TrygGIStaden

MÄTBAR MEDBORGARDIALOG
KARTLÄGGNING, ANALYS & ÅTGÄRDSPLANERING FÖR ÖKAD TRYGGHET
trygGIStaden är en metod som karterar,
mäter och analyserar hur offentliga
stadmiljöer upplevs ur en trygghetsaspekt.
Baserat på analysen tas åtgärdsförslag
fram för hur den fysiska miljön kan
förbättras för att öka tryggheten i området.
Metoden trygGIStaden är utvecklad av
Tyréns och bygger på medborgardialog
och GIS (geografiska informationssystem).
Metoden för medborgardialog är väl testad
och tydligt strukturerad. Kartor används
genomgående som ett verktyg.
För karteringen har Tyréns utvecklat ett
användarvänligt digitalt kartverktyg, en
mobil-applikation.
trygGIStaden ger svar på frågorna:
- VAR känner invånarna sig otrygga?
- VEM känner sig otrygg var? Är det skillnad
mellan kvinnor/män och olika åldrar?
- HUR stark är otrygghetsupplevelsen?
- NÄR på dygnet uppkommer
otrygghetskänslan?
- VARFÖR känns platsen otrygg?
- VILKA åtgärder kan öka tryggheten på
platsen?
- VEM/VILKA kommer att känna en ökad
trygghet med genomförda åtgärder?
män och kvinnor samt när på dygnet
otrygghetsupplevelsen är som starkast.
Trygghet är viktigt i stadsplanering
Trygghet är en viktig aspekt i de flesta
stadsbygnadsprojekt. Att människor
känner sig trygga i den offentliga miljön
är betydelsfullt för ett socialt hållbart
samhälle. För att kunna planera för ökad
trygghet är det viktigt att veta hur det ser
ut idag och varför - Det ger trygGIStaden
svar på!
trygGIStaden ger inte bara svar på vilka
platser som upplevs som otrygga, utan
också hur upplevelsen ser ut för olika
åldersgrupper, om den skiljer sig mellan
www.tyrens.se
trygGIStaden är flexibel
Metoden trygGIStaden är anpassningsbar
och applicerbar för planeringsuppdrag
på olika nivåer och för olika geografiska
områden av varierande storlek. Metoden
kan användas för att studera tryggheten
såväla i ett litet bostadsområde som i ett
stråk, en stadsdel eller en hel kommun.
trygGIStaden består av fyra delar
Metoden är strukturerad i fyra olika
genomförandemoment. Det är möjligt att
välja att genomföra en studie med hela
konceptet, eller delar av det.
En trygghetsstudie av detta slag kan
fungera som underlag eller tematisk
studie i t.ex. detaljplaner, översiktsplaner,
förstudier och programhandlingar eller
helt fristående som utgångspunkt i ett
miljöförbättringsarbete.
FÖRSTÅ
Kartering och anlays
Ger svar på Vem som känner sig Hur
otrygg Var och När, samt Vilka platser som
utmärker sig som otrygga i området.
FÖRBEREDA
Urval av geografi och deltagargrupp
FÖRKLARA
Workshop och fördjupning
Ger svar på Varför de identifierade
platserna upplevs som otrygga?
FÖRÄNDRA
Åtgärdsförslag
Ger svar på vilka fysiska åtgärder som
är prioriterade för att öka tryggheten i
området, och vem/vilka som kommer känna
en ökad trygghet om de genomförs.
trygGIStadens unika egenskaper
är mätbarhet, representativitet och
medborgaren som expert.
TYRÈNS AB
KONTAKTPERSONER
Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. Vi
erbjuder kundanpassade tjänster inom områdena stadsbyggnad och infrastruktur
samt byggnad- och fastighetssektorn.
Sofia Öreberg, 010-452 36 26,
[email protected]
Vi har sedan starten 1942 utvecklats till en koncern med drygt 1000 medarbetare på
ett 20-tal konto runtom i landet, alla med tillgång till Tyréns samlande kunnande.
Vi är drivande inom forskning och utveckling genom Sven Tyréns Stiftelse finansierar
vi årligen ett antal projekt, doktorander och adjungerade professorer för forskning
och utveckling. Vi samarbetar för bättre samhällen.
Susanne Klint, 010-452 25 26
[email protected]
Johanna Hellsten, 010-452 36 63
[email protected]
www.tyrens.se