mÖT NykvarNs kommunpoliser. 12 mÖT NykvarNs kommunpoliser

TUTAN
TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I NYKVARNS KOMMUN. NR 4/2015.
mÖT NykvarNs kommunpoliser. 12
4
NYBYGGE
i cenTrum. 4
hillsTedTs VILL
INTE BLI STORT. 8
mÖT NykvarNs
kommunpoliser. 12
mÖT NykvarNs kommunpoliser. 12
enkät i tidningen
kartoituslomake
lehden mukana
nya planer
Lättare ta sig fram
utan bil
sid 6
inTegraTion
Så kan du
hjälpa till
sid 10
TryggheT
Mysig fritidsgård
har plats för fler
sid 14
MYCKET
För FinskTalande. 16
2
TuTan 4/2015 – NykvarNs kommuN
öppeTTider jul och nyår
n ledaren
kundcenTer/biblioTekeT
onsdag 23/12 .... 08.00–15.00
Torsdag 24/12 ................. stängt
Fredag 25/12 .................. stängt
Lördag 26/12 .................. stängt
måndag 28/12 ... 08.00–19.00
Tisdag 29/12 ....... 08.00–17.00
onsdag 30/12 .... 08.00–15.00
Torsdag 31/12 ................. stängt
Fredag 1/1 ...................... stängt
Lördag 2/1 ....................... stängt
måndag 4/1 ........ 08.00–19.00
Tisdag 5/1 ........... 08.00–15.00
onsdag 6/1 ..................... stängt
alla kan hjälpa Till!
Därefter ordinarie öppettider, se
www.nykvarn.se
ur innehållet:
04
06
08
10
12
16
Vårdbyggnad planeras
i centrum
nu blir det enklare att
ta sig fram utan bil
n FlykTingsTrömmen Till sVerige
går givetvis inte Nykvarn obemärkt
förbi. vi skulle, enligt det avtal vi har
med länsstyrelsen, ta emot nio
ensamkommande flyktingbarn under 2015 men vi
har till och med vecka
48 redan tagit emot 43
och fler kommer varje
vecka.
När det nu kommer
betydligt fler flyktingar än
vad vi har planerat för ställs
den kommunala organisationen
och enskilda medarbetare på svåra
prov.
vi ansvarar trots allt inte bara för att
alla barn och unga som söker sig hit får
någonstans att bo, utan också för att de
får plats i skolan.
vi håller därför på att se över och
anpassa organisationen för att vi som
kommun även fortsättningsvis ska
kunna erbjuda både ett bra
mottagande och en bra integration.
men det finns också
mycket vi kan göra var
och en av oss. Bristen
på gode män och familjehem är akut, men det
finns fler sätt att hjälpa
till. Jag tänker på att skänka
kläder till Lilla loppan, läxhjälp
och att vara goda förebilder.
om detta och mycket mer kan du läsa
i detta nummer av vår medborgartidning
Tutan! n
ola edström, kommundirektör
[email protected]
skyltföretag hittar hem
integration – så kan
du hjälpa till
mycket görs för
ökad trygghet
n bygga & bo
mycket på gång inom det
finska förvaltningsområdet
medborgartidningen tutan produceras
av Nykvarns kommun i samarbete med
JFs & Co. Du kan också läsa Tutan på
webben: www.nykvarn.se
ansvarig utgivare
ola Edström, [email protected]
redaktör
Lena ramdani, [email protected]
skribenter
mikael Jeppe, [email protected]
kristina Eder, [email protected]
arne G Jonsson, [email protected]
grafisk Produktion
JFs & Co, Eskilstuna
tryck
Edita Bobergs aB
klimatkomPensering
Tutan klimatkompenserar
för tryck och utdelning.
distribution
så här såg det ut 5 november kl.12.
svensk Direktreklam
nästa nummer
mars 2016
nykvarns kommun
155 80 Nykvarn
Tfn: 08-555 010 00
www.nykvarn.se
byggnationen i full gång
n byggeT aV Nykvarns nya F–3-skola
Furuborgskolan är i full gång mitt emot
strängbetongs nedlagda fabrik.
Första spadtaget togs i mitten av september. Nu gjuts grundelementen för hisschakt
och installationer av olika slag och ovanpå
det ska plattan, som skolan ska vila på, gjutas. Det beräknas ske före jul. I februari är
det dags att resa väggar.
klar ska skolan vara våren 2017.
Furuborgskolan kommer att ha plats för cirka
300 elever. n
Tutan 4/2015 – Nykvarns kommun
n företagande
3
n i korthet
Nu görs
nästa års
turistbroschyr
Produktionen av Nykvarns kommuns nya turistbroschyr Upplev
Nykvarn 2016/2017 är i full
gång.
Nils Eidenberg och Fredrik Johansson, do88, utsågs till
Årets företagare 2015. Vem blir årets företagare 2016?
Föreslå Årets företagare
n Vem tycker du ska utses till Årets företagare i Nykvarn 2016? Skicka in ditt förslag med en kort motivering till Nykvarns
Rotaryklubb senast 15 januari.
Vinnaren presenteras i februari.
Årets företagare ska förutom att ha sin bas
i Nykvarns kommun och en solid ekonomi
ha uppmärksammats för någon av följande
kvaliteter:
• Framåtanda
• Serviceanda
• Socialt engagemang
• Kompetens inom sitt verksamhetsområde
• Oegennyttigt tjänande
Det finns mer information på nykvarn.se.
Gör så här senast 15 januari
Skicka ditt förslag med en kort motivering
på vem du tycker ska få utmärkelsen Årets
företagare 2016 till: Nykvarns Rotaryklubb,
Taxinge Slott, 155 93 Nykvarn. Märk kuvertet ”Årets företagare 2016”. Du kan också
skicka förslaget via e-post: [email protected] n
Etapp 2 i Nykvarns Centrum är klar
n centrum. Etapp 2, som
omfattar dragning av fjärrvärme,
el-, tele- och stadsnät i gång- och
cykelvägen utmed Centrumvägen
är avslutad. Därmed kan trafiken
flyta på utan störningar.
n Nu fortsätter arbetet med att göra klart
den återstående rördragningen för spill-,
dag- och dricksvatten i etapp 1.
Om allting går som planerat beräknas
arbetet kunna avslutas till årsskiftet,
meddelar Tor Andersson hos entreprenören
Styrhytten. n
n – Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och marknadsföra sin
verksamhet tillsammans med alla andra
som verkar inom besöksnäringen i vår
kommun, säger Veronica Persson-Kangas,
besöksnäringsansvarig i Nykvarns kommun.
Efter dialog med besöksnäringen återgår kommunen till en turistbroschyr med
redaktionella annonser med fastställda
mått på bilder och textlängder. Den blir
också några centimeter högre än senaste
turistbroschyren för att synas ordentligt i
broschyrställen runt om i landet.
Tryckt broschyr viktig
Veronica Persson-Kangas konstaterar att
den tryckta broschyren är ett viktigt komplement till alla digitala kanaler, bland
annat kommunens Upplev Nykvarn-app.
Broschyren delas inte bara ut till dem som
besöker Nykvarn i olika sammanhang,
utan skickas också ut till alla hushåll i
kommunen och finns tillgänglig på en rad
turistbyråer i Sverige.
Upplev Nykvarn 2016/2017 trycks
i mars nästa år och finns tillgänglig från
och med april i både tryckt och digital
form.
Fotnot: Kontakta Veronica PerssonKangas om du vill synas i nästa års turistbroschyr på 08-555 011 05 eller via
mejl, [email protected]
se. n
Fler kan få hjälp med ekonomin
n ekonomi. Kommunens ut-
ökade satsning på budget- och
skuldrådgivning har rullat igång.
– Det är positivt att vi kontaktats och kunnat
hjälpa personer innan deras ekonomi brakat
ihop helt, säger budgetrådgivaren Agneta
Arotaival.
Satsningen på förebyggande insatser riktar
sig i huvudsak till unga vuxna mellan 18 och
30 år. Det handlar bland annat om den kostnadsfria tvådagarsutbildningen Ekonomismart
med tips om hur man grejar vardagsekonomin.
Som tidigare kan vem som helst också ta
kontakt med kommunens konsumentvägledare
och med budget- och skuldrådgivare för personlig rådgivning på 08-555 010 00, [email protected] och [email protected]
Dessutom kommer det att finnas konsumentoch/eller budget- och skuldrådgivare på plats
i kommunens kundcenter en kväll i månaden.
Två sådana öppna mottagningar har man
redan hunnit med. I år blir det ytterligare en
kväll den 14 december. Preliminära datum i
vår för den öppna konsument- och ekonomirådgivningen är: 11 januari, 8 februari, 14
mars, 11 april, 9 maj och 13 juni. n
4
Tutan 4/2015 – Nykvarns kommun
Byggstarten rycker
Så här är det tänkt att den nya vårdbyggnaden ska se ut. Intill ser vi också de planerade
stadsradhusen. Bilden är framtagen av Reflex Arkitekter och ingår i bygglovshandlingarna.
Tutan 4/2015 – Nykvarns kommun
allt närmare
5
n bygga & bo. En cirka
2 800 kvadratmeter stor
vårdbyggnad i fyra våningar med både inredd vind
och källare.
Det är vad som planeras i
Nykvarns Centrum intill
Järnvägsbygget.
Just nu ligger alla handlingar hos kommunens
bygglovshandläggare.
n – Om bygglovet blir klart före årsskiftet
och ägaren Scandinavian Property Group
(SPG) får klart med hyresgäster, så kan vi
sätta igång och bygga i början av 2016,
säger Jonas Bill, vd för BOX Bygg och projektansvarig.
Den nya vårdbyggnaden kommer bland
annat att inrymma vårdcentral, men det
finns även plats för andra hyresgäster; först
när hyresavtalen är i hamn och bygglovsansökan är godkänd kan BOX Bygg, som
är totalentreprenör åt SPG, sätta igång och
bygga.
Sex stadsradhus
– Intill vårdbyggnaden planerar vi också
sex stadsradhus i tre våningar. De kommer att sitta ihop tre och tre och de räknar
vi med att färdigställa under nästa år. Det
gäller för övrigt även merparten av markarbetena runt fastigheterna, säger Jonas
Bill och berättar att BOX Bygg projektledning ska flytta in i Järnvägsbygget, det
gamla gula huset vid Nykvarnskyrkan, dit
även fritidsgården ska flytta.
– Vi ska ha lokaler ovanpå fritidsgården.
Då kan vi bjuda upp ungdomar och andra
också för den delen, till workshopar om
utvecklingen av Nykvarns Centrum. Det
är bra att finnas där de som berörs av det
som sker rör sig, säger Jonas Bill.
Kul uppdrag
Jonas Bill konstaterar att det är mycket
ovanligt att det byggs ett helt nytt centrum.
– Det här är något helt annat än att
bygga en stor opersonlig shoppinggalleria.
En sådan här centrumomvandling får man
nog bara vara med om en gång i livet.
Så det här uppdraget är extra kul, säger
han.
Vårdbyggnaden beräknas stå klar kring
årsskiftet 2016-2017. n
6
TuTan 4/2015 – NykvarNs kommuN
n samhällsPlanering
nya planer gör
det enklare att ta
sig fram utan bil
En kraftig utbyggnad av
gång- och cykelvägarna,
ökad turtäthet i kollektivtrafiken och tillgänglighetsanpassning av populära
gångstråk i tätorten.
n deT här är bara några av de saker som
finns med i Nykvarns kommuns planer för
kollektivtrafik, gång- och tillgänglighet och
cykeltrafik.
Planerna antogs av kommunfullmäktige
i oktober.
– Det handlar om att styra kommunens
utveckling på trafiksidan fram till år 2025.
Just de här tre planerna syftar till att göra
det lättare för folk att ta sig fram utan bil,
säger Oscar Olsson, samhällsplanerare i
Nykvarns kommun.
Det ska även formuleras en kommunövergripande trafikplan, men översiktsplanen gör det möjligt att ta fram planer
i etapper utifrån trafikslag och det är den
vägen som Nykvarn har valt att ta.
– De här planerna är naturliga att ta
fram tillsammans eftersom de drar åt samma håll, säger Oscar Olsson.
nya cykelvägar ska knyta ihop kommunen
Cykelplanen innehåller en ambitiös utbyggnad av cykelstråken från kommunens
TuTan 4/2015 – NykvarNs kommuN
7
nya och gamla gång- och cykelvägar
Cykelplanen ska förbättra möjligheterna att cykla från
kommunens yttre delar och in till tätorten.
regiontågen är grunden i kollektivtrafikplanen, men också
ökad turtäthet i busstrafiken till och från södertälje.
yttre delar och in till tätorten. Det ska också byggas en cykelväg till Södertälje så att
möjligheten till cykelpendling mellan kommunerna förbättras. Den finns också med i
den regionala cykelplanen för Stockholms
län.
Nykvarns kommun vill också utveckla
kollektivtrafiken.
– Det ska vara möjligt att bo på landet
och pendla till skola och jobb, säger Oscar
Olsson.
– Regiontågen på Svealandsbanan är
grunden, men vi vill också se en satsning
på busstrafiken med både snabbare bussar och ökad turtäthet, bland annat mellan
Nykvarn och Södertälje.
Tillgänglighetsperspektiv
Han konstaterar också att det har gjorts en
inventering av de vanligaste gångstråken i
Nykvarns tätort ur ett tillgänglighetsperspektiv.
Gång- och tillgänglighetsplanen pekar
bland annat på olika hinder som kan vara
svåra att ta sig förbi för oskyddade trafikanter som inte har full rörlighet, exempelvis trappor och vägar. Den innehåller också
en uppskattning av vad det kostar att undanröja problemen.
– Nu är de här tre planerna på plats och
som det ser ut nu kan vi börja arbetet med
den övergripande trafikplanen 2016, säger
Oscar Olsson. n
Fotnot: Planerna finns i sin helhet på
nykvarn.se, under ”Trafik och infrastruktur”.
8
Tutan 4/2015 – Nykvarns kommun
Michael Hillstedt är nöjd med att ha flyttat verksamheten till Nykvarn.
Tutan 4/2015 – Nykvarns kommun
9
Hillstedts har
hittat hem
n näringsliv. – Jag kan tänka mig att man i framtiden
byter färg mot folie, det vill säga beställer en bil med
standardfärg för att sedan välja en snygg folie så att
man får exakt den kulör man vill ha.
Det svarar Michael Hillstedt, vd för Hillstedts Sverige
AB i Nykvarn, på frågan om dekorbranschens
utveckling.
n Hillstedts Sverige AB var från början
ett mer renodlat skyltföretag när han drog
igång det hemma i villan i Nykvarn 2001.
Under en period har verksamheten varit
lokaliserad till Södertälje och svängt från
skyltar till dekor av främst bilar och väggar men också takboxar och annat.
Nasdaq och Europcar är två av många
återkommande företagskunder, liksom
Nykvarns kommun.
– Jag fick precis in en order från ett företag som vill ha dekor på minst tjugotalet
bilar, säger Michael Hillstedt.
2010 återvände företaget till Nykvarn
och lokaler intill Mörby allé i utvecklingsområdet Stockholm Syd; i området finns
ytterligare fyrtiotalet företag. Utifrån ser
företaget ut som en verkstad, men utseendet bedrar. Det som finns innanför
garageportarna påminner, bortsett från
bilar och takboxar, om en reklambyrå.
Hillstedts karaktäristiska gröna färg återkommer i lokalen.
Simon Hillstedt, son till Michael, och Emma
Manfredson designar dekor och skyltar.
Mats Westerberg fäster folie på en takbox.
Arbetet kräver stor skicklighet och tålamod.
En chansning
– Det var en chansning, vi flyttade från
stan till landet. Men vi gjorde en grej av
det så det har aldrig varit en nackdel. Vi
är supernöjda. Verksamheten ligger strategiskt bra till och det är ett bra område med
andra positiva och duktiga företagare.
Just nu har företaget fem anställda.
– Det ser ganska ljust ut. Jag har ingen
vision om att växa och bli stor i branschen.
Jag ser ingen vinning med det. Jag gillar
våra produkter och vill inte leverera dussinvaror. Och jag har inga planer på att
flytta, säger Michael Hillstedt. n
10
Tutan 4/2015 – Nykvarns kommun
n integration
Så kan du
hjälpa till
God man
Om du är intresserad av att bli god
man till ett ensamkommande flyktingbarn kan du kontakta kommunens överförmyndarkontor, e-post [email protected]
nykvarn.se.
Du kan också anmäla ditt intresse
genom att skicka in blanketten
“Intresseanmälan god man eller förvaltare” som du hittar på kommunens hemsida under ”E-tjänster och blanketter” i
mappen ”Omsorg och hjälp”.
Familjehem
Om du är intresserad av att bli familjehem till ett ensamkommande
flyktingbarn kan du kontakta kommunens handläggare Erja Forsbäck,
telefon 08-555 014 82, e-post erja.
[email protected]
För att bli familjehem genomgår du
först en grundlig utredning.
Ställföreträdande förälder
Du kan också anmäla dig till individoch familjeomsorgen för att bli särskilt
förordnad vårdnadshavare.
Kontakta kommunens handläggare
Erja Forsbäck, telefon 08-555 014 82,
e-post [email protected]
Läxhjälp
Du kan även anmäla intresse till individoch familjeomsorgen om att hjälpa barn
och unga med läxor, detta gäller både
för de ensamkommande barnen och för
barn i nyanlända familjer.
Kontakta kommunens integrationshandläggare Katarina Ljungkvist, telefon 08-555 010 84, e-post katarina.
[email protected]
Kontaktperson
Behov finns även av kontaktpersoner till
både ensamkommande barn som flyttar till eget boende samt till nyanlända
familjer med särskilda behov.
Kontakta kommunens handläggare
Erja Forsbäck, telefon 08-555 014 82,
e-post [email protected] n
Stort behov av hjälp
Just nu är det många Nykvarnsbor som hör av sig till
kommunen och vill veta hur de kan hjälpa ensamkommande flyktingbarn och andra nyanlända.
n Under sommaren och hösten har antalet barn som kommer till Sverige och
Nykvarn ökat markant.
– Många hör av sig och vill hjälpa till.
Varje bidrag är viktigt och vi ser gärna
att fler som funderar på att bli god man,
ställföreträdande förälder eller vill ta emot
barn i familjehem hör av sig, säger vårdoch omsorgschef Mahria Persson Lövkvist.
Individ- och familjeomsorgen ansvarar
för barn som anvisats till kommunen. Det
är kommunens ansvar att hitta ett lämpligt
boende och att utreda deras behov av stöd.
Ensamkommande barn kan till exempel bo
i ett hem för vård och boende, HVB, tillsammans med andra ungdomar och personal eller i ett familjehem.
Kommunen ansvarar också för annat
som barnet behöver under asyltiden som
mat, kläder, skolgång och fritidsaktiviteter.
Vuxen företrädare
De barn som inte fått permanent uppehållstillstånd ska kommunen ge en vuxen
företrädare, en så kallad god man. Den
gode mannen ansvarar för sådant som barnets föräldrar skulle ha gjort i form av juridisk företrädare, till exempel sköta kontakterna med olika myndigheter, planera
Mahria Persson Lövkvist, vård- och omsorgschef, gläds åt att många hör av sig och vill
hjälpa till men det behövs fler.
utbildningen och ansvara för barnets ekonomi.
Till barn som fått permanent uppehållstillstånd och inte har fyllt 18 år utser individ- och familjeomsorgen en ställföreträdande förälder som ansvarar för barnet. n
Samtalscafé för bättre integration
Med start 1 december inbjuder kommunen i samarbete med Rotary
och Lions nyanlända till samtalscafé.
n – Tanken är att starta en verksamhet
där nyanlända familjer ges möjlighet att
prata svenska och lära känna det svenska
samhället, säger Solveig Terner, Lions Club
Turinge som gärna ser att svensktalande som
är intresserade av att delta kontaktar henne.
Kommunen har under året arrangerat olika
träffar för nyanlända som varit mycket uppskattade. De som deltagit har också uttryckt
önskemål om någon typ av återkommande
träffar där de ges möjlighet att tala svenska
och lära sig mer om Sverige.
Sedan 1 december hålls samtalscafé varje tisdag mellan klockan 18
och 20 i Frivilligcentralens lokaler på
Gammeltorpsvägen 3 B. Kommunens personal ska gå ut med information om samtalscaféet till de nyanlända via personlig kontakt,
de som kontaktas inbjuder i sin tur vänner
och bekanta.
– Vi ska samtala om alldagliga ting men
också informera om de krav och möjligheter
som det svenska samhället erbjuder, säger
Solveig Terner. För att samtalscaféet ska
kunna hållas igång behövs fler intresserade
som talar svenska. Intresserade är välkomna
att kontakta Solveig Terner på telefon
08-552 409 81. n
Tutan 4/2015 – Nykvarns kommun
11
Kim Andersson och Kitti Nieminen tar gärna emot kläder och skor för försäljning i Lilla loppans second hand-butik.
Skänk till Lilla loppan
Lilla loppans second hand-butik är
i stort behov av kläder och skor till
ensamkommande flyktingbarn och
andra nyanlända.
n – Vi tar tacksamt emot framförallt
kläder och skor men även vantar, mössor,
skärp, väskor och andra accessoarer, säger
Jeanette Ulfström. Just nu har Lilla loppan
stort behov av kläder till pojkar i åldern
14–18 år.
Lilla loppan drivs av kommunens dagliga verksamhet och har sina lokaler i
högra flygeln till Herrgården på Allévägen
i Nykvarn. Här säljs barn- och vuxenkläder och leksaker som lämnats in av givare.
Pengarna från försäljningen förmedlas via
Svenska kyrkan till olika projekt för behövande, för tillfället stöttas utsatta romer.
– Vi är i stort behov av kläder men ser
gärna att det som lämnas är helt och rent,
säger Jeanette Ulfström.
Att givmildheten är stor bland
Nykvarnsborna har Lilla loppan fått
många bevis på. Bland annat lämnade en
givare in flera stora påsar med nya kläder
som inhandlats efter att ha hört talas om
behovet.
Lilla loppan har öppet måndag till fredag klockan 9–14. Den som vill skänka
kläder eller saker är välkommen under
butikens öppettider.
Telefonnumret till Lilla loppan är
08-555 011 89. n
Goda förebilder sökes
n Att hitta former för en snabb integration i samhället är en av de viktigaste uppgifterna i flyktingmottagandet.
– Här kan föreningslivet och enskilda
göra en stor insats, säger Markku
Petäjäniemi, kundcenterchef, som gärna ser
att föreningar kontaktar honom.
Särskilt för ensamkommande barn är det
viktigt med goda förebilder och engagerade vuxna för en positiv start och framtid
i Sverige.
– Vi har ett rikt föreningsliv i vår kommun
och framförallt idrotts- och kulturföreningar
kan vara till stor hjälp för de nyanländas
språkutveckling och integration. Men även
enskilda initiativ kan göra stor skillnad,
säger Markku Petäjäniemi.
Föreningar och enskilda som har förslag
på samarbete kring integration, kontakta
Markku Petäjäniemi, telefon 08-555 011 10,
e-post [email protected] n
12
Tutan 4/2015 – Nykvarns kommun
n trygghet
Mycket görs för
Kommunen och polisen undertecknade i början av året
medborgarlöften som skulle
genomföras 2015. En genomgång som gjordes nyligen visar att huvuddelen av
åtgärderna har klarats av.
n Medborgarlöften handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem,
öka tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöften fokuserar också på
sådant som de som bor och verkar i ett
område upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra och beskriver vad
polisen, kommunen och andra samarbetspartners lovar att åstadkomma för att skapa en positiv förändring.
Förra året utsågs Nykvarn till pilotkommun för att arbeta med medborgarlöften.
I arbetet med att ta fram medborgarlöften
genomfördes en trygghetsenkät.
– I trygghetsenkäten som genomfördes 2014 framkom att det fanns en oro
för att ungdomar använder droger. För
att motverka användningen och spridningen av narkotika har vi haft en löpande dialog med elever och föräldrar
på Lillhagaskolan och Praktiska gymnasiet, säger Peter Forsberg, rektor på
Lillhagaskolan och deltagare i projektgruppen Medborgarlöften.
Under året har också en samverkansgrupp med representanter från skola, individ- och familjeomsorg, fritidsgård och
polis arbetat för att snabbt kunna hjälpa
ungdomar som har problem.
Oro fanns
I förra årets trygghetsenkät framkom
också att det fanns en oro för att vistas i
Nykvarns Centrum på kvällarna. Därför
formulerades ett medborgarlöfte om att
öka tryggheten i centrum.
– En av åtgärderna är de trygghetsvandringar som kommunen, polisen och
representanter från fastighetsägaren har
Ann-Kristin Gunnarsson och Linnéa Bergman ser gärna att invånarna i Nykvarn hör av sig till dem med synpunkter om vad de bör arbeta med.
TuTan 4/2015 – NykvarNs kommuN
13
ökad trygghet
genomfört vid tre tillfällen, säger Thomas
Jansson, kanslichef i Nykvarns kommun.
– Under trygghetsvandringen går vi
igenom området och inventerar det ur
trygghetssynpunkt och noterar de platser och utrymmen som känns otrygga.
Trygghetsinventeringen kan sedan ligga till
grund för både större och mindre åtgärder,
säger Thomas Jansson.
För att skapa en tryggare miljö har polisen, kommunen och Nattvandrarna funnits i centrum. Civilklädd polis har också
tillsammans med kommunen arbetat med
ungdomar som uppehåller sig i Nykvarns
Centrum.
Inför framtagandet av medborgarlöften
2016 har en ny trygghetsenkät gjorts.
– Under hösten har det varit oroligt i
Nykvarns Centrum och kring tågstationen
med en del skadegörelse och klotter vilket
visar sig i enkätsvaren där en ökad oro uttrycks. Precis som i förra årets enkät känner också en del som svarat oro för att det
förekommer droger bland unga i Nykvarn,
säger Peter Forsberg.
oro måste tas på allvar
Analysen av enkätsvaren visar att den upplevda tryggheten minskat från 78 till 67
procent.
– Att känna en oro behöver inte alltid
betyda att det finns något att oroa sig för
men den oro som finns måste tas på allvar,
säger Peter Forsberg.
I årets trygghetsenkät framkom också
att många upplever trafiksituationen kring
våra skolor som farlig den tid då barn
hämtas och lämnas.
– Vi kommer att jobba vidare med våra nuvarande medborgarlöften ”Öka tryggheten
i Nykvarns Centrum” och ”Minska narkotikaanvändningen bland ungdomar”.
– Vi ska även ta fram ett tredje medborgarlöfte om att ”Förbättra trafiksituationen i kommunen”, säger Thomas Jansson.
564 personer svarade på trygghetsenkäten som genomfördes förra året, i år deltog
660.
Mer om medborgarlöften och resultatet
från trygghetsenkäten finns att läsa på nykvarn.se/medborgarloften. n
Linnéa och Ann-Kristin är
Nykvarns kommunpoliser
Linnéa Bergman och ann-kristin
Gunnarsson är kommunpoliser i
Nykvarn.
– Det är till oss invånarna i
Nykvarn ska vända sig med
synpunkter om vad polisen bör
jobba med!
n kommunpoliserna har en viktig roll
i polisens nya organisation som sjösattes
den 1 januari i år. Tillsammans med kommunen och andra externa aktörer ska de
arbeta brottsförebyggande, bland annat genom så kallade medborgarlöften som formuleras utifrån kommuninvånarnas önskemål om vad polisen ska prioritera.
– Vi arbetar fritt utifrån de problem som
finns lokalt och därför kan vårt arbete se
olika ut på olika platser i landet eftersom
problemen skiljer sig åt från kommun till
kommun. Medborgarlöften är ett sätt att ta
upp lokala problem, säger Linnéa Bergman.
Här ligger Nykvarn i framkant eftersom
arbetar förebyggande och samordnar inkommunen deltagit i ett pilotprojekt där
satser mellan olika aktörer.
man redan för ett år sedan gick ut med en
Rycker ut till Nykvarn gör deras kolleenkät till invånarna med olika frågor kring
gor som finns i tjänst dygnet runt och har
hur tryggt de uppfattar Nykvarn.
god kännedom om de lokala proSvaren från enkäten blev unblemen.
derlag till de medborgarlöf– För tillfället finns en
här når du
ten som kommunen och
känsla av otrygghet för
linnéa och
polisen arbetat med under
att vistas i Nykvarns
det gångna året.
Centrum eftersom
ann-kristin
– Att se till medbordet bland annat förering 114 14
garnas behov har alltid
kommit skadegörelse.
och fråga efter
varit en del av vårt uppMen antalet brott har
kommunpoliserna
drag, men genom medborinte ökat, säger Linnéa
i Nykvarn.
garlöften kan invånarna i
Bergman.
Nykvarn uttrycka vad just de
– Att det finns en känsla
vill att vi ska jobba med, säger
av otrygghet är nog så viktigt
Linnéa Bergman.
och det faller på vår lott att tillsamÄven om Linnéa och Ann-Kristin bär
mans med kommunen råda bot på de här
uniform så är det inte de som rycker ut
problemen. Men det är också viktigt att
från polishuset i Södertälje vid inbrott eller
vuxna och föräldrar återtar centrummilandra akuta ärenden.
jön om de upplever den som otrygg, säger
– Nej, vårt jobb är mer strategiskt, vi
Ann-Kristin Gunnarsson. n
14
Tutan 4/2015 – Nykvarns kommun
n trygghet
Lukas Elm och Elin Dahlman trivs på fritidsgården Café Tvåan. De och fritidsledaren Matilda Törnqvist, stående i bakgrunden, ser gärna att fler hittar dit.
Mysig fritidsgård har plats för fler
– Här är mysigt, alla accepteras
som dom är och det finns alltid
någon att hänga med. Personalen
är härlig och kul att snacka med.
n Elin Dahlman och Lukas Elm trivs
på fritidsgården Café Tvåan i Nykvarns
Centrum och tycker att både de som går
där och verksamheten har fått oförtjänt
dåligt rykte.
I den medborgardialog som genomfördes förra året framkom en oro för att vistas i centrum och fritidsgården pekades ut
som en av platserna där det var stökigt.
Kommunen tog till sig oron och har
fräschat upp utanför vilket fått positiv respons från både ungdomar och äldre.
Matilda Törnqvist, fritidsledare, sticker
heller inte under stol med att det varit stökigt i centrum och att problemen eskalerat
under senare tid.
– Vi har gjort intervjuer med dem som
kommer hit och svaren visar att de känner
sig trygga här. Men den enkät vi nyligen
gjorde visar att de som inte varit här har
uppfattningen att det är stökigt på fritidsgården, säger Matilda Törnqvist. Hon får
medhåll av Elin Dahlman och Lukas
Elm.
Stor betydelse för tryggheten
– Alla har rätt att ha en åsikt men det är
fel av folk att prata skit om nåt som inte är
så. Att vi står kvar utanför och pratar efter
att gården stängt betyder inte att vi är farliga. När vi väl fått med någon hit så har
de också sagt att det inte är så dumt att
vara här.
Att fritidsgårdens verksamhet har
stor betydelse för tryggheten i Nykvarns
Centrum kan väktare och de som patrullerar i området intyga.
– De märker stor skillnad när vi har öppet. Det är viktigt för ungdomarna att de
har någonstans att gå, framförallt för den
stora grupp som inte fångas upp av föreningslivet.
– En viktig del av vårt arbete är att hålla
ett vakande öga på det som händer, att vara
vuxna förebilder och visa vad som är okej
eller inte, säger Matilda Törnqvist. Hon är
glad att hennes och hennes kollegors arbete
med att bygga upp ett förtroende hos dem
som kommer till gården gett resultat.
– Vi håller dörren öppen och ungdomarna kan komma hit och prata om allt, problem med alkohol eller droger, bråk med
kompisarna eller strul hemma. Det känns
fint att få deras förtroende, det värmer.
Snart flyttar fritidsgården
Verksamheten på fritidsgården riktar sig
till dem som är 13 år och äldre. Gården är
öppen måndag–torsdag kl. 15–21 och fredag kl. 15–23.
Inom en snar framtid flyttar fritidsgården till nya lokaler i Järnvägsbygget i centrum. n
Tutan 4/2015 – Nykvarns kommun
15
n På nya jobb
KRISTINA SALLANDER TILLBAKA I NYKVARN
Kristina Sallander, 41 år, är
uppväxt i Nykvarn, men har de
senaste 20 åren bott och jobbat
på andra orter.
n I många år var hon verksam inom
restaurangbranschen där senaste jobbet
var som kökschef.
– Men jag kom till en punkt där jag
kände att jag ville plugga och göra något
annat, berättar Kristina som de senaste
åren tagit fil kand i både sociologi och
personalledning. Hon har bland annat
skrivit en C-uppsats om Nykvarn.
– När det här jobbet i Nykvarn dök
upp kände jag direkt att det var något
för mig, och hittills har det motsvarat
alla mina förväntningar, säger Kristina
peter forsberg, verksamhetsstrateg.
KRISTINA SALLANDER, biståndshandläggare.
Sallander som började på nya jobbet som
biståndshandläggare den 26 oktober.
björn gyllensten, planarkitekt.
– I tjänsten ingår bland annat att träffa
och samtala med äldre och anhöriga till
äldre som behöver hjälp i hemmet, till
exempel trygghetslarm.
På sikt ska Kristina arbeta halvtid som
biståndshandläggare och halvtid med att
kartlägga och nivåbedöma kommunens
LSS-boenden.
– Nya lagar är på gång inom området
och kommunen vill ligga i framkant och
stärka upp och trygga arbetet med LSSboenden, både vad gäller dem som arbetar med frågorna och brukarna.
Hon bor med två barn, 8 och 11 år,
i Enhörna men utesluter inte en flytt till
Nykvarn framöver.
På fritiden är hon den sportiga typen,
spelar innebandy och är aktiv som ungdomstränare i fotboll. n
dan godman, VA-ingenjör.
“NYKVARN SKA BLI BÄST”
ÅTER FRÅN VÄSTKUSTEN
Dan gillar variation
n Peter Forsberg, rektor på Lillhaga-
n Björn Gyllensten efterträder Daniel Äng-
n Den 7 december tillträdde Dan
skolan, går nu till ett nytt jobb som
verksamhetsstrateg på utbildningsavdelningen.
– Det är en ny tjänst där jag tillsammans
med skolledare i kommunen, förskolechefer, rektorer, biträdande rektorer, samt
utbildningsavdelningen ska arbeta fram
strategier för ännu bättre måluppfyllelse,
berättar han. Siktet är politikernas mål
om att Nykvarn ska vara Sveriges bästa
skolkommun 2025.
Peter Forsberg fyller 49 i år, han bor
med fru och 2 barn i Huddinge. Han är
den sportiga typen och spelar golf (handikapp 9 men har varit nere på 7) och
innebandy. Och jodå, han kallas i vissa
sammanhang för ”Foppa”.
– Det är klart att det blivit en del kommentarer om namnet, speciellt då hockeyspelaren Peter ”Foppa” Forsberg var som
hetast, men det har mest varit kul. Jag
har till och med fått skriva autografer en
gång i tiden då jag var idrottslärare. n
mo som planarkitekt i kommunen. Björn
kommer närmast från en tjänst som planarkitekt i Tanums kommun på västkusten.
– Men jag är från Stockholmstrakten så
nu blir det lite närmare till flickvännen och
övrig familj, säger Björn som är 26 år
gammal och utbildad samhällsplanerare
på Stockholms universitet.
Annars är det främst två saker som han
lockas av vad gäller jobbet i Nykvarn:
– Jag ser fram emot att fortsätta jobba
i en mindre kommun där man får användning av en bredare del av sin kompetens.
Att Nykvarn är en framåt kommun med
mycket på gång är också positivt.
På fritiden gillar Björn Gyllensten att
sporta och röra på sig.
– Tidigare har jag spelat både fotboll
och innebandy mer seriöst, men numera
blir det innebandy mer på hobbynivå och
fotboll bara som åskådare. Och så gillar jag att dansa lindyhop! Visserligen på
nybörjarnivå, men det är riktigt kul. n
Godman tjänsten som VA-ansvarig i
Nykvarns kommun där han driver
frågor som rör kommunens vatten och
avlopp. Han ersätter Hans Tjulin som
går i pension under våren 2016.
Dan Godman har arbetat med
VA-frågor i Södertälje sedan 2001 men
kommer närmast från en tjänst som
ansvarig för anläggningsinformation
på Stockholm Vatten.
– Representerar man VA-huvudmannen ställs man inför intressanta frågeställningar, till exempel teknik, säkerhet
och taxor. Det är just variationen som
jag tycker är lockande.
Han ser fram emot sitt nya jobb:
– Det verkar råda en skön stämning på
Nykvarns samhällsbyggnadsavdelning.
Dan Godman bor i Nykvarn så nu
behöver han inte längre pendla till jobbet. På fritiden lägger han en hel del
tid på familjens hus och umgås gärna
med barn och barnbarn. n
sverige
Porto betalt
Port Payé
mycket på gång för finsktalande
n kommunservice. språkkurser
i finska, enkätundersökning för
att se om det finns intresse för en
finskspråkig avdelning i förskolan
och finsk hörna på äldreboendet
Lugnet.
n nykVarns kommuns finskspråkiga
kommunikatör Sari Kyhälä har satt högsta
fart från start.
En handlingsplan med sju huvudrubriker har börjat förverkligas under hösten.
Med Tutan bifogas en enkät för att fånga
upp ytterligare tankar och önskemål som
input i det fortsatta arbetet.
– Jag har haft samråd med finska föreningen och företrädare för en rad olika
kommunala verksamheter och det ska jag
fortsätta med, men jag är inte främmande
för att på sikt ha helt öppna forum där
alla som vill får delta och tycka till om vad
kommunen ska erbjuda för service på finska, säger Sari Kyhälä, kommunikatör och
ansvarig för Nykvarns finska förvaltningsområde.
Punkterna i handlingsplanen bygger på
det lagen slår fast.
enkät ska ge svar
En enkätundersökning som har gjorts
i förskolan bland föräldrar med finskt
ursprung håller på att sammanställas;
förhoppningen är att den bland annat ska
visa om det finns intresse för aktiviteter på
finska i förskolan.
– Jag kommer att sätta mig ned och diskutera det som kommer fram med företrädare för utbildningsavdelningen, för att se
vad vi kan erbjuda utifrån intresseunderlaget, säger Sari Kyhälä.
kurser i finska
På äldreboendet Lugnet finns intresse för
finskspråkiga kulturaktiviteter. En hörna,
med böcker, musik och film på finska,
kommer att ställas i ordning under vintern
och våren i dialog med de boende.
– När det gäller kultur finns det en större
frihet att välja hur kulturen främjas, men vi
kommer givetvis att ordna aktiviteter och
evenemang som efterfrågas av finsktalande
medborgarna, säger Sari Kyhälä.
Nykvarns kommuns medarbetare har
fått erbjudanden om kurser i finska. En
förstärkningskurs för finskspråkig personal
är redan igång och till våren planeras en
grundkurs i finska – för svenskar.
– Det är stort intresse för detta, säger
Sari Kyhälä.
En underrubrik i planen handlar om
hur medborgarna vill ha information från
kommunen. En del material har översatts
till finska, men inte allt.
– Man får hemskt gärna höra av sig med
tips, säger Sari Kyhälä. n
Fotnot: Nykvarn har en stor andel invånare
med någon form av finsk bakgrund och ingår
sedan 1 februari i det finska förvaltningsområdet. Det innebär bland annat att kommunen ska erbjuda viss service på finska.
suomen kielen hallintoalueella tapahtuu paljon
kielikursseja, kyselytutkimus kiinnostuksesta
suomenkielistä esikouluosastoa
kohtaan ja suomenkielinen
nurkkaus Lugnetin vanhustentaloon. Nykvarnin kunnan suomenkielinen tiedottaja sari kyhälä on
aloittanut työnsä vauhdilla.
n ToiminTasuunniTelma on jo aloitettu
toteuttamaan. Lehdessä on liitteenä laaja
kartoituslomake ja ne toivomukset jotka
tulevat esille kartoituksessa otetaan mukaan suunnitelmiin.
– Olen keskustellut suomalaisyhdistyksen ja kunnan eri osastojen kanssa, ja jatkamme keskusteluja edelleen.
Käynnistämme jatkossa mahdollisesti
jopa avoimia foorumeita, joissa kaikki
saavat esittää mielipiteensä kunnan suomenkielisistä palveluista, kertoo tiedottaja Sari Kyhälä, joka vastaa Nykvarnin
suomenkielisestä hallintoaluetoiminnasta.
Toimintasuunnitelman eri kohdat perustuvat kunnan lakimääräisiin velvoitteisiin.
kyselytutkimus
Suomea puhuvien esikouluikäisten lasten
vanhempien keskuudessa on suoritettu
kyselytutkimus, jonka vastauksia koostetaan paraikaa. Tavoitteena on selvittää
muun muassa, ovatko vanhemmat kiinnostuneita suomenkielisestä toiminnasta.
– Tulosten pohjalta aion keskustella koulutushallinnon työntekijöiden kanssa
selvittääkseni, mitä tarjontaa vastausten
pohjalta on mahdollista järjestää, Sari
Kyhälä toteaa.
Vanhustentaloon on toivottu suomenkielistä kulttuuritoimintaa. Asukkaiden
kanssa tulevien keskustelujen pohjalta
sinne järjestetään kevään aikana suomenkielinen nurkkaus, johon hankitaan kirjoja, musiikkia ja filmejä.
– Kulttuurin alueella meillä on valtuudet päättää itse, millä tavoin haluamme
edistää kulttuuritoimintaa, mutta panostamme luonnollisestikin nimenomaan
sellaiseen toimintaan, joista kunnan suomenkieliset asukkaat ovat kiinnostuneita,
Sari Kyhälä toteaa.
Kunnan työntekijöille on tarjottu
mahdollisuutta osallistua suomen kielen
kursseihin. Suomenkieliselle on jo käynnistetty kielitaitoa vahvistava kurssi, ja
kevääksi suunnitellaan suomen kurssia
ruotsinkielisille työntekijöille!
– Kiinnostus on ollut suurta, Sari
Kyhälä toteaa.
Yksi toimintasuunnitelman alaotsikoista koskee asukkaiden toivomuksia siitä,
millä tavoin kunnallisesta tiedotuksesta
huolehditaan. Tiettyä aineistoa on käännetty suomeksi, mutta ei kaikkea.
– Otamme mielihyvin vastaan ehdotuksia, Sari Kyhälä toteaa. n
alahuomautus: Nykvarnin asukkaista
monella on jonkintyyppinen suomalaistausta, ja kunta liittyi helmikuun 1.
päivänä suomen kielen hallintoalueeseen.
Hallintoalueeseen kuuluminen merkitsee,
että kunnan on tarjottava tiettyjä palveluja
suomen kielellä.