Program for PPR konference den 18. juni 2015

PPR som kompetenceudvikler
Dato:
Sted:
Torsdag den 18. juni 2015 kl. 10.00-16.00
Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem KL og Landssamrådet for PPR-ledere
Indhold
Konferencen har fokus på, hvordan PPR kan bidrage med kompetenceudvikling for hele 0-18 årsområdet.
Målgruppe Forvaltningsledelse, PPR-ledere og medarbejdere, skoleledere, dagtilbudsledere mv.
PROGRAM
9.30
Ankomst og kaffe
10.00
Velkommen og præsentation af konferencen
Dorthe Møller, souschef i KL’s Center for Børn og Uddannelse
Jan Kirkegaard, formand for Landssamrådet for PPR-ledere
10.15
Fremtidens PPR
En direktørs visioner og ønsker for PPR. Hvad er perspektiverne for PPR set
i lyset af opgaven med lokal kapacitetsopbygning?
Eik Møller, kommunaldirektør i Ballerup Kommune
10.45
Kompetenceudvikling i praksis
Hvordan får kompetenceudvikling effekt i praksis?
Læringsmiljøer, kompetencestrategi og transfer.
Bent Gringer, chefkonsulent, Statens Center for Kvalitets- og Kompetenceudvikling
11.15
Overgang til workshops
11.25
1. workshoprunde
11.25 – 1.
12.15
Inklusionsvejledere som lokale
ressourcepersoner i dagtilbud og skoler
2.
Temapakker fra
PPR
3.
Aktionslæring
som metode til
implementering
af inklusionsfremmende
tiltag
4.
Behovstilpasse
ydelser – skoler
og PPR
12.15
Frokost
13.15
Et læringsforløb
Langeland Kommune har haft et samarbejde med Undervisningsministeriets læringskonsulenter. Hvad er de kommunale erfaringer med et sådant
forløb? Hvordan kan kommuner samarbejde med læringskonsulenterne, så
det skaber læring for alle led i kommunen?
Lone Bjerregaard, skole- og dagtilbudschef i Langeland Kommune
Pernille Matthiesen, konsulent, Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
13.45
Kaffepause
14.05
2. workshoprunde
14.05
14.55
5.
Samskabelse af
tiltag mellem
skole og PPR
6.
Kompetenceudviklende
forløb for
dagplejen
7.
Samarbejdsaftaler mellem
dagtilbud og
PPR
8.
Robot – velfærdsteknologi
i PPR
15.00
PPR-praksis i en brydningstid
Pædagogisk-psykologisk praksis befinder sig aktuelt i en brydningstid med
ændret juridisk grundlag og forskellige typer af krav om øget brugerorientering, praksisnærhed, ensartethed i betjeningen, mere didaktisk sparring,
inklusionssparring samt konsultativ bistand. Hvilken betydning kan det få
for PPR og kommunerne?
Thomas Szulevicz, cand. Psych. Ph.d og lektor i pædagogisk psykologi ved
Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet.
15.50
Afslutning og farvel og tak for i dag
2
WORKSHOPS
1. runde
1. Inklusionsvejledere som lokale ressourcepersoner i dagtilbud og skoler
PPR i Aarhus Kommune gennemførte i 2011-2014 et kompetenceudviklingsprojekt Fællesskaber for Alle www.aarhus.dk/ffa. En af indsatserne var uddannelse
af inklusionsvejledere i alle dagtilbud og skoler i Aarhus. Ønsket var lokal kapacitetsopbygning.
Workshoppen sætter fokus på inklusionsvejledernes opgaver og ansvarsområder i Skåde Dagtilbud og på Sødalskolen og de strategiske og ledelsesmæssige
udfordringer og muligheder.
• PPR og lokal kapacitetsopbygning
• Fra inklusionsvejleder til refleksionsvejleder
• Sødalskolens fællesskaber
• Ledelsesmæssig bevågenhed og klar strategi
Tina Andreassen, refleksionsvejleder, Skåde Dagtilbud
Camilla Moldt, dagtilbudsleder, Skåde Dagtilbud
Christina Rieks-Pedersen, inklusionsvejleder på Sødalskolen
Stine Clasen, udviklingskonsulent, PPR Aarhus Kommune
2. Temapakker fra PPR – Målrettede og tidsafgrænsede indsatser målrettet de
voksne omkring børn
PPR i Greve Kommune har siden 2010 arbejdet med udvikling, afprøvning og
implementering af Temapakker. Temapakker er målrettede og tidsafgrænsede
indsatser til de voksne omkring børn med henblik på at styrke børns trivsel og
læring. Aktuelt tilbydes i alt 12 temapakker, som pædagoger og lærere kan bestille uden indstilling af enkeltbørn.
I workshop har fokus på udviklingen af temapakker med udgangspunkt i samarbejdspartneres ønsker, og de muligheder og dilemmaer PPR har erfaret undervejs.
I workshoppen gives også et konkret eksempel på en temapakke og et samarbejdsforløb.
Jane Larsen, ressourcepædagog, PPR Greve Kommune
Else-Marie Mathiasen, psykolog, PPR Greve Kommune
Lone Christensen, udviklingskonsulent, PPR Greve Kommune
3. Aktionslæring som metode til implementering af inklusionsfremmende tiltag
PPR i Kolding Kommune har i samarbejde med dagtilbud faciliteret en aktionslærningsproces. Det faglige indhold retter fokus mod dagplejerens relationskompetence og kvaliteten af det samspil og samvær mellem dagplejeren og
barnet, der er altafgørende for barnets udvikling og en inkluderende praksis.
PPR i Kolding arbejder på samme måde med udvikling af social inklusion via aktionslæring på daginstitutionsområdet. Den enkelte daginstitution udvælger
3
selv hvilke inklusionsfremmende tiltag der skal være fokus på og implementeres via aktionslæring.
Joan Lindskov, Leder af dagplejen i Kolding Kommune
Anne Maria Ruwald, Psykolog i Kolding Kommune
Dorte Møberg, AKT-konsulent i Kolding Kommune
4. Behovstilpasse ydelser – Skoler og PPR
Aalborg Kommune har flere års erfaring med at udvikle og gennemføre forventningsafstemningsmøder med skoler, hvor målet har været specifikt at tilpasse PPR’s ydelser til kommunens skoler, der varierer meget såvel med hensyn til elevtal som med lokalt uddannede ressourcepersoner.
Der vil blive præsenteret inspirationsmateriale til brug ved forventningsa fstemningsmøderne.
Flemming Engel, leder af PPR i Aalborg Kommune
2. runde
5. Samskabelse af tiltag mellem skole og PPR
Solrød Kommune har planlagt en workshop som en gensidig refleksion over,
hvordan PPR sammen med skolen kan udvikle nye tiltag til gavn for alle elever.
Der er således ikke tale om en salgstale om en succes, men et oplæg til en udforskning af, hvordan og hvad der skal til, for at vi i fællesskab kan skabe nye
måder at rådgive på.
Udgangspunktet er en konkret udfordring, hvor nogle lærere har ét ønske og
PPR mener, at der skal gøres noget andet. Sammen har skole og PPR udtænkt
en helt tredje løsning. Workshoppen handler ikke om denne specifikke løsning,
men om hvordan man kan komme frem til sammen at skabe nye måder at tænke og arbejde på, der ikke er bundet op på koncepter, metoder eller evidensbaserede programmer.
Jeanne Zaar, inklusionsvejleder i Solrød Kommune
Brian Venneberg, skoleleder i Solrød Kommune
Kirsten Torp, PPR-konsulent i Solrød Kommune
Laura Trads, PPR-psykolog i Solrød Kommune
Jacob Stenholt, leder af PPR i Solrød Kommune
6. Kompetenceudviklende forløb for dagplejen
Skanderborg Kommune har iværksat et kompetenceudviklende forløb for dagplejen. I forløbet er der fokus på at øge og styrke viden om tidlig tilknytning og
det gode samspil mellem dagplejer og barn. Der bliver lagt vægt på, hvordan
man som dagplejer og pædagogisk leder i dagplejen kan arbejde nysgerrigt og
konstruktivt med at udvikle den pædagogiske praksis omkring disse temaer.
På workshoppen vil der blive fortalt om:
• Etablering af forløbet og samarbejdet med dagplejens medarbejdere om
dette.
4
Overvejelser omkring forløbets form og indhold.
• Forløbets faser og mulighederne i det vedvarende makkerskab mellem PPR
og dagplejen.
• Dilemmafeltet omkring de pædagogiske lederes dobbeltrolle (tilsynsførende
med vejlederfunktion).
• Bestræbelserne på at gøre viden praksisrelevant og anvendelig, herunder
vægtning af oplæg, øvelser og at komme ud i praksis.
Camilla Leth Magnussen, pædagogisk konsulent Skanderborg Kommune
Tina Faurholt, psykolog Skanderborg Kommune
•
7. Samarbejdsaftaler mellem dagtilbud og PPR
Aarhus Kommune eksperimenterer med at udvikle samarbejdsaftaler mellem
dagtilbud og PPR.
Samarbejdsaftalerne danner grundlaget for en beskrivelse af de udviklingstiltag
og fokuspunkter det faste samarbejde mellem dagtilbuddet og PPR skal have.
Samarbejdsaftalen indgås med ledelsen i dagtilbuddet og de fagpersoner, der
er knyttet til stedet, og vil som sådan variere meget fra dagtilbud til dagtilbud.
Birthe Grønbæk, dagtilbudsleder i Aarhus Kommune
Pernille Serup Norddam, psykolog i Aarhus Kommune
Hanne de Place, PPR-leder i Aarhus Kommune
8. Robot – velfærdsteknologi i PPR
PPR i Greve Kommune har det sidste års tid anvendt en robot sammen med unge i folkeskolen præget af autisme.
I arbejdet med robotten er der fokus på at styrke de unges talenter og deres
fællesskaber med andre unge. Teknologien og robotforløbet har overrasket og
givet langt større effekt end forventet. Anvendelsen af robotten ser ud til at
kunne styrke unge præget af autisme både socialt og i at udvikle et talent for
tekniske fag og programmering.
Robotten vil således bidrage til at de unge får et helt andet afsæt til en ungdomsuddannelse, som ellers kunne være vanskelig at gennemføre. Robotforløbet er udviklet og gennemført af Greve Kommune og den socialøkonomiske
virksomhed Actura, der bl.a. har bidraget med viden og praktik.
Helene Thorn, leder af PPR i Greve Kommune
5