Möte - Mörbylånga kommun

Sida
ANTECKNINGAR
1(3)
Datum
2015-03-24
Mjuka sektorn
Inga-Lena Herrmann, 0485-47095
[email protected]
Möte
Plats
Kommunhuset, Stora sammanträdesrummet
Datum
150324
Deltagare
Gunilla Karlsson, C, ordf.
Jeanette Lindh, Kd, vice ordf.
Kurt Arvidsson, S
Rolf Hansson Pro
Gunilla Eriksson Spf, frisam
Helen Karlsson, Pro
Bror Nilsson Pro
Sonja Karlsson, Pro
Kate Jogmark, Pro, ers
Ingrid Johansson, Spf
Inger Andersson, Spf
Lena Engström, Spf
Marianne Sundman, Pro
1. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar)
Dagordningen godkändes.
2. Genomgång av föregående anteckningar
Ordförande föredrog mötesanteckningar 2014-11-03
3. Presentationsrunda
Ordf Gunilla Karlsson presenterade sig och sin viljeinriktning.Alla
deltagarna i mötet presenterade sig för varandra.
4. Ny MAS
Kommunens nya MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) Anders
Törnblom presenterar sig och sitt uppdrag. Tjänsten är 50% i Mörbylånga
och 50% i Borgholm. Anders arbetar med att det skall vara en säker vård för
brukarna.
5. Information från verksamhetschef.
Anna Lindqvist, verksamhetschef äldreomsorg presenterade sig och sitt
uppdrag.
Anna besvarade de frågor som kommit in från organisationerna:
Uppföljning av matlagning hemma hos brukare med hemtjänst. Anna
återkommer med detta nästa möte.
t:\skoladm\anneli sjoo\pensionärsrådet\150324\anteckningar.docx
Webbplats
E-post
Mörbylånga kommun
www.morbylanga.se
[email protected]
Organisationsnr
Postadress
Besöksadress
Telefon
Fax
Bankgiro
386 80 Mörbylånga
Trollhättevägen 4
0485-470 00 vx
0485-472 71
991-1876
212000-0704
Mörbylånga kommun
Datum
Sida
2015-03-24
2(3)
Studiebesök i särskilda boenden: Rönningegården, Lindero och Äppelvägen
är möjliga att besöka. Hela KPR kan inte gå på studiebesök samtidigt.
Enskilda initiativ är bättre.
Önskemål om hyresbidrag/ föreningsbidrag från föreningarna på södra
Öland som inte har egen lokal. Ordf. rekommenderar att organisationerna
skriver skrivelse om detta till KS.
Enkät om boende för äldre på södra Öland: Den enkäten var endast tänkt
som underlag för beslut av den politiska berewdning som arbetade med
ärendet. Frågan är ännu inte klar. Ligger hos KS nu.
Ny anhörigkonsulent Anette Ljungqvist är anställd efter Britt Johansson som
går i pension. Anette har tidigare erfarenhet av anhörigstöd. Tjänsten är
utökad från 50% till 75% och innefattar även LSS.
Britt har anordnat bussresa för anhörigvårdare/stödjare till Kosta den 26 maj.
Det finns 10 platser kvar.
Platstillgången SÄBO:
Omvårdnadsboenden
6 personer i kö.
Demensboenden
7 personer i kö
Omflyttning till Äppelvägen, omvårdnad
6 personer i kö
Omflyttning till Äppelvägen demens
7 personer i kö.
Korttidsboende är fullt
Uppsökande verksamhet:
Jenny la Fleur arbetar med uppsökande verksamhet och kommer gärna och
berättar. Jenny bjuds in till nästa möte.
Sommaren 2015:
Sommaren ser ganska bra ut. Svårt att få vikarier till Degerhamn. Hög
aktivitet för att få vikarier.
Sjukskötersketillgången klarar sig i sommar.
6. Presentation av plan Joels udde
Planarkitekt Ylva Hammarstedt presenterade plan för Joels udde och
Snäckstrand som är ute på samråd. Det blev även frågor kring Coops
eventuella etablering vid Träffpunkt Öland och ev. konsekvenser av detta.
Ännu finns inga svar.
7. Projekt Färjeparken
Vi tittade på den rining som finns för Färjeparken.
Eleonor Rosenqvist, vik. Fritidsgårdschef bjöd in till arbetsgrupp
”Mötesplats gammal-ung”. Viktigt att alla grupper och åldrar är med från
början och planerar samverkan kring parken. Två deltagare från respektive
förening SPF och PRO. Meddela vilka det blir senast tisdagen efter påsk till
Eleonor på mail: [email protected] eller tel: 0485-47293.
Mörbylånga kommun
Datum
Sida
2015-03-24
3(3)
8. Nästa möte
Det är bra om mötena läggs på olika platser under mandatperioden. Tisdagar
fungerar bra som mötesdagar (utom första tisdagen i månaden). Nästa möte:
3 juni kl 9.00-11.00
9. Övrigt
 KS reglemente finns inte på hemsidan. § 43 i reglementet reglerar
Pensionärsrådet. Bifogas anteckningarna. Organisationerna är inte
nöjda med att en politiker är vice ordförande och inte någon från
organisationerna. Ordförande påpekar att det är kommunallagen som
reglerar det.
 Organisationerna skickar in sina frågor inför pensionärsrådets möten
senast 2,5-3 veckor innan nästkommande möte.
 Frisam pengar: Förra året fick man 30 000. Edgar Luwö har skickat
in ansökan till KS men ännu inte fått svar. Inga-Lena tar reda på var
ansökan befinner sig och återkommer med svar. Organisationerna vill
inte bli jämställda med andra föreningar och ansöka för varje gång
utan ha ett fast belopp eftersom de är kommunens samarbetspartner.
Ansökan finns hos tjänsteman. Inga-Lena har påmint om snabb
handläggning.
 Badplatserna och cykelvägsavslut. Organisationerna önskar fler
bänkar vid stranden i Mörbylånga. Vanliga bänkar som äldre kan
sitta på. Önskas i sommar. Ordf. tar upp önskemålet med Henrik
Yngvesson.
 Alungården. Mycket positivt har hänt med Alungården. Ett gym och
seniorgympa finns nu. Även en läkare som kan konsulteras.
Underskrift av ordförande
Underskrift av sekreterare
"[Namn ordförande]"
"[Titel ordförande]"
Inga-Lena Herrmann
Kvalitets och utredningsansvarig