KPT 6, Kriegers Flak.indd

PLANLÆGNING
KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6,
AREALRESERVATION,
KRIEGERS FLAK
HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015
O
F
S
R
G
A
L
Teknik og Miljø
Hvad er et Kommuneplantillæg?
En kommuneplan er en plan for hele kommunen. Den beskriver retningslinjer og rammer for udviklingen i hele kommunen. Kommunen kan ikke forudse alle de projekter, der opstår i løbet af en kommuneplans levetid.
Derfor sker det af og til at det er nødvendigt at ændre kommuneplanen i løbet af planperioden. Det gør man ved at udarbejde et kommuneplantillæg. Et kommuneplantillæg udarbejdes sædvanligvis sammen med en lokalplan, hvor man
samtidig lokalplanlægger for det aktuelle projekt.
Kommuneplantillæg skal gennemgå den samme offentlighedsprocedure som en lokalplan. Procedure ser således ud:
Lokalplananmodning
ForslagtilKommuneplantillæg
Høring8uger
Indkomneforslagbehandles
Kommuneplantillægvedtages
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 med tilhørende miljøscreening , sendes i 8 ugers offentlig høring.
Høringsperioden fremgår af forsiden.
I denne høringsperiode kan der fremsendes ændringsforslag og kommentarer til planforslaget.
Frist for indsendelse af ændringsforslag og kommentarer er sidste dato i høringsperioden.
Adressen er:
Stevns Kommune
Postboks 83
4660 Store Heddinge
eller e-mail: [email protected]
Yderligere oplysninger kan fås hos:
Kommuneplanlægger Lilian Schmidt, PLAN, telf.: 56 57 51 61
INDHOLDSFORTEGNELSE
INDHOLDSFORTEGNELSE
Indledning
side
4
Redegørelse
side
6
side
6
Baggrund og formål
Området
side
7
Omgivelser
side
9
Indhold
side
9
side
9
side
9
Forhold til anden lovgivning og planlægning
Eksisterende forhold
Stevns Kommuneplan 13
side
11
Fingerplan 2013
side
11
side
11
side
11
Anden lovgivning og planlægning
Miljøvurdering
Kommuneplantillæg
side
12
Anlægsområde
side
12
Vedtagelsespåtegning
side
14
Bilag
side
15
side
16
Bilag 1, Miljøscreening
INDLEDNING
indledning
Kommuneplantillæg nr. 6 udlægger i kommuneplan 13, en
arealreservation til et rammeområde for et større tekniske
anlæg.
Dette kommuneplantillæg udarbejdes fordi der skal bygges
en havmøllepark på 600 MW på Kriegers Flak, der ligger
midt i Østersøen mellem Møn, Sydsverige og Nordtyskland.
Det vedtog et bredt politisk flertal af Folketinget i 2012.
Se kort 1, Oversigtkort over Kriegers Flak projektet.
Dette kommuneplantillæg omhandler kun ledningstracéet
som etabeleres igennem Stevns Kommune.
Naturstyrelsen har afgjort, at projektet er VVM-pligtigt. Det
vil blandt andet sige, at anlæggets påvirkning af omgivelserne skal beskrives i en VVM-redegørelse. Parallelt med
VVM-processen har Stevns Kommune valgt, at der skal
udarbejdes kommuneplantillæg for kablerne i kommunen.
Planprocessen for kommuneplantillægget gennemføres af
Stevns Kommune og kommuneplantillægget har derfor et
selvstændigt forløb med høring og klagemuligheder. Det er
således ikke en del af VVM-processen, der ledes af Naturstyrelsen.
4
STEVNS KOMMUNE - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6
Kort 1, Oversigtskort over Kriegers Flak projektet.
REDEGØRELSE
Redegørelse
te steder), hvor disse reaktive spændinger bliver nulstillede.
Ved at koble kablerne til elnettet to forskellige steder øger
Baggrund og formål
man robustheden af elforsyningen til hovedstadsområdet.
Havmølleparken bliver et led i den nationale målsætning
om at omstille det danske energisystem, så det i langt høje-
Energinet.dk har foreslået et projektområde, inden for hvil-
re grad bliver baseret på vedvarende energi. Den mængde
ket de nye højspændingskabler forventes placeret. Projek-
strøm, som havmøllerne vil producere, svarer til, hvad ca.
tområdet er de fleste steder ca. 300 m bredt. På enkelte
600.000 hustande bruger om året.
meget korte strækninger gør andre forhold, at Energinet.
dk foreslår to varianter, som skal undersøges. Det foreslåe-
Energinet.dk har ansvaret for at etablere de elanlæg, der
de projektområde går gennem ni kommuner: Stevns, Faxe,
skal transportere strømmen fra ind på elnettet. Energinet.
Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Høje-Taastrup, Roskilde og Ege-
dk er forpligtet til at sikre, at danske havmøller på Krie-
dal. Se kort 2, Oversigt over projektområdet.
gers Flak bliver tilsluttet elnettet på land inden udgangen af 2018. Energinet.dk forventer, at anlægsarbejdet for
På havet
kabelanlægget opstartes i starten af 2017.
På havet vil anlægget bestå af selve havmølleparken samt
to 220 kV-stationer, der skal modtage strømmen fra hav-
På land
vindmøllerne. Stationerne placeres på hver sin platform.
Der arbejdes med en vekselstrømsløsning, som også er
Fra hver platform fører et ca. 45 km langt 220 kV-søkabel
anvendt til andre danske havmølleparker. Vekselsstrøms-
strømmen i land syd for Rødvig på Stevns. Her kobles de to
løsningen vil gå fra et punkt syd for Rødvig på Stevns, hvor
søkabler til to 220 kV-landkabler ved hjælp af en stor muf-
to 220 kV-søkabler fra Kriegers Flak føres i land og derfra
fe, der anlægges under jorden. De to landkabler skal gra-
videre til en ny station, som skal etableres i det sydøstlige
ves ned i jorden på den ca 25 km lange strækning igennem
Sjælland. Der arbejdes pt. med to forslag til placering af
Stevns Kommune.
den nye station (stationerne bliver ikke placeret i Stevns
Kommune). Hovedforslaget er en placering syd for Herfølge, mens alternativet er en placering i området Bjæverskov
Vest. Fra den nye station føres det ene kabel videre til den
eksisterende station i Bjæverskov, mens det andet kabel
føres videre til den eksisterende station i Ishøj. Fra Ishøj vil
der blive ført et 400 kV-kabel frem til den eksisterende station Hovegård. På vekselstrømskabler, der føres over lange
strækninger, opstår der såkaldte reaktive spændinger, som
gør, at noget af energien går tabt undervejs. For at mindske
dette tab er det nødvendigt at etablere en station (de omtal6
STEVNS KOMMUNE - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6
Projektområde til i landføring af ledningdtracé
Området
Kabelanlægget igennem Stevns starter på stranden syd
for Rødvig, matrikel 1i, Højstrup Hovedgård, Lyderslev og
fortsætter herefter på matrikel 1m, Højstrup Hovedgård,
Lyderslev. Herfra føres to parallelle landkabler op til den nye
station syd for Herfølge (hovedforslag).
Projektområdet
Projektområdet er 300 meter bredt – enkelte steder dog
bredere, fordi andre forhold gør det hensigtsmæssigt at
undersøge to alternative varianter på strækningen. Da projektområdet blev defineret, tog man hensyn til, at omgivelserne skal påvirkes mindst muligt. Det skal bl.a. ske ved at
undgå direkte påvirkning af mulighederne for byudvikling
og ved at sikre beskyttelse af sårbare naturområder, kulturhistoriske værdier mv. i det omfang, det er muligt. Kabelforbindelsens endelige placering sker først i foråret 2016.
Anlægsarbejde
På strækningen mellem Rødvig og den nye station etableres kablerne i to parallelle kabelgrave ca. 2 meter under
jorden. Det sker ved enten at grave dem ned eller ved en
såkaldt styret underboring. En styret underboring foretages mellem to gravede huller, hvor der bores under jorden
fra det ene hul til det andet. Herefter trækkes boret tilbage
og udvider hullet til den ønskede størrelse. Denne metode
anvendes, hvor det er vanskeligt eller uhensigtsmæssigt at
gennemføre en almindelig nedgravning f.eks. af hensyn til
miljøet. Se kort 3, Arbejdsbælte og servitutareal, samt kort
4, Styret underboring.
Arbejdsbælte og servitutareal
I forbindelse med nedgravning af kablerne er der behov for
Kort 2, Oversigt over projektområdet
REDEGØRELSE
et 15-25 meter bredt arbejdsbælte. arbejdsbæltet vil blive
benyttes på en måde, der kan være til gene for kabelan-
bredere der hvor de to kabler ligger paralelt. Når kabelsy-
lægget. Der må dog gerne dyrkes afgrøder på arealet, når
stemet er gravet ned, vil der blive udlagt et servitutareal
blot det kan ske uden, at der opstår risiko for at beskadige
omkring kabelanlægget. Bæltet (servitutarealet) igennem
kabelanlægget. Jordkablerne har en forventet levetid på
Stevns Kommune er ca. 7 meter bredt for hver af de to
ca. 40 år.
kabelsystemer. Inden for servitutarealet må der ikke bygges
eller plantes træer med dybe rødder. Arealet må heller ikke
Kort 3, Arbejdsbælte og servitutareal.
Kort 4, Styret underboring
8
STEVNS KOMMUNE - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6
Omgivelser
Forhold til anden lovgivning og planlægning
Det er kun i anlægsfasen at der kan opleves støj i forbindelse
Eksisterende forhold
med nedgravning af kablerne.
De to landkabler skal graves ned i jorden på den ca. 25 km
lange strækning igennem Stevns Kommune. Landtablerne
indhold
vil hovedsagligt blive etableret igennem landbrugsarealer
Tracéet passere igennem Stevns ådal som er beskyttet
og vil på sin vej krydse bl.a. veje og åer mv.
efter Naturbeskyttelseslovens §3, samt den øvre del af
Tryggevælde.
I undersøgelseskorridoren (på de 300 meter) er der desuden andre områder med natur, som er beskyttet efter
naturbeskyttelseslovens § 3, fredskovsarealer og fredede
områder. Se kort 5, Beskyttede områder i Stevns Kommune.
Så vidt muligt vil kablet blive ført uden om sådanne arealer. Hvis dette ikke er muligt, vil Energinet.dk sammen med
myndighederne på de forskellige områder planlægge, hvor
og hvornår man på særlige vilkår kan grave kablet ned, og
hvor man er nødt til at underbore af hensyn til beskyttelsesinteresserne.
Flere steder inden for undersøgelsesområdet må det forventes, at der findes bilag IV-arter. Når kablets præcise forløb fastlægges og i forbindelse med anlægsarbejdet, skal
der tages hensyn til disse arter og deres levesteder. Det vil
ske i samarbejde med myndigheder på området. Inden for
undersøgelsesområdet er der flere lokaliteter med fortidsminder, kulturarvsarealer og beskyttede sten- og jorddiger.
Muligheden for at lægge kabler ned disse steder vil blive
vurderet i tæt dialog med de lokale museer.
REDEGØRELSE
LEDNINGSTRACÉ
Kort 5, Beskyttede områder i Stevns Kommune
10
STEVNS KOMMUNE - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6
Stevns Kommuneplan 13
Fingerplan 2013
Ledningstracéet vil berører følgende udpegninger i Kom-
Stevns Kommune er omfattet
muneplan 13:
af Fingerplan 13 - det øvrige
hovedstadsområde.
• Tryggevælde
• Stevns ådal
Fingerplan 2013 for Hovedstads-
• Eksisterende- og potentielle naturområder
området danner rammerne for
• Geologiske interesseområder
kommuneplanlægningen i
• Spredningskorridorer
Stevns Kommune.
Stevns Kommunes landskabsanalyse
Landskabsanalysen er inddelt i områder.
Ledningstraceret berører følgende områderinddelinger
Anden lovgivning og planlægning
i landskabsanalysen:
Miljøvurdering
• Stevns Klint
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer,
• Højstrup kystnære landskab
skal der udarbejdes en miljøscreening, når en myndighed
• Store Heddinge moræneflade
tilvejebringer planer og programmer eller foretager
• Tryggevælde Ådal
ændringer i planer og programmer. Der skal gennemføres en
• Hårlev Landbrugsflade
miljøvurdering, hvis planerne kan få væsentlig indvirkning på
• Vallø dødislandskab
det eksisterende miljø. Dette kommuneplantillæg vurderes
• Vallø- og herregårdslandskab
ikke at få en væsentlig indvirkning på det eksisterende
miljø. Den samlede miljøscreening er vedhæftet som bilag
Konklusion
Når kablets præcise forløb fastlægges og i forbindelse med
anlægsarbejdet, skal der tages hensyn til arter og deres
levesteder. Det vil ske i samarbejde med myndigheder på
området. Inden for undersøgelsesområdet findes der lokaliteter med fortidsminder, kulturarvsarealer og beskyttede
sten- og jorddiger. Muligheden for at lægge kabler ned disse
steder vil blive vurderet i tæt dialog med de lokale museer.
til kommuneplantillægget.
KOMMUNEPLANTILLÆG
Kommuneplantillæg
Anlægsområde
Der fastsættes en arealreservation i Kommuneplan 13 til ledningstraceet for Kriegers Flak rammeområde 9L2, se kort 6,
‘Projektområde for kabelstrækning fra Rødvig til den nye station syd for Herfølge (hovedforslag)’.
Der gælder følgende rammer for anlægsprojektet:
ANVENDELSE
TEKNISK ANLÆG
BESKRIVELSE AF ANLÆGGET
Nyt el-anlæg på land. Det vil gå fra et punkt syd for Rødvig
på Stevns, hvor to 220 kV-søkabler fra Kriegers Flak føres
i land og derfra videre til en ny station, som skal etableres
i det sydøstlige Sjælland Landkablerne placeres i jorden i
en kabelgrav. Anlægget bliver placeret under jorden i ca. 2
meters dybde. På strækningen mellem Rødvig og den nye
station etableres kablerne i to parallelle kabelgrave. Det
sker ved enten at grave dem ned eller ved en såkaldt styret
underboring. I forbindelse med nedgravning af kablerne er
der behov for et 15-20 meter bredt arbejdsbælte.
Inden for servitutarealet må der ikke bygges eller plantes
træer med dybe rødder. Arealet må heller ikke benyttes på
en måde, der kan være til gene for kabelanlægget. Der må
dog gerne dyrkes afgrøder på arealet, når blot det kan ske
uden, at der opstår risiko for at beskadige kabelanlægget.
Der vil blive tinglyst en deklaration som fastlægger anvendelsen af arealet efter anlæggets færdiggørelse.
12
STEVNS KOMMUNE - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6
±
Køge Kommune
Stevns Kommune
Faxe Kommune
Projektområde
Kommuner
Kort 6, Projektområde for kabelstrækning fra Rødvig til den nye station syd for Herfølge (hovedforslag)
VEDTAGELSESPÅTEGNING
Vedtagelsespåtegnelse
Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 6 blev udsendt i 8 ugers høring af Stevns Kommunalbestyrelse
den 7. februar 2015.
På Kommunalbestyrelsens vegne
Mogens Haugaard-Nielsen
Per Røner
Borgmester
Kommunaldirektør
Kommuneplantillæg nr. 6 blev endeligt godkendt af Stevns kommunalbestyrelse den XXXX
På Kommunalbestyrelsens vegne
14
Mogens Haugaard-Nielsen
Per Røner
Borgmester
Kommunaldirektør
STEVNS KOMMUNE - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6
BILAG
Bilag
Bilag 1, Miljøscreening, side 16
Strategisk Miljø Vurdering (SMV).
SMV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål.
Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet.
BILAG 1, Miljøscreening
Generelle oplysninger
Navn på plan
Kommuneplantillæg nr. 6, Arealreservation, Kriegers Flak
Dato for screeningen
4. december 2014
Screenet af
Lilian Schmidt
Forslag kommuneplantillæg nr. 6, Arealreservation, Krieger Flak
Materiale der er
screenet på
1
a
b
c
d
e
f
g
h
i
2
a
b
c
d
e
Planens påvirkning på miljøet
Biologisk mangfoldighed
Dyreliv:
Planteliv:
Sjældne, udryddelsestruede eller
fredede dyr, planter eller naturtyper:
Habitat områder:
Spredningskorridor:
Naturbeskyttelse jvf. §3:
Grønne områder:
Skovrejsning/ skovnedlæggelse:
Fredning:
Befolkningen og sundhed
Har projektet betydning for
sundhedstilstanden:
Indendørs støj- og
vibrationspåvirkning:
Påvirkninger fra specifikke
risikofaktorer ift. fx sundhed,
belastningsfaktorer som støj,
luftforurening og stresspåvirkninger:
Friluftsliv/rekreative interesser fx
skaber planen mulighed for
udendørsophold – herunder leg og
sport mv. Mulighed/ adgang til
rekreative oplevelser:
Boligmiljø fx skabes der oplevelsesrige
Ja
Nej
x
x
Bemærkninger
x
Ikke
relevant
Negativ
påvirkning
Neutral
påvirkning
Positiv
påvirkning
Undersøges
nærmere
Løbe nr.
Indledende screening
Planen omfattet af lovens bilag 3 og 4
Planen kan påvirke internationalt
naturbeskyttelsesområde væsentligt
Planen kan påvirke miljøet i almindelighed
Bemærkninger
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
Side 1 af 3
Strategisk Miljø Vurdering (SMV).
f
g
h
i
3
a
b
c
d
4
a
b
c
d
5
a
b
6
a
b
7
a
b
c
d
Planens påvirkning på miljøet
og trygge boligmiljøer med
overskuelige byrum, serviceydelser og
mødesteder/ legepladser af god
kvalitet:
Er der grundlag for et godt nærmiljø
med klare tilhørsforhold:
Påvirkes eksisterende boligmiljøer af
planen:
Planens konsekvenser for nærområdets
beboere:
Lighed i sundhed - Hvordan påvirkes
socialt udsatte eller sårbare grupper:
Har projektet betydning for sociale
kontakter/ frivillighed/ tryghed:
Landskab og jordbund
Landskabelig værdi:
Geologiske særpræg:
Risiko for jordforurening.
Jordhåndtering/ flytning:
Vand
Overfladevand, herunder vandløb og
vådområder:
Udledning af spildevand:
Grundvandsforhold:
Risiko for forurening af
grundvandsressourcen:
Luft
Luftforurening (støv og andre
emissioner):
Emissioner fra trafik til og fra området:
Støj
Støj:
Vibrationer:
Trafik
Færdselsarealer: fx sikres der
velafgrænsede vej- og stiforløb med
udsyn og overblik:
Sikres overskuelige parkeringsforhold:
Belysning: fx sikres der tilstrækkelig
belysning, særligt på stier, tilpasset
områdets karakter:
Vil området opleves som et trygt og
Ikke
relevant
Negativ
påvirkning
Neutral
påvirkning
Positiv
påvirkning
Undersøges
nærmere
Løbe nr.
SMV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål.
Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet.
Bemærkninger
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Side 2 af 3
Strategisk Miljø Vurdering (SMV).
Planens påvirkning på miljøet
b
sikkert sted at færdes:
Trafikafvikling/ -kapacitet: fx
tilgængeligheden til området med bil,
offentlig transport og for cyklende og
gående. Skaber det en øget
trafikmængde:
Energiforbrug:
Risiko for ulykker:
Klimatiske faktorer
Eventuel påvirkning af klimaet:
Påvirker planen retningslinjerne ift.
klimatilpasning i Stevns Kommuneplan:
Kulturarv
Kulturhistoriske værdier:
Kirker:
Fredede eller bevaringsværdige
bygninger:
Ressourcer og affald
Arealforbrug:
Energiforbrug:
Vandforbrug:
Produkter, materialer og råstoffer:
Kemikalier, miljøfremmede stoffer:
Affald, genanvendelse:
Visuel effekt
Arkitektonisk udtryk:
Lys og/eller refleksioner:
Æstetisk udtryk:
Sikkerhed
Har projektet betydning ift.
kriminalitet:
Brand, eksplosion, giftpåvirkning:
13
Socioøkonomiske effekter
a
b
Påvirkning af sociale forhold:
Påvirkning af erhvervsliv:
e
f
g
8
a
b
9
a
b
c
10
a
b
c
d
e
f
11
a
b
c
12
a
Ikke
relevant
Negativ
påvirkning
Neutral
påvirkning
Positiv
påvirkning
Undersøges
nærmere
Løbe nr.
SMV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål.
Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet.
Bemærkninger
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Anlægget graves ned.
X
X
X
x
Side 3 af 3
STEVNS KOMMUNE - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6
UDGIVET
Stevns Kommune
Afdeling PLAN
2014
Tekst:
Lilian Schmidt
stevns.dk