Inledning Vilka bilar omfattas Garantins giltighet

Inledning
Audi Approved:plus är en generös garanti och ingår utan extra kostnad i kundens bilköp.
Garantin ersätter bland annat olika typer av motorfel samt skador på elektronik, drivaxlar och
bromsar med mera – upp till två prisbasbelopp. Den är dessutom befriad från självrisker.
Alla Audi Approved bilar har dessutom genomgått ett hundratiopunktstest där Återförsäljaren
funktionskontrollerat allt från bromssystem till motor. Garantin tecknas via Bilvision eller
InfoTorg. Denna garanti säljs av auktoriserade Audi Approved:plus Återförsäljare.
Vilka bilar omfattas
Audi Approved:plus gäller för personbilar av märke Audi oavsett modell. Det finns två varianter,
dels en ordinarie 12 månaders garanti och dels en 24 månaders garanti. Garantin gäller from det
datum som är registrerat på garantibeviset.
12 månaders garanti
Bilen måste vara äldre än 6 månader* samt yngre än 4* år vid tecknandet av garantin samt ha
en mätarställning under 10 000 mil.
24 månaders garanti
Bilen måste vara äldre än 2 år* (dvs. ej ha gällande nybilsgaranti) vid tecknandet av garantin
samt ha en mätarställning under 10 000 mil.
* Räknat från bilens första registreringsdag i vägtrafikregistret.
Garantins giltighet






Ersätter elektronik och mekanik enligt komponentlista (se nedan)
Maxersättning med två prisbasbelopp per skada (1 prisbasbelopp 2015 = 44 500 kr)
Garantin gäller utan avdrag för självrisk
Kostnadsfri hyrbil i 3 dagar/20 mil (A3 klass)
Garantin upphör vid 6 år alt 15 000 mil
Garantin upphör vid ägarbyte
1 Komponentlista
Delar som undantas
Garantin omfattar inte elektriska kablar och kontaktstycken, däck, fälg, ytterbelysning, lampor,
dioder, batteri, säkringar, inredningsdetaljer samt brott på värmeslingor.
2 Garantin ersätter
Garantin ersätter reparationer av skadad del samt dygnskostnaden inklusive 20 mil för hyrbil
under skälig reparationstid, dock högst tre dygn. Hyrbil ersätts med klass motsvarande Audi A3.
Vilka fel/skador omfattas inte av garantin?













Skada som kan ersättas av Nybilsgaranti, utökad reklamationsrätt, garanti från
biltillverkare/generalagent eller liknande åtagande.
Komponent som omfattas av rutinmässigt underhåll, ingår i fabrikantens
serviceanvisningar eller som bytts ut på grund av normal förslitning.
Komponent som avviker från bilens seriemässiga utförande eller som uppstått på grund
av användandet av sådan komponent.
Som orsakats av köld, väta, korrosion eller överhettning.
Som orsakats av felaktig reparations- eller monteringsåtgärd.
Där motoreffekthöjande åtgärder har vidtagits av annan än generalagent eller av denne
utsedd återförsäljare
Som uppstått på grund av att fabrikantens anvisningar beträffande drivmedel, service
och skötsel inte har följts.
Som orsakats av felaktigt användande, överbelastning eller på grund av montering av
extrautrustning/tillbehör.
Skada/fel som beror på fabrikations- eller materialfel.
Skada/fel som sker när bilen används för tävling, träning, uppvisning eller liknande
ändamål.
Skada/fel som kan ersättas genom brand-, glas-, stöld- eller vagnskadeförsäkring.
Skada/fel som noterats på test/inbytesprotokoll och som inte åtgärdas.
Återtag enligt tillverkarens eller generalagentens riktlinjer.
Garantin ersätter inte








Kostnad för hopsättning och återmontering efter undersökning och demontering när
skada inte ersätts av garantin.
Eventuell värdeminskning efter reparation.
Kostnad för bärgning
Mervärdesskatt när du eller ägaren är redovisningsskyldig för sådan.
Kostnad för dyrare hyrbil än Audi A3 samt kostnader för självriskreducering och –
eliminering, drivmedel eller liknande.
Hyrbilskostnad som överstiger tre dygn eller 20 mil.
Kostnad för förbättring eller förändring av bilen i samband med reparation.
Kostnad för reparation/hyrbil som sker på annan verkstad än den som återförsäljaren
anvisat.
3 Vid skada
Vid skada skall bilägaren i första hand vända sig till den Återförsäljare som sålt bilen. Om det ej
är möjligt skall kunden vända sig till närmaste auktoriserade Audiverkstad.
Om reparerande verkstad är annan än säljande Återförsäljare skall verkstaden kontakta säljande
Återförsäljare som godkänner att reparationen skall göras.
Den Återförsäljare som tar emot bilen ansvarar för att anmäla skadan till Audi Försäkring på
www.verkstadswebben.nu.
Klicka på ”Anmäl
begagnatgarantiskada” för att skapa ett ärende och reparationskalkyl. 4 Välj del som är trasig i rullisten och fyll i formuläret med övrig information. Behöver du hjälp kontaktar du Teknikgruppen, Audi Försäkring, tel: 031‐3456940. Verkstaden gör följande








Kontrollerar att den skadade delen omfattas av garantin (vid tveksamheter kontakta
teknikgruppen, Audi Försäkring tel: 031-3456940).
Kontrollerar att bilen inte passerat giltighetstiden för garantin samt att mätarställningen ej
passerat 15 000 mil.
Anmäler skadan och skickar in kalkyl.
Skadedatum som skall anges är det datum då ägaren anmäler felet till auktoriserad
Audiverkstad – inte den dag så bilen tas in på verkstaden.
Innan kalkyl sänds in till If skall kalkylen vara genomgången och kontrollerad så att alla
uppgifter som lämnas är korrekta. Det är generellt inte godkänt att missa att ange rätt
mätarställning, rätt skadedatum, rätt timdebitering eller rätt antal perioder för kalkylerat
arbete.
Kontroll skall göras att säkerställa att det inte finns Nybilsgaranti, komponentgaranti, eller
annat åtagande.
Audi Försäkring svarar inom kort på den insända kalkylen.
Verkstaden fakturerar Audi Försäkring inkl moms.
Faktureringsadress
Volkswagen Group Sverige AB
C/o If Skadeförsäkring
P100
106 80 Stockholm
5 Vid frågor om garantin
Teknikgruppen 031-3456940
Garantigivare
Garantigivare är Audi Sverige
6