1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget
Produktnamn:
Artikelnummer:
Användningsområde:
Leverantör:
Kontaktperson:
Telefonnummer:
Faxnummer:
E-postadress:
Telefon vid olycksfall:
Vinyl Protector
&restorer
1800
Rengöring
Arcticlean
/PingAB
Bergsgatan 119
83296 Frösön
Rolf-Gunnar Olsson
063-120231
063120231 m
[email protected]
Akut: 112
Övrigt:
Giftinformationscentr
alen 08-33 12 31
2. Sammansättning/information om beståndsdelar
Kemiska% Conc CAS-nr.
Kolväte Lösningsmedel 50-60 064742-47-8
(Blandning) Ovanstående gäller för råmaterial och inte nödvändigtvis den färdiga produkten.
3. Farliga egenskaper
Brandfarligt, irriterande för ögon, hud och luftvägarna.
4. Åtgärder vid första hjälpen
Inandning:För till frisk luft. Sök läkare om symptomen kvarstår. Produktens låga volatilitet minskar
sannolikheten för alltför stora inandning i normala användning.
Hud kontakt: Tvätta med massor av rent vatten, eller tvål och vatten. Ta bort nedstänkta kläder och
tvätta och torka innan återanvändning. Om irritation kvarstår söka medicinsk rådgivning.
Ögon kontakt: Spola omedelbart ögon med vatten i 15 minuter håll ögonen öppna vid behov. Om
irritation kvarstår eller vävnadsskador framgår, kontakta läkare.
Intag:Skölj munnen med vatten. Framkalla ej kräkning. Ge upp till ett glas vatten att dricka. Kontakta
läkare omgående.
5. Brandbekämpningsåtgärder
Lämpliga släckmedel:Vatten, pulversläckare, CO2, sand eller jord. Använda vatten spray för att hålla
behållare kall.
Olämpliga släckmedel:Använd inte vatten spray.
Särskilda risker vid exponering i brand:Utsläpp av brännbart material kan uppstå. Brandmän bör utrustas
med innesluten andningsapparat.
6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
Personliga försiktighetsåtgärder: Skyddskläder.
Miljömässiga försiktighetsåtgärder: Förhindrar spill från att nå vattendrag och avloppet.
Sanerings förfarande: Absorbera med sand eller jord och överför till en lämplig behållare för
bortskaffande. Förfoga i enlighet med komunens regler och förordningar rörande industriavfall.
7. Hantering och lagring
Ventilation:Kontrollera att tillräcklig ventilation finns.
Rekommenderas utrustning:Skyddskläder. Exponering genom inandning eller hud kontakt bör
minimeras genom god industriell hygien.
Lagring
Hålla borta från:Oxiderande medel.
Lämplig lagring material:Plast behållare.
Särskilda försiktighetsåtgärder: I butik: på sval väl ventilerat område i tillsluten behållare, avskild
från värme källor. Rökning förbjuden i lagrings områden.
.
8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
Skyddsåtgärder
Andningsorganen: Undvik andas ångor. Om används i trånga utrymmen eller besprutas i stora
kvantiteter använd friskluftsmask.
Hand: Bär lämpliga ogenomträngliga handskar.
Hud: Bära lämpliga skyddskläder.
Öga: Bär skyddsglasögon. Ett lämpligt ögonbad bör tillhandahållas för oavsiktlig exponering.
Hygien: Följ goda normer för industriell hygien.
9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende: Gröna Gel.
Lukt:Karakteristisk lukt.
pH:Saknas!
Flampunkt: 53 Deg C
Brandfarlighet:Brandfarlig.
O.E.L:Tröskelvärdet föreslås vara 100 ppm.
Relativa densitet:0.80 (normalt)
Löslighet: Olöslig i vatten.
10. Stabilitet och reaktivitet
Stabilitet:Stabil under normala förhållanden.
Förhållanden som skall undvikas:Stora värma källor och öppen eld.
Material att undvika:Starkt oxiderande och reduktionsmedel, syror, alkalier.
Farliga sönderdelningsprodukter: koldioxid, kolmonoxid och oidentifierade organiska föreningar
bildas.
11. Toxikologisk Information
Effekter av:
Inandning: Långvarig exponering kan orsaka hota, kvävningskänslor, yrsel och illamående.
Hud kontakt:Kan orsaka irritation och uttorkning av huden vid långvarig kontakt.
Ögon kontakt:Kan orsaka irritation i ögonen.
Intag: Kan orsaka illamående.
12. Ekologisk Information
Möjliga miljöeffekter: Spill kommer att påverka växtligheten.
13 Avfallshantering
Avfall: Avfallshantering skall ske i enighet med lokala miljöbestämmelser gällande industriavfall.
14. Transport Information
Riskerar fraser:R10 - Brandfarligt
UN-nummer:1268
Klass:3.3, Brandfarlig
IMDG:3375
15. Gällande föreskrifter
Etikettnamn:Vinyl Protector & restorer
Symboler: Xi-irriterande
Riskerar fraser / faroidentifiering uttalanden:R10 - brandfarliga, R36/38-Irriterar ögonen och
huden.H226 – brandfarliga vätskor & ånga, H315/320 – orsakar hudirritation, skadar ögat irritation.
Skyddsfraser / säkerhetsåtgärder uttalanden:
S2-Hålla ut räckhåll för children.P102 – Behåll ut räckhåll för barn
S16-Hålla åtskilt från antändningskällor - ingen smoking.P210 – förvaras åtskilt från
värme/gnistor/öppna lågor/varm ytor – nr rökning.
S24/25- Undvika kontakt med hud och ögon. P262 – Hämta inte i ögonen, på huden eller på kläder.
S46- Förtäring genast och visa behållaren eller etiketten. P301/310 – om FÖRTÄRING: Omedelbart
anropa en gift centrum eller läkare/läkare.
Uppgifterna i denna databladet utgör inte en bedömning av arbetsplatsrisker
16. Övriga information
Normal anv av detta material:Reconditionering av stötfångare/plast m.m.
Uppgifter som lämnas i säkerhetsdatabladet har levererats som krävs av kemikalier (Hazard
Identification and Packaging för Supply) Regulations 1994, i dess lydelse enligt CHIPS 1996, i syfte att
skydda hälsa och säkerhet av industriella och kommersiella användare som bedöms kunna förstå och
agera vid de uppgifter som lämnats.
Kontrollera att som skickas till den lämpliga eller de personer i företaget, som kan agera på
informationen.