KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2014

KLINIKKEN PÅ TVÆRS
ÅRSBERETNING 2014
1
Indhold
1.0
Forord - Klinikledelsen om årets tiltag .............................................................................................. 4
2.0
Lægestaben ....................................................................................................................................... 5
2.1 Lægeuddannelsen ved Nefrologisk Klinik Rigshospitalet .................................................................... 6
3.0
Sengeafsnit 3131/2 ............................................................................................................................ 8
4.0
Sengeafsnit 3133/4 .......................................................................................................................... 12
5.0
2134 Hjemmedialysen ..................................................................................................................... 15
6.0
2134 Ambulatoriet .......................................................................................................................... 18
7.0
Akut hæmodialyse 2133 .................................................................................................................. 20
8.0
Hæmodialysen 8601 ........................................................................................................................ 23
9.0
Hæmodialysen PFH og PLC .............................................................................................................. 26
10.0 Diætister .............................................................................................................................................. 29
11.0 Sekretærer ........................................................................................................................................... 31
12.0 Det prægraduate område ................................................................................................................. 32
13.0 Undervisning og uddannelse ............................................................................................................... 33
14.0 Nyreskolen – et tilbud til patienter og pårørende............................................................................... 35
15.0 Indsatser og fokusområder i sygeplejen.............................................................................................. 38
15.1 Tryksår ............................................................................................................................................. 38
16.0 Det nefrologiske netværk – tillidsposter ............................................................................................. 40
17.0 Forskning og udgivelser på Nefrologisk Klinik P .................................................................................. 42
17.1 Tand- og mundhygiejne ................................................................................................................... 47
2
Rigshospitalet
Nefrologisk Klinik P
Klinikledelsen
- Bo Feldt-Rasmussen
Klinikchef, Professor, dr. med.
- Karina Bruun
Oversygeplejerske, MHM
Uddannelse og forskning
Professor, dr. med. Klaus Ølgaard
Klinisk lektor Martin Egfjord
SocialSekretariat
rådgiver
Susanne
P2132
Sørensen
8601
Ambulatorium
P 2134
2132
Ledende
sekretær
2134
Overlæge
Susanne Bro
Lene Sørensen
Afd. Spl.
Mie Bræmer –
Jensen
Sygeplejespecialist med ansvar for:
Faglig udvikling, Metha Frøjk
Klinisk underviser. Trine Nielsen.
Hjemmedialyse
Peritonealdialyse
Sengeafsnit
P 3131 / 2
P 2134
P 3133 /4
2134
Overlæge
Thomas
Elung Jensen
Overlæge
Jens
Schmidt Iversen
Abdominal -centerledelse
Centerdirektør Ulrik Meyer
Centerchefsygeplejerske Lone Koch
3131 / 2
Overlæge
Anne -Lise Kamper
Afd. Spl.
Lotte Jensen
18 intermediære senge og
7 endokrinologiske senge
Afd. Spl.
Elsebeth Hildebrand
3133 / 4
Overlæge, professor
Søren Schwartz Sørensen
Afd. Spl.
Lonnie Rasmussen
20 Intermediære /
transplantation senge.
Hæmodialyse
P 2133.
P 8601
P -Frb. Hosp.
P- LC. Frb. Hosp
Klinisk
Diætist
Ulla Jakobsen
1 stilling vakant
8601
Overlæge Inge Eidemak.
Overlæge Marianne Rix.
Overlæge Mette Damholt
8601
Afd. Spl.
Fanny Gossmann
Kronisk Hæmodialyse
30 stationer
2133
Afd. Spl. Hanne Tørring
Akut Hæmodialyse
10 stationer
P- Frb. Hosp
Afd. Spl. Charlotte Larsen
Kronisk Hæmodialyse
21 stationer
P- Frb. Hosp
Afd. Spl. Charlotte Larsen
Kronisk Hæmodialyse
16 stationer
Limited Care. Hjemme HD
Dec. 2014
3
1.0 Forord - Klinikledelsen om årets tiltag
KLINIKLEDELSE
Klinikchef, professor, dr. med.
2014 var igen et år med meget stor aktivitet på Nefrologisk Klinik P.
Bo Feldt-Rasmussen
På trods af konskvenserne af de besparelser vi arbejdede under,
Oversygeplejerske, MHM
kom der meraktivitet både på dialyseområdet, sengeafsnit og
Karina Bruun
ambulatorier og vi var fortsat meget aktive på
transplantationsområdet, specielt med levende donor
transplantationer. Det lykkedes kun på baggrund af en ekstraordinær indsats leveret af alle faggrupper på
Klinik P og et tæt tværfagligt samarbejde har været nødvendigt for at sikre den bedst mulige diagnostik,
behandling og pleje for vores patienter. På grund af travlheden kom vi ud af året med en pænt stor
meraktivitet og et overskud på regnskabet. Desværre gik det andre klinikker i centret mindre godt. I andre
år hvor vi har haft underskud, har vi haft fordel af, at vi hæfter solidarisk for hinanden i Abdominalcentret.
I 2014 gik det den anden vej, så på trods af vores overskud bliver det samlede underskud i Centret derfor et
fælles problem i 2015.
Året blev også præget af indførelsen af det Fælles MedicinKort, FMK. Medicinsk behandling er selvsagt et
kerneområde hos os og korrekt medicinering er altid en top prioritet, så vi har brugt mange kræfter på at
indføre brugen af FMK fuldt og helt. Det går godt for os, men FMK vil blive ved med at være en meget stor
udfordring, så længe det ikke anvendes af alle: alle afdelinger på alle hospitaler og alle praksiserende læger.
Indtil det sker, er der stadigvæk en stor risiko for fejlmedicinering, på trods af vores store bestræbelser på
at gøre det korrekt på P.
Vi havde stort fokus på forberedelser til akkrediteringen, der skulle gennemføres januar 2015. Vi endte
med at være velforberedte til at få besøg af DDKM og deres surveyere. Vi skulle specielt fokusere på de 6
patientsikkerhedskritiske standarder og især på ”Rettidig reaktion på prøvesvar” og ”medicinprocessen”. I
skrivende stund ved vi, at både vi og Rigshospitalet bestod. Tak til alle for indsatsen.
Med udgangen af 2014 blev Rigshospitalet fusioneret med Glostrup Hospital under det fælles navn
”Rigshospitalet”. I første omgang spiller det ikke nogen større rolle for os, men mange andre skal flytte
rundt og omorganiseres, samtidigt med at Regionsledelsen sætter stor kraft bag det kommende års arbejde
under overskrifter som ”Fokus og forenkling” samt ”Driftsmålsstyring”. Vi er ikke i tvivl om, at vi alle
kommer til at møde både nye og store
udfordringer også i det kommende år.
Klinikchef, Professor Bo Feldt-Rasmussen
Oversygeplejerske, MHM, Karina Bruun
4
2.0 Lægestaben
Nefrologisk Klinik P er normeret til ansættelse af 25 læger. Ved udgangen af året var 15 af disse
speciallæger, heraf 13 overlæger – se nedenfor. Der var desuden ansat 5 læger i nefrologiske
hoveduddannelsesstillinger, 4 læger i interne medicinske introduktionsstillinger og 1 læge som
sideuddannelse i blokstilling klinisk farmakologi. To læger var ansat i stillinger, der ikke var
officielt klassificeret i uddannelsesmæssig sammenhæng. Nefrologisk Klinik P har vagtfællesskab i
forvagtlaget med Endokrinologisk Klinik PE. Vagtholdene består af: 1 speciallæge/læge i
blokstilling i tilkaldevagt. 1 læge i uddannelsesstilling i fast fremmøde 24 timer i døgnet.
Bagvagtlaget forlader typisk afsnittet omkring kl. 22 og kan tilkaldes ved behov. I weekenderne er
der lørdag og søndag tre læger i fremmøde til bl.a. stuegangsfunktion og vagtfunktion.
Speciallæger ansat på Nefrologisk Klinik P:
Overlæge, Ph.d., dr. med. Susanne Bro
Overlæge, Ph.d. Peter Clausen
Overlæge, Ph.d. Mette Brimnes Damholt
Overlæge, Ph.d. Inge Eidemak
Overlæge, Ph.d. Thomas Elung-Jensen
Overlæge Jens Schmidt Iversen
Overlæge, dr. med. Anne-Lise Kamper
Overlæge Finn Thomsen Nielsen
Overlæge, Ph.d. Marianne Rix
Afdelingslæge Wladimir Szpirt
Afdelingslæge Vibeke Rømming Sørensen
Lektor, overlæge, dr. med. Martin Egfjord
Professor, overlæge, dr. med. Klaus Ølgaard
Professor, dr. med. Søren Schwartz Sørensen
Klinikchef, professor, dr. med. Bo Feldt-Rasmussen
5
2.1 Lægeuddannelsen ved Nefrologisk Klinik Rigshospitalet
Af Martin Egfjord, Lektor, overlæge, dr. med.
Fra student til speciallæge
Den prægraduate lægeuddannelse ved Københavns Universitet
Nefrologisk Klinik P indgår som uddannelsessted for lægestuderende ved Københavns Universitet i følgende
fag:
Introduktionsdag - Afsnittet modtager studerende på klinisk introduktion på 2. semester.
Klinisk ophold - Afsnittet deltager derefter i undervisningen i intern medicin og kirurgi på 1. semester på
kandidatdelen. Det drejer sig om 6 hold medicinstuderende i løbet af året, som opholder sig i afsnittet i 6
uger, hvor de deltager i lægearbejdet med fokus på læring af færdigheder i forbindelse med den
medicinske og kirurgiske journal. Nefrologisk klinik P har herunder ofte haft besøg af studerende fra andre
lande indenfor Europa under Erasmus-ordningen ved Københavns Universitet. I forbindelse med
undervisning på dette semester afholdes også klinikker, hvor de studerende fremlægger patientjournal.
Under opholdet vejledes de studerende af 2 tutorer og semestret afsluttes med en mundtlig eksamen, som
varetages af afsnittets kliniske lektor.
Nefrologi inklusiv væske og elektrolytforstyrrelser samt forhøjet blodtryk - Nefrologisk Klinik P deltager
også i den teoretiske undervisning i nefrologi inkl. væske og elektrolytforstyrrelser samt forhøjet blodtryk
ved Nefro-/Urologiblok H på 2. semester på kandidatdelen. Undervisningen består her af forelæsninger
samt studenteraktiverende undervisning (SAU) for omtrent 100 studerende pr. semester. Nefrologisk Klinik
P deltager herunder også jævnlig i udformningen af spørgsmål ved de skriftlige tværfaglige eksamener i
medicin og kirurgi med mere på 2. og 3. semester på kandidatdelen.
Den postgraduate speciallægeuddannelse i intern medicin/nefrologi på Rigshospitalet
Introduktionsstillinger - Nefrologisk Klinik P er klassificeret som uddannelsessted for læger ansat i
introduktionsstillinger i intern medicin på Rigshospitalet. Det drejer sig om 6 måneders forløb indenfor 2
grenspecialer i intern medicin, således at lægerne er ansat i en etårig introduktionsstilling på Nefrologisk
Klinik P og Kardiologisk Klinik B eller Hæmatologisk Klinik L. Under opholdet på Nefrologisk Klinik P deltager
lægerne også i fælles forvagt med Endokrinologisk afdeling PE.
Hoveduddannelsesstillinger - Nefrologisk Klinik P på Rigshospitalet indgår også i alle forløb i den
nefrologiske hoveduddannelse i Uddannelsesregion Øst (Region Hovedstaden og Sjælland) som et
klassificeret uddannelsessted. De uddannelsessøgende læger i nefrologi opholder sig ved Nefrologisk Klinik
P i 1-3 år blandt andet for at tilegne sig færdigheder, som varetages af den højtspecialiserede enhed –
herunder behandling af nyretransplanterede patienter. Der er således ansat 8 læger i nefrologisk
hoveduddannelsesstilling ved Nefrologisk Klinik P ad gangen.
Alle uddannelsessøgende læger uddannes efter retningslinjer afstukket i Sundhedsstyrelsens betænkning
vedrørende uddannelsen af speciallæger. Man følger målbeskrivelserne, hver læge får tildelt en tutor under
6
opholdet på Klinik P, og skal sikre erhvervelsen af færdigheder, som er beskrevet i
uddannelsesprogrammerne (logbøger). Lægerne ansat i hoveduddannelsesforløb får også mulighed for at
komme på fokuserede ophold ved Urologisk Klinik D, Karkirurgisk Klinik RK, Anæstesiafdelingen,
Vævstypelaboratoriet og Klinisk Fysiologisk Afdeling på Rigshospitalet. Lægerne har under opholdet
desuden mulighed for at komme på specialespecifikke kurser i nefrologi og arbejde med et
forskningsprojekt.
Fokuseret ophold - Nefrologisk Klinik P indgår også i uddannelser af speciallæger i urologi samt iblandt også
af speciellæger i intern medicin indenfor andre grenspecialer ved at tilbyde fokuserede ophold efter
nærmere aftale.
Uddannelsen varetages i det daglige af uddannelsesansvarlig overlæge, dr. med., klinisk lektor Martin
Egfjord samt professor, overlæge, dr. med. Klaus Ølgaard og klinikchef, professor, dr. med. Bo FeldtRasmussen.
Overlæge Jens Iversen er også tilknyttet som tutor til studerende under det kliniske ophold i intern medicin
på 1. semester i kandidatdelen.
Andre kandidatuddannelser ved Københavns Universitet - Endeligt skal også nævnes, at Nefrologisk Klinik P
deltager i undervisning af human biologi studerende. Disse tilbydes et klinisk ophold af 1 uges varighed i
samarbejde med Endokrinologisk Klinik PE, professor, overlæge, dr. med. Elisabeth Mathiesen. Nefrologisk
Klinik P varetager undervisningen i patofysiologi for human biologistuderende vedrørende nyresygdomme.
Nefrologisk Klinik P deltager desuden i undervisningen af farmakologistuderende, som tilbydes et 8 ugers
ophold i klinisk farmakologi.
7
FUNKTIONSLEDELSE
3.0 Sengeafsnit 3131/2
Af afdelingssygeplejerske Lotte Jensen
Organisering i afsnittet
Overlæge dr. med.
Anne-Lise Kamper
Afdelingssygeplejerske
Lotte Jensen
Afsnittets ledelse består af overlæge Anne-Lise Kamper og
afdelingssygeplejerske Lotte Jensen. Derudover assisterende
afdelingssygeplejerske Stinne Østergaard, samt gruppelederne
Malene Tranberg fra studieunit og Kristina Madsen fra endokrinologi-gruppen.
Afsnittet har i alt 24 senge. 20 heldøgnssenge, - 13 nefrologiske og 7 endokrinologiske, samt 4
6-døgnssenge, en samlet normering på 34.67 årsværk.
I 2014 var den samlede belægningsprocent i de to nefrologiske sengeafsnit på 101,6%. Flowet er stort og
dertil kommer et ukendt antal ambulante besøg i weekenderne.
De mange isolationspatienter betyder i gennemsnit 1-2 lukkede senge i døgnet
Oplæring / uddannelse af personale
I 2014 startede 6 nye kolleger i afsnittet, og 7 forlod os for at videreuddanne sig eller prøve andre specialer.
Vi dygtiggør os ved hjælp af morgenundervisning, gruppemøder, faglige fora og temadage.
Afsnittet sender fortsat alle nye sygeplejersker på ”Nefrologisk grundkursus”, og de erfarne på ”Nefrologisk
efteruddannelse”. Afsnittets personale underviser på klinikkens introduktionsdage, medicinkursus samt
internt på hospitalet og eksternt i Regionen. Derudover er afsnittet repræsenteret i diverse mono- og
tværfaglige arbejdsgrupper.
Behandling
I afsnittets heldøgnssenge behandles patienter med akut og
kronisk nyresygdom. Ofte er indlæggelsesforløbene
komplicerede og længerevarende.
Ved akut nyresygdom er sygdomsbilledet hyppigt præget af
påvirket almentilstand, som alene kan skyldes svær
nyreinsufficiens eller være forårsaget af generaliseret sygdom
med nyreinvolvering. Hurtig diagnostik og korrekt behandling
kan være afgørende for forløb og prognose.
8
De kroniske nyresygdomme er enten primære nyresygdomme eller sekundære renale manifestationer af
systemsygdomme som fx hypertension, diabetes mellitus eller immunsygdomme. Patienterne indlægges til
diagnostik og behandling af nyresygdom, samt til behandling af komplikationer og følgesygdomme. Mange
kroniske dialysepatienter er ældre og svækkede med hjertekarsygdomme og hyppige infektioner, hvilket
ofte giver anledning til indlæggelser.
Alle voksne peritonealdialysepatienter med behov for indlæggelse, herunder peritonitis behandles i
afsnittet. Ligeledes varetages peritonealdialysebehandling af patienter indlagt på andre RH afdelinger, af
afsnittets plejepersonale i samarbejde med peritonealdialyseambulatoriet.
Svær hypertension, væske- og elektrolytforstyrrelser samt forgiftningstilfælde med dialyseindikation
behandles ligeledes i afsnittet.
I 6-døgnsafsnittet indlægges patienter til anlæggelse af dialyseadgangsveje i form af peritonealdialysekateter
og hæmodialysekateter. Også patienter med behov for mindre invasive undersøgelser og behandlinger,
indlægges fortrinsvis i dette afsnit.
Endokrinologi
Afsnittet har 7 senge og en øget andel som ”ambulant funktion”. Der har endvidere været en øget andel af
NET (Neuroendokrine tumorer) patienter, som kræver nye kompetencer af personalet. Dette er forsøgt
optimeret med undervisning, og en af afsnittets sygeplejersker er påbegyndt kurset ”Nøgleperson i
palliation”.
Endokrinologisk ambulatorium er flyttet på Tagensvej, hvilket har øget fokus på koordinering af opgaverne.
Kvalitetsudvikling
Som middel til at fastholde og udvikle den faglige kvalitet i afsnittet, arbejder vi med Nøglepersoner og
fokusområder.
Ernæring: De to nøglepersoner har i 2014 indført en mellemmåltidsvogn med to daglige runder, haft
fokusuge, samt revideret diverse plejeplaner og introduktionsprogram. Audit viser desværre ingen bedring,
men der arbejdes videre med tiltagene
Affaldshåndtering: Der har været fokus på korrekt lukning af kanylebøtter. Resultaterne viser en bedring fra
50-75 % korrekt lukkede bøtter. Derudover har nøglepersonen i samarbejde med
arbejdsmiljørepræsentanten udviklet vores personaletest i hygiejne og affaldshåndtering.
Peritonealdialyse: Der er forsat et godt samarbejde med Hjemmedialysen, hvor vi ”låner” en sygeplejerske
8 timer om ugen. Hun sørger for at undervise og vedligeholde personalets kompetencer, sammen med
gennemførelsen af vores e-learningsprogram. I 2014 er endnu flere patienter startet AAPD, hvilket har øget
kontakten til hjemmeplejen, i vagter og weekends.
Diabetes: Der er revideret introduktionsprogram, instrukser og rundsendt et nyhedsbrev. Derudover har
der været særligt fokus på behandling og pleje af patienter med ketoacidose.
9
EWS: Afsnittet har forbedret resultaterne ved audit, og ligger tæt på 100 %. Der skal fortsat være fokus på
sygeplejerskernes - og lægernes signering, samt ordination af ”kroniske værdier”, - når det er muligt.
Rehabilitering: Der er gennem året blevet undervist i afsnittet, samt gennemført en rehabiliteringstest. Det
er tydeligt, at personale har opnået god erfaring i problemstillinger omkring rehabilitering.
Sår: Vi har i år fået en ny nøgleperson. Hun har revideret og systematiseret vejledninger og sortiment i
afsnittet
PDA til medicin og blodprøver: Afsnittet klarer sig stadig fint, specielt i forhold til medicinering, hvor vi
ligger langt over Rigshospitalets mål. Til gengæld skal vi forsat arbejde med, at bruge PDA i forbindelse med
blodprøvetagning, hvilket vil kræve et større samarbejde med dialyseafsnittene.
Derudover har afsnittet arbejdet med decubitusprofylakse, og har vist fremgang. I forbindelse med
Akkrediteringen i 2015, har vi haft fokus på De 8 patientsikkerhedskritiske standarder, bl.a. ved hjælp af
undervisning, Quiz og audits.
Arbejdsmiljø
Sygefraværet i afsnittet er på 3.2 %. Dertil
langtidsfravær på 1.3 %.
Årets Trivsels-OP viste flotte resultater,
såsom Gode kollegaer, Høj social kapital,
Generel tilfredshed og Stolthed over det
arbejde, vi udfører. Resultaterne ligger over
Regionens resultater. Afsnittet valgte
følgende tre emner, at arbejde videre med:
Uønsket seksuel opmærksomhed (faldet 21
%), Mobning (steget 15 %) og Afbrydelser og
tid til job (uændret 40,4 point). Mobning og
uønsket seksuel opmærksomhed kunne henføres til samarbejdet med patienter, og vi har arbejdet videre
med udviklingen af en instruks, samt debriefing. I forhold til afbrydelser afventer afsnittet fortsat
”mobiltelefoner” koblet til kaldeanlægget-til alle, og har i mellemtiden indkøbt flere DECT – telefoner.
Derudover har vi ryddet op på kontorerne og søgt penge til renovering af kontoret på 3131.
Afsnittet har deltaget i et projekt med udluftning på patientstuer. Resultaterne var gode, brugen af
apparaterne nedbragte luftgenerne på stuerne, og halverede antallet af urinvejsinfektioner. Projektet er nu
afsluttet, men vi håber fortsat at kunne beholde apparaterne.
Fælles med resten af klinikken afholdt vi en Trivselsuge i uge 37. Vi satte i år fokus på KRAM. Prof. Bente
Klarlund åbnede ugen med et indlæg, og derefter indeholdt hver dag et fagligt indlæg med fokus på emnet.
Dertil kom sjove påhit og konkurrencer
Trivselsugen er blevet en kær tilbagevendende begivenhed, som personalet sætter stor pris på. Særlig er
konkurrencer, hvor personalet ”battler” mod hinanden, i kampen for at ”være god mod hinanden”, i høj
10
kurs. Der er skrevet sange, lavet fælles fodbad eller kreeret skønne frokoster, men bag al gøglet skabes der
læring om aet fælles emne – og i år var det KRAM.
Studieunit
Studieunit har haft et godt og stabilt år, og får fine evalueringer fra de studerende, hvor de fortæller at de
føler sig godt taget imod, får store faglige udfordringer og oplever et godt studiemiljø. Flere søger
ansættelse hos os efter endt praktikophold.
I årets løb har vi i alt modtaget: 4 x 11. + 12. modul sygepleje studerende
5 x 5. modul studerende
6 x 4. modul studerende
8 x 2. modul studerende
x social og sundhedsassistent elever igennem studieunit i 2014.
8
Visioner 2014
Tema dag for alle Nøglepersoner
og sygeplejersker med særligt
ansvar
Fokus
på
dokumentation,
herunder implementering af
elektroniske
plejeplaner
og
ordinationsskema i KISO
Fælles projekt i klinikken om
pårørende medinddragelse og
medicincompliance
Afsnits temadag om forstyrrelser
og afbrydelser i arbejdet
Opsætning
af
elektroniske
skydedøre til skyllerummet og
renovering af kontor på 3131
Samarbejde med patienter og pårørende
Gennem 2014 har vi arbejdet med resultaterne fra den sidste LUP – landsdækkende undersøgelse for
patienttilfredshed. Generelt er funktionsledelsen i de to sengeafdelinger, meget tilfredse med resultatet. Vi
valgte at sætte fokus på
1. ”KRAM” – fokusemne i Trivselsugen
2. ”Personalet er gode til at håndtere fejl” – vi har øget fokus på undervisning efter fejl
3. ”Patienterne oplever unødig ventetid, der forlænger opholdet” – fokus på, at vi fortæller
patienterne, at vi udnytter tiden konstruktivt, i ventetiden på fx røntgenundersøgelser.
11
FUNKTIONSLEDELSE
4.0 Sengeafsnit 3133/4
Af afdelingssygeplejerske Lonnie Rasmussen
Afsnittet har 21 nefrologiske sengepladser. I afsnittet er der ansat
sygeplejersker, social- og sundheds assistenter samt en sekretær.
Afsnittet bliver serviceret og samarbejder med alle tværgående
klinikker på Rigshospitalet.
Overlæge dr. med.
Søren Schwartz Sørensen
Afdelingssygeplejerske
Lonnie Rasmussen
Afsnittet yder pleje og behandling til den kirurgiske- og medicinske patient.
Afdelingens patientgrupper er primært de nyretransplanterede patienter, voksne og børn. Afsnittet
modtager akutte og kroniske nyresyge patienter døgnet rundt, og i 2014 blev der transplanteret 99
patienter.
Året 2014 blev året, hvor vi fik arbejdet med standarder og modelprogrammer.
Vi har i år deltaget i flere undersøgelser og audit, hvilket har resulteret i flere sygeplejefaglige
udviklingstiltag, som fx inden for smerter, PDA anvendelse og optimering af medicinadministration.
I sygeplejen har vi fået analyseret og bearbejdet forskellige tjekskemaer til vores transplantationsprogram.
Vi har udviklet et fællesskema med ambulatoriet, med henblik på at forbedre patientens udskrivelse og
opsamling af data. Vi har fået lagt mere struktur og gennemsigtighed på forløbet af vores levende
donorforløb.
Vi har siden sommeren arbejdet sammen med klinik D om et program for nyre- og pancreastransplantationer, som Rigshospitalet skal kunne tilbyde patienter i Danmark fra 1. januar 2015. Det har
været et spændende samarbejde, hvor der er blevet udarbejdet protokoller, tjekskemaer og plejeplaner,
således at alt ville være klart til modtagelsen af den første patient.
Året har også været præget af usædvanlige mange isolationer på grund af infektioner hos patienterne.
Hvilket har resulteret i, at der er udrullet en hel ny plan for rengøring i afsnittet, og der samtidig ugentligt
bliver evalueret på rengøringen. Disse mange evalueringer er for at minimere mulige smitteveje.
Kurser
Medarbejderen har deltaget i de forskellige obligatoriske kurser, og de kurser som klinikken tilbyder.
Afsnittets personale har deltaget i temaeftermiddage samt i faglig forum, som tilbydes sygeplejerskerne.
De daglige vejledere har deltaget i et kursus, som har givet dem et større indblik og metoder til at kunne
vejlede.
Tre medarbejdere har deltaget i en konference om børn som pårørende. Tillidsrepræsentanten har deltaget
i kurser i forbindelse med tillidsrepræsentantens arbejde.
Amir arbejdsmiljørepræsentanten har sammen med lederen deltaget i en arbejdsmiljøtemadag.
12
En sygeplejerske og lederen har deltaget i Regionh´s temadag om ventet og velkommen, en dag med fokus
på, hvordan vi modtager patienten, og hvordan vi indretter vores venteområder.
Afsnittet har et meget veluddannet personale, og alle er meget aktive i udviklingen og tager et stort ansvar
for, at alle nyansatte bliver godt oplært i afsnittet. Vi har indført et mentorprogram, hvor de nyansatte
følger en mentor i alle vagter.
Undervisning
Afsnittet har en stor undervisningsforpligtigelse, i forhold til sygeplejestuderende og til social - og
sundhedsassistentelever. Vi indgår også i undervisningstilbuddet fra Rigshospitalet til folkeskoleelevernes
erhvervspraktik forløb.
Disse ovenstående undervisningsforpligtigelser er med til at udvikle vores medarbejderes pædagogiske-,
didaktiske - og teoretiske grundlag, fordi de studerende, eleverne og praktikanterne gennem deres
spørgelyst og naturlige nysgerrighed får personale til, at reflektere over deres eget praksisfelt.
13
Sygeplejerske Sally Schaumann er ansat som klinisk vejleder, og har al klinisk undervisning og vejledning til
de sygeplejestuderende. Hun arbejder endvidere som mentor for de daglige vejledere, gennem supervision
sikrer hun, at den enkelte vejleder har det nødvendige grundlag for, at kunne varetage vejledningen til de
studerende.
Social- og sundhedsassistent Gitte Muheddin arbejder med undervisningen og vejledningen af social- og
sundhedsassistent elever ud fra forskellige læringsteorier og metoder.
Sygeplejerske Mette Haven arbejder med de unge og deltager i kurser og undervisningsdage i forbindelse
med ungeambassadørarbejdet
Ungerummet bliver meget flittigt brugt, det er til stor glæde for de unge. Der bliver spillet bordfodbold og
spillet spil, set film og hygget, hvilket er hele ideen med rummet. Mette Haven er vores ungeambassadør i
afsnittet, i år er også Arima Bank blevet inddraget i arbejdet om de unge. De har begge i år deltaget i en
konference, som havde, børn som pårørende, som fokusfelt. Denne konference har resulteret i, at vi har
ændret vores modtagelse i afsnittet.
Arbejdsmiljøet
Kaya Kromann-Munck er valgt som arbejdsmiljørepræsentant
Vi har i år arbejdet med sikkerheden i afdelingen, der har været fokus på ledninger, skabe, tavler og
medicinrum. Vi har sikret at arbejdsmiljøet er punkt på alle personalemøder.
Vi har arbejdet med forstyrrelsesfrizoner, og italesat at
medicinrummet er en forstyrrelsesfrizone. Vi har arbejdet
med trivsel og der har været afholdt trivselsuge, med stor
succes, hvor der blev leget, spillet og hygget.
Stor aktivitet og medarbejderdeltagelse på
Sundhedsdagene
14
5.0 2134 Hjemmedialysen
Af overlæge Ph.d. Thomas Elung-Jensen og afdelingssygeplejerske
Elsebeth Hildebrand
Personale
Det faste personale består af to overlæger, seks sygeplejersker (5,6
årsværk) og en sekretær. Derudover er der tilknyttet en læge i
nefrologisk speciallægeuddannelse og en sygeplejestuderende.
De daglige arbejdsopgaver
er centreret omkring peritonealdialyse (PD) af voksne og børn.
FUNKTIONSLEDELSE
Overlæge Ph.d.
Thomas Elung-Jensen
Afdelingssygeplejerske
Elsebeth Hildebrand
Assisterende
afdelingssygeplejerske
Susanne Raaschou
Dette består i





anlæggelse og fjernelse af PD-katetre
oplæring i PD
løbende kontrol af patienterne
udvikling og forbedring af PD-behandlingen
dialyseinformation
Afsnittet står også for det praktiske omkring dialysebehandlingen, hvis PD-patienter indlægges i andre
klinikker på Rigshospitalet.
Patienter fra Grønland og Færøerne starter fortsat deres PD-forløb på Rigshospitalet.
Antallet af PD-patienter ved udgangen af 2014 var:
Behandling
Antal patienter
CAPD
24
APD
40
aAPD
14
I alt
78 patienter
Dette er lille stigning i forhold til 2013. Det samme gælder antallet af ambulante kontroller.
15
aAPD
I løbet af 2014 er assisteret automatiseret peritonealdialyse (aAPD) blevet et permanent og også
tidskrævende behandlingstilbud, der både gælder hjemmeboende borgere og borgere bosiddende på
plejehjem.
Både Københavns og Frederiksberg Kommuner deltager i ordningen og de 14 patienter, vi aktuelt har i
ordningen, er fordelt på 8 distrikter i Hjemmesygeplejen. Dette betyder, at der fortsat er et stort behov for
optræning af sygeplejersker i de enkelte distrikter. Alene i 2014 er 150 hjemmesygeplejersker blevet oplært
i PD. De ansatte i hjemmeplejen har mulighed for vejledning og opfølgning af behandlingen ved at kontakte
Hjemmedialysen i dagtiden og sengeafsnit 3132 i aften/nat tiden samt i weekenden.
Patienterne kontrolleres, som andre PD-patienter, fortrinsvis i Hjemmedialysen og ellers ved hjemmebesøg.
PD-optræning
PD-optræningen finder sted i afsnittet. De patienter, der ønsker det, får et hjemmebesøg i slutningen af
optræningen. Optræning i APD (natmaskine) tilbydes til alle patienter.
Invasive indgreb
De invasive indgreb, der foretages i Klinik P, udføres langt overvejende i røntgenrummet i Hjemmedialysen.
I røntgenrummet er der i 2014 udført følgende indgreb:
Funktion
Antal indgreb
Nyrebiopsi
293
Anlæggelse af PD-kateter
57
Fjernelse af PD-kateter
21
Fjernelse af tunneleret HD-kateter
48
I alt
419 indgreb
Antallet af indgreb er uændret i forhold til i 2013. Derudover anvendes røntgenudstyret til gennemlysning
og i forbindelse med omplacering af PD-katetre.
16
Samarbejdspartnere
Også i 2014 har afsnittet nydt godt af et tæt samarbejde med overlæge Tonny Jensen, Endokrinologisk
Klinik P/E, der står for diabeteskontrollen hos PD-patienterne.
Visioner 2014
Samarbejdet med Pædiatrisk Klinik
dialysebehandling af børn er uændret.
omkring
kronisk
at Klinik P´s strategi for dialysebehandling fastholdes
Afsnittet har også i 2014 haft et tværfagligt samarbejde med
Urologisk Klinik D ved anlæggelse af PD-katetre i generel anæstesi
og med Abdominalkirurgisk afdeling K på Bispebjerg Hospital, hvis
patienten
skal
hernieopereres
samtidigt
med
PDkateteranlæggelsen.
Der er fortsat et formaliseret samarbejde med Dr. Ingrids Hospital
i Nuuk, der bl.a. omfatter årlige kontroller af de grønlandske
patienter og behandling af deres komplikationer. Afsnittet har
også undervist sygeplejersker og læger fra Grønland og Norge, der
har været på kortere eller længere studiebesøg.
at alle nye dialysepatienter er
velinformerede om PD
at aAPD fastholdes og udvikles
som behandlingstilbud
at behandlingen forbedres og
kvalitetssikres
at personalets kvalifikationer
udvikles
Personaleudvikling og uddannelse
En sygeplejerske har deltaget i Diplomuddannelsen
En sygeplejerske er medlem af SIG (særlig interesse gruppe) for PD under SF-Nefro
En sygeplejerske har ansvaret for planlægning og afholdelse af Nefrologisk Grundkursus
En sygeplejerske deltog i den internationale PD-kongres, ISPD i Madrid
PD-øst møderne mellem de sjællandske PD-afsnit afholdes fortsat regelmæssigt.
Undervisning
Afsnittet deltager i den interne undervisning af sygeplejersker og nyansatte læger i Klinikken ved
introduktionskurser,
Nefrologisk
grundkursus
og
Kursus
i
specialerelateret medicin.
Desuden undervises der fortsat mhp. at øge den generelle PDkompetence indenfor plejegruppen i klinikkens sengeafsnit. Der tilbydes
en basisuddannelse i PD, som afsluttes med en test og et kursusbevis.
Dette arbejde varetages fast af en sygeplejerske fra Hjemmedialysen, 8
timer om ugen.
Forskning
Afsnittet deltager fortsat i to internationale, multicenter forsøg (PD-One
og PEPS)
17
6.0 2134 Ambulatoriet
FUNKTIONSLEDELSE
Af Overlæge dr. Med Susanne Bro og afdelingssygeplejerske Mie
Bræmer-Jensen
Personalet i ambulatoriet består af afdelingssygeplejersken og 9
sygeplejersker, heraf 3 på fuld tid og 6 deltidsansatte. Der er tilknyttet
2-4 sekretærer, 14 speciallæger og 1-3 læger under
speciallægeuddannelse. Læger og sygeplejersker arbejder sammen i
faste teams, og det tilstræbes at patienterne møder samme
behandlerteam ved hver kontrol.
Overlæge dr. med
Susanne Bro
Afdelingssygeplejerske
Mie Bræmer-Jensen
Assisterende
afdelingssygeplejerske
Samarbejdspartnere
Susanne
Raaschou klinik.
Der er et tæt samarbejde med klinisk diætist, socialrådgiver samt urologisk
– og karkirurgisk
Arbejdsopgaver:
Udover udredning og behandling af patienter med nyresygdom og svær blodtryksforhøjelse tager
ambulatoriet sig af udredning af levende nyredonorer, rekruttering, tilmelding og indkaldelse til Klinik P’s
nyreskole samt nyresvigtsambulatoriet, døgnblodtryksmålinger på klinikkens ambulante patienter, infusion
af jern og blod, samt andre forskellige sygeplejeopgaver.
Ambulatoriet i tal:
15000
1000
14800
800
14600
Nye patienter
600
14400
Antal ambulante
besøg
14200
14000
13800
2012 2013 2014
400
Afsluttede
patienter
200
Vækst
0
2012
2013
2014
Særlige opgaver i 2014:
Udredningsgarantien
Der er forambulatorium 4 dage om ugen, i alt 20 ny henviste patienter. Maximalt en uge efter modtagelse
af henvisning indkaldes patienten til blod- og urinprøver. Ugen efter ses patienten i forambulatoriet, til
journalskrivning og planlægning af udredning. Undersøgelser der er afgørende for udredning fremrykkes i
henhold til udredningsgarantien.
Speciallæge ambulatoriet er udvidet med en ekstra dag hver fredag, hvor der udelukkende ses nye
patienter (1. lægebesøg efter forambulant undersøgelse). Med disse tiltag er det lykkedes at overholde
udredningsgarantien.
18
Nyresvigt ambulatoriet
En tværfaglig arbejdsgruppe har siden 2013 arbejdet på at forbedre forløbet for patienter, der skal
forberedes til dialysestart.
Der har i 2013 været 82 patienter til samtale i nyresvigt ambulatoriet. 55 patienter (67 %) startede planlagt
dialyse på permanent adgang. 26 patienter i hæmodialyse og 29 patienter i peritoneal dialyse. 9 patienter
(11 %)er startet akut dialyse og 6 patienter (7 %) har en adgang, men er endnu ikke startet dialyse.
Status på de 82 patienter der var til samtale i 2013, pr. 31-12-14:
- 24 patienter er i peritonealdialyse
- 20 patienter er i hæmodialyse
- 21 patienter går i ambulatoriet
- 8 patienter er transplanteret
- 2 patienter går i ambulatoriet til maximal medicinsk uræmibehandling (MMU)
- 7 patienter er døde
Arbejdsgruppe vedr. maksimal medicinsk uræmibehandling
En tværfaglig arbejdsgruppe har i 2013 arbejdet på at forbedre forløbet for patienter, der er potentielle
kandidater til Maksimal Medicinsk Uræmibehandling (MMU). Gruppens arbejde er fortsat i 2014.
Fortløbende opgaver:
Patienter i udgående dialyse.
Der er fortsat fokus på rekruttering af patienter til udgående dialyse. Dette arbejde omfatter tidlig
information af patienterne om dialyseformer via klinik P´s nyreskole og nyresvigtsambulatoriet og foregår i
tæt samarbejde med hjemmedialysen og hjemmehæmodialyseafdelingen på Frederiksberg hospital.
Nyretransplantation med levende nyredonor
I 2014 har vi modtaget et øget antal henvendelser fra potentielle levende nyredonorer, mange er blevet
udredt med henblik på donation. 37 patienter er i 2014 blevet transplanteret med nyrer fra levende
donorer.
Kreativitet på Sundhedsdagene
Renal denervering.
Indtil videre er ambulatoriets arbejde med udredning af patienter med
svært behandlelig hypertension, med henblik på mulighed for renal
denervering stillet i bero. Om behandlingen i fremtiden skal være en
mulighed for udvalgte patienter er endnu ikke uafklaret.
Sundhedsdage i Øksnehallen
Sygeplejersker fra ambulatoriet deltog sammen med sygeplejersker og
læger fra andre nefrologiske afdelinger i regionen på Sundhedsdagene i
Øksnehallen. En spændende dag hvor der blev talt med mange borgere,
og var det var rigtig sjovt at få lov til at fortælle om vores spændende
speciale.
19
7.0 Akut hæmodialyse 2133
Af Afdelingssygeplejerske Hanne Tørring
Generelt om afsnittet:
Vi behandler fortrinsvis akutte, indlagte patienter, børn såvel som voksne.
Desuden foretager vi ud over hæmodialysebehandlinger en del andre
ekstrakorporale behandlinger, så som plasmaseparation, ABO-aphereser,
immunadsorption og LDL-adsorption.
Aktivitet:
FUNKTIONSLEDELSE
Overlæge Ph.d.
Inge Eidemark
Overlæge, dr. Med
Marianne Rix
Afdelingssygeplejerske
Hanne Tørring
2014 blev et rekord år på flere måder. Ser vi tilbage på de sidste 10 år blev
2014 det år med flest udførte behandlinger, samt flest Ambulante hæmodialysepatienter
tilknyttet 2133.
Assisterende
Den øgede aktivitet og de mange logistiske udfordringer det har medført, har personalet
løbende
løst i en
afdelingssygeplejerske
kreativ, professionel og meget positiv ånd.
Susanne Raaschou
5 børn har været i ambulant hæmodialyse behandling i løbet af året. 3 af børnene er blevet transplanteret,
en er overgået til hjem-regionen, så ved årsskiftet har vi 1 barn i behandling.
Vi har gennem de sidste år set en stigning i antallet af ekstrakorporale behandlinger og nye er løbende
kommet til.
Antal behandlinger i alt 2014:
Hæmodialyse behandling: ambulante patienter
2637
Hæmodialyse behandling: indlagte patienter udført på 2133
3517
Hæmodialyse behandling udført udenfor 2133 ”ud af huset dialyse”
1036
Plasmaferese behandling
750
Immunadsorption behandling inkl. ”ABO-uforlig”
153
LDL-adsorption
56
Behandlinger i alt:
8149
Belægningsprocent gennemsnitlig
110 %
20
Antal ambulante hæmodialysepatienter tilknyttet afsnit 2133:
2014
jan
feb.
marts
april
maj
juni
juli
aug.
sept.
okt.
nov.
dec.
Antal
ambulante
patienter
28
28
31
35
19
24
26
21
21
28
28
27
Gennemsnitligt antal ambulante hæmodialyse patienter tilknyttet 2133 gennem de sidste 10 år:
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
11
14
12
14
13
13
18
15
24
26
Aktivitetsbarometer: Antal behandlinger pr. mdr. udført af 2133
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
Maj
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
Dec.
Total
2005
627
545
651
641
545
430
500
584
550
584
630
631
6918
2006
638
609
687
635
767
719
619
618
687
608
586
644
7817
2007
713
641
709
683
606
597
541
532
491
602
599
572
7286
2008
560
541
532
474
507
620
557
581
578
573
615
686
6824
2009
673
624
662
611
596
603
479
535
623
649
623
613
7294
2010
657
548
529
550
464
491
469
503
591
545
573
622
6542
2011
638
599
642
635
610
615
579
617
614
601
628
627
7405
2012
618
545
585
581
557
499
474
624
535
646
609
621
6894
2013
687
613
748
643
683
675
646
689
621
610
643
694
7952
2014
675
661
782
656
652
639
562
669
752
759
659
683
8149
<550
550- 650
650-750
>750
21
Udviklingen af andre ekstrakorporale behandlinger gennem de sidste 10 år:
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Plasmaferese
Immunadsorption
LDL
Antal
463
418
416
330
498
495
637
786
750
750
52
62
76
58
69
148
145
150
170
153
0
0
0
0
0
0
25
55
61
56
515
480
492
388
567
643
807
991
981
959
Den øgede antal immunadsorption behandlinger i 2010 og fremefter skyldes ”ABO-uforligligheds”
behandling i forbindelse med transplantation
Nye behandlingstiltag
Ved sygeplejerske Lars Larsen.
Visioner 2014
Det er nu blevet lettere for de patienter, der både har behov
for Hæmodialyse samt Plasmaudskiftning eller ABO
adsorptionsbehandlinger. Det er enten patienter, der har en
autoimmun sygdom med nyrepåvirkning eller som har fået
planlagt en nyretransplantation, men har en anden blodtype
end donor.
Flere og nye ekstrakorporale
behandlinger
Fortsat kompetenceudvikling af
sygeplejerskerne
I den forbindelse har vi i afsnittet udviklet en ny teknik, hvor
vi på dialysemaskinen kobler et plasmafilter i serie med dialysefilteret. På den måde kan vi køre
hæmodialyse og den ønskede plasmaprocedure
samtidig. Teknikken har været brugt i bl.a. Tyskland og
Canada siden 90’erne. Den har tidligere været under
overvejelse her, men det er først i år vi har fundet frem
til en sikker og forholdsvis enkel teknik, der kun
involverer én maskine.
En plasmabehandling med efterfølgende hæmodialyse
tager normalt 7-8 timer. Med den nye tandem
behandling kan dette nu gøres på 3 – 4 timer. Udover at
dette jo er rigtigt rart for patienten, tager det også lidt af
presset af afdelingen. Endelig er der så også en
økonomisk fordel ved det, da proceduren kun kræver en
dialyseopsætning og et par ekstra slanger
22
8.0 Hæmodialysen 8601
Af Afdelingssygeplejerske Fanny Gossmann, assisterende
afdelingssygeplejerske Bettina Andersen, sygeplejerskerne Lene Førgaard
Hansen og Käte Stange.
FUNKTIONSLEDELSE
Overlæge Ph.d.
Inge Eidemark
Fra 5101 til 8601
Starten af 2014 blev præget af afdelingens fysiske flytning til nybyggede lokaler
i starten af marts. Baggrunden for flytningen var nedrivning af den gamle røde
H-bygning for at gøre plads til den nye Nordfløj. Samtidig skiftede vi navn til
8601. Den nye afdeling er fordelt på to etager, hver med to dialysestuer med
plads til syv patienter samt en isolationsstue på hver etage. Patientgruppen
udgøres af ca. 110 kroniske dialysepatienter, heraf er ca. halvdelen udskiftet i
løbet af 2014.
Overlæge, dr. Med
Marianne Rix
Afdelingssygeplejerske
Fanny Gossmann
Assisterende
afdelingssygeplejerske
De nye fysiske rammer har medført ændringer i en del arbejdsgange, og der har været brugt tid og energi
Susanne Raaschou
på at få det bedste ud af situationen.
Flytningen medførte bl.a. et centralt vandanlæg,
hvilket medførte en stor lettelse i klargøring af
dialysemaskinerne. I oktober blev alle
dialysemaskinerne desuden opdateret med et nyt
program, som bl.a. indeholder online priming, hvilket
har betydet endnu en forbedring af arbejdsmiljøet.
Afdelingens afdelingssygeplejerske gennem mange
år, Lisbeth Samson, valgte at gå på pension i
forsommeren. I næsten ½ år stod de assisterende
afdelingssygeplejersker, Sarah Rytter og Bettina
Andersen for den daglige ledelse, indtil Fanny
Gossmann, startede som ny afdelingssygeplejerske 1. november.
Arbejdsmiljø
Først på året var der arbejdsmiljøundersøgelse, Trivsel Op. Afsnittet har ud fra undersøgelsens resultater
arbejdet med faglighed, konfliktløsning og afbrydelser. Personalet har i grupper arbejdet med de 3 emner,
og arbejdet er endnu ikke afsluttet.
Lena Larsen, som er arbejdsmiljørepræsentant, har gennemgået den fysiske indretning af stuerne, særligt
med fokus på placering af dialysemaskiner og sygeplejerskernes arbejdsstillinger. Det har medført en
omplacering af maskiner i forhold til patientpladser for at minimere uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.
23
Udviklingsopgaver
Fistelfokusuge:
I januar var der fokus på fistler en uge. Hver
morgen og eftermiddag blev der undervist eller
diskuteret et emne i forbindelse med AV fistler
og ugen sluttede med en quiz om fistler.
Fokusugen gik godt, og vi planlagde at den skal
være en årlig tilbagevendende begivenhed.
Fistelgruppen gentog undersøgelsen af
afdelingens fistler, stikketeknik og problemer og
komplikationer.
Fistelgruppen har fokus på psykologiske
aspekter ved kanylering og dette vil også være i
fokus i fistelfokusugen i uge 8 2015.
Poster med resultaterne fra fistelundersøgelsen
2013 var med på FS Nefros Årsmøde, hvor der
var stor interesse for den.
Diabetesgruppen
Diabetesgruppen består af Bettina Andersen,
Maria Ulrika Schneider og Käte Stange
(nøgleperson). Der blev afholdt temauge i uge
41. Her var der bl.a. undervisning til personalet fra diabetesambulatoriet om nye insulintyper og
undervisning om mundhygiejne/tandpleje og fodpleje hos hæmodialysepatienter med diabetes. Ugen blev
afsluttet med en quiz med en lille præmie til vinderen, samt hjemmelavet diabetes-guf til personalet.
Den internationale diabetesdag den 14. november blev også markeret på afsnittet. Der var anskaffet
materiale fra Diabetesforeningen med plakater, pjecer og quiz. Desuden var der tilbud om
blodsukkermåling blandt alle patienter. Temaet var forebyggelse/ arvelighed af type 2 diabetes.
I februar var overlæge i diabetes Tonny Jensen, Inge Eidemark, Marianne Rix og Bettina Andersen på
Nordsjælland Hospitals nefrologiske afdeling, for at fortælle om samarbejde omkring diabetes patienten i
dialyse. Vi informerede om den praktiske organisering samt de positive sider det har for patienten, både
hvad angår regulering af diabetes behandlingen, og den mindre tid patienten bruger på hospitalet, fordi det
foregår i forbindelse med dialysen.
Nyhedsbreve:
I løbet af året blev der er udgivet tre nyhedsbreve til patienterne (februar, juni og december). Februarnummeret indeholdt praktisk information om flytningen til afd. 8601. De efterfølgende to nyhedsbreve
havde bl.a. information om ferierejser, diæt, forskningsprojekt og ny afdelingssygeplejerske.
24
I forbindelse med december-nummeret blev der uddelt et spørgeskema til patienterne, hvor Nyhedsbrevet
evalueres. Svarerne på disse er ved at blive bearbejdet.
Redaktionen består af Lene Førgaard, Penny Tauber og Käte Stange
Stor aktivitet på en af dialysestuerne
25
FUNKTIONSLEDELSE
9.0 Hæmodialysen PFH og PLC
Af afdelingssygeplejerske Charlotte Marcuslund Larsen, assisterende
afdelingssygeplejersker Lone Ulla Peick og Hanne Brøndum
PFH
Overlæge Ph.d.
Inge Eidemark
Overlæge, dr. Med
Marianne Rix
Året har båret præg af mange nye kolleger. Stor tilgang af hæmodialyseAfdelingssygeplejerske
patienter til Klinik P betød at der skulle åbnes flere patientpladser i vores
Charlotte Marcuslund
afsnit og nye kolleger blev ansat. Samtidig var der 3 barsler og 2
Larsen
sygeplejersker, der skulle udlånes til Sundhedsplatformen og
hygiejneenheden, så indenfor det sidste år er der ansat 15 nye sygeplejersker. Vi har derfor brugt mange
ressourcer på oplæring.
Assisterende
Med så mange nye kolleger har vi sat ekstra fokus på det psykiske arbejdsmiljø ogafdelingssygeplejerske
på at få vores
eksisterende værdigrundlag implementeret til stadighed.
Susanne Raaschou
Persontyper
I 2013 arbejdede vi med personlighedstypeværktøjet ”Enneagrammet”, og det valgte vi så igen at arbejde
med hos de nye medarbejdere i efteråret 2014. Louise Hjorth har været tovholder i dette og planlagt
temadagen. I begyndelsen af 2015 er der planlagt en eftermiddag med patienttypernes samarbejde for hele
personalegruppen.
Stuegang på PFH
I 2013 var der fokus på implementering af lægekonsultation, og i 2014 arbejdede vi videre med at indføre
lægegennemgange hver 8. uge, så behovet for stuegang blev mindre for den enkelte patient. Det er stadig i
sin implementeringsfase og kræver til stadighed et kulturskifte i afsnittet.
Hjemmehæmodialyse
Kristina på PLC har arbejdet med projekt omkring hverdagslivet med hjemmehæmodialyse og perspektiver
på kontaktsygeplejerskefunktionen. Dette projekt blev afsluttet i marts 2014. Efterfølgende er det blevet
gennemgået i afsnittet, hvor vi har diskuteret resultatet og perspektiverne fra projektet.
Projektet viste, at det har en stor betydning for alle patienterne at dialysere hjemme. Patienterne opnår
større frihed og højere livskvalitet ved hjemmehæmodialyse behandling. Undersøgelsen viser
patientempowerment. Patienterne har høj grad af kompetencer i forhold til dialysen, og de føler sig trygge.
Ved de interviews der blev foretaget giver patienterne mange eksempler på betydning af relationel
kontinuitet. Undersøgelsen viser, hvor vigtigt det er at lytte til patientens ønsker og sammen finde en
løsning, der tilgodeser individuelle behov.
26
TrivselOP
I hele regionen er der i løbet af foråret 2014 udført en Trivselsundersøgelse. Dette medførte et dialogmøde
på både PLC og PFH, hvor særlige områder blev diskuteret.
Palliation
Vi har fortsat medlemmer i den tværfaglige palliationsgruppe, men vi valgte dog i løbet af 2014 også at
have en monofaglig del, hvor sygeplejen kom på dagsordenen. Her er vi i gang med at udarbejde fælles
undervisningsmateriale, som vi gerne vil gennemgå i alle afsnit i Klinikken. Dette fortsætter i 2015.
Temadag om Emnegrammet med Louise Hjorth som underviser
Medinddragelse
Vi har haft Carina på Regionens
Ledelse af Patientforløb, som
medførte at patient
medinddragelse igen kom på
dagsordenen på PFH. Hvordan kan
vi screene patienterne i forhold til
deres ressourcer? En arbejdsgruppe
blev nedsat og de har arbejdet med
at udarbejde værktøjer til
plejepersonalet. Samtidig er målet
at få arrangeret en temauge i
afsnittet, hvor temaet bliver belyst
fra flere vinkler. Dette sker i 2015.
En sygeplejerske underviser en patient i hæmodialyse
Stuegang på PFH
I 2013 var der fokus på implementering af lægekonsultation, og i 2014
arbejdede vi videre med at indføre lægegennemgange hver 8. uge, så
behovet for stuegang blev mindre for den enkelte patient. Det er stadig
i sin implementeringsfase og kræver til stadighed et kulturskifte i
afsnittet
27
Roadtrip
Sygeplejerske Johanne på PLC, valgte at arbejde med en problemstilling
vedrørende PLC´s patienter, der bliver indlagt, og ved udskrivelsen måske
har ændret status. Dette kan betyde, at de ikke kan opretholde den
dialysebehandling, de normalt vis får. I forlængelse af dette arbejde, tog
Johanne i begyndelsen af 2014 rundt på de forskellige afsnit i Klinikken og
fortalte om de forskellige patientkategorier fra PLC og hvilke overvejelser,
der skal være ved planlægning af udskrivelse. Umiddelbart viser det
efterfølgende, at der har været færre utilsigtede hændelser omkring dette
Afslutningen af året blev traditionen tro præget af julehygge i afdelingen
med morgensang, Bingo med patienterne, luciaoptog, koroptræden og gløgg i afsnittet.
Visioner 2015
Temauge om medinddragelse
Palliationsundervisning i alle afsnit
Julesang for patienterne
28
10.0 Diætister
Af klinisk diætist Ulla Mosegaard Jacobsen
Diætistnormeringen er uændret 1,2 stilling. Normeringen dækkes fra næste år, 2015, af to deltidsstillinger
på 30 og 34 timer. Den ene stilling deles mellem Nefrologisk- og Endokrinologisk klinik med henholdsvis 14
og 20 timer. Stillingen på 30 timer er med udelukkende funktion i Nefrologisk klinik.
Klinisk diætist Grith Møller Poulsen fratrådte sin stilling med udgangen af december.
Temaudstillinger
I dialyseafsnittene har der igen været udstilling om saltindhold i forskellige levnedsmidler, og med plancher
der belyser problematikken, ”Saltindtag, tørst og væskebegrænsning”.
Det er indtrykket, at udstillingen igen fik problematikken sat i perspektiv for både patienter og personale.
Undervisning
Der er fortsat følgende faste undervisningsopgaver i ernæring og diætetik:
-
Introduktion af nyt personale
Nyreskole
Grundkursus
Sygeplejestuderende
Nyansatte sygeplejersker
Klinisk diætist studerende
Studerende
Klinisk diætist studerende skal som led i uddannelsen i sygehuspraktik i klinikken. Der modtages studerende
to gange årligt i forløb på fem uger.
Ernæringsudvalg
Udvalget har nu repræsentanter fra alle afsnit i klinikken.
Overordnet er gruppens formål at sikre en optimal
ernæringsindsats for Klinikkens patienter i henhold til
Region H´s Ernæringspolitik. Klinikkens ernæringsudvalg
skal således medvirke til, at ernæring er en integreret del
af patientpleje og behandling samt implementere nye
tiltag på ernæringsområdet.
Visioner 2014
-
-
-
Fortsat kompetenceudvikling i emnet
calcium/fosfat igennem tværfagligt
samarbejde.
Skabe rammer for vidensdeling,
indenfor det diætetiske område.
Fortsat fokus på, at integrere
ernæring som en del af behandlingen
hos indlagte patienter.
Fokus på at integrere og anvende
model for diætbehandling NCP
(Nutrition Care Proces)
29
Ernæringsscreening
Resultat af kvartalsscreening i hæmodialyseafsnit 2014:
Nefrologisk Klinik P, Rigshospitalet
Kvartalsscreening opgørelse:
2014
A B C i % - hæmodialyseafsnit
Marts
Juni
September
December
i alt
Gennemsnit
Antal
ptt.
ii
108
107
103
318
80
Afsnit 8601
Antal
Screenings
screenet
procent
Ai%
ii
ii
ii
104
96%
63%
104
97%
64%
95
92%
68%
303
76
95%
65%
Bi%
ii
23%
22%
17%
Ci%
ii
14%
13%
15%
21%
14%
Marts
Juni
September
December
i alt
Gennemsnit
Antal
ptt.
71
77
75
77
300
75
Afsnit FH DIA 1
Antal
Screenings
screenet
procent
Ai%
58
82%
71%
67
87%
73%
68
91%
72%
71
92%
73%
264
66
88%
72%
Bi%
21%
21%
22%
23%
Ci%
9%
6%
6%
4%
22%
6%
Marts
Juni
September
December
i alt
Gennemsnit
Antal
ptt.
27
25
29
28
109
27
Afsnit FH PLC
Antal
Screenings
screenet
procent
Ai%
27
100%
81%
25
100%
76%
28
97%
82%
28
100%
86%
108
27
99%
81%
Bi%
11%
16%
11%
7%
Ci%
7%
8%
7%
7%
11%
7%
Marts
Juni
September
December
i alt
Antal
ptt.
31
25
ii
29
85
Afsnit 2-13-3
Antal
Screenings
screenet
procent
Ai%
15
48%
47%
17
68%
41%
ii
ii
ii
17
59%
76%
49
Bi%
20%
59%
ii
18%
Ci%
33%
0%
ii
6%
Gennemsnit
43
33%
12%
ii
25
2014
Ai%
Bi%
69%
55%
I alt
ii
104
104
95
303
Antal Antal Antal
A
B
C
41
12
5
49
14
4
49
15
4
52
16
3
i alt 191
57
16
I alt
58
67
68
71
264
Antal Antal Antal
A
B
C
22
3
2
19
4
2
23
3
2
24
2
2
i alt
88
12
8
I alt
27
25
28
28
108
Antal Antal Antal
A
B
C
7
3
5
7
10
0
ii
ii
ii
13
3
1
i alt
27
16
6
I alt
15
17
ii
17
49
= Ikke indberettet
Screeningsresultat
Gennemsnit
58%
Antal Antal Antal
A
B
C
ii
ii
ii
65
24
15
67
23
14
65
16
14
i alt 197
63
43
20%
for afsnit 8601, FH DIA 1,FH PLC og 2-13-3
Ci%
10%
I Antal Antal Antal
alt
A
B
C
724 503
148
73
30
11.0 Sekretærer
Ved ledende lægesekretær Lene Lauridsen Sørensen
Stabsfunktionen med 1 fuldtids lægesekretær, der dækker ambulatoriet og tillige er halvtidssekretær for
Professor Klaus Ølgaard, 1 lægesekretær på 15 timer, der har ansvaret for klinikkens VIP’er, 1 fuldtids
lægesekretær, der varetager de administrative opgaver for klinikledelsen samt 1 ledende lægesekretær.
Ambulatorium 2134 med 2 fuldtids lægesekretærer, hvoraf en også dækker P 2133 og
Hjemmedialyseafsnittet, 1 lægesekretær på 30 timer, der varetager visitationen samt en administrativ
sekretær og 2 timelønnede studerende, der tager sig af journalarkiveringen.
Sengeafsnittene 3131/2 1333/4 med 3 fuldtids lægesekretærer, der varetager lægesekretærfunktionen for
de 4 sengeafsnit
Hæmodialyseafsnittet 8601 med 2 fuldtids lægesekretærer
Dialysen Frederiksberg med 1 fuldtids lægesekretær
Frederiksberg Dialyse PL-C med 1 lægesekretær på 20 timer ugentligt.
I året, der er gået havde sekretærgruppen igen fornøjelsen af, at have lægesekretærelever. 5 elever havde
ophold hos os af 8 måneders varighed, 3 af dem afsluttede deres uddannelse som lægesekretær, under
opholdet hos os. Vi har, i sekretærgruppen, stor fornøjelse af den viden og de udfordringer
lægesekretæreleverne bringer med sig.
I 2014 overgik vi til digital post, og alle indkaldelser forambulante patienter foregår nu digitalt.
Nye ord som Epic og Sundhedsplatform kom i 2014 ind i vores hverdag, og vi fik et lille indblik i, hvad der
venter os i 2016, når den nye Sundhedsplatform bliver rullet ud på Sjælland. I den forbindelse havde vi
besøg af folkene fra Epic, USA, som var på ”bed-site” besøg. Desuden var den ledende lægesekretær, i sin
rolle som faglig ekspert, i efteråret med i arbejdet med forskellige work flows.
Lig med tidligere år har sekretærgruppen afholdt sekretærmøde hver onsdag, med videndeling,
informationer og læring, bl.a. har flere af vore elever holdt oplæg om forskellige emner. En stor del af
sekretærmøderne i efteråret blev brug til arbejdet med resultatet af Trivsel Op. Resultatet af Trivsel Op var
særdeles flot, gruppen lå på en del parametre over gennemsnittet for Region H. Sekretærgruppen
besluttede, at sætte fokus på ”den gode kollega” og de værdier, der kendertegner os. Arbejdet fortsætter i
2015.
I 2014 kunne vi også byde velkommen til en ny kollega, Lotte, da Eva i foråret valgte, at søge nye
udfordringer med visitation i psykiatrien.
Desværre bød 2014 også på svære valg, da en sparerunde i efteråret tvang os ud i, at reducere i
medarbejderstaben, og vi måtte sige farvel til en god og afholdt kollega.
31
12.0 Det prægraduate område
Af Trine M. Nielsen, Cand. Cur. Klinisk Underviser
Det prægraduate uddannelsesområde i Nefrologisk klinik varetager kliniske uddannelsesforløb for
sygeplejestuderende fra Professionshøjskolen Metropol samt UC Diakonissestiftelsen. Endvidere varetager
klinikken praktikforløb for social- og sundhedsassistentelever fra SOPU København og UC Diakonissestiftelsen. I 2014 har klinikken modtaget omkring 80 sygeplejestuderende og 12 social- og sundhedsassistentelever.
Kliniske uddannelsesforløb
I klinikken modtages studerende på modul 4, modul 11 og modul 12, der hver især er kliniske moduler af 10
ugers varighed. Udover ovennævnte modtager klinikken desuden studerende på modul 1, modul 2 og
modul 5 i kortere perioder under deres teoretiske modul på skolen samt i forbindelse med indsamling af
empiri på modul 13 og modul 14.
Kliniske vejledere:
De studerendes kliniske uddannelsesforløb varetages af kliniske vejledere med bred klinisk erfaring og 1/6
diplomuddannelse i klinisk vejledning. Således har klinikken på nuværende tidspunkt følgende kliniske
vejledere;
Natalia Selivanova/Sally Schauman (3134)
Nina Schjerning (3132)
Rose Marie Jacobsen (8601)
Kit Nielsen(Dia 1 Frd)
De studerendes evaluering af deres kliniske uddannelsesforløb
De kliniske vejledere arbejder tæt sammen med klinikkens daglige vejledere om den daglige vejledning af
de studerende. Sammen bestræber alle sig på, at skabe et godt og læringsrigt uddannelsesforløb for
samtlige uddannelsessøgende.
Det betyder, at klinikken igen i år har modtaget et positivt resultat i de regionale evalueringer for
sygeplejestuderende. I diagrammet nedefor ses det akkumuleret gennemsnit for 2014 både for studerende
i klinik P og Region H.
Udvikling
Vores mål i 2015 er at iværksætte et mere struktureret arbejde med det formaliserede evalueringsredskab
fra UDEVA med henblik på at skabe bedre uddannelsesforløb samt øget fokus på uddannelsesopgaver i
klinikken.
32
13.0 Undervisning og uddannelse
Af Metha Frøjk, Klinisk sygeplejespecialist, Ph.d.
I Nefrologisk Klinik er fagspecifikke uddannelse, efteruddannelse, intern og ekstern kurser og temadage, en
del af hverdagen. Kursus aktiviteterne planlægges i samarbejde med klinikledelsen og undervisningsudvalget.
Formål med introduktionen:
Introduktion nyt personale
Kursusansvarlig: Metha Frøjk.
I forlængelsen af Rigshospitalets og Abdominalcentrets
introduktionsprogram for nyt personale, afholder
Nefrologisk klinik efterfølgende to tværfaglige
introduktionsdage.
Klinikkens personale er undervisere ved introduktion af
nyt personale.
Programmet indeholder organisatoriske struktur og
klinikkens fysiske rammer (Frederiksberg Hosp. og
Rigshospitalet) Pleje og behandlings opgaver inden for
specialerne m.m.
-
At nye medarbejder får indsigt i
organisationsstrukturen i Nefrologisk Klinik.
-
At informere om overordnede principper for
behandling, pleje, patientforløb og
samarbejde med patienter og pårørende.
-
At få kendskab til arbejdsgange både internt
og med klinikkens eksterne samarbejdspartnere, således at den nyansatte
medarbejder får en god introduktion til
jobbet.
Langsigtede mål med introduktionen.
-
At tiltrække og fastholde et velkvalificeret
personalets engagement og motivation for
samarbejde og faglig udvikling.
I Nefrologisk Klinik blev der afholdt 4 introduktionskurser
Skema over afholdte introduktions kurser, samt fordelingen af nyansat personale i de enkelte afsnit.
Introduktionskursus. Fordeling af nyansatte personale i de enkelte afsnit. 2014
Kursus
Mdr.
HD.
Frb.
HD
8601
Jan
2
1
1
Marts
1
2
7
Maj
4
1
Sept.
I alt
7
4
HD
2133
Senge
3131/2
Senge
3133/4
1
1
1
2
4
5
3
5
14
HJ.
PD
Amb.
NefroAmb.
Læge
Læge
Sekret.
Total
deltager
5
elev
13
1
1
1
1
1
1
3
12
3
14
8
1
44
33
Formål med kurset:
Kursus i specialerelateret medicin:
Kursusleder: Mette Morsing, udviklingssygeplejerske.
-
Målgruppen er sygeplejersker og social og
sundhedsassistenter med minimum 3 måneders ansættelse
ved Nefrologisk klinik.
At kursisten opnår specifik fagligt
viden om den medicin, der
anvendes til den nefrologiske
patient
-
At kursisten får indsigt i de juridiske
og etiske aspekter omkring
medicinering.
Kurset er af en dags varighed med syv lektioner.
----------------------------------------
Undervisere er klinikkens læger og sygeplejersker.
Der er afholdt et kursus i juni måned, med i alt 14 deltagere.
Nefrologisk Grundkursus
Kursusleder: Susanne Raaschou, assisterende afdelingssygeplejerske.
Målgruppen er sygeplejersker og social og sundhedsassistenter, klinisk diætist med ansættelse ved
Nefrologisk klinik.
Nefrologisk Grundkursus er en del af oplæringsprogrammet og følges inden for det første ½-1 års
ansættelse.
Kursusforløb: 6 kursusdage, fordelt over to moduler, med hver tre sammenhængende dage.
Undervisere: er klinikkens personale Sygeplejersker, diætist, fysioterapeut, læger, eksterne
hygiejnesygeplejersker, smertesygeplejersker og repræsentanter fra patientforeningen.
Formål med Nefrologisk Grundkursuskursus:
-
At kursisten får en uddybende viden om nyresygdomme, der danner grundlaget for at kunne
varetage pleje og behandlingen til kritisk og kronisk nyresyge patienter.
-
At den kliniske beslutningsproces tilrettelægges ud fra patientens individuelle behov og
ønsker om medinddragelse.
-
At sygeplejersken anvender:
1.
egne og kollegaers kliniske erfaringer
2.
udnytter tilgængelige ressourcer på den bedste måde
3.
Bidrager med udvikling der bygger på forskningsbaseret viden.
-----------------------------Kurset tilskrives: European Credit Transfer System = 2 ECTS-point.
Der blev afholdt Nefrologiske Grundkurser, maj måned med 9 deltager og november måned med 15
deltager.
34
14.0 Nyreskolen – et tilbud til patienter og
pårørende
Af Metha Frøjk, Klinisk sygeplejespecialist, Ph.d.
Målgruppe Nyreskolen tilbydes patienten og dennes
pårørende, der er tilknyttet behandlingsforløb ved
Nefrologisk Klinik P.
Kurset planlægges i samarbejde med Nefrologisk
Ambulatorium 2134, der varetager bookning af
kursusholdene med invitationen til patienten og dennes
pårørende.
Nyreskolen er en integreret del af behandlingstilbuddet. Det tilstræbes at patienter
tilmeldes Nyreskolen:
-
Når nyrefunktionen er reduceret
med ca. 2/3.
-
Når behovet for understøttende
behandling er nået.
-
Når der forventes dialysebehandling
indenfor ½ til 1 år.
-
Når der er forventning om
nyretransplantation.
Undervisere er Overlæge Marianne Rix, overlæge Inge
Eidemak, Klinisk Diætist Grith Poulsen og sygeplejerske Metha Frøjk. Her ud over repræsentanter fra
Nyreforeningen.
Et kursusforløb foregår over tre torsdage i en måned, kl. 15.00 – 18.15. I alt 10 timer per kursushold.
Det tilstræbes at patienten tilbydes Nyreskolen før stillingtagen til dialysebehandling.
Undervisningen på Nyreskolen tilpasses ud fra patientens individuelle behov og behandlingsforløb, tilpasset
sprog og intellektuel formåen.
Programmet for kursusindholdet skal tilgodese bredden i
aldersgrupperne, samt graden af sygdommen og patienternes
individuelle livsforløb og hverdag.
Med udgangspunkt i symptomer og aftagende nyrefunktion
klargøres sammenhænge, og behandlingsmuligheder og hvad
patienten selv kan gøre.
Emner: Understøttende behandling, dialysemuligheder, kostens
betydning, fysisk aktivitet og velvære. Nyretransplantation med
blandt andet mulighed for levende nyredonation. Psykosociale
forhold i hverdagen, ferierejser m.m.
Formål med Nyreskolen:
Undervisningen tilsigter:
-
at patienten lærer sygdommen at
kende således, at de kan handle på
symptomer og de forandringer
sygdommen medfører i dagligdagen
-
at patienten sammen med deres
pårørende bliver rustet til, at klare
hverdagen bedst muligt.
På undervisningens sidste dag forklares laboratorieskema blandt
andet ud fra de værdier den understøttende behandling justeres ud fra. Patienterne sidder med deres eget
laboratorieskema og kan se de gode resultater med bl.a. erytropoitinens virkningen på blodprocenten.
Effekten forventes at give mening for patienten og motivation for optimal compliance og livskvalitet, hvor
patienten oplever at blive medinddraget ud fra individuelle ønsker og behov.
35
Deltagere fordelt på 8 kursushold
I alt har 76 patienter været på Nyreskolen.
Diagrammet viser tilmelding og gennemført kursus på de enkelte hold i 2014
Kursus måned
2014
Patient
tilmelding
Afbud
Gennemført alle 3, kursusdage
---------------------------------Kvinde Mand
Pårørende
Deltager
per hold
Januar
17
4
6
6
10
24
Februar
12
2
3
7
7
17
Marts
14
3
4
7
8
19
Maj
11
3
4
4
8
16
August
14
5
4
5
5
14
September
11
2
2
7
6
15
Oktober
7
1
1
6
4
11
November
12
2
3
7
8
18
I alt
98
22
27
49
56
I alt har 132
deltaget på
nyreskolen
Diagram over patienters aldersfordeling på Nyreskolen år 2011 – 2014
20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 <
år
år
år
år
år
år
år
År 2011n=60
2
6
8
6
17
11
6
År 2012n=55
2
0
4
13
15
12
9
År 2013n=80
2
5
7
7
26
21
12
År2014n=76
1
3
6
18
26
14
8
Aldersfordeling over tilmeldte patienter på Nyreskolen viser at over 50 % er 60 år og opefter.
36
Hvad kan nyreskolen bruges til?
Nyreskolen er et supplement til den viden og information der gives i behandlingsforløbet og som patienten
selv opsøger over internettet m.m. Patienterne er meget motiverede for at få mere viden om deres sygdom
og behandlingsmuligheder. De ønsker viden om livsstilsforandringer, at få del i ny viden om hvad de kan
gøre ved symptomerne. - ”Forsvinder mine kramper i benene når jeg kommer i dialyse?” er et spørgsmål
der går igen. Ofte er der på kursusholdet en til to patient der allerede er i dialysebehandling og kan svare på
ovenstående spørgsmål.
Informationen der gives på nyreskolen, bearbejdes og tolkes ud fra modtagerens erfaringer hvor der
ligeledes er mulighed for at stille uddybende spørgsmål i situationen. Måske er den alle største værdi at
være sammen med ligestillede. ”Det giver en vis ro at vide vi er ikke alene om det her”.
Hvert kursushold afsluttes med et spørgeskema til patienter og pårørende.
Fra skriftlig og mundtlig evaluering fremhæves værdien af at sidde sammen og få viden om sygdom og
behandlingsmuligheder.
Pårørende udsagn:
”Det bedste har nok været, at være sammen
med andre syge og pårørende. De ser hel
normale ud og leve en normal hverdag som os
andre. Det har taget ”trykket af”.. jeg ser
noget lysere på fremtiden”
”Det har givet en forståelse for den andens
Patient udsagn: Viden om sygdom.
”jeg kan bedre forliges med min svingende
træthed… nu ved jeg at andre har det også
sådan. Jeg må prøve at få det bedste ud af
det”.
Pårørende udsagn.
”Jeg er blevet mere klog på, at træthed er
noget der følger med sygdommen.. det er
noget vi skal prøve at finde en balance med…
hvornår jeg skal skubbe og hvornår jeg skal
lade ham være i fred”
sygdom”.
At søge støtte er også en vigtig strategi for pårørende.
Pårørende påtager sig ofte en optimistisk holdning, da de ofte anser at det er dem der skal være den mest
robuste og have overskud.
For at pårørende kan følge sig medinddraget fordrer det, at de er velinformerede. Således at de kan
bibeholde kontrollen over situationen og se muligheder. Ved at være sammen med andre pårørende på
Nyreskolen og tale om deres oplevelser kan de få støtte til at mestre situationen og derigennem opnå
kontrol over hverdagen – ” det bedste er helt legalt at få en samlet viden om min mands sygdom og frit at
kunne spørge. Her bliver vi pårørende betragtet på lige fod med patienten, det føles godt at være
velkommen”. Det fylder meget det uvisse ved fremtiden, ”hvordan bliver min hverdag med livslangt behov
for behandling?”, og bekymringer om ikke at blive hørt ”at miste sin stemme”.
Udfordringer for sundhedspersonalet er at samarbejde med patienten og pårørende i et trygt miljø hvor
patienten bevarer sin integritet og tilegner sig viden der ligger til grund for individets autonomi samt
medbestemmelse for tilvalg og fravalg af behandlingstilbud.
37
15.0 Indsatser og fokusområder i sygeplejen
Af Trine Mechta Nielsen, Klinisk underviser
15.1 Tryksår
I klinik P har vi gennem 2014 arbejdet på en særlig indsats mod tryksår med henblik på, at reducere
forekomsten af tryksår og forebygge forværring af eksisterende tryksår i sengeafsnittene. I den forbindelse
er der blevet udarbejdet en handlingsplan, der indeholder følgende indikatorer og mål:
Indikator
Der forventes en reduktion i antal
tryksår samt antal patienter med
tryksår i forbindelse med
prævalensundersøgelsen
Mål
En reduktion på 30 % siden sidste år
Handlinger
Udførsel af prævalensundersøgelse på
afdeling 3131-2 og 3133-4
Alle patienter (>16 år) med en
forventet indlæggelsestid på 24
timer eller over risikovurderes
senest 6 timer efter indlæggelse
Ved journalaudit forventes at min. 60 % af
patienterne er vurderet vha. Braden skalaen
senest 6 timer efter indlæggelse.
Undervisning i risikovurdering af patienter i
uge 41 på afdeling 3131-2 og 3133-4
Alle patienter risikovurderet fra ”lav
risiko – meget høj risiko” skal have
udfærdiget en plejeplan målrettet
risikofaktorer
Ved journalaudit forventes, at 100 % af
patienterne i middel risiko – meget høj risiko
har fået iværksat forebyggelsestiltag
målrettet patientens risikofaktorer
Undervisning i forebyggelses tiltag, herunder
plejeplaner i uge 41 og 42 på afdeling 31312 og 3133-4
Iværksætte undervisning i forflytningsteknik
og hjælpemidler.
Alle tryksår skal beskrives i kategori
1- 4 og der skal foreligge en
plejeplan for behandling
Ved journalaudit forventes, at 100 % af
patienterne med tryksår har en plejeplan for
behandling
Undervisning i behandlingstiltag, herunder
plejeplan i uge 43 på afdeling 3131-2 og
3133-4
Udlevering af behandlingsoversigt i
lommeformat til alle spl. i uge 43
Resultater journal audit
Journal audits på 20 patienter i 2. kvartal, 3. kvartal og 4. kvartal viste et meget variereret resultat gennem
året. Således opnåede vi følgende resultater;
25 – 59 % af patienterne blev vurderet vha. Braden skalaen senest 6 timer efter indlæggelsen.
57 – 100 % af patienterne i middel risiko – meget høj risiko havde fået iværksat forebyggelsestiltag.
50 – 100 % af patienterne med tryksår havde fået udarbejdet en plejeplan for behandling.
Af resultaterne kan ses en tydelig forbedring i 4 kvartal, hvilket kan skyldes den intensive undervisning i
sengeafsnittene.
Resultater prævalensundersøgelse
Prævalensundersøgelsen i oktober måned viste
et fald i antal indlagte patienter med tryksår.
Således blev det vurderet at 10,5 % af de
inkluderende patienter på sengeafsnittene havde
tryksår. Sammenholdt med 2013, hvor 26 % af de
inkluderende
patienter
havde
tryksår.
Undersøgelsen viste endvidere et fald i antal
tryksår. Således blev fundet 15 tryksår i år.
Sammenholdt med 24 tryksår i 2013.
30
25
2013 (25 pt inkl)
2014 ((37 pt inkl)
20
15
10
5
0
antal indlagte pt antal tryksår i alt
med tryksår
Udvikling
På trods af, at vi i 4. kvartal nåede vores mål i forhold til handlingsplanen for 2014, så ligger der fortsat et
stort arbejde forude. Vi skal fortsætte med, at vurdere vores patienter vha. Braden skalaen indenfor 6 timer
efter indlæggelsen samt arbejde måske i endnu højere grad med at udarbejde forebyggelses- og
38
behandlingsplaner. Der arbejdes i øjeblikket på en ny handlingsplan for 2015, herunder risikovurdering og
forebyggelse af tryksår i dialyseafdelingerne.
39
16.0 Det nefrologiske netværk – tillidsposter
Af Klinikledelsen Bo Feldt-Rasmussen og Karina Bruun
Dansk Nefrologisk Selskab
Bestyrelsen, Susanne Bro og Thomas Elung Jensen.
LVS (Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber), Peter Clausen
Arbejdsgruppe for specialegennemgang af Intern Medicin i Nefrologi, Anne-Lise Kamper
Hovedkursusleder for specialespecifikke kurser i nefrologi, Peter Clausen
Uddannelsesudvalg DNS og Dansk Selskab for Intern Medicins, Peter Clausen
Repræsentant i Dansk Selskab for Intern Medicin, Susanne Bro
MMU/Palliationsgruppen, Inge Eidemak
Sandbergkurset, leder, Mette Damholt
FAM-nefrologiudvalget, Mette Damholt
Registerudvalget, Søren Schwartz Sørensen
Dansk Transplantationsselskab,
Bestyrelsen, Mads Hornum
Scandinavian Transplantation Society – organizing and Scientific Committee, Mads Hornum
Styregruppen for DCO’s register
Skandiatransplant
-
Repræsentantskabet, Søren Schwartz Sørensen
-
Nordic Kidney Group, Pediatric Renal Transplantations group, Pancreas Transplantations Group
Søren Schwartz Sørensen
-
Styregruppen for SCTP’s program for acceptable mis match, Søren Schwartz Sørensen
ERA-EDTA (European Renal Association- European Dialysis and Transplantation Association)
Scientific Advisory Board , Bo Feldt-Rasmussen
Working group on Transplantation, DESCARTES, Søren Schwartz Sørensen
40
International Society of Nephrology
-
Member of the ISN Nexus core committee 2005, Klaus Ølgaard
-
Council member of ISN 2013 - , Klaus Ølgaard
Member of Editorial Boards:
Kidney International, Klaus Ølgaard
Rigshospitalet
Forskningsudvalget-, formand, Bo Feldt-Rasmussen
Professorsammenslutningen-, Bestyrelsen, Bo Feldt-Rasmussen
Københavns universitet
Koordinerende professor for Abdominalcentret, Institut for klinisk Medicin, KU, Bo FeldtRasmussen
Ordførende professor, Nefrologi, Region Hovedstaden og Institut for Klinisk medicin, KU, Bo FeldtRasmussen
Member of the board of the Scientific Animal Research Facilities at University of Copenhagen 2004Klaus Ølgaard
Ph.D. koordinator KU - Abdominalcenteret, Mads Hornum
Andet
International Society for Apheresis President effect, Wladimir Szpirt
Formand for RADS udvalget for Terapiområdet for immunosuppressiva ved organtransplantation,
Søren Schwartz Sørensen
Sygeplejen
Fagligt selskab for Nefrologiske sygeplejersker
Formand for bestyrelsen Karina Bruun
Medlem af SIG TX Tanja Peric, 3133/4
Medlem af SIG TX Gitte Madsen, 2134 ambulatoriet
Medlem af SIG PD Lise Simonsen, 2134 hjemmedialysen
Medlem af SIG Calcium-fosfat, Lene Skovhave, PLC
41
17.0 Forskning og udgivelser på Nefrologisk Klinik P
Disputatser og Ph.d.-afhandlinger.
Incretin hormones in patients with end-stage renal disease: secretion, elimination and effect.
Idorn, T., Hornum, M. & Feldt-Rasmussen, B. F. 28 feb. 2014 2014 udg. København: Grafisk – Københavns
Universitet. 61 s.
Publikation: Forskning › Ph.d.-afhandling
Videnskabelige artikler.
Gelatinøs transformation af knoglemarven ved overdreven træning og reguleret kost
Andersen, S. A. W., Salomo, L., Ralfkiær, E. & Kjeldsen, L. 15 sep. 2014 I: Ugeskrift for læger [online]. 176,
38, s. V03140183
Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel
Benefit of clopidogrel therapy in patients with myocardial infarction and chronic kidney disease-a
Danish nation-wide cohort study
Blicher, T. M., Hommel, K., Kristensen, S. L., Torp-Pedersen, C., Madsen, M., Kamper, A. L. & Olesen, J. B.
aug. 2014 I: J.Am.Heart Assoc.3, 4, s. 1-10 10 s.
Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel
Net Clinical Benefit of Antithrombotic Therapy in Patients With Atrial Fibrillation and Chronic Kidney
Disease: A Nationwide Observational Cohort Study
Bonde, A. N., Lip, G. Y. H., Kamper, A-L., Hansen, P. R., Lamberts, M., Hommel, K., Hansen, M. L.,
Gislason, G. H., Torp-Pedersen, C. & Olesen, J. B. 16 Dec 2014 I : Journal of the American College of
Cardiology. 64, 23, s. 2471-82 12 s.
Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel
Kolesterolsænkende behandling ved nedsat nyrefunktion - nye rekommandationer
Dieperink, H. H., Feldt-Rasmussen, B. & Christensen, J. H. 2 jun. 2014 I: Ugeskrift for læger [online]. 176,
11A
Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel
Danish guidelines for lipid-lowering treatment in patients with chronic renal failure
Dieperink, H., Christensen, J. H., Feldt-Rasmussen, B., Schmidt, E. B. & Danish Society of Cardiology apr.
2014 I: Danish Medical Bulletin (Online). 61, 4, s. C4843
Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel
42
A randomized study evaluating cinacalcet to treat hypercalcemia in renal transplant recipients with
persistent hyperparathyroidism
Evenepoel, P., Cooper, K., Holdaas, H., Messa, P., Mourad, G., Olgaard, K., Rutkowski, B., Schaefer, H.,
Deng, H., Torregrosa, J. V., Wuthrich, R. P. & Yue, S. nov 2014 I : Am.J.Transplant.14, 11, s. 2545-2555 11
s.
Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel
In memoriam: Claus Brun, MD, Dr Med, 1914-2014
Feldt-Rasmussen, B., Brandi, L. & Olgaard, K. dec. 2014 I : Kidney International. 86, 6, s. 1069
Publikation: Formidling › Tidsskriftartikel
Claus Brun (1914-2014)
Feldt-Rasmussen, B., Brandi, L. & Olgaard, K. dec 2014 I: Nephrology, dialysis, transplantation : official
publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association. 29, 12, s.
2348-9 2 s.
Publikation: Formidling › Tidsskriftartikel
Circulating FGF23 levels in response to acute changes in plasma Ca(2+)
Gravesen, E., Mace, M. L., Hofman-Bang, J., Olgaard, K. & Lewin, E. jul 2014 I : Calcif.Tissue Int.95, 1, s.
46-53 8 s.
Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel
Severe hypercalcaemia, nephrocalcinosis, and multiple paraffinomas caused by paraffin oil
injections in a young bodybuilder
Gyldenløve, M., Rørvig, S., Skov, L. & Hansen, D. 14 jun 2014 I : Lancet. 383, 9934, s. 2098
Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel
Effects of lowering LDL cholesterol on progression of kidney disease
Haynes, R., Lewis, D., Emberson, J., Reith, C., Agodoa, L., Cass, A., Craig, J. C., de Zeeuw, D., FeldtRasmussen, B., Fellström, B., Levin, A., Wheeler, D. C., Walker, R., Herrington, W. G., Baigent, C., Landray,
M. J. & SHARP Collaborative Group aug 2014 I : Journal of the American Society of Nephrology : JASN. 25,
8, s. 1825-33 9 s.
Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel
Evaluating the contribution of the cause of kidney disease to prognosis in CKD: results from the
Study of Heart and Renal Protection (SHARP)
Haynes, R., Staplin, N., Emberson, J., Herrington, W. G., Tomson, C., Agodoa, L., Tesar, V., Levin, A.,
Lewis, D., Reith, C., Baigent, C., Landray, M. J., SHARP Collaborative Group & Feldt-Rasmussen, B. F. jul
2014 I : American journal of kidney diseases : the official journal of the National Kidney Foundation. 64, 1, s.
40-8 9 s.
Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel
43
The effect of lowering LDL cholesterol on vascular access patency: post hoc analysis of the Study of
Heart and Renal Protection
Herrington, W., Emberson, J., Staplin, N., Blackwell, L., Fellström, B., Walker, R., Levin, A., Hooi, L. S.,
Massy, Z. A., Tesar, V., Reith, C., Haynes, R., Baigent, C., Landray, M. J., SHARP Investigators & FeldtRasmussen, B. F. maj 2014 I : Clinical journal of the American Society of Nephrology : CJASN. 9, 5, s. 914-9
6 s.
Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel
High levels of mannose-binding lectin are associated with lower pulse wave velocity in uraemic
patients
Hornum, M., Bay, J. T., Clausen, P., Melchior Hansen, J., Mathiesen, E. R., Feldt-Rasmussen, B. & Garred,
P. 2014 I : B M C Nephrology. 15, s. 162
Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel
Postprandial responses of incretin and pancreatic hormones in non-diabetic patients with end-stage
renal disease
Idorn, T., Knop, F. K., Jørgensen, M., Holst, J. J., Hornum, M. & Feldt-Rasmussen, B. 2014 I : Nephrology,
dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European
Renal Association. 29, 1, s. 119-127 9 s.
Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel
The authors reply:
Idorn, T., Knop, F. K., Jørgensen, M., Holst, J. J., Hornum, M. & Feldt-Rasmussen, B. jan 2014 I : Kidney
International. 85, 1, s. 212-3 2 s.
Publikation: Forskning › Tidsskriftartikel
Elimination and Degradation of Glucagon-like Peptide-1 and Glucose-Dependent Insulinotropic
Polypeptide in Patients with End-Stage Renal Disease
Idorn, T., Knop, F. K., Jørgensen, M. B., Christensen, M., Holst, J. J., Hornum, M. & Feldt-Rasmussen, B. jul
2014 I : The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 99, 7, s. 2457-66 10 s.
Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel
Early change in proteinuria as a surrogate end point for kidney disease progression: an individual
patient meta-analysis
Inker, L. A., Levey, A. S., Pandya, K., Stoycheff, N., Okparavero, A., Greene, T., Chronic Kidney Disease
Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) & Kamper, A-L. jul 2014 I : American journal of kidney diseases : the
official journal of the National Kidney Foundation. 64, 1, s. 74-85 12 s.
Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel
Clearance of glucoregulatory peptide hormones during haemodialysis and haemodiafiltration in nondiabetic end-stage renal disease patients
Jørgensen, M. B., Idorn, T., Knop, F. K., Holst, J. J., Hornum, M. & Feldt-Rasmussen, B. 15 okt 2014 I :
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant
Association - European Renal Association.
Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel
44
Reliability of estimated glomerular filtration rate in patients treated with platinum containing therapy
Lauritsen, J., Gundgaard, M. G., Mortensen, M. S., Oturai, P. S., Feldt-Rasmussen, B. & Daugaard, G. 1 okt
2014 I : International journal of cancer. Journal international du cancer. 135, 7, s. 1733-9 7 s.
Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel
Pneumocystis jirovecii pneumonia in patients with end-stage renal disease: a comparison with the
general population
Leth, S., Jensen-Fangel, S., Ostergaard, L., Rostved, A. A., Jespersen, B. & Søgaard, O. S. 18 aug 2014 I :
Scandinavian Journal of Infectious Diseases. 46, 10, s. 704-11
Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel
Strategies to increase the donor pool and access to kidney transplantation: an international
perspective
Maggiore, U., Oberbauer, R., Pascual, J., Viklicky, O., Dudley, C., Budde, K., Sorensen, S. S., Hazzan, M.,
Klinger, M. & Abramowicz, D. 6 jun 2014 I : Nephrol.Dial.Transplant.
Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel
Resistance training and testosterone levels in male patients with chronic kidney disease undergoing
dialysis
Molsted, S., Andersen, J. L., Eidemak, I., Harrison, A. P. & Jørgensen, N. 2014 I : BioMed research
international. 2014, s. 121273 7 s.
Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel
Interleukin-6 and Vitamin D Status during High-Intensity Resistance Training in Patients with Chronic
Kidney Disease
Molsted, S., Eiken, P., Andersen, J. L., Eidemak, I. & Harrison, A. P. 2014 I : BioMed research international.
2014, s. 176190 8 s.
Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel
Volume flow in arteriovenous fistulas using vector velocity ultrasound
Møller Hansen, P., Olesen, J. B., Pihl, M. J., Lange, T., Heerwagen, S., Pedersen, M. M., Rix, M., Lönn, L.,
Jensen, J. A. & Nielsen, M. B. 2014 I : Ultrasound Med.Biol.40, 11, s. 2707-2714 8 s.
Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel
Parathyroid hormone-related peptide plasma concentrations in patients on hemodialysis
Nordholm, A., Rix, M., Olgaard, K. & Lewin, E. apr 2014 I : Scand.J.Clin.Lab Invest. 74, 3, s. 206-212 7 s.
Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel
High incidence of secondary hypertension in patients referred for renal denervation--the
Copenhagen experience
Olsen, L. K., Kamper, A-L., Svendsen, J. H., Bang, L. E., Frimodt-Møller, M., Kelbæk, H., Sander, M. &
Feldt-Rasmussen, B. aug 2014 I : Blood Pressure. 23, 4, s. 233-9 7 s.
Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel
45
Long-term enzyme replacement therapy is associated with reduced proteinuria and preserved
proximal tubular function in women with Fabry disease
Prabakaran, T., Birn, H., Bibby, B. M., Regeniter, A., Sørensen, S. S., Feldt-Rasmussen, U., Nielsen, R. S. &
Christensen, E. I. 2014 I : Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis
and Transplant Association - European Renal Association. 29, 3, s. 619-25 7 s.
Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel
Sexual dysfunction is more than twice as frequent in Danish female predialysis patients compared to
age- and gender-matched healthy controls
Prescott, L., Eidemak, I., Harrison, A. P. & Molsted, S. 1 jan 2014 I : International Urology and Nephrology.
46, 5, s. 979-84 6 s.
Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel
Increased risk of dialysis and end-stage renal disease among HIV patients in Denmark compared
with the background population
Rasch, M. G., Helleberg, M., Feldt-Rasmussen, B., Kronborg, G., Larsen, C. S., Pedersen, C., Pedersen, G.,
Gerstoft, J. & Obel, N. 2014 I : Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European
Dialysis and Transplant Association - European Renal Association. 29, 6, s. 1232-38
Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel
Myxoedema coma: an almost forgotten, yet still existing cause of multiorgan failure
Salomo, L. H., Laursen, A. H., Reiter, N. & Feldt-Rasmussen, U. 2014 I : B M J Case Reports. 2014, s. pii:
bcr2013203223
Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel
Arvelige cerebrookulorenale syndromer
Sessa, G., Hjortshøj, T. D. & Egfjord, M. 17 feb 2014 I : Ugeskrift for læger [online]. 176, 8A
Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel
Proceedings from an international consensus meeting on posttransplantation diabetes mellitus:
recommendations and future directions
Sharif, A., Hecking, M., de Vries, A. P., Porrini, E., Hornum, M., Rasoul-Rockenschaub, S., Berlakovich, G.,
Krebs, M., Kautzky-Willer, A., Schernthaner, G., Marchetti, P., Pacini, G., Ojo, A., Takahara, S., Larsen, J. L.,
Budde, K. B., Eller, K., Pascual, J., Jardine, A., Bakker, S. J., Valderhaug, T. G., Jenssen, T. G., Cohney, S.
& Saemann, M. D. sep 2014 I : Am.J.Transplant.14, 9, s. 1992-2000 9 s.
Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel
Occurrence and Prognostic Relevance of CD30 Expression in Post-transplant Lymphoproliferative
Disorders
Vase, M. Ø., Maksten, E. F., Bendix, K., Hamilton-Dutoit, S., Andersen, C., Moller, M. B., Sorensen, S. S.,
Jespersen, B., Kampmann, J., Sondergard, E., Nielsen, P. S. & D'Amore, F. 24 sep 2014 I :
Leuk.Lymphoma. s. 1-22 22 s.
Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel
46
Long-term follow-up of cyclophosphamide compared with azathioprine for initial maintenance
therapy in ANCA-associated vasculitis
Walsh, M., Faurschou, M., Berden, A., Flossmann, O., Bajema, I., Hoglund, P., Smith, R., Szpirt, W.,
Westman, K., Pusey, C. D. & Jayne, D. R. 5 sep 2014 I : Clin.J.Am.Soc.Nephrol.9, 9, s. 1571-1576 6 s.
Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel
Hyperglucagonaemia analysed by glucagon sandwich ELISA: nonspecific interference or truly
elevated levels?
Wewer Albrechtsen, N. J., Hartmann, B., Veedfald, S., Windeløv, J. A., Plamboeck, A., Bojsen-Møller, K. N.,
Idorn, T., Feldt-Rasmussen, B., Knop, F. K., Vilsbøll, T., Madsbad, S., Deacon, C. F. & Holst, J. J. sep 2014 I
: Diabetologia. 57, 9, s. 1919-26 8 s.
Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel
17.1 Tand- og mundhygiejne
Af Klinisk sygeplejespcialist, Phd Metha Frøjk
Tværfaglig forskning: Interventionsstudie rettet mod mundhuleinfektioner ved kronisk nyresygdom.
Ved tandlæger, læger og sygeplejerske.
Baggrund og formål.
På dialyseafsnittet, Rigshospitalet gennemførtes i 2013 en undersøgelse, hvor 14 patienter i
hæmodialysebehandling fik undersøgt mundhule og tænder af tandlæger fra Tandlægeskolen.
Alle 14 patienter vurderedes til at have behov for regelmæssigt tandeftersyn, tandrensning og rådgivning i
tand- og mundpleje.
Fra samtale med patienterne ved vi, at tænder og mundhulens tilstand er en væsentlig del af deres
personlige velbefindende og har betydning for ernæring, fysisk og psykisk velvære samt deres sociale liv.
Vi ønsker derfor at udføre en videnskabelig undersøgelse, om hvorvidt en fokuseret indsats for forbedret
tand- og mundhygiejne kan reducere mundhuleinfektioner og gener forbundet hermed.
Projektdesign. I undersøgelsen indgår patienter, opdelt i tre grupper: 1) er i dialyse behandling. 2) er i
dialysebehandling og står på nyretransplantations venteliste. 3) patienter der er og har været
nyretransplanterede i mindst et år. Desuden inkluderes raske personer i kontrolgruppe (der alder og
kønsmæssigt matcher med de øvrige grupper) til komparativ analyse med de deskriptive fund ved baseline.
Undersøgelsen omfatter. Alle projektdeltagere får, ved tandlægestuderende, en grundig undersøgelse af
tænder og mundhule inklusiv røntgenbilleder af tænder og podning for bakterier og svamp i mundhulen.
Alle projektdeltagere får udleveret spørgeskema vedrørende Oral Health Impact Profile.
Alle projektdeltagere får taget blodprøver svarende til månedsstatus hos patienter i
hæmodialysebehandling.
47
Efter første undersøgelse randomiseres alle patientdeltagere i følgende 2 grupper:
Gruppe 1. Interventionsgruppen får ved 3 besøg på 3 måneder grundig tandrensning og rådgivning om
mundhygiejne.
Gruppe 2. Kontrolgruppen får efter første undersøgelse hos den tandlægestuderende samme rådgivning
som vanlig procedure på Nefrologisk Klinik til at opsøge tandlæge i primærsektoren for undersøgelse,
profylakse og behandling.
Tre måneder efter den første undersøgelse hos tandlægen gentages undersøgelse af tænder og
mundhulen, som tidligere beskrevet, og projekt deltagelse afsluttes.
Oversigt over projektforløbet
1. dag
1. uge
14. dag
30. dag
Tandlæge
Gruppe 1
Alle deltagere
får undersøgt
tænder
og mundhulen
24-03-2015 24-03-2015
Tandpleje
Tandpleje
ved
tandlægestuderende
Undersøgelsesvarighed
ca. 2 timer
3. måneder
Tandlæge
24-03-2015
Tandpleje
Alle deltagere
får
afsluttende
undersøgelse
af tænder og
mundhulen
ved
tandlægestuderende
Gruppe 2
Undersøgelsesvarighed
ca. 2 timer
Undersøgelserne forgår på Tandlægeskolen som ligger på Panum instituttet.
Tidsplan: Inklusion af projektdeltagere påbegyndt ultimo. 2014 og dataindsamlingen forventes afsluttet
juni 2015.
Projektansvarlig i Nefrologisk klinik: Inge Eidemak, overlæge. Nabila El-Ali, 1. Reservelæge og Metha Frøjk,
sygeplejerske.
48