och omsorgsboende.

••• Vård och omsorgsboende
Information till dig
som snart ska flytta in
1
Ett meningsfullt liv i Luleå
Av olika skäl är det nu dags för dig att förändra din tillvaro och flytta till ett vård- och
omsorgsboende. Luleå kommun erbjuder
många möjligheter för dig som är äldre och
behov av stöd, omsorg och extra omtanke.
bättre anpassa det stöd och den service vi
erbjuder dig.
Välkommen till ditt nya boende. Vi hoppas
att du snart ska känna dig hemmastadd.
När du flyttar in får du en stödperson som
du i första hand vänder dig till med önskemål och funderingar. Efter ungefär 14 dagar
kallas du och/eller dina närstående till ett
möte där ni tillsammans planerar hur det
individuella stödet till dig ska utformas och
det skrivs ner i en genomförandeplan.
Att flytta till ett vård- och
omsorgsboende
Första tiden i det nya boendet
Under den första tiden kommer du även att
träffa en sjuksköterska med huvudansvar
för dina eventuella sjukvårdsinsatser.
Alla vård- och omsorgsboenden i Luleå
kommun har tillgång till sjuksköterska dygnet runt och vid behov finns arbetsterapeut
och sjukgymnast. Kontakt med hälsocentralens läkare sker regelbundet.
Vad är bra att ta med dig?
Personliga ägodelar skapar trivsel och underlättar att känna sig hemma. Dyrbara
smycken och andra värdeföremål ser vi
helst att du inte tar med dig till boendet.
Bastillhörigheter är nödvändigt att ta med.
I slutet av denna folder finns en checklista
på vad du bör ta med dig.
Besök
Att flytta in på ett vård- och omsorgsboende innebär många nya saker. Från och med
nu finns det personal som arbetar för att
du ska känna trygghet under dygnets alla
timmar. Stödet vi ger utformas tillsammans
med dig och/eller dina närstående med
hänsyn till din livshistoria, dina vanor och
intressen samt nuvarande förmågor.
Vi är alla olika och genom att ta tillvara på
just dina unika vanor och önskemål kan vi
2
Vi har inte besökstider på våra vård- och
omsorgsboenden. Om du får besök under
måltid, ser vi gärna att ditt besök väntar på
dig i din lägenhet.
Måltider
I vårt gemensamma dagrum finns dukade
bord och plats för både måltider och umgänge. Här serveras frukost, mellanmål,
lunch, middag och kvällsmål.
Du väljer själv om du vill äta måltiden tillsammans med de andra hyresgästerna eller
i din egen lägenhet.
Måltidsordningen med följande grundtider
kan justeras efter dina behov och vanor.
Varje boende har sin egen kalender för aktiviteter. Fråga gärna vilka möjligheter som
finns där du bor och hur du kan forma din
dag, som du vill ha den.
”Den goda vardagen måste skapas dag för
dag, om och om igen.”
Praktisk information
Frukost07.00-08.30
Mellanmål09.30-10.30
Lunch11.00-13.00
Mellanmål14.00-15.00
Middag16.30-17.30
Kvällsmål19.00-21.00
Den goda vardagen
Tystnadsplikt. Alla som arbetar inom
äldreomsorgen har tystnadsplikt. Enskilda uppgifter om dig eller dina personliga
förhållanden får inte föras vidare utan ditt
godkännande. Det kan gälla allt från personuppgifter och sjukdom till behandling.
Ekonomi. Din ekonomi sköter du själv, någon närstående eller legalt utsedd företrädare t.ex. god man. Du behöver alltid ha en
mindre summa pengar till hands för mindre inköp, frisör, fotvård, etcetera.
Hemförsäkring. Du behöver teckna en
hemförsäkring när du flyttar in. Kontakta
ditt försäkringsbolag.
Tv/radio/dagstidningar. Vi har tv-kanalernas basutbud på boendet. Vill du ha egen
tidningsprenumeration ordnar du detta
själv. Tar du med egen tv/radio behöver du
inte betala tv-licens. Önskar du ett utökat
utbud av tv-kanaler ordnar du detta själv.
Tvätt. Vi tvättar dina kläder i tvättmaskin,
därför är det önskvärt att dina kläder inte
kräver handtvätt. Dina kläder ska vara
märkta med ditt namn.
Läkarbesök. Vid besök hos tandläkare, läkare, optiker eller andra privata möten, ser
vi helst att en närstående följer med som
stöd och trygghet. Är detta inte möjligt följer personal med.
Hur vi upplever välbefinnande är olika och
påverkas av ålder samt psykisk, fysisk och
social hälsa. På våra vård- och omsorgsboenden ordnar vi regelbundna aktiviteter utifrån olika behov. Det finns alltid möjlighet
att delta i vardagsaktiviteter som enklare
matlagning, vika tvätt och vattna blommor.
Husdjur. Till vissa av våra boenden är din
katt, hund eller fågel välkommen att flytta
med.
Gåvor. Personal inom vård och omsorgsboende får inte ta emot gåvor, pengar eller
annan förmån av dig.
3
Tips och råd till dig som är
närstående
Inspektionen för vård och
omsorg
Du som är närstående, är på många sätt
viktig. När du hjälper en anhörig med att
flytta till ett vård- och omsorgsboende finns
mycket att ta hänsyn till. Behovet av hjälp
och stöd är självklart prioriterat men även
kvaliteter som livsmiljö, närområde, platsen
och lägenheten är viktiga.
Inspektionen för vård och omsorg är en
nationell tillsynsmyndighet för all vård och
omsorg i Sverige, vilket bland annat innefattar socialtjänsten.
Ta dig tid att upptäcka alla möjligheter som
finns på och utanför boendet.
När du hälsar på, passa på att ta en promenad, en lässtund eller gör en utflykt – det
gör gott.
Säg vad du tycker
Ett gott bemötande, rätt hjälp och stöd samt
en egen stödperson är självklarheter du kan
räkna med från första dagen på ditt nya boende. Givetvis vill vi hela tiden bli bättre på
det vi gör och är nyfikna på vad du tycker
om vårt sätt att arbeta.
Oavsett om du har synpunkter, klagomål
eller beröm, är du välkommen att säga ditt
hjärtas mening och vara med och påverka.
Prata med enhetschefen, stödpersonen eller
någon annan du känner förtroende för.
Du kan även fylla i vår blankett Säg vad du
tycker och lämna in den till enhetschefen
eller i en speciell brevlåda som finns på
vård- och omsorgsboendet. Den finns även
tillgänglig på kommunens hemsida:
www.lulea.se/omsorg--stod/sag-vad-dutycker.html
4
Om du inte får gehör för dina synpunkter
eller om du tycker att det finns allvarliga
brister i en socialtjänstverksamhet kan du
vända dig till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO).
Egna anteckningar
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
5
Egna anteckningar
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
6
7
Kontaktuppgifter till vård- och omsorgsboendet
Vård- och omsorgsboende
Adress
Stödperson
Enhetschef
Sjuksköterska Viktiga kontakter
0920–45 30 00
Avgiftsfrågor
0920–45 30 00
Anhörigstöd
0920–45 30 00
Försäkringskassan
0771–52 40 25
Skatteverket
0771–56 75 67
Svensk adressändring
0920–97 88 99
KOMMUNIKATIONSKONTORET, LULEÅ KOMMUN 2015
Luleå kommuns växel
8