Lex Sarah, processkarta

PROCESSKARTA LEX SARAH
Rappor
tör
Enhets
chef
SAS
Social
chef
Rapport skrivs
Skickas till enhetschef
Omedelbara
åtgärder
vidtas
Kompletterar
rapport
Skickas till
SAS
•Diarieför
•Informerar nämndordf.
•Informerar socialchef
•Påbörjar utredning
Inget missförållande
Avslutas
Planerade
åtgärder
vidtas
Skickas till SAS
Utredning
klar
Förslag till
beslut skickas
till socialchef
Missförhållande eller
påtaglig risk för miss
förhållande
Allvarligt
missförhållande eller
påtaglig risk för allvarligt
missförhållande
Beslut
IVO
Socialnämnd
Uppföljning
Förslag till
beslut skickas
till socialchef
Icke
avsluta
Beslut
Avsluta
Utreder
Fattar beslut
För
kännedom
För
kännedom
KIL.SE
För
kännedom
1