Materiale til roskolen

Billeder fra sidste års roskole
NYBORG ROKLUB · WWW.NYBORG-ROKLUB.DK
VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER
På de følgende sider kan du læse om roning og klubben.
Du kan læse vores reglementer for roning,
lære kommandoer og materiellet at kende.
Velkommen og god fornøjelse!
11
Nyborg Roklub · Havnepromenaden 6 · 5800 Nyborg · tlf.: 65 31 57 39 · www.nyborg-roklub.dk
08.00
Velkomst og tilbud i Nyborg Roklub imens kaffe/te/brød.
Præsenteres af Brian Sørensen
Dagens program
Præsenteres af Lene Svejborg
Regelsæt og hvad er roning på vand (roreglement sikkerhed m.m.)
Præsenteres af Brian Sørensen
Præsentation af instruktører
Præsenteres af Lene Svejborg
10.00
Praktisk del: Holdene præsenteres og instruktører tager over
Bådens indretning, klargøring, rotaget og på vandet
12.30
Frokost, herunder spørgsmål og opsamling
13.15
Praktisk del: Instruktører tager over og på vandet igen
15.00
Opsamling og tak for i dag
09.00
Velkomst – kaffe/te/brød
Præsenteres af Brian Sørensen
Roklubbens daglige ro tider, soc. samvær, nøgler, rospinning, svømmehal mv.
Præsenteres af Lene Svejborg
.
Brug af www.rokort.dk
Præsenteres af Brian Sørensen
Roning med instruktørerne
12.00
Frokost, opsamling, aftaler med instruktører, indmeldelse
Tak for i dag
12.30
Tilbud om afprøvning af EDON både i havnebassinet.
22
Nyborg Roklub · Havnepromenaden 6 · 5800 Nyborg · tlf.: 65 31 57 39 · www.nyborg-roklub.dk
Side 1
Side 2
Side 3
Side 4
Side 5
Side 6-7
Side 8-11
Side 12
Side 13
Side 14
Side 15
Side 16
Side 17
Side 18-19
Side 20
Side 21-22
Forside
Program for Roskolen
Indholdsfortegnelse
Uddannelse og udtryk
Frigivelsesskema
Lidt om Nyborg Roklub
Ro reglement
Vinterronings reglement
Erhvervelse af mærker
Brug af svømmehallen
Brug af klublokale
Inriggerens opbygning
Bådtyper i klubben
Kommandoerne i bådene
Rotaget opbygning
Praktiske oplysninger
33
Nyborg Roklub · Havnepromenaden 6 · 5800 Nyborg · tlf.: 65 31 57 39 · www.nyborg-roklub.dk
Rospinning i Nyborg Roklub
Kanin
Frigivet
Langtursstyrmand
Korttursstyrmand
Scullerret
Indsats
Vel roet
Spændholdt
Daglig rofarvand
Til roning klar
Svirvel
Big blades
Korttursstyrmand
Styrmandssæde
Inrigger
Outrigger
Edon sculler
Gig båd
Singlesculler
Dobbelt sculler
Dobbelt firer
2- og 4 årers
Otter
44
Nyborg Roklub · Havnepromenaden 6 · 5800 Nyborg · tlf.: 65 31 57 39 · www.nyborg-roklub.dk
Dette skema vil du blive frigivet efter
Din instruktør vil følge skemaet og afkrydse efterhånden.
INSTRUKTIONSRAPPORT: KOPI
EMNER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
Praktisk ropåklædning
ropåklædning
Gennemgang af roreglement;
roreglement dagligt rofarvand.
rofarvand
Gennemgang af bådens indretning;
indretning styrbord / bagbord
Løfteteknik Hvordan får man båden i og op af vandet
Klargøring af båden: Ror, bundprop, årer, øsekar, bådshage, redningsveste.
Afprøvning af redningsveste
Gennemgang af rokort.dk
Opvarmning / udstrækning Øvelser før og efter roturen
Gennemgang af ro- og skoddetag
Indstilling af spændholt
Kommando:
Kommando Ombord / Fra borde
Kommando:
Kommando Til roning klar / Ro væk
Kommando:
Kommando Det er vel / Åren på vandet
Kommando:
Kommando Sæt i / Sæt hårdt i
Kommando:
Kommando Til skodning klar / Skod væk
Kommando:
Kommando Åren langs
Kommando:
Kommando Småtroning
Kommando:
Kommando Kvart åre/Åren ud
Kommando:
Kommando Rejs åre
Styring / lægge til
Skifte styrmand Hvordan laver vi et skift i båden.
Rengøring af båd og årer
Rapportering af skader på / fejl ved både
Vedligeholdelse af både
Regler og normer ved brug af klubhuset
Uddannelsesmuligheder: Korttursstyrmandskursus m.v.
Svømning: Svømmefærdigheder
Socialt samvær:
samvær Grillroning, tirsdagshygge, socialt samvær m.m.*
Kendskab til klubblad, hjemmesiden, Nyborg Roklubs venner m.m.*
5 5
Nyborg Roklub · Havnepromenaden 6 · 5800 Nyborg · tlf.: 65 31 57 39 · www.nyborg-roklub.dk
Nyborg Roklub er en forening med mange forskellige aktiviteter. Her er mulighed for udfordring både på det
sportslige/fysiske og på det sociale niveau. Også de håndværksmæssige og åndelige kompetencer kan man få
udfordret gennem deltagelse i klubbens drift og vedligeholdelse. Nyborg roklub er ikke et fitnesscenter, men en
forening af frivillige medlemmer.
Sportsligt er vores profil fortrinsvis fokuseret omkring tur- og motionsroning i 2- og 4 års inriggerbåde, og
kajakroning har gennem årene fundet sin naturlige plads i klubben. Der er også mulighed for at udfordre sig
selv i kaproning, både på vandet og i ergometer. I vinterhalvåret, hvor almindelig roning ikke er mulig, dyrkes
der svømning i Nyborg Svømme- og Badeland samt styrketræning, ergometerroning og rospinning i klubbens
motionsrum. På det sociale niveau arrangerer roklubben fællesspisning, julefrokost, nytårsfest og andre
aktiviteter for medlemmerne. Roklubben er også rejsearrangør af skiture om vinteren. I tilknytning til roklubben
hører støtteforeningen ”Nyborg Roklubs venner”, der dyrker socialt samvær og støtter roklubben økonomisk.
Årshjul Nyborg Roklub
Vi lægger vægt på socialt samvær
• Vinter
• Forår
• Rospinning
• Ergometerstævner DM - FM
• Julefrokost
• Roture på stille vinterdage
• Rospinning slutter
• Standerhejsning
• Ro skolen
• Opstart roning på vandet
• Efterår
• Roning på vandet
• Standerstrygning og fest
• Rospinning opstart
• Skønne sensommerture på vandet
• Sommer
• Langture på vandet
• Killingedåb og fest
• Socialt samvær på vandet
• Roaftner
6 6
Nyborg Roklub · Havnepromenaden 6 · 5800 Nyborg · tlf.: 65 31 57 39 · www.nyborg-roklub.dk
•
Ro reglementet gælder for alle medlemmer og for alle bådtyper, undtagen kajakker. Kajakker har et
særskilt ro reglement.
•
Al udøvelse af roning skal ske under hensyntagen til de hermed forbundne risici, valg af bådtype, vandtemperatur,
sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastigheder, risiko for at drive væk fra kysten m.v., således at der kun roes, når
vejrforholdene gør det forsvarligt. Der skal inden turens påbegyndelse være indhentet vejrudsigter der dækker den
planlagte tur.
•
Ingen både må gå ud uden en godkendt styrmand.
•
Der må roes fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang. Roning udenfor dette tidsrum er natroning. Roning i
tæt tåge anses som natroning.
•
Daglig rofarvand = korttursstyrmandsbevis. Udenfor daglig rofarvand = langtursstyrmandsbevis.
•
Daglig ro farvand er mod øst, fyret på Knudshoved, og mod syd Bøsøre. Der skal roes langs kysten – max. 500 m. fra
land. Der må krydses over fjorden, nord for linjen fra Kalkovnen til Lindholm havn i lige linje, i roligt vejr. Der må ikke
roes under broerne ved Koppers og Svendborg Landevej.
•
Der må roes hele året, dog er den primære ro sæson som regel, fra ultimo marts (standerhejsning) til ultimo oktober
(standerstrygning). I perioden fra Standerstrygning til standerhejsning, eller når vandtemperaturen er på eller under 10
grader, roes efter Nyborg roklubs vinterroningsreglement. Vandtemperaturen defineres af DMI vandtemperatur for
Nyborg
•
Roning i mørke (natroning) er tilladt. Ved natroning, medbringes altid klart hvidt fastmonteret lys som skal kunne lyse
360 grader rundt og ses 3,5 km væk. Kun meget erfarne roere må ro i mørke, og der skal altid medbringes kompas
eller GPS, nødblus, nødraketter redningsveste med reflekser, lommelygte og fløjte om bord. Det er kun tilladt at ro i
in riggede både, og kun efter forhåndsgodkendelse af et bestyrelsesmedlem.
•
Nyborg roklub har faste planlagte dage og tidspunkter, hvor der vil være en ansvarlig rovagt tilstede. Tidspunkter og
dage fremkommer på bl.a. hjemmesiden. På tidspunkter hvor der er roning med faste rovagter, er det Rovagtens
opgave at sætte bådholdene, under hensyn til de enkelte medlemmers ønsker. Møder man op og vil ro på de
tidspunkter, skal Rovagtens anvisninger følges. Ror man udenfor disse dage og tidspunkter, skal bådens styrmand
være fyldt 18 år, og bådens mandskab være frigivne roere. Instruktører må gerne instruere ”kaniner” udenfor faste
rotider.
•
Enhver rotur skal skrives ind i rokort.dk før start, enten via pc i bådhallen eller via smartphone/egen pc. Der vælges
en styrmand for hver tur (ansvar for båd og mandskab) og vedkommende skal indskrives først i rokort, ved hver tur.
Derudover skal der være oplysninger om hvilken båd der anvendes, hvilken rute man tager, og hvilke personer der
deltager i mandskabet. Ved hjemkomst skal turen afsluttes i rokort, enten via pc i bådhallen, eller via
smartphone/egen pc. Er der sket skade på materiellet meddeles det i rokort, og til materialeforvalteren. Spærreseddel
skal sættes på båden. Spærresedler forefindes ved Pc i bådhallen.
7 7
Nyborg Roklub · Havnepromenaden 6 · 5800 Nyborg · tlf.: 65 31 57 39 · www.nyborg-roklub.dk
•
Der må absolut ikke bades direkte fra bådene. Under en hver rotur, skal den private ejendomsret langs kysterne
respekteres.
•
Et bådhold består af en styrmand og fuldtallig bemanding af båden. Dog kan enkelte bådtyper roes uden fuldtallig
besætning, dette gælder en ”Otter” som kan roes af ned til 6 personer, eller en dobbeltfirer, med 3 personer. Dog bør
det være reglen, mere end undtagelsen at disse både roes med fuld besætning. I bådene skal forefindes det fornødne
antal redningsveste. I inriggede både ydermere øsekar, samt bådshage.
•
Alle aktive medlemmer over 18 år, skal til enhver tid kunne aflægge en svømmeprøve på 300 meter. Alle aktive
medlemmer under 18 år skal hvert år aflægge en svømmeprøve på 600 meter. Bestyrelsen kan til hver en tid bede et
medlem om aflæggelse af en 300 meters svømmeprøve. Det tilrådes at alle aktive medlemmer, træner deres
svømmefærdigheder i svømmehallen hver vinter.
•
Efter endt rotur skal båden skylles med fersk vand udvendigt og hvis nødvendigt også indvendigt. Herefter skal båden
aftørres og aluminiumskinner til rullesæder i specielle både, skal aftørres med en speciel klud. Sidst ankomne bådhold
efterlader bådpladsen i ordentlig stand. Se rengøringsinstruks i bådhallen.
.
•
For at opnå de forskellige rettigheder i Nyborg Roklub, skal man have gennemført relevant kursusvirksomhed, samt
have de nødvendige kvalifikationer. Instruktører kan så tildele de ønskede rettigheder, som korttursstyrmands- og
scullerret. Disse 2 rettigheder kan først erhverves fra det fyldte 16 år. Langtursstyrmandsret kan først opnås efter
erhvervelse af kortursstyrmandsret, og rettigheden tildeles af bestyrelsen.
Korttursstyrmandsret/
Korttursstyrmandsret/bevis
ret/bevis ( internt kursus )
Korttursstyrmandsret giver ret til at ro indenfor daglig ro farvand. Kurserne gennemføres efter behov
•
Langtursstyrmandsret/bevis ( eksternt kursus )
Langtursstyrmandsret giver ret til at ro udenfor daglig ro farvand. Kurserne er eksterne og der kan søges om lov
til deltagelse i disse kurser hos bestyrelsen, men først efter aflagt 300 meters svømmeprøve.
Erhvervelse af langtursstyrmandsret
langtursstyrmandsret kræver følgende:
følgende:
•
•
•
•
•
•
Minimum haft korttursstyrmandsret i 1 år
Deltaget i mindst 2 langture i fremmed farvand
Deltaget i planlægningen af en langtur over flere dage
Have prøvet en landgang på åben kyst i inrigger
Du skal være fyldt 18 år, og have bestået DFfR’s langtursstyrmandskursus
Aflagt 300 meters svømmeprøve. Efter bestået svømmeprøve, kan langtursstyrmandskursus ansøges
Langtursstyrmandskursus ansøges af bestyrelsen. I ansøgningen beskrives ansøgerens roerfaring, og der henvises til en langtursstyrmand, der kan
bekræfte ansøgerens kvalifikationer. Ansøgeren vil ved tilmelding til langtursstyrmandskursus få besked på, om vedkommendes kvalifikationer er
tilstrækkelige til at erhverve langtursstyrmandsret efter bestået kursus, eller om der er færdigheder, der skal tilegnes efter kurset. Roerens
modenhed, omtanke og øvrige erfaringsgrundlag indgår i vurderingen af tildeling af langtursstyrmandsret. Roere, der har bestået DFfR’s
langtursstyrmandskursus, men ikke fået udstedt retten, kan af bestyrelsen tildeles midlertidig langtursstyrmandsret til en enkelt tur
8 8
Nyborg Roklub · Havnepromenaden 6 · 5800 Nyborg · tlf.: 65 31 57 39 · www.nyborg-roklub.dk
•
Udgangspunktet er en singlesculler.
•
Det kræver scullerret at ro singlesculler og styre en out rigget båd.
•
Scullerret er en styrmandsret som gælder til klubbens outriggere (dette gælder ikke GIG både)
•
For at få tildelt scullerret kræves godkendt korttursstyrmandsbevis.
•
Der skal aflægges en prøve med en af bestyrelsen godkendt scullerinstruktør, og prøven skal være
overbevisende gennemført. Dette kan ske når personen føler at prøven kan gennemføres, typisk efter 50 –
100 roede kilometer i sculler på en sæson. Følgende emner skal med i prøven:
Roeren skal på sikker og betryggende vis kunne håndterer båden på land og på vandet + være sikker i indog udstigning.
Roeren skal sammen med en instruktør have prøvet kæntring, og lave en re-entry.
Roeren får scullerret i den sæson vedkommende har erhvervet sin ret, men skal aflægge en 600 meters
svømmeprøve inden næste standerhejsning. Gennemføres svømmeprøven ikke frakendes man sin rettighed
Edonbåde er en singlesculler med støttepontoner, og anses for en out rigget båd. Der kræves ikke scullerret
for at ro en Edonbåd, så længe støttepontonerne er påmonterede. Når pontonerne er afmonterede anses
båden som en singlesculler, og kræver scullerrettighed. Medlemmer uden scullerrettighed men frigivet til
inrigger, som vil ro edonbåd, kræves der følgeskab af anden båd, hvor personen i følgebåden har
korttursstyrmandsret.
•
•
•
•
Godkendelse kortkort- langlang - og scullerrettigheder fra andre klubber:
•
Alle personer der vil være medlem af Nyborg Roklub, skal igennem en praktisk prøve med en af bestyrelsen godkendt
instruktør, inden opnåede rettigheder erhvervet i andre roklubber kan overføres og godkendes i Nyborg Roklub
•
Ved indmeldelse i Nyborg Roklub, skriver man under på man kan svømme 300 m.
•
Der må kun instrueres nye roere fra standerhejsning til standerstrygning. Det tilsigtes at alle nye medlemmer skal
igennem Nyborg Roklubs roskole, men det er ikke et krav for at blive frigivet. Roskolen afholdes som regel i april. En
roer kan godt blive frigivet i løbet af sæsonen, hvis han/hun har gennemgået samme undervisning, som foregår på
roskolen og er blevet undervist af en af Nyborg Roklubs godkendte instruktører. Frigivelse sker efter vurdering og en
prøve af en godkendt instruktør, med udgangspunkt i bilag/tjekliste fra Roskolen.
•
Der må kun instrueres nye ikke frigivne roere, af en fra Nyborg Roklubs bestyrelse godkendt instruktør. Instruktørliste
findes i båd hal og på hjemmesiden.
9 9
Nyborg Roklub · Havnepromenaden 6 · 5800 Nyborg · tlf.: 65 31 57 39 · www.nyborg-roklub.dk
.
•
Redningsveste og oppustelige redningsveste skal være CE godkendte.
•
Ved temperaturer på eller over 12 grader behøves der ikke at bæres redningsvest eller oppustelig redningsvest, men
de skal medbringes og tilgængelige i bunden af båden. Der skal være rednings- eller oppustelige redningsveste i
båden til hele mandskabet på turen. Det er den på rokort.dk anførte styrmands ansvar, at vurdere ud fra vejr, vind og
mandskabets erfaring, om påføring af redningsvest eller oppustelig redningsvest kan undlades, når vandtemperaturen
tillader det. Dette gælder både out- og inriggede både.
Følgende fritages
fritages for krav om brug/medbringe veste
•
•
Roere der træner outrigger/singlesculler med instruktør. Dette gælder også roere under 18 år.
Roere over 18 år med scullerret.
•
•
•
•
På enhver langtur skal DFfR’s gældende langtursreglement overholdes.
En langtur er en hver tur der går ud over dagligt rofarvand.
Endagsture udenfor dagligt rofarvand må finde sted uden godkendelse fra bestyrelsen.
Langture udover 1 døgns varighed skal der søges tilladelse af en fra bestyrelsen godkendt langtursstyrmand, som ikke
nødvendigvis behøves være medlem af bestyrelsen. Dog skal bestyrelsen være skrifteligt orienteret.
På langture gælder DFfR langtursreglement for brug af veste, og Nyborg Roklubs vandtemperaturregler (12 grader)
Til langtursroning må kun benyttes både, som lever op til kravene beskrevet i DFfR’s typebeskrivelse af langtursbåde.
•
•
•
•
•
DET ER EN GOD IDE AT BÆRE REDNINGS- EL. OPPUSTELIG REDNINGSVEST SELVOM VANDTEMPERATUREN ER OVER 12
GRADER.
UNDER SKIFT AF PLADSER I INRIGGEDE BÅDE, ER DER RISIKO FOR KÆNTRING. DET ER DERFOR HENSIGTSMÆSSIGT AT
SKIFTE PLADSER MEGET TÆT IND UNDER LAND.
TRÆNE SINE SVØMMEFÆRDIGHEDER HVER VINTER. 300 METER OG GERNE LÆNGERE
10 10
Nyborg Roklub · Havnepromenaden 6 · 5800 Nyborg · tlf.: 65 31 57 39 · www.nyborg-roklub.dk
Der roes efter Nyborg roklubs roreglement, med følgende skærpelser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vinterroning defineres som roning fra standerstrygning til standerhejsning eller når vandtemperaturen er under eller
på 10 ˚C.
Vinterroning må kun finde sted i det daglige tidsrum fra en halv time efter solopgang til halv time før solnedgang.
Der må ikke roes når der er udsigt til isdannelse.
Natroning er ikke tilladt.
Der må kun roes i bådtyperne inrigger.
Der kan søges om dispensation til roning i out riggede både. Dispensationen udstedes af bestyrelsen, og der
udfyldes blanketten ”vinterroningstilladelse i outrigger”.
outrigger”. Tilladelsen søges hvert år. Blanketten kan downloades på
hjemmesiden
Området for udøvelse af vinterroning er til ”Slipshavn havn” mod øst, og til ”Den Sorte Lade” mod syd, dog må man
gerne være gæst i en anden roklub
Al udøvelse af vinterroning skal ske under hensyntagen til de hermed forbundne risici, valg af bådtype,
vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastigheder, risiko for at drive væk fra kysten m.v., således at der kun
roes, når vejrforholdene gør det forsvarligt. Der skal inden turens påbegyndelse være indhentet vejrudsigter der
dækker den planlagte tur. Under roning skal det tilstræbes, at båden holdes så tæt en afstand til land, som det efter
kyst- og farvandsforholdene er muligt. Afstanden til land bør aldrig overstige 50 m. Alle skift i båden skal ske så tæt
på land som mulig, så man hurtig kan komme på land ved evt. kæntring.
Medlemmer under 18 år, skal være i følgeskab med mindst 1 senior roer.
Der skal altid bæres godkendt redningsvest eller godkendt oppustelig redningsvest. Alle skal bære varmt og vindtæt
tøj.
Der kræves indgående kendskab til relevante publikationer fra Søsportens sikkerhedsråd.
Vandtemperaturen defineres af DMI vandtemperatur for Nyborg
Vinterroningsreglementet gælder for alle robåde i Nyborg Roklub, dog ikke kajakker. Kajakker har eget
vinterroningsreglement.
VandVand - temperatur
Badetøj
Alm påklædning
Vindtæt tøj
Tørdragt
Våddragt
Overlevelsesdragt
0 °C
0:08
0:30
1:30
2:30
7:
12:
5 °C
0:10
0:50
3:
5:
10:
17:
10 °C
0:35
1:50
5:
7:
17:
30:
15 °C
1.35
3:30
9:
13:
36:
OBS: tallene er for den gennemsnitlige overlevelsestid – bevidstløshed vil ofte indtræde på den halve tid (kilde: Søsportens sikkerhedsråd).
11 11
Nyborg Roklub · Havnepromenaden 6 · 5800 Nyborg · tlf.: 65 31 57 39 · www.nyborg-roklub.dk
Som et synligt bevis på de ro mæssige resultater indenfor en ro sæson (standerhejsning til
standerstrygning) uddeles der emblemer og nåle. Uddelingen foregår til standerstrygning
•
•
•
•
250 km mærke (kan kun opnås første gang 250 km er nået)
500 km mærke
Sølvåre opnås ved 1000 km roning (Sølvåren fås med nål eller øje)
Guldåren opnås ved 1500 km roning (Også denne åre fås med nål og øje)
I ergometersæsonen (standerhejsning til standerhejsning) tildeles der også emblemer for opnåede kilometer
i ergometerrummet. Uddelingen foregår til standerhejsning
•
•
•
•
500 km
1000 km
1500 km
Bestyrelsen kan beslutte at uddele FORTJENSTPOKALEN. Tildelingen af denne vandrepokal gives for en
vedholdende indsats over en længere periode til gavn for roklubben. Roede km er i denne sammenhæng
uden betydning. Siddende bestyrelsesmedlemmer kan ikke komme i betragtning.
Bestyrelsen kan beslutte at tildele ærestegn for en vedvarende indsats over længere årrække til gavn for
roklubben. Den fineste udmærkelse er æresmedlemsskab af Nyborg Roklub. Denne sjældne udmærkelse
kræver en indsats, der ligger noget ud over erhvervelse af ærestegnet. Dette er ikke en forudsætning.
Æresmedlemmer bliver fritaget for kontingent.
Nuværende æresmedlemmer: Jørgen Madsen
12 12
Nyborg Roklub · Havnepromenaden 6 · 5800 Nyborg · tlf.: 65 31 57 39 · www.nyborg-roklub.dk
•
Listen over svømmevagter/ansvarlige kan downloades via hjemmesiden
•
Det gamle svømmebassin og det lille bassin er til rådighed for roklubbens medlemmer og deres børn
mandage i vintersæsonen fra kl. 19.45 til 20.30. Passive medlemmer er også velkomne.
•
•
•
•
•
Der er ikke adgang til de øvrige faciliteter i svømmehallen og tiderne skal overholdes.
Det store bassin er beregnet på svømning og det lille bassin kan bruges til bl.a. leg med badedyr.
Der må springes fra 1-meter vippen fra kl. 20.20. Øvrige udspring må kun ske fra startskamlerne.
Der må springes fra 3-meter vippen fra kl. 20.25. Øvrige udspring må kun ske fra startskamlerne.
•
Brug af svømmehallen forudsætter almindelig god og ansvarlig opførsel samt respekt for alle svømmere og
svømmehallens brugere, og at man følger alle anvisninger fra dagens svømmevagt. Dog er følgende ikke tilladt:
•
•
•
•
Løbe i hallen.
Skubbe andre i vandet.
Leg der er til gene for andre.
Springe ud på noget eller nogen.
•
Overtrædelse kan medføre bortvisning.
Udsigt fra en inrigger en vindstille dag ud fra Kajbjerg
13 13
Nyborg Roklub · Havnepromenaden 6 · 5800 Nyborg · tlf.: 65 31 57 39 · www.nyborg-roklub.dk
Som aktiv eller passivt medlem af Nyborgs Roklub kan man låne klublokaler og køkken til privat formål
•
•
•
•
•
•
•
•
Den ansvarlige for udlån af klublokalet er formanden for Nyborg roklub.
Det må ikke kollidere med klubbens egne fastlagte arrangementer. Tjek kalenderen på hjemmesiden for
tidspunkter og dage lokalet er udlånt.
Klublokale, toilet og køkken overtages, som det forefindes.
Klublokale, toilet og køkken afleveres ryddet og rengjort. Gulvet vasket.
Opvaskemaskinen skal være tømt, affald og tomme flasker skal være fjernet.
Der aftales et nøgleudleverings- og nøgleafleveringstidspunkt.
Et udlån gælder normalt et døgn, fra kl. 12 til næste dag kl.12
Der kan disponeres over borde, stole og service til 40 personer.
Ungdomsroere kan kun låne klublokalet, hvis en forælder/voksen står som ansvarlig låner.
Skader på service eller inventar erstattes af lejeren.
•
Formanden er ansvarlig for udlån af Nyborg Roklubs klublokale. Kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.
•
•
14 14
Nyborg Roklub · Havnepromenaden 6 · 5800 Nyborg · tlf.: 65 31 57 39 · www.nyborg-roklub.dk
15 15
Nyborg Roklub · Havnepromenaden 6 · 5800 Nyborg · tlf.: 65 31 57 39 · www.nyborg-roklub.dk
2 åres inrigger
•
Doublesculler
Kajak
Sæderne i båden har nummererede pladser (1, 2 (3 og 4) (5, 6, 7, 8)), og disse bruges ved kommandoer fra styrmanden,
(styrmanden ved måske ikke altid, hvad alle hedder, men altid hvilket sæde man sidder på.) Sæde nr. 1 er det første i
sejlretningen (forstavn), altså det der er længst væk fra styrmanden (agterstavn).
4 åres inrigger
GIG
8’ med styrmand
ED
Edonbåde
16 16
Nyborg Roklub · Havnepromenaden 6 · 5800 Nyborg · tlf.: 65 31 57 39 · www.nyborg-roklub.dk
•
Din styrmand i båden vil før, under og efter roturen komme med flere kommandoer som skal følges for det lykkedes
at få en succesfuld rotur. Du vil/skal prøve at være styrmand, inden du kan blive frigivet roer og på almindelig ture vil
man skiftes om tjansen. Der er dog formelt 1. styrmand registreret for hver tur i vores computer der er ansvarlig for
tur og mandskab
Kommando
”Et og to klar til at gå
gå
ombord” (hhv. tre og fire)
”Et og to – ombord”
(hhv. tre og fire)
”Tre og fire
fire klar til at gå fra
borde” (hhv. et og to)
”Tre og fire – fra borde” (hhv.
et og to)
”Sæt af” – ”Sæt fra”
Balance
”Til roning klar”
”Ro væk”
”Til skodning klar”
”Skod” – ”Skod væk”
”Vel roet” – ”Det er vel”
”Småtroning”
”Småtroning”
Udførelse
Varsler at man skal stå klar til at gå i båden.
Hensigten
Man anbringer forsigtigt den fod, der er
nærmest båden på bundbrættet mellem
spændholt og sæde. Derefter sætter man en
hånd på hver ræling, og den anden fod
placeres ved siden af den første. Så sætter
man sig roligt på sædet og anbringer
fødderne i spændholtet.
Varsler at man skal være parat til at gå fra
borde
Man kører frem på sædet, anbringer
fødderne på bundbrædderne, tager fat i
begge rælinger og rejser sig, og sætter den
nærmeste fod på broen først, træder
derefter ud af båden.
Roere nærmest broen, sætter af. Der bruges
bådshage eller årehåndtag, aldrig
årebladet.
Roerne sidder i vel-roet stilling. Årer på
ræling. Styrmanden skaber balance ved at
flytte sig.
Roerne kører langsomt frem på sædet og
strækker armene. Årebladet stilles lodret
over vandoverfladen
Roning påbegyndes, og fortsættes indtil ny
kommando gives. Det er altid roeren
nærmest styrmanden som sætter
hastigheden.
Årens håndtag trækkes ind til kroppen. Den
hule side af årebladet vendes mod stævnen.
Årebladet svinges ned i vandet, armene
strækkes, og roerne kører frem på sædet.
Der fortsættes med at skodde til der gives
kontraordre.
Få roerne samtidig i båden (to
og to).
Man stopper med at ro/skodde og indtager
vel-roet stillingen, med strakte arme og ben.
Åren skives/ligger lige over vandoverfladen.
Åren føres let gennem vandet med samme
kadence som før, men trækket er svagere.
Man stopper med at
ro/skodde, mens båden fortsat
glider gennem vandet.
Båden fortsætter for ca. halv
kraft. Bruges ved vanskelige
passager m.v.
Få roerne samtidig ud af
båden
Få båden fri af f.eks. en bro.
At skabe balance i båden
Udgangsstilling til roning
Roning påbegyndes.
Båden skal bakke.
Båden bakker
17 17
Nyborg Roklub · Havnepromenaden 6 · 5800 Nyborg · tlf.: 65 31 57 39 · www.nyborg-roklub.dk
”Lige træk”
Åretaget genoptager sin fulde kraft i den
side, hvor man har roet ”småt roning”
”Fuldt træk”
Alle roere ror igen med normal kraft
”Sæt i”
Man sænker det skivede åreblad ned
umiddelbart under vandoverfladen.
Årebladets forreste kant drejes lidt for at
fange vandet. Det er her vigtigt, at alle
sidder med strakte arme og ben.
Kommandoen følger som regel umiddelbart
efter ”Sæt i”. Årebladet drejes hurtigt i
lodret position. Det er vigtigt, at alle sidder
med strakte arme og ben.
Uden at standse roningen eller rytmen i
rotaget trækkes åren kvart ind, mens roeren
kører tilbage på sædet. Roningen fortsætter
i et langsommere tempo.
Åren slippes med den ene hånd, og
overkroppen lænes kraftigt tilbage, idet
årehåndtaget styres af den anden hånd og
føres hen over hovedet. Åren ligger nu langs
med båden.
Ophæver ”Åren langs”. Man får åren tilbage i
sin udgangsposition.
Åren skal fra ”vel roet” stillingen svinges
op i lodret stilling. Håndtaget stilles på
bundbrættet tæt ved midterlangremmen.
Bladets hule side skal vende agterud.
”Sæt hårdt i”
”Kvart åre”
”Åren langs”
”Åren ud”
”Klar til at rejse årer” –
”Rejs årer”
”Lad falde”
Åren lægges ned i åregangen og roerne
indtager ”vel-roet” stillingen.
”Fald ind”
Den nævnte sides roere falder ind i den
roning eller skodning der foretages af
den anden sides roere.
”Se til åren”
Alle roerne ser til deres eget åreblad for
at undgå det støder ind i noget under
roningen.
Kommandoen bruges til at
ophæve kommandoen ”småt
roning”
Kommandoen bruges til at
ophæve kommandoen ”småt
roning” i hele båden
Man bremser bådens fart
Får båden til at standse
øjeblikkeligt.
Ved roning gennem smalle
passager, hvor der ikke er
plads til at have årene helt
ude.
Bruges bla. Ved skift i båden
ude på vandet.
Når man vil hilse på andre
skibe. Bruges også til at
hilse på Kongeskibet.
Kongeskibet vil så kippe
med flaget
Ophæver ”rejs årer”
kommandoen.
Man synkroniserer rotagene
efter en situation hvor
roningen i en af siderne var
ophørt.
At gøre roerne opmærksom
på at der er forhindringer
forude.
18 18
Nyborg Roklub · Havnepromenaden 6 · 5800 Nyborg · tlf.: 65 31 57 39 · www.nyborg-roklub.dk
19 19
Nyborg Roklub · Havnepromenaden 6 · 5800 Nyborg · tlf.: 65 31 57 39 · www.nyborg-roklub.dk
Når man starter som roer, kaldes man i rojagonen for en ”killing/kanin”. Denne titel bærer man, indtil man er døbt ved
den årlige killingedåb, som er et tilløbsstykke for hele byen og til festen om aftenen får man overrakt sin dåbsattest.
Nogle killinger vælger den ”fulde pakke”, nogle ”den blide”, og det er i fuld overensstemmelse med ånden i Nyborg
Roklub: Der skal være plads til alle, og det skal være sjovt for alle.
Kong Neptun med følge ankommer til Killingedåb.
Kaninerne venter spændt på dåben.
Kongens følge sørger for en klargøring til dåben
Endelig døbt af Kong Neptun og ”rigtig roer”
Som nybegynder skal man igennem et instruktionsforløb, hvor en erfaren instruktør skal lære dig at ro,
kommandoer, løfteteknik, regler, sikkerhed og bådens indretning m.v. Dette foregår oftest på Roskole over en
weekend i foråret. Her får man både praktisk og teoretisk undervisning af en af klubbens instruktører. Når
instruktøren siger god for, at du har været igennem det hele, bliver du frigivet roer. Det betyder, at du herefter kan
tage ud og ro med alle, dog skal der altid være en korttursstyrmand i båden.
20 20
Nyborg Roklub · Havnepromenaden 6 · 5800 Nyborg · tlf.: 65 31 57 39 · www.nyborg-roklub.dk
•
•
•
Løbetøj eller træningsdragt. Gerne flere lag, da vinden på havet kan være kold. Vindtæt jakke/overdel. Ha’ altid
et sæt skiftetøj liggende på land. (Hvis uheldet er ude. I specielt april og oktober er skiundertøj en god idé.)
Dine sko må ikke ha’ en bred hæl, da de skal passe i en fast hælkappe i båden
Pas på solen,
solen, den er voldsom på vandet
.
•
•
•
•
•
Indskrive turen på pc’en
Redningsveste til alle i båden
Bådshage
Flag og klubstander
Øsekar
•
•
•
Sætte bundpropper i
Tjekke alle bundbrædder ligger korrekt
Skrive båden/mandskab ind på pc’en
•
•
•
•
Gør båden ren efter roturen. Den skal vaskes/spules med rent vand, aftørres med klud.
Bundpropper løsnes.
Tjek båden for skader. Er der opstået en skade under turen, noteres dette på pc’en
Afslut turen på pc’en
•
•
Båden skal flyttes kan det blive nødvendigt at løfte den manuelt.
Man må kun løfte båden i sidelangremmen, ALDRIG i rælingen.
•
På billedet ses at der løftes med højre hånd i sidelangremmen,
den venstre hånd bruges kun til støtte.
Gå ned i knæ (inderste ben forrest), så du løfter med hjælp
af lårmusklerne – ikke ryggen.
Vi glæder os til at lære DIG at ro.
Velkommen i klubben
21 21
Nyborg Roklub · Havnepromenaden 6 · 5800 Nyborg · tlf.: 65 31 57 39 · www.nyborg-roklub.dk