Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling)
L 2 Spørgsmål 26
Offentligt
Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget
Til:
Udlændinge-, integrations- og boligministeren
Dato:
10. juli 2015
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L2
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love. (Indførelse af
en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg)
Spørgsmål 26
Faktaarket "Betydning af ny integrationsydelse for rådighedsbeløb for forskellige familietyper" (http://bm.dk/da/Aktuelt/Pressemeddelelser/Arkiv/2015/07/
Straksindgreb%20paa%20asylomraadet%20-%20ny%20integrationsydelse
%20til%20nytilkomne%20udlaendinge.aspx#) rummer otte familietyper. Vil
ministeren for disse otte familietyper - suppleret med familietyperne enlige/
ægtepar/samlevende med henholdsvis fire og fem børn - opstille et månedligt
budget baseret på regeringens samlede pakke af ydelsesforringelser for flygtninge (L 2, L 3 og L 7) med angivelse af flygtninges budget til bolig (herunder
vand, el, gas, varme), mad, beklædning, transport, tandlæge, medicin, medielicens, internetadgang, telefoni, børns og voksnes fritidsaktiviteter samt øvrige
(herunder uforudsete) udgifter? Der ønskes herunder også budgetter for flygtninge-børnefamilier, som slet ikke eller kun delvis har optjent ret til børnefamilieydelser samt budgetter for flygtninge med og uden tillæg for beståelse af
prøve i dansk 2.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Johanne Schmidt-Nielsen (EL).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på [email protected] og til [email protected]
På udvalgets vegne
Martin Henriksen
formand
1/1