Notat til Folketingets Europaudvalg og Beskæftigelsesudvalget 2013

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling)
BEU Alm.del Bilag 25
Offentligt
NOTAT
31. August 2015
Til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Beskæftigelsesudvalg vedr. Kommissionens begrundede udtalelse nr. 2013/4304
I begrundet udtalelse nr. 2013/4304 af 30. april 2015 har Kommissionen fundet, at
Danmark har tilsidesat de forpligtelser, der påhviler Danmark i henhold til direktiv
2003/88/EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden.
Kommissionen gør gældende, at Danmark ved at have en ferieordning, der tvinger
arbejdstagere til at udskyde afholdelsen af ferie optjent i optjeningsåret til det efterfølgende kalenderår, hvilket indebærer en forsinkelse mellem optjening og afholdelse af ferie på i visse tilfælde op til 17 måneder, har tilsidesat sine forpligtelser i
henhold til arbejdstidsdirektivets artikel 7. Kommissionen opfordrer Danmark til at
træffe de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme den begrundede udtalelse.
Artikel 7 i Rådets direktiv nr. 2003/88/EF af 4. november 2003 om tilrettelæggelse
af visse aspekter i forbindelse med arbejdstiden er gennemført i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 af lov om ferie med senere ændringer.
Den danske regering har besluttet at nedsætte et udvalg, der skal komme med forslag til en ny ferielov. I udvalget, der vil være forankret i Beskæftigelsesministeriet, vil lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer være repræsenteret. Det fremgår
bl.a. af kommissoriet, at forslaget til et fremtidigt feriesystem skal udarbejdes i
overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser, herunder navnlig
EU-retten. Udvalgsarbejdet vil blive påbegyndt hurtigst muligt og forventes afsluttet medio/ultimo 2016, hvor udvalget skal aflevere et forslag til ny ferielov med
bemærkningstekst til regeringen. Det er den danske regerings opfattelse, at der
dermed fra dansk side er truffet foranstaltninger til at efterkomme den begrundede
udtalelse.
Regeringen har besvaret Kommissionens begrundede udtalelse i overensstemmelse
med det ovenfor anførte.
Sagsnr. 2015 - 6263