Landzonetilladelse for Moshusevej 78, Sdr. Stenderup

Mogens Kirk Kristiansen
Midtvej 2
6092 Sønder Stenderup
By- og
Udviklingsforvaltningen
Byggesagsafdelingen
Nytorv 11
6000 Kolding
Telefon: 79 79 16 32
E-mail: [email protected]
www.kolding.dk
Byggetilladelse og landzonetilladelse,
sags nr. 2015-1112
Vedr.
:
Adresse :
Matr. nr. :
opførelse af sommerhus med hævet terrasse
Moshusevej 78, 6092 Sønder Stenderup
23a, Sdr. Bjert By, Sdr. Bjert
Landzonetilladelse efter Planloven
Ejendommen ligger i landzone og det ansøgte kræver derfor landzonetilladelse. Kolding Kommune giver hermed tilladelse efter § 35, stk. 1, i lov om
planlægning til nyopførelse af fritidshus på 50 m2 og reskabsrum på 15 m2 på
lejet grund Moshusevej 78, Sdr. Stenderup, som ansøgt. Fritidshuset ligger
på ejendommen matr. nr. 23a, Sdr. Bjert By, Sdr. Bjert.
Landzonetilladelsen vil være offentligt fremlagt i 4 uger fra mandag den 31.
august 2015 på www.kolding.dk/landzone
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at
den er meddelt.
Klage
Kommunens landzoneafgørelse kan inden 4 uger fra offentliggørelsens dato
påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.
Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra
Kommunen om, at der er klaget over landzoneafgørelsen, kan nedenstående
byggetilladelse udnyttes.
Redegørelse og vurdering
Der er ansøgt om udskiftning af eksisterende fritidshus med et nyt fritidshus
med et boligareal på 50 m2 og med et udhusareal på 15m2
Grunden er ifølge Kommuneplanen omfattet af retningslinjerne for kystnærhedszone, værdifuldt landskab, kulturmiljø og lavbundsområde.
Dato: 31-08-2015
Sags nr.: 2015-1112
Journal nr.: 15/10295
Sagsbehandler:
Helena Wärnsberg Kjær
Telefon: 79791636
E-mail: [email protected]
Ejendommen er endvidere omfattet af Lokalplan 0929-11 Ved Moshuse bevaring af fritidshuse i landzone.
Det ansøgte er i overensstemmelse med lokalplanen. Lokalplanen indeholder
imidlertid ikke udtrykkelig bonusvirkning, hvorfor en landzonetilladelse er
påkrævet.
Det er vurderet, at der ikke er nogen konkrete forhold, som taler mod en
tilladelse. Det vurderes endvidere, at der ikke er landskabelige eller naturmæssige forhold, som taler imod en tilladelse.
Der er foretaget naboorientering. Der er ikke kommet nogen bemærkninger i
den forbindelse.
Byggetilladelse
I henhold til indsendte byggeansøgning meddeles der hermed byggetilladelse, idet kommunen har behandlet følgende forhold:

Opførelse af sommerhus på 50m2 og med integreret udhus på 15m2

Opførelse af hævet terrasse inden for byggefeltet
Alle henvendelser på baggrund af afgørelsen skal sendes til
[email protected] med angivelse af sagsnummer og adresse i
emnefeltet.
Blanketter for meddelelse til kommunen i forbindelse med udførelsen findes
på www.kolding.dk/byggesagsblanketter.
Det ansøgte er omfattet af kapitel 1.3.1 i bygningsreglement BR10. Dette
betyder, at der kun er foretaget sagsbehandling efter kapitel 2 i
bygningsreglement BR10. I henhold til § 17 stk. 1 i Byggeloven, er det den
til enhver tid værende ejer, der er ansvarlig for, at bygningen overholder
byggelovgivningen. Det betyder, at det er ejerens ansvar, at alle
bestemmelser i bygningsreglementet er overholdt.
Der er ikke taget stilling til, om projektet overholder eventuelle privatretlige
servitutter eller deklarationer, der påhviler ejendommen
Byggetilladelsen bortfalder, hvis byggeriet ikke er meddelt påbegyndt inden
et år fra tilladelsesdatoen, jævnfør byggelovens § 16 stk. 13.
Væsentlige ændringer i projektet under byggearbejdet må ikke påbegyndes
uden Kolding Kommunes godkendelse.
På baggrund af de indsendte oplysninger indberetter vi det ansøgte til BBR.
Der vil efter færdigmelding blive fremsendt en opdateret BBR-meddelelse.
Side 2
Gebyr for behandling af byggeansøgningen vil blive opkrævet af to omgange.
Den første opkrævning fremsendes i forlængelse af byggetilladelsen, imens
den sidste fremsendes når byggesagen er afsluttet. Gebyr opkræves efter
gældende betalingsvedtægt.
Byggeansøgningen er indkommet i 2015, hvor timeprisen er 747 kr./time.
Faktura sendes til bygningsejer.
Byggetilladelsen meddeles på følgende vilkår:
1. Generelt
1.1. Kommunen skal have meddelelse om byggeriets påbegyndelse inden
opstart samt byggeriets færdigmelding inden ibrugtagning.
1.2. Der skal senest ved byggeriets færdigmelding fremsendes en
underskrevet erklæring om teknisk dokumentation. Erklæringen skal
vedlægges nødvendig dokumentation, der gør rede for, at de tekniske
bestemmelser i kapitel 3-8 i bygningsreglement BR10 er overholdt
jævnfør kapitel 1.8 stk. 4 i bygningsreglement BR10. Erklæring samt
eksempler på dokumentation vedrørende tekniske forhold kan findes
på www.kolding.dk/byggesagsblanketter.
1.3. Afsætningen af bygningen skal fremsendes inden fundamenterne
støbes. Såfremt der er afvigelser fra det i byggetilladelsen godkendte,
skal der tydeligt gøres opmærksom herpå.
1.4. Bestemmelserne i lokalplan nr. 0929-11 skal overholdes.
1.5. Overkant terrasse og værn må ikke overskride hvad der svarer til
1,4x afstand til skel
2. Øvrige
2.1. For tilslutning til hovedkloaksystemet skal der indhentes tilladelse ved
Kolding spildevand A/S, Kolding Åpark 1, 6000 Kolding.
2.2. Såfremt der under funderings- og/eller anlægsarbejdet konstateres
jordforurening skal arbejdet standses. Inden arbejdet kan genoptages
skal miljøafdelingen ved By- og Udviklingsforvaltningen kontaktes på
[email protected] jævnfør lov om jordforurenet jord samt
kapitel 1.10 stk. 1 og stk. 3 i bygningsreglement BR10.
2.3. Såfremt der under funderings- og/eller anlægsarbejdet konstateres
forhold, der kan have interesse for museet, skal arbejdet standses.
Inden arbejdet kan genoptages skal museet ved Koldinghus kontaktes
på [email protected] jævnfør §§ 24-27 i Museumsloven samt
kapitel 1.10 stk. 1 og stk. 3 i bygningsreglement BR10.
Bemærkninger
 Der er ikke taget stilling til en eventuel ændring af
overkørselsforholdene. Såfremt overkørsler ændres skal der ansøges
herom ved [email protected]
Side 3
Venlig hilsen
Helena Wärnsberg Kjær
byggesagsbehandler
Side 4
Kopi til:
Ejere af matr.nr. 23a, Sdr. Bjert By, Sdr. Bjert:
Henrik Kjærhus Larsen
Bjert Strandvej 29
6091 Bjert
Danmarks Naturfredningsforening
[email protected]
Kolding Idrætsråd
Claus Warming
[email protected]
Friluftsrådet, Trekantområdets kreds
Jørn F. Andersen
[email protected]
Friluftsrådet
[email protected]
Kolding Herreds Landbrugsforening
Lars Schmidt
[email protected]
Kolding Spildevand
[email protected]
Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev
[email protected]
Side 5
Klagevejledning
PLANLOVEN
Du kan klage over Kolding Kommunes afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
www.nmkn.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding
Kommune i Klageportalen og der er indbetalt et gebyr på kr. 500. Natur- og
Miljøklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som kan kontaktes efter
behov på e-mail [email protected] eller på telefon 72541101.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt eller offentliggjort
på kommunens hjemmeside. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene,
skal dette ske inden 6 måneder fra meddelelsen eller offentliggørelsen.
Klager har opsættende virkning, hvilket indebærer, at afgørelsen ikke kan
udnyttes eller ikke skal efterkommes før klagesagen er afsluttet med mindre
Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.
BYGGELOVEN
Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.
Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at Kolding Kommune ikke har
haft lov til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage, hvis du mener,
at Kolding Kommune skulle have truffet en anden afgørelse.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.
Eventuel klage skal sendes til Statsforvaltningen Syddanmark, Storetorv 10,
6200 Aabenraa
Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6
måneder, jævnfør byggelovens § 25, stk. 1.
Side 6