Forskellige ydelser/tillæg til lærere og bh.klasseledere iht

Forskellige ydelser/tillæg til lærere og bh.klasseledere iht. arbejdstidsaftaler, lønaftaler og lokalaftaler
Reguleringsprocent:
Tillæggets navn:
Ydes for:
Lærere grundløn
Lærere efter 4 år
Løntrin for lærere
Lærere efter 8 år
Lærere efter 12 år
Ancenitetsløn
Bhkl. leder grundløn
Bhkl. leder efter 4 år
Løntrin for bh.kl.leder
Bhkl. leder efter 8 år
Bhkl. leder efter 12 år
Ancienitetsløn
Lærere op til 4 år
Lærere efter 4 år
Anciennitets-/grundløns-/stillingstillæg
Lærere efter 8 år
for lærere
Lærere efter 12 år
Ancienitetsløn
Bhkl. leder op til 4 år
Bhkl. leder efter 4 år
Anciennitets-/grundløns-/stillingstillæg for
Bhkl. leder efter 8 år
bh.kl.leder
Bhkl. leder efter 12 år
Ancienitetsløn
Centralt lærertillæg, - udfasning af 60 års
regel, forskelligt beløb om de er
Centralt lærertillæg
overenskomstansat eller
tjenestemandsansat
Fritvalgstillæg, 0,6 % af løntrin samt
Fritvalg - stillingstillæg – lærer
centrale og lokale pensionsgivende
funktions- og kvalifikationstillæg
Obs- og heldagsskole
Tillæg på heldagsskolen
spec-uv skolebørn - tillæg for arbejde på
specialskole
Specialskoletillæg
spec-skole uv-tillæg - specialundervisning i
særlige klasser. Tillæg pr. uv.-time
Beløb:
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
1,305367
25.570,47
1.782,29
4.270,53
4.270,53
31.483,02
24.333,20
1.237,26
2.108,89
2.108,89
27.823,05
326,34
326,34
Bemærkninger:
Trin 30
Trin 30-34 + grundløn
Trin 30-39 + grundløn
Trin 30-39 + grundløn
Trin 42
Trin 27
Trin 27-30 + grundløn
Trin 27-32 + grundløn
Trin 27-32 + grundløn
Trin 35
3000 kr (00-niveau)
3000 kr (00-niveau)
1.087,81
1.414,15
217,56
217,56
10000 kr (00-niveau)
13000 kr (00-niveau)
2000 kr (00-niveau)
2000 kr (00-niveau)
kr.
761,46 7000 kr (00-niveau)
kr.
304,59 Overenskomstansatte
kr.
353,54
Ancienitetslønnede (tjenestemandsansatte)
ikke pensionsgivende
kr.
Ved henvendelse til lønkontoret kan man
vælge at få de 0,6 % som pension i stedet
for løn
2.828,30 ikke pensionsgivende
kr.
2.023,32 ikke pensionsgivende
kr.
24,70 ikke pensionsgivende
Tale/høre tillæg
To-sprogede elever
Team samarbejde
TR-funktion
Undervisertillæg overenskomstansat
lærer
Til tale/høre-lærere og uv. i dansk som andetsprog
kr.
Til bhkl. Ledere der varetager særlig støtte
kr.
til tosprogede elever
Middelfart tillæg, - lokalt aftalt mellem
Middelfart Kommune og Vends Herreds
kr.
Lærerforening
TR for 0-25 kollegaer
kr.
TR for 26-75 kollegaer
kr.
TR for over 75 kollegaer
kr.
TR på 2-5 matrikler/afdelinger
kr.
TR på over 5 matrikler/afdelinger
kr.
Fast undervisertillæg til
kr.
overenskomstansatte lærere
33,73 ikke pensionsgivende
24,70 ikke pensionsgivende
979,03
979,03
1.196,59
1.414,15
108,78
163,17
1.414,15
Overenskomstansatte lærere,
pensionsgivende
Undervisertillæg ancienitetslønnede lærer
Fast undervisertillæg til ancienitetlønnede
lærere
kr.
598,29
Uv-tillæg =>751 – lærer
Undervisningstillæg fra 751 timer og op
kr.
109,72 Alle lærere, pensionsgivende for OK-ansatte
Undervisertillæg overenskomstansat
bh.kl.leder
Fast undervisertillæg til
overenskomstansatte bh.kl.ledere
kr.
1.675,22
Undervisertillæg ancienitetslønnede
bh.kl.leder
Fast undervisertillæg til ancienitetslønnede
kr.
bh.kl.ledere
859,37
Ancienitetslønnede (tjenestemandsansatte)
bhkl.ledere, ikke pensionsgivende
kr.
117,48
Alle bhkl. Ledere, pensionsgivende for OKansatte
kr.
166,21 ikke pensionsgivende
Tillæg ved deltagelse af lejrskole mm. Pr.
påbegyndt dag. (weekend og helligdage)
kr.
378,06 ikke pensionsgivende
For tjeneste der er opdelt i 3 dele. Betales
pr. gang.
kr.
Uv-tillæg => 836 - bh.kl.leder,øvrige
Lejrskoletillæg
Delt tjeneste
Undervisningstillæg til
børnehaveklasseledere til timer fra 836 og
op
Tillæg ved deltagelse af lejrskole mm. Pr.
påbegyndt dag. (hverdage)
70,49
Ancienitetslønnede (tjenestemandsansatte)
lærere, ikke pensionsgivende
Overenskomstansatte bhkl.ledere,
pensionsgivende
Delt tjeneste
Ved en samlet varighed af delt tjeneste der
overstiger 11 timer, incl. mellemliggende
kr.
timer. Betales tillæget pr. time for den del
der ligger ud over 11 timer.
Weekendgodtgørelse
Arbejde i weekender eller søgnehelligdage
godtgøres med afspadsering af samme
varighed med et tillæg på 50 % eller med en
timeløn med et tillæg på 50%
Ulempegodtgørelse
For arbejde i tidsrummet fra kl. 17 til kl. 06
på hverdage, og i tidsrummet efter kl.12 i
weekender og søgnehelligdage ydes et
tillæg svarende til 25% af nettotimelønnen.
Overarbejde og merarbejde
Specielt for fuldtidsbeskæftigede
Hvis præsteret arbejdstid har oversteget
abejdstiden i normperioden, godtgøres
timerne med afspadsering af samme
varighed med et tillæg på 50% eller med
timeløn med et tillæg på 50%
Overarbejde og merarbejde
Specielt for deltidsansatte
Timer der ikke overstiger arbejdstiden for
fuldtidsbeskæftigelse godtgøres med
afspadsering af samme varighed eller med
almindelig timeløn.
Overarbejde og merarbejde
Spec-uv > 9 timer
Timelønnet arbejde
Kørselstakster
Time- og dagpenge/ Fraværsgodtgørelse
7,60 Tillægget betales pr. påbegyndt halve time.
Til den, der i den alm. uv. har ansvaret for
uv. af en elev der er visiteret med mindst 9
timer til specialundervisning.
For uddannede lærere
For uddannede bhkl. Ledere
For ikke-uddannede
Høj takst pr. km
Lav takst pr. km
Knallert- og Cykeltakst pr. km
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
Skattefri ydelse for rejser med overnatning.
kr.
Fx lejrtur, kurser og skolerejser. Pr. døgn
19,58 ikke pensionsgivende
253,85
242,02 For det faktisk udførte antal timer, dog midst 2 timer pr. dag
204,34
3,70 Hvis man selv vælger at stille egen bil til
2,05 rådighed, anbefaler vi at man kun gør det
0,52
Fraldrag for betalte måltider:
471,00 Morgenmad 15%, Frokost 30%, Middag
30%