Broschyr, Jämställdhet- en hörnsten 110831

Jämställdhet
– en hörnsten inom skola–barnomsorg i Växjö kommun
”
”Inom skol- och barnomsorgsförvaltningen i
Växjö har vi förmånen att varje dag få möta
kommunens barn och ungdomar från 1 till 16
år. Detta ger oss de bästa förutsättningar att
skapa en grund för ett mer jämställt samhälle
eftersom barn och ungdomar hör till en av de
allra viktigaste målgrupperna för att nå en
hållbar jämställdhetsintegrering. Det är ett
utvecklingsarbete som ger nya erfarenheter
och utmaningar och som skall ge oss möjlighet
att kunna svara JA på vår fråga: Ger vi barn
och ungdomar lika förutsättningar i vår verksamhet oavsett kön?”
”
Förvaltningschef Mia Granqvist
Mötesplats för alla?
Jämställdhet
– en hörnsten
Jämställdhet finns inskrivet som en av fem hörnstenar i all
verksamhet som drivs inom skol- och barnomsorgsnämndens
ansvarsområde. För att nå hållbar jämställdhet arbetar vi aktivt
med frågan: ”Ger vi barn och ungdomar lika förutsättningar i
vår verksamhet oavsett kön?”
Vi bär tillsammans på föreställningar och förväntningar kring
hur flickor/kvinnor och pojkar/män ska vara. Vi strävar efter att
allt fler reflekterar över sitt förhållningssätt. Hållbar jämställdhet
skapas i vardagen.
Vi vill vara med och fostra en jämställd generation
som efterfrågar ett jämställt samhälle.
Alla kan vi bidra, i stort och i smått!
rde
=
a vä
T
k
i
E
l
LIKH kors
JÄM ännis
m
T=
alla
DHE ett kön
L
L
avs
STÄ
JÄM illkor o
v
lika
”
Ger vi våra barn och
ungdomar lika förutsättningar i vår verksamhet oavsett kön?
”
Frågeställningen vi arbetar
med.
Våra styrdokument
– vårt ansvar
Förskola och skola har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster och könsroller, det står klart uttryckt i läroplanerna.
”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och
förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och
pojkars uppfattning av vad som är kvinnligt och manligt. Flickor
och pojkar ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla
förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa
könsroller.”
”Arbetslaget skall verka för att flickor och pojkar får lika stort
inflytande över och utrymme i verksamheten.”
Varje förskolechef/rektor ansvarar för att jämställdhetsarbete
bedrivs på förskolan och skolan. Varje enhet har en handlingsplan för att bevaka att lika förutsättningar ges oavsett kön när
det gäller områdena:
Utveckling och resultat
Barn i behov av särskilt stöd
Ute- och innemiljö, trygghet och arbetsro
Exempel observation
Observationer, föreläsningar och frågeställningar väcker tankar hos personalen.
”
Vilka förväntningar
finns på
mammor
respektive
pappor?
I verksamheten
Genustrappa och genusglasögon är checklistor som fungerar som ett stöd för all
personal.
Genustrappa
Ju högre upp i trappan
desto bättre!
Genusmedveten
Jag ifrågasätter traditionella könsmönster och
diskuterar/arbetar aktivt
för att förändra dessa.
Könsmedveten
Jag ser och synliggör att
det finns olikheter i hur
flickor och pojkar bemöts.
Könsblind
Det finns inga skillnader på
pojkar och flickor så jag
behöver inte fundera på det.
Stereotypförstärkande
Jag anser att flickor är
omsorgstagande och
pojkar är tekniska.
Genusglasögon
Planeringsögat
Värderingsögat
Ge förutsättningar att lyckas oavsett kön
Uppmärksamma språkbruk och
attityder
Hur väljer jag uppgift? Hur motiverar/
bemöter jag barnen/eleverna? Hur
bedömer jag resultatet?
Reflekterar jag över och analyserar jag
resultaten? Förändrar jag till det bättre?
Granska litteratur och läromedel
Hur framställs de olika könen? Hur ofta
förekommer de och i vilka roller?
Observera i det pedagogiska rummet
Hur stort talutrymme har de olika könen?
Hur berömmer och tillrättavisar jag?
Hur placerar jag barnen/eleverna?
Reagerar och agerar jag direkt vid
verbala kränkningar och trakasserier?
Utmanar och bearbetar jag traditionella könsmönster?
Uppmärksamma barns/elevers
olika förutsättningar
Har jag tagit hänsyn till barnens/
elevernas behov av särskilt stöd
oavsett kön?
Har jag tagit hänsyn till om jag har
barn/elever som lever i en hederstänkande eller normbrytande familj?
Hur når vi hållbar
jämställdhet?
Det viktiga är att arbeta vidare. Nöta, upprepa och hela
tiden hålla frågan levande och att efterfråga resultat.
Något vi önskar att ni föräldrar är delaktiga i!
Som en daglig påminnelse har vi tagit fram ett märke
som ska synas på enheterna. M som i mötesplats och
med undertexten som är målet vi strävar efter – Vi skapar
jämställda mötesplatser!
Skol- och barnomsorgsförvaltningen
Vi skapar jämställda mötesplatser!
Du kan läsa mer på www.vaxjo.se/jamstalldhet
Där finns denna broschyr även på arabiska, engelska
och somaliska.
Du kan också kontakta:
Förvaltningschef Mia Granqvist
Tel 0470-416 01, [email protected]
Jämställdhetsamordnare Kristina Tannerfalk
Tel 0470-416 03, [email protected]
Ekonomiansvarig Johny Duhr
Tel 0470-419 64, [email protected]