgår
till 494 000 kr per år.
• En förändring av den kommunala skattesatsen med 10 öre medför en förändring av kommunens skatteintäkter med 1,9 miljoner kronor.
• En höjning av både den korta och långa räntan med en procentenhet skulle
ge ökade räntekostnader vid fullt genomslag med 2,4 miljoner kronor.
Kvalitetsgarantier
En kvalitetsgaranti beskriver och tydliggör
vad du har rätt att förvänta dig av olika
kommunala verksamheter i Tanums kommun. Garantin ska ses som både ett löfte
och en upplysning om vad du har rätt att
förvänta dig av tjänster och service i
Tanums kommun.
NYA KVALITETSGARANTIER 2007
Serveringstillstånd
Kommunstyrelsen som är tillståndsmyndighet för serveringstillstånd har inom sitt
ansvarsområde att pröva och besluta om
ansökningar om serveringstillstånd och
uppfyllandet av Alkohollagens krav samt
att också utöva tillsyn av befintliga serveringstillstånd.
Kommunens enhet för serveringstillstånd
och tillsyn ska
• Skapa dialog mellan kommunen och
försäljningsställena genom möten och
information till företagare.
• Ge den sökande information och råd.
Erbjuda ett personligt besök av kommunens handläggare i samband med
ansökan om serveringstillstånd.
•
Besöka restauranger och andra försäljningsställen för tillsyn. Göra tillsynsbesök på restauranger med serveringstillstånd.
• Se till att beslut om permanent serveringstillstånd fattas senast sex (6) veckor efter det att remissvar inkommit från
berörda myndigheter och inga hinder
enligt Alkohollagen föreligger mot att
bevilja sökt serveringstillstånd.
Näringsliv
Företagare kan vända sig till kommunens
näringslivsutvecklare med frågor som rör
näringslivet och företagande i kommunen.
Näringslivsutvecklaren hjälper till med:
• Etablering
• Nyföretagande
• Industri- och tomtmark
• EU-frågor
• Stöd och finansieringsmöjligheter
• Lokala nätverk och företagarföreningar
• Kompetensförsörjning
• Högskolekontakter
Dessutom gäller:
Du som företagare ska få personlig kontakt
med kommunstyrelsens ordförande,
kanslichef eller näringslivsutvecklare inom
fyra arbetsdagar om du vill etablera/förändra verksamhet eller har förfrågningar inom
området näringslivsutveckling.
• Kommunen ska genomföra träffar med
företagen.
• Kommunens politiker och tjänstemän
genomför årligen företagsbesök.
Fysisk planering
Planer skall handläggas inom en månad
efter att kompletta handlingar inkommit
och i den takt som planprövningstillstånd
och resurser tillställs.
Du hittar dessa och övriga kvalitetsgarantier
på hemsidan www.tanum.se/kvalitetsgarantier.
27