73 Ridderhatten - Institution årsregnskab 14-15

Regnskab 2014/2015
Boligorganisation
Afdeling
LBF-boligorganisationsnr.
0173
Fyns almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5100 Odense C
Tlf.nr.:
Fax nr.:
CVR-nr.
E-mail:
Hjemmeside:
01.07.2014 - 30.06.2015
Tilsynsførende kommune
LBF-afdelingsnr.
0901
Kommunenr.
01 - 73 Ridderhatten - Institution
Ridderhatten 199
5220 Odense SØ
Odense Kommune
Flakhaven 2
5000 Odense C
6312 5600
6312 5620
37 83 00 11
[email protected]
www.fabbo.dk
Bruttoetageareal
i alt m2
Lejemål
461
Antal lejemål
Tlf.nr.:
Fax nr.:
6613 1372
6613 9209
E-mail:
[email protected]
á lejemålsenhed
Almene familieboliger
1
Almene ungdomsboliger
1
Almene ældreboliger
Antal lejemålsenheder
1
Boligoplysning i alt
0
Boliger fordelt på antal rum
0
0
Antal rum
1
0
0
2
0
0
3
0
0
4
0
0
5
0
0
6
0
0
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet
serviceareal)
Heraf enkeltværelser, uden selvstændig køkken
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)
Erhvervslejemål
Institutioner
Garager/Carporte
Lejemålsoplysninger i alt
Matrikel:
1 dn Landkildegård, Fraugde
BBR-ejendomsnr.:
627838
0
0
1 pr påbeg. 60 m2
0
252
1
1 pr påbeg. 60 m2
5
0
0
252
1
1/5
0
5
Regnskab 2014/2015
Afdeling
01.07.2014 - 30.06.2015
01 - 73 Ridderhatten - Institution
Støtteart:
Antal lejemål
Opført/overtaget med støtte efter
boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om
almene boliger
Bruttoetageareal i alt
2
m
0
-
1
252
Tilsagns-dato
for offentlig
støtte
Skæringsdato byggeregnskab/drift eller
overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter
byfornyelsesloven
Opført/overtaget uden støtte
Byggeart
Antal lejemål
Boliger i etagebyggeri
Bruttoetageareal i alt
m2
-
Boliger i tæt/lavt byggeri
01.06.1986
1
252
Beboerfaciliter og installationer
Beboerfaciliter:
Beboerhus
Affald:
Nej
Særskilte selskabs- og
mødelokaler
Varmeforsyning
Kildesort. af affald - indenfor boligen
Nej
Fjernvarme
Kildesort. af affald - udenfor boligen
Ja
Centralvarme eget anlæg ,
Nej
Ja
fast brændsel eller olie
Nej
Centralvarme fra eget anlæg,
Tekniske installationer m.v.:
Forbrugsmåling:
naturgas
Nej
Vaskeinstallation - fælles
Nej
Vandmåling - individuel
Ja
Ovne
Nej
Vaskemaskine i boliger
Ja
Vandmåling - kollektiv
Nej
Elpaneler
Nej
Tostrenget vandsystem
Nej
Varmemåling - individuel
Ja
Solvarmeanlæg
Nej
Regnvand, nedsivn.anlæg
Nej
Varmemåling - kollektiv
Nej
Varmepumpeanlæg
Nej
Regnvand, genanvendelse
Nej
Elmåling - individuel
Ja
Biogasanlæg
Nej
Spildevand, rodzoneanlæg
Nej
Elmåling - kollektiv
Nej
Spildevand, bioværk
Nej
Lejemålsoplysninger for boligen
Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:
Lejeforhøjelse i årets løb:
904,05
Ja
Forhøjelse pr. m2 i kr.:
4,67
Forhøjelse pr. m2 i %:
0,52
Dato for forhøjelse:
Årsbasis
01.07.2014
1.176
Fyns almennyttige Boligselskab - afdeling 73 Ridderhatten - Institution
Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2014 - 30. juni 2015
Udgifter
Regnskab
2014/15
Ikke revideret
budget
2014/15
Ikke revideret
budget
2015/16
152.245
153.800
153.200
13.547
643
4.917
14.000
4.200
14.000
5.100
5.975
5.700
5.700
15.475
40.558
15.475
39.375
16.475
41.275
14.450
59
1.860
11.903
18.185
12.259
92
14.601
27.887
-27.887
1.180
14.943
4.876
-4.876
1.275
31.719
Henlæggelser
Planl. og periodisk vedligelseholdelse
og fornyelser (konto 401)
Henlæggelser i alt
Samlede udgifter i alt
29.000
29.000
236.405
29.000
29.000
237.118
30.000
30.000
256.194
137
139
Ekstraordinære udgifter
Andre renter:
1. Renter af gæld til boligorganisationen
Ekstraordinære udgifter i alt
Udgifter i alt
542
542
236.947
237.118
256.194
150
Udgifter og evt. overskud i alt
236.947
237.118
256.194
Konto Note Specifikation
105.9
106
109
110
111
*
*
112
*
113.9
114
115
116
*
*
*
119
119.9
*
120
*
124.8
124.9
131
Ordinære udgifter
Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)
Offentlige og andre faste udgifter
Ejendomsskatter
Renovation
Forsikringer
Afdelingens energiforbrug:
1. El og varme til fællesarealer
Bidrag til boligorganisationen:
Administrationsbidrag
Offentlige og andre faste udgifter i alt
Variable udgifter
Renholdelse
Almindelig vedligeholdelse
Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:
Afholdte udgifter
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser
Diverse udgifter
Variable udgifter i alt
13.012
-13.012
-
Fyns almennyttige Boligselskab - afdeling 73 Ridderhatten - Institution
Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2014 - 30. juni 2015
Indtægter
Konto Note Specifikation
Ordinære indtægter
Boligafgifter og lejer:
5. Institutioner
201
202
203
*
Regnskab
2014/15
Ikke revideret
budget
2014/15
Ikke revideret
budget
2015/16
-227.820
-227.830
-242.479
-2.700
-3.600
Renter
Andre ordinære indtægter:
6. Overført fra opsamlet resultat
Ordinære indtægter i alt
-6.588
-234.408
-6.588
-237.118
-10.115
-256.194
209
Ekstraordinære indtægter
Korrektion vedr. tidligere år
Ekstraordinære indtægter i alt
Indtægter i alt
-79
-79
-234.487
-237.118
-256.194
210
Årets underskud overført (konto 407.1)
220
Indtægter og evt. underskud i alt
203.9
206
*
-
-2.461
-236.947
-237.118
-256.194
Fyns almennyttige Boligselskab - afdeling 73 Ridderhatten - Institution
Balance pr. 30. juni 2015
Aktiver
Konto Note Specifikation
302
302.9
Anlægsaktiver
Ejendommens anskaffelsessum
1. Kontantværdi pr. 01.10.2013
2. Heraf grundværdi
Indeksregulering vedr. prioritetsgæld
Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering
304.9
Anlægsaktiver i alt
301
*
305
*
307
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender:
5. Afsluttede forbrugsregnskaber
6. Andre debitorer
7. Forudbetalte udgifter
309.9
Likvide beholdninger:
3. Tilgodehavende hos boligorganisationen
Omsætningsaktiver i alt
310
Aktiver i alt
Regnskab
2014/15
Regnskab
2013/14
3.179.036
3.179.036
892.798
4.071.835
892.798
4.071.835
4.071.835
4.071.835
10.170
13.844
24
-
280.327
290.497
268.544
282.412
4.362.332
4.354.247
kr. 3.500.000
kr. 1.213.900
10.160
10
Fyns almennyttige Boligselskab - afdeling 73 Ridderhatten - Institution
Balance pr. 30. juni 2015
Passiver
Konto Note Specifikation
401
406.9
407
407.9
*
*
Langfristet gæld
Finansiering af anskaffelsessum:
Oprindelig prioritetsgæld:
RD
Beboerindskud
Afskrivningskonto for ejendommen
Finansiering for anskaffelsessum
Langfristet gæld i alt
408
409
411
412.9
417
421
423
426
430
Henlæggelser (afdelingens opsparing)
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
Henlæggelser i alt
Opsamlet resultat
Henlæggelser +/- opsamlet resultat
*
*
Kortfristet gæld
Skyldige omkostninger
Deposita og forudbetalt leje m.v.
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
Regnskab
2014/15
Regnskab
2013/14
-236.342
-236.342
-27.884
-264.226
-220.354
-220.354
-36.933
-257.287
-956.392
-694.681
-2.420.761
-3.115.443
-4.071.835
-1.049.647
-694.681
-2.327.506
-4.071.835
-4.071.835
-6.979
-19.292
-26.271
-5.833
-19.292
-25.125
-4.362.332
-4.354.247
Fyns almennyttige Boligselskab - afdeling 73 Ridderhatten - Institution
Faste noter
Regnskab
2014/15
Ikke revideret
budget
2014/15
93.255
90.200
54.300
9.300
153.800
153.800
153.800
Konto
Specifikation
101.1
101.2
101.3
Nettokapitaludgifter, beboerbetaling
Prioritering ved nominallån
Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)
Prioritetsrenter (inkl. reservefondsbidrag mv. og evt.
periodiseringsudgift o.lign., men ekskl. morarenter)
Administrationsbidrag
105.9
Nettokapitaludgift (beboerbetaling)
50.362
8.628
152.245
152.245
105.9
Nettokapitaludgifter i alt
152.245
109
Renovation
Variable renovationsudgifter
Andet, renovation
I alt
112.1
114
15.475
15.475
Renholdelse
Ejendomsfunktionærløn mv.
Funktionærboligtilskud
AMP og andre bidrag
Kurser, forsikringer mv.
Trappevask og anden renholdelse
I alt
12.848
68
1.169
343
23
14.450
1.510
50
200
100
1.860
11
48
59
2.262
3.683
2.464
616
2.878
11.903
12.906
106
13.012
1.620
20.677
5.590
27.887
92
92
1.180
1.180
29.000
29.000
Renter
Renter af tilgodehavende i boligorganisationen, -0,19%
I alt
-
-2.700
-2.700
Korrektion vedr. tidligere år
Korrektion fordeling fællesudgifter
I alt
-79
-79
Almindelig vedligeholdelse
Terræn
Bygning, klimaskærm
Bygning, bolig-/erhverv
Bygning, fælles indvendig
Bygning, tekniske installationer
Materiel
I alt
116
116.1
116.3
116.5
116.6
Planlagt og periodisk vedligeholdelse
Terræn
Bygning, bolig-/erhverv
Bygning, tekniske installationer
Materiel
I alt
119
Diverse udgifter
Andre udgifter
I alt
202
206
-
Administrationsbidrag
1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, kr. 3.095,00 i alt
115
115.1
115.2
115.3
115.4
115.5
115.6
120
634
10
643
Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser
Samlet henlæggelse, beløb pr. kvm. kr. 115,08
-
Fyns almennyttige Boligselskab - afdeling 73 Ridderhatten - Institution
Faste noter
Konto
Specifikation
Regnskab
2014/15
301
Ejendommens anskaffelsessum
Saldo primo
Saldo ultimo
3.179.036
3.179.036
305.5
401
407
421
423
Afsluttede forbrugsregnskaber
Emo-mærket (lejeforhøjelse)
I alt
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
Saldo primo
Forbrugt i året (konto 116)
Årets henlæggelser (konto 120)
Saldo ultimo
Opsamlet resultat
Saldo primo
Årets underskud (konto 210)
Overført til drift (konto 203.6)
Saldo ultimo
Skyldige omkostninger
Feriepengeforpligtelse
Skyldige forbrugsafgifter
I alt
Deposita og forudbetalt leje m.v.
Forudbetalt leje
I alt
10.160
10.160
-220.354
13.012
-29.000
-236.342
-36.933
2.461
6.588
-27.884
-1.179
-5.800
-6.979
-19.292
-19.292
Fyns almennyttige Boligselskab - afdeling 73 Ridderhatten - Institution
Administrationens påtegning
Odense, den 20. oktober 2015
Bent Bøllingtoft
direktør
Tina Nørmark Aae
økonomichef
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet
Til afdelingen og øverste myndighed i Fyns almennyttige Boligselskab
Vi har revideret årsregnskabet for ovennævnte afdeling for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 der omfatter resultatopgørelse, balance,
og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og
driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med
internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision
af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke
at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens
valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30 juni 2015
samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 i overensstemmelse med lov om almene boliger og
driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen
Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet,
ikke været underlagt revision.
Odense, den 20. oktober 2015
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Nikolaj Møller Hansen
Statsautoriseret revisor
Mette Holy Jørgensen
Statsautoriseret revisor
Fyns almennyttige Boligselskab - afdeling 73 Ridderhatten - Institution
Afdelingsmødets/afdelingsbestyrelsens påtegning
Foranstående årsregnskab for perioden 1. juli 2014 - 30. juni 2015 har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.
Afdelingsbestyrelsens underskrifter:
Bestyrelsens påtegning
Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
(Der henvises til en samlet regnskabspåtegning)
Øverste myndigheds påtegning:
Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
(Der henvises til en samlet regnskabspåtegning)
Mette Holy Jørgensen
Statsautoriseret revisor