Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta The Malta Government Gazette

Nru./No. 19,336
Prezz/Price
€3.96
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta
The Malta Government Gazette
Il-Ġimgħa, 31 ta’ Ottubru, 2014
Friday, 31st October, 2014
Pubblikata b’Awtorità
Published by Authority
SOMMARJU — SUMMARY
Notifikazzjonijiet tal-Gvern.............................................................................................. 12,465 - 12,467
Government Notices.......................................................................................................... 12,465 - 12,467
Avviżi tal-Pulizija............................................................................................................. 12,468 - 12,469
Police Notices................................................................................................................... 12,468 - 12,469
Opportunitajiet ta’ Impieg................................................................................................. 12,470 - 12,478
Employment Opportunities............................................................................................... 12,470 - 12,478
Avviżi tal-Gvern................................................................................................................ 12,478 - 12,488
Notices............................................................................................................................... 12,478 - 12,488
Offerti................................................................................................................................ 12,488 - 12,526
Tenders.............................................................................................................................. 12,488 - 12,526
Avviżi tal-Qorti................................................................................................................. 12,526 - 12,548
Court Notices.................................................................................................................... 12,526 - 12,548
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
12,465
NOTIFIKAZZJONIJIET TAL-GVERN
GOVERNMENT NOTICES
Nru. 1110
No. 1110
PUBBLIKAZZJONI TA’ ATT
FIS-SUPPLIMENT
PUBLICATION OF ACT
IN SUPPLEMENT
HUWA avżat għall-informazzjoni ġenerali illi l-Att li
ġej huwa ppubblikat fis-Suppliment li jinsab ma’ din ilGazzetta:
IT is notified for general information that the following Act
is published in the Supplement to this Gazette:
Att Nru. XXXVII tal-2014 imsejjaħ Att tal-2014 li jemenda
l-Att dwar it-Taxxa fuq l-Income.
Act No. XXXVII of 2014 entitled the Income Tax
(Amendment) Act, 2014.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
Nru. 1111
No. 1111
PUBBLIKAZZJONI TA’ ABBOZZI TA’ LIĠI
FIS-SUPPLIMENT
PUBLICATION OF BILLS
IN SUPPLEMENT
HUWA avżat għall-informazzjoni ġenerali illi l-Abbozzi
ta’ Liġi li ġejjin huma ppubblikati fis-Suppliment li jinsab
ma’ din il-Gazzetta:
IT is notified for general information that the following
Bills are published in the Supplement of this Gazette:
Abbozz ta’ Liġi Nru. 68 imsejjaħ Att tal-2014 li jemenda
l-Kodiċi Ċivili;
Bill No. 68 entitled the Civil Code (Amendment) Act,
2014;
Abbozz ta’ Liġi Nru. 69 imsejjaħ Att tal-2014 li jemenda
l-Att dwar il-Probation; u
Bill No. 69 entitled the Probation (Amendment) Act,
2014; and
Abbozz ta’ Liġi Nru. 70 imsejjaħ Att dwar l-Identità talĠeneru, l-Espressjoni tal-Ġeneru u l-Karatteristiċi tas-Sess.
Bill No. 70 entitled the Gender Identity, Gender Expression
and Sex Characteristics Act.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
Nru. 1112
No. 1112
IL-PRESIDENT TA’ MALTA TERĠA’ LURA
FUQ DMIRIJIETHA
RESUMPTION OF DUTIES BY THE PRESIDENT
OF MALTA
NGĦARRFU għall-informazzjoni ta’ kulħadd illi lPresident ta’ Malta reġgħet daħlet għall-qadi tad-dmirijiet
tal-Kariga tagħha ta’ President nhar il-Ħamis, 30 ta’ Ottubru
2014.
It is notified for general information that the President of
Malta has resumed the functions of the Office of the President
on Thursday, 30th October, 2014.
Is-Sa Dolores Cristina ma baqgħetx taqdi l-funzjonijiet
ta’ President.
Mrs Dolores Cristina has ceased to perform the functions
of President.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
VERŻJONI ONLINE
12,466
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 Nru. 1113
No. 1113
ATT DWAR DAZJU TAS-SISA (KAP. 382)
Excise Duty Act (Cap. 382)
Artikolu 14(2)(a) (Eżenzjonijiet)
Article 14(2)(a) (Exemptions)
Direttiva tal-Kunsill 2003/96/EC
Artikolu 14(1)(b) u Artikolu 14(1)(c)
Council Directive 2003/96/EC
Article 14(1)(b) and Article 14(1)(c)
B’referenza għall-Artikolu 14(2)(a) tal-Att dwar
Dazju tas-Sisa (Kap. 382), ngħarrfu b’din lill-operaturi
ekonomiċi illi, bis-saħħa ta’ Artikolu 14(1)(b) u Artikolu
14(1)(c) tad-Direttiva tal-Kunsill 2003/96/EC tas-27 ta’
Ottubru, 2003 li rristrutturat il-qafas tal-Komunità għattassazzjoni ta’ prodotti tal-enerġija u elettriku, u s-sentenzi
tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea fil-każijiet C-79/10 u C250/10, eżenzjoni ta’ taxxa fuq il-fuel tista’ tapplika biss filkaż ta’ operatur ekonomiku li juża l-fuel għall-provvediment,
minn dak l-operatur ekonomiku, ta’ servizzi ta’ navigazzjoni
tal-ajru jew tal-baħar direttament bi ħlas.
With reference to Article 14(2)(a) of the Excise Duty
Act (Cap.382), it is hereby notified to interested economic
operators that, in light of Article 14(1)(b) and Article 14(1)(c)
of Council Directive 2003/96/EC of 27th October, 2003
restructuring the Community framework for the taxation
of energy products and electricity, and the judgements of
the European Court of Justice in the cases C-79/10 and C250/10, tax exemption on fuel can only apply in the case
of an economic operator who uses the fuel for the supply,
by that economic operator, of air or sea navigation services
directly against payment.
Huwa mgħarraf b’din ukoll illi l-kiri, jew attivitajiet simili
ma jaqgħux għall-finijiet tal-iskop tal-eżenzjoni.
It is hereby also notified that renting out, leasing out or
similar activities do not fall within the scope of the exemption.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
Nru. 1114
No. 1114
ĦATRA TA’ AĠENT DIRETTUR
Ġenerali (KUMMERĊ)
APPOINTMENT OF ACTING DIRECTOR
GENERAL (COMMERCE)
IS-SEGRETARJU Permanenti fil-Ministeru għallEkonomija, l-Investiment u Negozji Żgħar approva l-ħatra
temporanja li ġejja:–
THE Permanent Secretary in the Ministry for the Economy,
Investment and Small Business has approved the following
acting appointment:–
ISEM
NAME
POST
POST
DIPARTIMENT
DEPARTMENT
Mr Noel Bartolo
Direttur Ġenerali
Director General
Kummerċ
27-30.10.2014
Commerce
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
DATA
DATE
31st October, 2014
Nru. 1115
No. 1115
ĦATRA TA’ AĠENT DIRETTUR
(PROBATION U PAROLE)
APPOINTMENT OF ACTING DIRECTOR
(PROBATION AND PAROLE)
Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Intern u
Sigurtà Nazzjonali approva l-ħatra temporanja li ġejja:–
THE Permanent Secretary in the Ministry for Home Affairs
and National Security has approved the following acting
appointment:–
ISEM
NAME
POŻIZZJONI
POSITION
DIPARTIMENT
DEPARTMENT
DATA
DATE
Ms Marietta Lanzon
Direttur
Director
Probation u Parole
Probation and Parole
04 – 07.11.14
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
VERŻJONI ONLINE
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 12,467
Nru. 1116
No. 1116
ĦATRA TA’ AĠENT KUMMISSARJU
TAL-ARTIJIET
APPOINTMENT OF ACTING COMMISSIONER
OF LAND
Is-Segretarju Permanenti Ewlieni fl-Uffiċċju tal-Prim
Ministru approva l-ħatra temporanja li ġejja:
THE Principal Permanent Secretary in the Office of
the Prime Minister has approved the following acting
appointment:
ISEM
NAME
Ms Margaret Falzon
POŻIZZJONI
DIVIŻJONI
DATA
Aġent Kummissarju tal-Artijiet
Acting Commissoner of Land Proprjetà tal-Gvern
Government Property
19.11-23.11.2014
POSITION
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
DIVISION
DATE
31st October, 2014
Nru. 1117
No. 1117
ATT DWAR L-ELEZZJONIJIET
ĠENERALI (KAP. 354)
GENERAL ELECTIONS ACT
(CAP. 354)
Reġistru Elettorali
Electoral Register
SKONT id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 33 (5) tal-Att dwar
l-Elezzjonijiet Ġenerali (Kap. 354), qed jiġi ppubblikat irReġistru Elettorali rivedut ma’ din il-Gazzetta tal-lokalitajiet
ta’ Bubaqra (Iż-Żurrieq), Ħal Farruġ (Ħal Luqa), Fleur-De-Lys
(Birkirkara) u Paceville (San Ġiljan).
IN accordance with the provisions of article 33 (5) of the
General Elections Act (Cap. 354), a revised Electoral Register
of the localities of Bubaqra (Iż-Żurrieq), Ħal Farruġ (Ħal
Luqa), Fleur-De-Lys (Birkirkara) and Paceville (San Ġiljan)
is published with this Gazette.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
Nru. 1118
No. 1118
ATT DWAR IL-ĦADDIEMA
D-DEHEB U L-ĦADDIEMA L-FIDDA
(ARĠENTIERA)
(KAP. 46)
GOLDSMITHS AND SILVERSMITHS
ACT
IL-KUMMISSARJU tat-Taxxi Interni jgħarraf illi fiddata li tidher hawn taħt, il-prezz tad-deheb u l-fidda li fuqu
huma bbażati l-valutazzjonijiet magħmulin mill-Konslu
għall-Ħaddiema d-Deheb u l-Ħaddiema l-Fidda ġie ffissat
għall-finijiet tal-artikolu 14 tal-imsemmi Att kif ġej:–
THE Commissioner of Inland Revenue notifies that on
the date shown hereunder, the price of gold and silver on
which valuations made by the Consuls for Goldsmiths and
Silversmiths are based has been fixed for the purposes of
article 14 of the said Act as follows:–
Data
Date
31.10.14
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
(CAP. 46)
Deheb Pur
Gramma Pure Gold
Grams
Fidda Pura
Gramma
Pure Silver
Grams
€31.281
€0.462
31st October, 2014
VERŻJONI ONLINE
12,468
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 AVVIŻ TAL-PULIZIJA
POLICE NOTICE
Nru. 146
No. 146
Il-Kummissarju tal-Pulizija jgħarraf li skont l-Avviż
Legali 101/97, it-toroq hawn taħt imsemmija se jiġu
kklassifikati bħala Żoni ta’ Rmonk kif indikat hawn taħt.
The Commissioner of Police hereby notifies that in terms
of Legal Notice 101/97, the streets listed hereunder are to be
classified as Tow Zones as indicated hereunder.
Bis-saħħa tal-Artikolu 52 (1) tal-Ordinanza dwar irRegolament tat-Traffiku (Kap. 65), il-Kummissarju talPulizija jgħarraf illi l-passaġġ u twaqqif ta’ vetturi huwa
pprojbit fit-toroq imsemmija hawn taħt fid-dati u ħinijiet
indikati.
In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation
Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby
notifies that the transit and stopping of vehicles through the
streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and
times indicated.
Il-Belt Valletta
Valletta
Nhar il-Ħadd, 9 ta’ Novembru, 2014 mill-5.00 a.m. sas2.00 p.m. mit-toroq li ġejjin: Vjal Ġlormu Cassar bejn ilMonument tal-Gwerra u Pjazza Kastilja, Papa Piju V bejn
Pjazza Kastilja u l-Bini tal-Parlament il-Ġdid, Pjazza Kastilja
minn quddiem il-Barrakka ta’ fuq u l-area tal-parkeġġ taliStock Exchange, Pjazza San Ġwann, San Ġwann bejn lIfran u l-Merkanti u l-Merkanti bejn San Ġwann u Pjazza
Kastilja.
On Sunday, 9th November, 2014 from 5.00 a.m. till 2.00
p.m. through the following streets: Vjal Ġlormu Cassar
between War Memorial and Castille Square, Papa Piju V
between Castille Square and the New Parliament Building,
Castille Square in front of Upper Barrakka and Stock
Exchange Parking Area, Pjazza San Ġwann between l-Ifran
and il-Merkanti and il-Merkanti between San Ġwann and
Castille Square.
Nhar it-Tnejn, 17 ta’ Novembru, 2014 mis-1.00 p.m. sas7.30 p.m. tal-Ġimgħa, 21 ta’ Novembru, 2014, it-Tnejn 24
ta’ Novembru, 2014 mis-1.00 p.m. sas-7.30 p.m. tal-Ġimgħa,
28 ta’ Novembru, 2014, u t-Tnejn l-1 ta’ Diċembru, 2014
mis-1.00 p.m. ’il quddiem minn Triq San Pawl bejn Triq
l-Arċisqof u Triq San Kristofru, Triq l-Arċisqof bejn Triq
San Pawl u Triq il-Merkanti u Triq il-Merkanti bejn Triq lArċisqof u Triq San Kristofru.
On Monday, 17th November, 2014 from 1.00 p.m. till
7.30 p.m. of Friday, 21st November, 2014, Monday, 24th
November, 2014 from 1.00 p.m. till 7.30 p.m. of Friday, 28th
November, 2014, and Monday 1st December, 2014 from
1.00 p.m. onwards through Triq San Pawl between Triq lArċisqof and Triq San Kristofru, Triq l-Arċisqof between
Triq San Pawl and Triq il-Merkanti and Triq il-Merkanti
between Triq l-Arċisqof and Triq San Kristofru.
Nhar il-Ġimgħa, 21 ta’ Novembru, 2014 mis-1.00 p.m.
sal-11.30 p.m. minn Triq il-Mediterran bejn il-Monument
tal-Qampiena sal-Pjazza Evans. Pjazza Evans kollha.
On Friday, 21st November, 2014 from 1.00 p.m. till 11.30
p .m. through Triq il-Mediterran between Great Siege Bell
Monument to Pjazza Evans. All Pjazza Evans.
Vetturi li jiksru l-ordni ta’ dan l-avviż ikunu soġġetti li
jiġu rmunkati.
Vehicles found in contravention to the order of this notice
are liable to be towed.
Il-Furjana
Floriana
Nhar il-Ħadd, 9 ta’ Novembru, 2014 mill-5.00 a.m.
sas-2.00 p.m. mit-toroq li ġejjin: mill-area tal-parkeġġ tasCBM, l-area tal-Monument tal-Gwerra, John Lopez bejn
San Publiju u San Franġisk, l-Isqof M. Caruana bejn John
Lopez u l-Assedju l-Kbir, l-Assedju l-Kbir bejn il-Mall u
l-Monument tal-Gwerra, il-Mall bejn l-Assedju l-Kbir u V.
Dimech, Pjazza San Kalċidonju, San Publiju bejn l-Assedju
l-Kbir u Pietro Floriani, San Franġisk bejn J. Lopez u rroundabout tal-Monument tal-Gwerra u l-area tal-parkeġġ
ta’ quddiem Phoenicia Ballroom.
On Sunday, 9th November, 2014 from 5.00 a.m. till
2.00 p.m. through the following streets: CBM parking area,
War Memorial Area, John Lopez between San Publiju and
San Franġisk, l-Isqof M. Caruana between John Lopez u lAssedju l-Kbir, l-Assedju l-Kbir between the Mall and the
War Memorial Area, the Mall between l-Assedju l-Kbir u
V. Dimech, Pjazza San Kalċidonju, San Publiju between lAssedju l-Kbir and Pietro Floriani, San Franġisk between J.
Lopez and War Memorial roundabout and the parking area
in front of Phoenicia Ballroom.
Vetturi li jiksru l-ordni ta’ dan l-avviż ikunu soġġetti li
jiġu rmunkati.
Vehicles found in contravention to the order of this notice
are liable to be towed.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
12,469
AVVIŻ TAL-PULIZIJA
POLICE NOTICE
Nru. 147
No. 147
Bis-saħħa tal-Artikolu 52 (1) tal-Ordinanza dwar irRegolament tat-Traffiku (Kap. 65), il-Kummissarju talPulizija jgħarraf illi l-passaġġ u t-twaqqif ta’ vetturi huwa
pprojbit fit-toroq imsemmija hawn taħt fid-dati u l-ħinijiet
indikati.
In virtue of Article 52 (1) of the Traffic Regulation
Ordinance (Cap.65), the Commissioner of Police hereby
notifies that the transit and stopping of vehicles through the
streets mentioned hereunder will be suspended or deviated
on the dates and times indicated.
Il-Qrendi
Qrendi
Nhar is-Sibt, l-1 ta’ Novembru, 2014 mis-2.00 p.m. sas6.00 p.m. minn Triq it-Tempesta (il-parti tax-xellug biss
minn Tal-Maqluba lejn l-Imqabba).
On Saturday, 1st November, 2014 from 2.00 p.m. till 6.00
p.m. through Triq it-Tempesta (only the left side from TalMaqluba towards Mqabba).
Vetturi li jinstabu jiksru l-ordni ta’ dan l-avviż ikunu
soġġetti li jiġu rmunkati.
Vehicles found in contravention to the order of this notice
are liable to be towed.
L-Imqabba
Mqabba
Nhar is-Sibt, l-1 ta’ Novembru, 2014 mis-2.00 p.m. sas6.00 p.m. minn Triq il-Konvoj ta’ Santa Marija (in-naħa taxxellug biss mill-Qrendi lejn iż-Żurrieq).
On Saturday, 1st November, 2014 from 2.00 p.m. till 6.00
p.m. through Triq il-Konvoj ta’ Santa Marija (only the left
side from Qrendi towards Żurrieq).
Nhar il-Ħadd, 2 ta’ Novembru, 2014 mis-2.00 p.m. sal4.30 p.m. minn Pjazza tal-Knisja, Triq San Bażilju, Triq
Karmenu Ciantar, Triq Nazzarenu u Triq Kirkop.
On Sunday, 2nd November, 2014 from 2.00 p.m. till
4.30 p.m. through Pjazza tal-Knisja, Triq San Bażilju, Triq
Karmenu Ciantar, Triq Nazzarenu and Triq Kirkop.
Nhar is-Sibt, 13 ta’ Diċembru, 2014 mis-7.00 p.m. till
11.00 p.m. mill-Pjazza tal-Knisja.
Vetturi li jinstabu jiksru l-ordni ta’ dan l-avviż ikunu
soġġetti li jiġu rmunkati.
On Saturday, 13th December, 2014 from 7.00 p.m. till
11.00 p.m. through Pjazza tal-Knisja.
Vehicles found in contravention to the order of this notice
are liable to be towed.
Ħal Safi
Ħal Safi
Nhar is-Sibt, 7 ta’ Novembru, 2014 mis-6.00 a.m. ’il
quddiem minn Misraħ il-Knisja.
On Saturday, 7th November, 2014 from 6.00 a.m. onwards
through Misraħ il-Knisja.
Vetturi li jinstabu jiksru l-ordni ta’ dan l-avviż ikunu
soġġetti li jiġu rmunkati.
Vehicles found in contravention to the order of this notice
are liable to be towed.
Il-Furjana
Floriana
Nhar il-Ħadd, 9 ta’ Novembru, 2014 mill-10.00 a.m. sas2.00 p.m. minn Triq Sant’ Anna kantuniera mal-Funtana talIljun, Vjal Ġlormu Cassar kantuniera ma’ Pjazza Kastilja,
Telgħet il-Kurċifiss kantuniera ma’ Triq Pietro Floriani, lAssedju l-Kbir kantuniera mal-Mall u Vjal Nelson kantuniera
mar-roundabout tal-Monument tal-Gwerra.
On Sunday, 9th November, 2014 from 10.00 a.m. till 2.00
p.m. through Triq Sant’ Anna corner with Lion Fountain,
Vjal Ġlormu Cassar corner with Castille Square, Telgħet
il-Kurċifiss corner with Triq Pietro Floriani, l-Assedju lKbir corner with the Mall and Vjal Nelson corner with War
Memorial Roundabout.
Vetturi li jinstabu jiksru l-ordni ta’ dan l-avviż ikunu
soġġetti li jiġu rmunkati.
Vehicles found in contravention to the order of this notice
are liable to be towed.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
12,470
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 MINISTERU GĦALL-IŻVILUPP SOSTENIBBLI,
L-AMBJENT U T-TIBDIL FIL-KLIMA
MINISTRY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT,
THE ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE
Pożizzjoni ta’ Direttur
(Animal Welfare, Promotion and Services),
fil-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli,
l-Ambjent u Tibdil fil-Klima
Position of Director
(Animal Welfare, Promotion and Services)
in the Ministry for Sustainable Development,
the Environment and Climate Change
Il-Kumitat Konsultattiv għall-Ħatriet Anzjani (SAAC)
jixtieq jidentifika individwi kompetenti biex ikunu
rrakkomandati biex timtela Headship Position fi Grad 4
(Skala ta’ Salarju 4) fil-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli,
l-Ambjent u Tibdil fil-Klima kif elenkat hawn taħt:
The Senior Appointments Advisory Committee wishes to
identify suitable individuals and competent professionals who
could be recommended to fill a Headship Position in Grade 4
(Salary Scale 4) in the Ministry for Sustainable Development,
the Environment and Climate Change as listed hereunder:-
Direttur (Animal Welfare, Promotion and Services)
Il-ħatra hija fuq bażi ta’ Performance Agreement għal
perijodu ta’ tliet snin.
Eliġibbiltà
Director (Animal Welfare, Promotion and Services)
The appointment shall be made on the basis of a
Performance Agreement for a period of three years.
Eligibility
F’każ ta’ uffiċjali pubbliċi, dawk eliġibbli għal din ilpożizzjoni jridu jkunu:-
In the case of public officers, the eligibility in respect of
this position is as follows:-
(a) uffiċjali pubbliċi anzjani li għandhom grad sostantiv
fi Skala 7 jew ogħla; jew
(a) senior public officers who have a substantive grade in
scale 7 or higher; or
(b) uffiċjali pubbliċi anzjani li servew fis-Servizz
Pubbliku f’pożizzjonijiet klassifikati fi Skala 7
jew ogħla għal sitt snin konsekuttivi; jew
(b) senior public officers who have served for six
consecutive years in the Public Service in positions classified
in scale 7 or higher; or
(ċ) uffiċjali pubbliċi oħrajn li servew fis-Servizz Pubbliku
fi Skala 7 jew ogħla għal erba’ snin konsekuttivi.
(c) other public officers who have served for four
consecutive years in the Public Service in scale 7 or higher.
Uffiċjali li preżentement jokkupaw kariga ta’ kap u
li servew mill-inqas sena mit-terminu tal-Performance
Agreement attwali jistgħu japplikaw għall-pożizzjoni
msemmija f’dan l-avviż, dan kemm-il darba jkunu ssodisfaw
il-ħtiġiet ta’ eliġibbiltà pertinenti.
Officers currently occupying a headship position and
who have served at least one year of the term of their
current performance agreement may apply for the position
advertised, subject to having satisfied the pertinent eligibility
requirements.
F’każ ta’ persuni li mhumiex uffiċjali pubbliċi, leliġibbiltà titqies kif ġej:-
In the case of non-public officers, the eligibility in
respect of this position is as follows:-
(a) sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa għallapplikazzjonijiet, l-applikanti jridu jkunu ċittadini Maltin;
(a) by the closing time and date of this call for applications,
applicants must be citizens of Malta;
(b) l-applikanti jridu jippreżentaw provi ta’ esperjenza ta’
mill-anqas erba’ snin f’kariga tal-livell ta’ senior management
komparabbli ma’ dik ta’ pożizzjonijiet ikklassifikati fi skala
7 jew ogħla fis-Servizz Pubbliku; u
(b) applicants must have a proven track record of four (4)
years experience at senior management level comparable to
that of positions classified in scale 7 or higher in the Public
Service; and
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
(c) l-applikanti jridu jippreżentaw ċertifikat tal-kondotta
riċenti maħruġ mill-Pulizija jew awtorità kompetenti oħra
mhux qabel xahar mid-data li tkun ħarġet din is-sejħa għallapplikazzjonijiet u jgħidu jekk qatt kinux impjegati fisServizz Pubbliku ta’ Malta, u jagħtu d-dettalji.
Proċedura tal-Intervista tal-SAAC
12,471
(c) applicants must produce a recent certificate of
conduct issued by the Police or other competent authority
not earlier than one (1) month from the date of this call for
applications and state whether they have ever been in the
Malta Government Service, giving details.
SAAC Interview Procedure
Il-kandidati li huma eliġibbli jintalbu jagħmlu
psychometric test li jsir fiċ-Ċentru għal Żvilupp, Riċerka u
Taħriġ (CDRT) u li jservi għal għażla preliminari.
Eligible applicants will be required to sit for a
psychometric test which will be held at the Centre for
Development Research and Training (CDRT) and which
will serve as part of the preliminary shortlisting.
Aktar tagħrif dwar l-għażla preliminari, il-proċess
tal-intervista tal-SAAC u informazzjonijiet addizzjonali
tinsab fil-verżjoni aġġornata tan-‘Nomination Process for
Headship Positions – Notes for Prospective Applicants’ fissit elettroniku (https://intra.gov.mt/management-resources/
the-nomination-process-for-headship-positions).
Further details regarding the preliminary shortlisting, the
SAAC interview process and additional information may be
viewed in the updated version of ‘The Nomination Process
for headship positions – Notes for prospective applicants’ at
the following webpage:- (https://intra.gov.mt/managementresources/the-nomination-process-for-headship-positions).
Kif tibgħat l-applikazzjoni
Applikanti prospettivi huma mistiedna japplikaw
permezz tar-Recruitment Portal f’dan l-indirizz: (https://
recruitment.gov.mt), jew billi jiktbu lis-Segretarju
Permanenti Ewlieni, Attn Direttur, Management Support,
Uffiċċju tal-Prim Ministru, Berġa ta’ Kastilja, Il-Belt Valletta
sa mhux aktar tard minn nofsinhar ta’ nhar il-Ġimgħa, 7 ta’
Novembru, 2014. Fil-każ ta’ applikazzjonijiet mibgħuta blidejn, l-envelop irid ikun immarkat ‘Headships Circular No.
26/2014’. L-acknowledgement tintbagħat b-email fl-indirizz
ipprovdut fl-applikazzjoni.
Submission of applications
Prospective applicants are invited to apply either
through the Recruitment Portal at the following address:
(https://recruitment.gov.mt) or by writing to the Principal
Permanent Secretary, Attn: Director (Management Support),
Office of the Prime Minister, Auberge de Castille, Valletta
by not later than noon on Friday, 7th November, 2014. In
the case of applications sent by hand, the envelopes have
to be clearly marked ‘Headships Circular No. 26/2014,.
Acknowledgements will be sent by email to the email
address provided in the application.
Dokumentazzjoni meħtieġa mal-Applikazzjoni
Complete Application Checklist
L-applikazzjoni għandha tinkludi:-
Applications must include:-
(a) curriculum vitae dettaljat (Europass format) li
għandha tinkludi l-iżvilupp professionali kontinwu. Fil-każ
ta’ uffiċjali pubbliċi li attwalment qed jokkupaw pożizzjoni
ta’ Kap, għandhom jibagħtu wkoll l-aħħar tliet performance
assessments tagħhom;
(a) a detailed curriculum vitae (Europass format) which
will include the continuous professional development record
and, in the case of current incumbents, will also include
copies of their last three performance assessments;
(b) dikjarazzjoni ta’ motivazzjoni fejn l-applikanti jgħidu
għaliex iqisu lilhom infushom ilkwalifikati għal din ilpożizzjoni maniġerjali għolja; u
(b) a motivational statement wherein applicants explain
why they consider themselves to be qualified for this top
management position; and
(c) Service and Leave Record Form aġġornata (fil-każ ta’
impjegati tal-Amministrazzjoni Pubblika).
(c) an updated Service and Leave Record Sheet (in the
case of Public Administration employees).
12,472
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 Applikazzjonijiet li jaslu tard jew li ma jkollhomx iddettalji korretti jew id-dokumentazzjoni kompluta kif
suppost, kif ukoll applikazzjonijiet mibgħuta minn persuni
li mhumiex eliġibbli ma jiġux ikkunsidrati.
Incomplete and/or late applications or applications by
any person who is ineligible in terms of this call will not be
considered.
Kandidati prospettivi huma mfakkra li hija r-responsabbiltà
tagħhom li jaraw li l-applikazzjoni hija kompluta u d-dettalji
kollha korretti, kif ukoll li d-dokumentazzjoni mitluba
tintbagħat sad-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa.
Applicants are reminded that it is their responsibility
to ensure the completeness and correct details of their
applications, as well as the submission of all required
documentation strictly within the deadline of this call.
Qabel ma persuna tiġi mitluba tattendi l-intervista,
hija teħtieġ tagħmel dikjarazzjoni fejn tindika kwalunkwe
konflitt ta’ interess li jista’ jkollha (eż. interessi kummerċjali,
xogħol privat, eċċ). Min diġà għamel din id-dikjarazzjoni filpassat, irid jikkonferma li ma hemmx tibdil. Fejn kien hemm
xi tibdil, trid isir dikjarazzjoni oħra.
Prior to being called for the interview, prospective
applicants would be required to fill a declaration indicating
any possible or potential conflict of interest (e.g. business
interests, private work, etc). Applicants who have already
submitted such a declaration in the past are to confirm in
writing that there are no changes and need not resubmit it. In
the cases where there has been a change, a new declaration
would need to be submitted.
Kopja tal-position description għal pożizzjoni msemmija
tista’ tinkiseb mill-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti filMinisteru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u Tibdil filKlima.
A copy of the position description for the advertised
position can be obtained from the Office of the Permanent
Secretary in the Ministry for Sustainable Development, the
Environment and Climate Change.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA, KULTURA
U GVERN LOKALI
MINISTRY FOR JUSTICE, CULTURE
AND LOCAL GOVERNMENT
Pożizzjoni ta’ Direttur
(Qrati Kriminali u Tribunali Kriminali, Malta),
Dipartiment tal-Qrati tal-Ġustizzja fil-Ministeru
għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali
Position of Director
(Criminal Courts and Criminal Tribunals, Malta),
Courts of Justice Department within the Ministry
for Justice, Culture and Local Government
Il-Kumitat Konsultattiv għall-Ħatriet Anzjani (SAAC)
jixtieq jidentifika individwi kompetenti biex ikunu
rrakkomandati biex timtela Headship Position fi Grad 4
(Skala ta’ Salarju 4) fil-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u
Gvern Lokali kif elenkat hawn taħt:
The Senior Appointments Advisory Committee wishes
to identify suitable individuals and competent professionals
who could be recommended to fill a Headship Position in
Grade 4 (Salary Scale 4) in the Ministry for Justice, Culture
and Local Government as listed hereunder:
Direttur (Qrati Kriminali u Tribunali Kriminali, Malta)
Il-ħatra hija fuq bażi ta’ Performance Agreement għal
perijodu ta’ tliet snin.
Eliġibbiltà
F’każ ta’ uffiċjali pubbliċi, dawk eliġibbli għal din ilpożizzjoni jridu jkunu:-
Director (Criminal Courts and Criminal Tribunals, Malta)
The appointment shall be made on the basis of a
Performance Agreement for a period of three years.
Eligibility
In the case of public officers, the eligibility in respect of
this position is as follows:-
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
12,473
(a) uffiċjali pubbliċi anzjani li għandhom grad sostantiv
fi Skala 7 jew ogħla; jew
(a) senior public officers who have a substantive grade in
scale 7 or higher; or
(b) uffiċjali pubbliċi anzjani li servew fis-Servizz
Pubbliku f’pożizzjonijiet klassifikati fi Skala 7
jew ogħla għal sitt snin konsekuttivi; jew
(b) senior public officers who have served for six
consecutive years in the Public Service in positions classified
in scale 7 or higher; or
(ċ) uffiċjali pubbliċi oħrajn li servew fis-Servizz Pubbliku
fi Skala 7 jew ogħla għal erba’ snin konsekuttivi.
(c) other public officers who have served for four
consecutive years in the Public Service in scale 7 or higher.
Uffiċjali li preżentement jokkupaw kariga ta’ kap u
li servew mill-inqas sena mit-terminu tal-Performance
Agreement attwali jistgħu japplikaw għall-pożizzjoni
msemmija f’dan l-avviż, dan kemm-il darba jkunu ssodisfaw
il-ħtiġijiet ta’ eliġibbiltà pertinenti.
Officers currently occupying a headship position and
who have served at least one year of the term of their
current performance agreement may apply for the position
advertised, subject to having satisfied the pertinent eligibility
requirements.
F’każ ta’ persuni li mhumiex uffiċjali pubbliċi, leliġibbiltà titqies kif ġej:-
In the case of non-public officers, the eligibility in
respect of this position is as follows:-
(a) sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa għallapplikazzjonijiet, l-applikanti jridu jkunu ċittadini Maltin;
(a) by the closing time and date of this call for applications,
applicants must be citizens of Malta;
(b) l-applikanti jridu jipprezentaw provi ta’ esperjenza ta’
mill-anqas erba’ snin f’kariga tal-livell ta’ senior management
komparabbli ma’ dik ta’ pożizzjonijiet ikklassifikati fi skala
7 jew ogħla fis-Servizz Pubbliku; u
(b) applicants must have a proven track record of four (4)
years experience at senior management level comparable to
that of positions classified in scale 7 or higher in the Public
Service; and
(c) l-applikanti jridu jippreżentaw ċertifikat tal-kondotta
riċenti maħruġ mill-Pulizija jew awtorità kompetenti oħra
mhux qabel xahar mid-data li tkun ħarġet din is-sejħa għallapplikazzjonijiet u jgħidu jekk qatt kinux impjegati fisServizz Pubbliku ta’ Malta, u jagħtu d-dettalji.
(c) applicants must produce a recent certificate of
conduct issued by the Police or other competent authority
not earlier than one (1) month from the date of this call for
applications and state whether they have ever been in the
Malta Government Service, giving details.
Proċedura tal-Intervista tal-SAAC
SAAC Interview Procedure
Il-kandidati li huma eliġibbli jintalbu jagħmlu
psychometric test li jsir fiċ-Ċentru għal Żvilupp, Riċerka u
Taħriġ (CDRT) u li jservi għal għażla preliminari.
Eligible applicants will be required to sit for a
psychometric test which will be held at the Centre for
Development Research and Training (CDRT) and which
will serve as part of the preliminary shortlisting.
Aktar tagħrif dwar l-għażla preliminari, il-proċess
tal-intervista tal-SAAC u informazzjonijiet addizzjonali
tinsab fil-verżjoni aġġornata tan-‘Nomination Process for
Headship Positions – Notes for Prospective Applicants’ fissit elettroniku (https://intra.gov.mt/management-resources/
the-nomination-process-for-headship-positions).
Further details regarding the preliminary shortlisting, the
SAAC interview process and additional information may be
viewed in the updated version of ‘The Nomination Process
for headship positions – Notes for prospective applicants’ at
the following webpage:- (https://intra.gov.mt/managementresources/the-nomination-process-for-headship-positions).
Kif tibgħat l-applikazzjoni
Applikanti prospettivi huma mistiedna japplikaw permezz
tar-Recruitment Portal f’dan l-indirizz: (https://recruitment.
gov.mt), jew billi jiktbu lis-Segretarju Permanenti Ewlieni,
Submission of applications
Prospective applicants are invited to apply either
through the Recruitment Portal at the following address:
(https://recruitment.gov.mt) or by writing to the Principal
12,474
VERŻJONI ONLINE
Attn Direttur, Management Support, Ufficcju tal-Prim
Ministru, Berġa ta’ Kastilja, Il-Belt Valletta sa mhux aktar
tard minn nofsinhar ta’ nhar il-Ġimgħa, 7 ta’ Novembru,
2014. Fil-każ ta’ applikazzjonijiet mibgħuta bl-idejn, lenvelop irid ikun immmarkat ‘Headships Circular No.
26/2014’. L-acknowledgement tintbagħat b’email fl-indirizz
ipprovdut fl-applikazzjoni.
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 Permanent Secretary, Attn: Director (Management Support),
Office of the Prime Minister, Auberge de Castille, Valletta
by not later than noon on Friday, 7th November, 2014. In
the case of applications sent by hand, the envelopes have
to be clearly marked ‘Headships Circular No. 26/2014’.
Acknowledgements will be sent by email to the email
address provided in the application.
Dokumentazzjoni meħtieġa mal-Applikazzjoni
Complete Application Checklist
L-applikazzjoni għandha tinkludi:-
Applications must include:-
(a) curriculum vitae dettaljat (Europass format) li
għandha tinkludi l-iżvilupp professionali kontinwu. Fil-każ
ta’ uffiċjali pubbliċi li attwalment qed jokkupaw pożizzjoni
ta’ Kap, għandhom jibagħtu wkoll l-aħħar tliet performance
assessments tagħhom;
(a) a detailed curriculum vitae (Europass format) which
will include the continuous professional development record
and, in the case of current incumbents, will also include
copies of their last three performance assessments;
(b) dikjarazzjoni ta’ motivazzjoni fejn l-applikanti
jgħidu għaliex iqisu lilhom infushom kwalifikati għal din ilpożizzjoni maniġerjali għolja; u
(b) a motivational statement wherein applicants explain
why they consider themselves to be qualified for this top
management position; and
(c) Service and Leave Record Form aġġornata (fil-każ ta’
impjegati tal-Amministrazzjoni Pubblika).
(c) an updated Service and Leave Record Sheet (in the
case of Public Administration employees).
Applikazzjonijiet li jaslu tard jew li ma jkollhomx iddettalji korretti jew id-dokumentazzjoni kompluta kif
suppost, kif ukoll applikazzjonijiet mibgħuta minn persuni
li mhumiex eliġibbli ma jiġux ikkunsidrati.
Incomplete and/or late applications or applications by
any person who is ineligible in terms of this call will not be
considered.
Kandidati prospettivi huma mfakkra li hija r-responsabbiltà
tagħhom li jaraw li l-applikazzjoni hija kompluta u d-dettalji
kollha korretti, kif ukoll li d-dokumentazzjoni mitluba
tintbagħat sad-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa.
Applicants are reminded that it is their responsibility
to ensure the completeness and correct details of their
applications, as well as the submission of all required
documentation strictly within the deadline of this call.
Qabel ma persuna tintalab tattendi l-intervista, hija
teħtieġ tagħmel dikjarazzjoni fejn tindika kwalunkwe
konflitt ta’ interess li jista’ jkollha (eż. interessi kummerċjali,
xogħol privat, eċċ). Min diġà għamel din id-dikjarazzjoni filpassat, irid jikkonferma li ma hemmx tibdil. Fejn kien hemm
xi tibdil, trid isir dikjarazzjoni oħra.
Prior to being called for the interview, prospective
applicants would be required to fill a declaration indicating
any possible or potential conflict of interest (e.g. business
interests, private work, etc). Applicants who have already
submitted such a declaration in the past are to confirm in
writing that there are no changes and need not resubmit it. In
the cases where there has been a change, a new declaration
would need to be submitted.
Kopja tal-position description għal pożizzjoni msemmija
tista’ tinkiseb mill-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti filMinisteru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali.
A copy of the position description for the advertised
position can be obtained from the Office of the Permanent
Secretary in the Ministry for Justice, Culture and Local
Government.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
12,475
MINISTERU GĦALL-IŻVILUPP SOSTENIBBLI,
L-AMBJENT U TIBDIL FIL-KLIMA
MINISTRY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT,
THE ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE
Pożizzjoni ta’ Direttur (Parks and Initiatives),
Dipartiment għall-Iżvilupp Rurali
fil-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli,
l-Ambjent u Tibdil fil-Klima
Position of Director (Parks and Initiatives),
Rural Development Department
in the Ministry for Sustainable Development,
the Environment and Climate Change
Il-Kumitat Konsultattiv għall-Ħatriet Anzjani (SAAC)
jixtieq jidentifika individwi kompetenti biex ikunu
rrakkomandati biex tintela Headship Position fi Grad 4
(Skala ta’ Salarju 4) fil-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli,
l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima kif elenkat hawn taħt:
The Senior Appointments Advisory Committee wishes
to identify suitable individuals and competent professionals
who could be recommended to fill a Headship Position in
Grade 4 (Salary Scale 4) in the Ministry for Sustainable
Development, the Environment and Climate Change as
listed hereunder:-
Direttur (Parks and Initiatives)
Il-ħatra hija fuq bażi ta’ Performance Agreement għal
perijodu ta’ tliet snin.
Eliġibbiltà
Director (Parks and Initiatives)
The appointment shall be made on the basis of a
Performance Agreement for a period of three years.
Eligibility
F’każ ta’ uffiċjali pubbliċi, dawk eliġibbli għal din ilpożizzjoni jridu jkunu:-
In the case of public officers, the eligibility in respect of
this position is as follows:-
(a) uffiċjali pubbliċi anzjani li għandhom grad sostantiv
fi Skala 7 jew ogħla; jew
(a) senior public officers who have a substantive grade in
scale 7 or higher; or
(b) uffiċjali pubbliċi anzjani li servew fis-Servizz
Pubbliku f’pożizzjonijiet klassifikati fi Skala 7
jew ogħla għal sitt snin konsekuttivi; jew
(b) senior public officers who have served for six
consecutive years in the Public Service in positions classified
in scale 7 or higher; or
(ċ) uffiċjali pubbliċi oħrajn li servew fis-Servizz Pubbliku
fi Skala 7 jew ogħla għal erba’ snin konsekuttivi.
(c) other public officers who have served for four
consecutive years in the Public Service in scale 7 or higher.
Uffiċjali li preżentement jokkupaw kariga ta’ kap u
li servew mill-inqas sena mit-terminu tal-Performance
Agreement attwali jistgħu japplikaw għall-pożizzjoni
msemmija f’dan l-avviż, dan kemm-il darba jkunu ssodisfaw
il-ħtiġiet ta’ eliġibbiltà pertinenti.
Officers currently occupying a headship position and
who have served at least one year of the term of their
current performance agreement may apply for the position
advertised, subject to having satisfied the pertinent eligibility
requirements.
F’każ ta’ persuni li mhumiex uffiċjali pubbliċi, leliġibbiltà titqies kif ġej:-
In the case of non-public officers, the eligibility in
respect of this position is as follows:-
(a) sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa għallapplikazzjonijiet, l-applikanti jridu jkunu ċittadini Maltin;
(a) by the closing time and date of this call for applications,
applicants must be citizens of Malta;
(b) l-applikanti jridu jippreżentaw provi ta’ esperjenza ta’
mill-anqas erba’ snin f’kariga tal-livell ta’ senior management
komparabbli ma’ dik ta’ pożizzjonijiet ikklassifikati fi skala
7 jew ogħla fis-Servizz Pubbliku; u
(b) applicants must have a proven track record of four (4)
years experience at senior management level comparable to
that of positions classified in scale 7 or higher in the Public
Service; and
12,476
VERŻJONI ONLINE
(c) l-applikanti jridu jippreżentaw ċertifikat tal-kondotta
riċenti maħruġ mill-Pulizija jew awtorità kompetenti oħra
mhux qabel xahar mid-data li tkun ħarġet din is-sejħa għallapplikazzjonijiet u jgħidu jekk qatt kinux impjegati fisServizz Pubbliku ta’ Malta, u jagħtu d-dettalji.
Proċedura tal-Intervista tal-SAAC
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 (c) applicants must produce a recent certificate of
conduct issued by the Police or other competent authority
not earlier than one (1) month from the date of this call for
applications and state whether they have ever been in the
Malta Government Service, giving details.
SAAC Interview Procedure
Il-kandidati li huma eliġibbli jintalbu jagħmlu
psychometric test li jsir fiċ-Ċentru għal Żvilupp, Riċerka u
Taħriġ (CDRT) u li jservi għal għażla preliminari.
Eligible applicants will be required to sit for a
psychometric test which will be held at the Centre for
Development Research and Training (CDRT) and which
will serve as part of the preliminary shortlisting.
Aktar tagħrif dwar l-għażla preliminari, il-proċess
tal-intervista tal-SAAC u informazzjonijiet addizzjonali
tinsab fil-verżjoni aġġornata tan-‘Nomination Process for
Headship Positions – Notes for Prospective Applicants’ fissit elettroniku (https://intra.gov.mt/management-resources/
the-nomination-process-for-headship-positions)
Further details regarding the preliminary shortlisting, the
SAAC interview process and additional information may be
viewed in the updated version of ‘The Nomination Process
for headship positions – Notes for prospective applicants’ at
the following webpage:- (https://intra.gov.mt/managementresources/the-nomination-process-for-headship-positions)
Kif tibgħat l-applikazzjoni
Applikanti prospettivi huma mistiedna japplikaw
permezz tar-Recruitment Portal f’dan l-indirizz: (https://
recruitment.gov.mt), jew billi jiktbu lis-Segretarju
Permanenti Ewlieni, Attn Direttur, Management Support,
Uffiċċju tal-Prim Ministru, Berġa ta’ Kastilja, Il-Belt Valletta
sa mhux aktar tard minn nofsinhar ta’ nhar il-Ġimgħa, 7 ta’
Novembru, 2014. Fil-każ ta’ applikazzjonijiet mibghuta blidejn, l-envelop irid ikun immarkat ‘Headships Circular No.
26/2014’ L-acknowledgement tintbagħat b’email fl-indirizz
ipprovdut fl-applikazzjoni.
Submission of applications
Prospective applicants are invited to apply either
through the Recruitment Portal at the following address:
(https://recruitment.gov.mt) or by writing to the Principal
Permanent Secretary, Attn: Director (Management Support),
Office of the Prime Minister, Auberge de Castille, Valletta
by not later than noon on Friday, 7th November, 2014. In
the case of applications sent by hand, the envelopes have
to be clearly marked ‘Headships Circular No. 26/2014’.
Acknowledgements will be sent by email to the email
address provided in the application.
Dokumentazzjoni meħtieġa mal-Applikazzjoni
Complete Application Checklist
L-applikazzjoni għandha tinkludi:-
Applications must include:-
(a) curriculum vitae dettaljat (Europass format) li
għanda tinkludi l-iżvilupp professionali kontinwu. Fil-każ
ta’ uffiċjali pubbliċi li attwalment qed jokkupaw pożizzjoni
ta’ Kap, għandhom jibagħtu wkoll l-aħħar tliet performance
assessments tagħhom;
(a) a detailed curriculum vitae (Europass format) which
will include the continuous professional development record
and, in the case of current incumbents, will also include
copies of their last three performance assessments;
(b) dikjarazzjoni ta’ motivazzjoni fejn l-applikanti jgħidu
għaliex iqisu lilhom infushom ikkwalifikati għal din ilpożizzjoni maniġerjali għolja; u
(b) a motivational statement wherein applicants explain
why they consider themselves to be qualified for this top
management position; and
(c) Service and Leave Record Form aġġornata (fil-każ ta’
impjegati tal-Amministrazzjoni Pubblika).
(c) an updated Service and Leave Record Sheet (in the
case of Public Administration employees).
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
12,477
Applikazzjonijiet li jaslu tard jew li ma jkollhomx iddettalji korretti jew id-dokumentazzjoni kompluta kif
suppost, kif ukoll applikazzjonijiet mibgħuta minn persuni
li mhumiex eliġibbli ma jiġux meqjusin.
Incomplete and/or late applications or applications by
any person who is ineligible in terms of this call will not be
considered.
Kandidati prospettivi huma mfakkra li hija r-responsabbiltà
tagħhom li jaraw li l-applikazzjoni hija kompluta u d-dettalji
kollha korretti, kif ukoll li d-dokumentazzjoni mitluba
tintbagħat sad-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa.
Applicants are reminded that it is their responsibility
to ensure the completeness and correct details of their
applications, as well as the submission of all required
documentation strictly within the deadline of this call.
Qabel ma persuna tintalab tattendi l-intervista, hija
teħtieġ tagħmel dikjarazzjoni fejn tindika kwalunkwe
konflitt ta’ interess li jista’ jkollha (eż. interessi kummerċjali,
xogħol privat, eċċ). Min diġà għamel din id-dikjarazzjoni filpassat, irid jikkonferma li ma hemmx tibdil. Fejn kien hemm
xi tibdil, trid isir dikjarazzjoni oħra.
Prior to being called for the interview, prospective applicants
would be required to fill a declaration indicating any possible
or potential conflict of interest (e.g. business interests, private
work, etc). Applicants who have already submitted such a
declaration in the past are to confirm in writing that there are no
changes and need not resubmit it. In the cases where there has
been a change, a new declaration would need to be submitted.
Kopja tal-position description għal pożizzjoni msemmija
tista’ tinkiseb mill-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti filMinisteru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u Tibdil filKlima.
A copy of the position description for the advertised
position can be obtained from the Office of the Permanent
Secretary in the Ministry for Sustainable Development, the
Environment and Climate Change.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
KUNSILL LOKALI IL-GŻIRA
GŻIRA LOCAL COUNCIL
Post ta’ Segretarju Eżekuttiv
Post of Executive Secretary
Il-Kunsill Lokali Il-Gżira jgħarraf li jintlaqgħu
applikazzjonijiet għall-post imsemmi hawn fuq.
The Gżira Local Council notifies that applications are
being received for the above-mentioned post.
Il-persuni eliġibbli għall-post ta’ Segretarju Eżekuttiv
(Segretarji Eżekuttivi tal-Kunsill Lokali, u persuni li jkunu
kkwalifikaw bħala Segretarji Eżekuttivi prospettivi) jistgħu
japplikaw permezz tal-applikazzjoni li tista’ titniżżel mis-sit
elettroniku tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali (www.dlg.
gov.mt) u għandha tiġi indirizzata lil:
All eligible persons to fill the post of Executive Secretary
(Executive Secretaries serving within the Local Councils,
and persons who have been qualified as Prospective
Executive Secretaries) may apply on the relevant application
form which can be downloaded from the Local Government
Department’s website (www.dlg.gov.mt) and addressed to:
Sindku Roberto Cristiano
(Vakanza ta’ Segretarju Eżekuttiv)
Kunsill Lokali Il-Gżira
283/1 Rue D’Argens
Gżira GZR 1364
L-applikazzjoni tista’ tintbagħat bil-posta jew titwassal
fl-indirizz ta’ hawn fuq f’envelop magħluq sa nofsinhar talĠimgħa, is-7 ta’ Novembru, 2014.
Mayor Roberto Cristiano
(Executive Secretary Vacancy)
Gżira Local Council
283/1 Rue D’Argens
Gżira GZR 1364
Applications may be sent by post or delivered at the
above address in a sealed envelope by noon of Friday, 7th
November, 2014.
Applikazzjonijiet li jaslu tard ma jkunux aċċettati.
Late applications will not be considered.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
VERŻJONI ONLINE
12,478
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 ASSOĊJAZZONI Gvern Lokali
LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION
Post ta’ Segretarju Eżekuttiv
Post of Executive Secretary
Emenda
Amendment
Ngħarrfu b’dan li b’referenza għall-post imsemmi hawn
fuq, ippubblikat fil-Gazzetta tal-Gvern tat-28 ta’ Ottubru,
2014, l-applikazzjonijiet jintlaqgħu fl-indirizz li ġej u mhux
kif muri fil-verżjoni bil-Malti:
It is hereby notified that with reference to the abovementioned
post, published in the Government Gazette dated 28th October
2014, the applications are to be delivered in the following
address and not as published in the Maltese version:
Il-President
(Vakanza ta’ Segretarju Eżekuttiv)
Assoċjazzjoni Gvern Lokali
Bini tal-Gvern Lokali
Triq il-Gvern Lokali
Żona Industrijali tal-Marsa
Il-Marsa
The President
(Vacancy Executive Secretary)
Local Government Association
Local Government Building
Triq il-Gvern Lokali
Marsa Industrial Estate
Marsa
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
CENTRaL PROCUREMENT aNd SUPPLIES UNIT
CENTRAL PROCUREMENT AND SUPPLIES UNIT
Servizzi ta’ General Practitioners Professjonali u
Kkwalifikati mhux impjegati mas-Settur Pubbliku
Services of Professional and Qualified General
Practitioners not employed in the Public Section
Is-CEO (Procurement u Provvisti, Ministeru għallEnerġija u s-Saħħa) jgħarraf illi:-
The CEO (Procurement and Supplies, Ministry for Energy
and Health) notifies that:
Il-Ministeru għall-Enerġija u s-Saħħa (Saħħa) se joffri
kuntratt ta’ servizzi ta’ General Practitioners professjonali
u Kkwalifikati mhux impjegati mas-Settur Pubbliku biex
jipprovdu servizzi ta’ General Practitioner fi ħdan idDipartiment tal-Kura tas-Saħħa Primarja.
The Ministry for Energy and Health (Health) needs to
contract the services of professional and qualified General
Practitioners not employed in the public section to provide
General Practitioner Services within the Primary Health Care
Department.
Aktar informazzjoni tinkiseb mill-website (www.ehealth.
gov.mt), Istituzzjonijiet tas-Saħħa, Central Procurement and
Supplies Unit, Request for Participation (RFP)
Further information is obtained from the website (www.
ehealth.gov.mt), Health Institutions, Central Procurement and
Supplies Unit, Request for Participation (RFP)
Is-sottomissjonijiet għandhom jintbagħtu lis-Central
Procurement and Supplies Unit mhux aktar tard mill-Ġimgħa
21 ta’ Novembru, 2014.
Submissions are to be forwarded to the Central Procurement
and Supplies Unit by not later than 10.00 a.m. on Friday 21st
November 2014.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
MINISTERU GĦAt-trasport
u l-infrastruttura
MINISTRY FOR TRANSPORT AND
INFRASTRUCTURE
Riżultat ta’ Intervisti għall-Post ta’ Supervisor
(Beach Cleaning Unit) fid-Direttorat għat-Tindif
fid-Dipartiment tax-Xogħlijiet u l-Infrastruttura
fil-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura
Result of Interviews for the Post of Supervisor
(Beach Cleaning Unit) at the Cleansing Directorate
in the Works and Infrastructure Department
within the Ministry for Transport and Infrastructure
Is-Segretarju Permanenti jgħarraf illi r-riżultat talintervisti għall-post imsemmi hawn fuq ġie ppubblikat,
u wieħed jista’ jarah fuq in-notice-board prinċipali fid-
The Permanent notifies that the result of the interviews
for the above-mentioned post has been published and may be
viewed on the main notice-board at the People Management
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
Direttorat tal-People Management, Ministeru għat-Trasport
u l-Infrastruttura, Blokk ‘A’, Triq Francesco Buonamici, IlFurjana, u fuq in-notice-board tal-Uffiċċju tal-Kummissjoni
dwar is-Servizz Pubbliku, Il-Palazz, Il-Belt Valletta.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
12,479
Directorate, Ministry for Transport and Infrastructure, Block
‘A’, Triq Francesco Buonamici, Floriana, and on the noticeboard of the Office of the Public Service Commission, the
Palace, Valletta.
31st October, 2014
MINISTERU GĦAD-DJALOGU SOĊJALI,
AFFARIJIET tal-KONSUMATUR u
LIBERTAJIET ĊIVILI
MINISTRY FOR SOCIAL DIALOGUE,
CONSUMER AFFAIRS AND
CIVIL LIBERTIES
Sejħa għal Applikazzjonijiet għal Fondi mingħand
Organizzazzjonijiet Volontarji u Gruppi ta’ Appoġġ
Call for Applications for funds by Voluntary
Organisations and Support Groups
Il-Ministeru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet talKonsumatur u Libertajiet Ċivili jilqa’ applikazzjonijiet
mingħand Organizzazzjonijiet Volontarji u Gruppi ta’
Appoġġ għal għotjiet ta’ fondi relatati ma’ proġetti speċifiċi.
Il-fondi li se jingħataw ikopru s-sena 2015 biss.
The Ministry for Social Dialogue, Consumer Affairs
and Civil Liberties invites applications from Voluntary
Organisations and Support Groups for the provision of funds
in connection with specific projects. Funds to Voluntary
Organisations and Support Groups will be provided for the
rest of the year 2015 only.
Kopja tad-dokumenti ta’ informazzjoni tista’ titniżżel
mis-sit elettroniku tal-Ministeru: (http://msdc.gov.mt/en/
Pages/NGO%20FUND/Voluntary-Organisations-Fund.
aspx).
An information pack with all the relevant documentation
can be downloaded from the Ministry’s website on:(http://
msdc.gov.mt/en/Pages/NGO%20FUND/VoluntaryOrganisations-Fund.aspx).
L-applikazzjonijiet sottomessi għandhom isiru permezz
ta’ formoli apposta li jinsabu inklużi fid-dokumentazzjoni.
Applications submitted for funds are to be made on the
templates attached to the information pack.
L-applikazzjonijiet bl-informazzjoni kollha mitluba
għandhom ikunu ffirmati u llegati, u għandhom jintbagħtu
għall-attenzjoni tas-Sa. Silvana Farrugia, Ministeru għadDjalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet
Ċivili, Xatt il-Barriera, Il-Belt Valletta, sa mhux aktar tard
mill-Ġimgħa, 21 ta’ Novembru, 2014 f’nofsinhar.
One signed and bound copy of the application is to be
sent with all the required information by not later than noon
of Friday, 21st November, 2014 to Ms Silvana Farrugia
within the Ministry for Social Dialogue, Consumer Affairs
and Civil Liberties, Barriera Wharf, Valletta.
Għandha tintbagħat ukoll kopja elettronika
applikazzjoni fl-indirizz ([email protected]).
A soft copy of the application is also to be sent to Ms
Farrugia at the following email address: ([email protected]
gov.mt).
tal-
Applikazzjonijiet li jaslu tard jew li jkollhom informazzjoni
nieqsa jistgħu jiġu rrifjutati.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
Late or incomplete applications may be refused.
31st October, 2014
KUNSILL LOKALI SANTA VENERA
ST VENERA LOCAL COUNCIL
Laqgħa Annwali tal-Lokalità
Annual Locality Meeting
Il-Kunsill Lokali Santa Venera jgħarraf li nhar il-Ħadd, 30
ta’ Novembru, 2014 fil-11.00 a.m. se ssir il-Laqgħa Annwali
tal-Lokalità fil-bini Amministrattiv tal-Kunsill fi Triq ilKbira San Ġużepp. Ir-residenti kollha ta’ Santa Venera huma
mħeġġa li jattendu u jipparteċipaw.
The Santa Venera Local Council notifies that on Sunday,
30th November, 2014 at 11.00 a.m. a general meeting will
be held at the Local Council premises in Triq il-Kbira San
Ġużepp. Residents of Santa Venera are invited to attend and
participate.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
VERŻJONI ONLINE
12,480
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 Malta Enterprise U Malta
Industrial Parks Ltd
Malta Enterprise AND Malta
Industrial Parks Ltd
Lista ta’ kuntratti dipartimentali mogħtija minn Malta
Enterprise matul il-perjodu bejn Jannar u Ġunju, 2014.
List of departmental contracts awarded by Malta Enterprise
between January and June 2014.
Numru
Deskrizzjoni
Mogħtija lil:
Number
Description
Awarded to:
Ammont mogħti
(bil-VAT ) - Ewro
Awarded Amount
(incl. VAT) - Euro
ME/CFQ/BZC/01-01/14
Supply, Printing and Delivery of
Business Cards for Malta Enterprise
Palmyra
Euro 7078.82
ME/CFQ/IT/01-12/13
Provision of Laptop and Desktop
Computers for Malta Enterprise
Smart Technologies
Euro 6485.85
Lista ta’ kuntratti/direct orders mogħtija minn Malta
Enterprise u Malta Industrial Parks Ltd matul il-perjodu bejn
Jannar u Ġunju, 2014.
List of contracts/direct orders awarded by Malta Enterprise
and Malta Industrial Parks Ltd between January and June
2014.
Numru
Deskrizzjoni
Mogħtija lil:
Number
Description
Awarded to:
Ammont mogħti
(bil-VAT ) - Ewro
Awarded Amount
(incl. VAT) - Euro
MF 100/14/17
Advertising in the Economic Observer China
TRC Publishing
Euro 31, 896
MF 100/14/17
Repairs on air-conditioning system (HVAC
at Malta Enterprise Head Office, Pieta)
MA&A Services Ltd.
Euro 7,611
Market Research Study in Libya
CBI 50th Anniversary Publication Celebrating
50 years of Business Innovation
Diwan Market Research
St James House, London
Euro17,700
Business Model - LSC
Nexia BT
Euro 4,695
Engineers Services - ERDF
Camilleri & Cuschieri
Euro 3,700
MF 100/14/17
MF 100/14/17
MF 100/14/17
MF/100/14/17
MF/100/14/17
MF/100/14/17
MF/100/14/17
MF/100/14/17
MF/100/14/17
MF/100/14/17
MF/100/14/17
MF/100/14/17
MF/100/14/17
MF/100/14/17
Works pertaining to construction and
dismantling of a stand in Geneve Switzerland
iro the EBACE 2014 fair
Consultant
Advertising : New Business First Campaign
Advertising: New Business First Campaign
Advertising: New Business First Campaign
Advertising: New Business First Campaign
Advertising: New Business First Campaign
Advertising: New Business First Campaign
Advertising: New Business First Campaign
Advertising: New Business First Campaign
Advertising: New Business First Campaign
Advertising: New Business First Campaign
Zaffarese Signs &
Display Ltd
George Patrinos
Allied Newspapers
Malta Today
Union Print
Medialink
Standard Publications
Kullħadd
PBS
Net TV
One TV
Facebook
Euro 52,798
Euro 14,256.76
Euro 23,600
Euro13,482.09
Euro 4,739.19
Euro 5,907.79
Euro 1,408.92
Euro 2,919.32
Euro 1,087.49
Euro 5,900
Euro 5,72.3
Euro 2,548.8
Euro 354
Total for Advertising: New Business First Campaign: Euro 38,919.17 (inc VAT)
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
12,481
Numru
Deskrizzjoni
Mogħtija lil:
Number
Description
Awarded to:
Ammont mogħti
(bil-VAT ) - Euro
Awarded Amount
(incl. VAT) - Euro
MF/100/10/10
Euro 23,050.65
Security Services
JF Security & Consultancy
Services Ltd.
Variations/Varjazzjonijiet
Numru
Deskrizzjoni
Mogħtija lil:
Number
Description
Awarded to:
Remeasuring of works
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
AJ&F Attard
Ammont mogħti
(bil-VAT ) - Ewro
Awarded Amount
(incl. VAT) - Euro
Euro 4,708.48
31st October, 2014
ministeru GĦaLl-affarijiet barranin
Ministry fOR foreign affairs
Direct orders mogħtija mill-Ministeru għall-Affarijiet
Barranin skont ir-Regolament 20 (2) tal-Kuntratti Pubbliċi u
skont l-istruzzjonijiet mogħtija fiċ-Ċirkulari 11/2011 tal-11 ta’
Ottubru, 2011 maħruġa mill-MFEI matul il-perjodu mill-1 ta’
Jannar, 2014 sat-30 ta’ Ġunju, 2014.
Direct Orders awarded by the Ministry for Foreign Affairs
in terms of Regulation 20 (2) of the Public Procurement
Regulations and in accordance with instructions issued through
MFEI Circular 11/2011 dated 11th October, 2011 during the
period from 1st January, 2014 to 30th June, 2014.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
Data
Għal
tal-Approvazzjoni
mill-MFEI
Fornitur
Valur
Date of approval
by MFEI
For
Supplier
Value
06 Jan 2014
Removal of Several Hazardous trees at Ambassador’s
official residence in Washington
Treeman Incorporation
€8,241.55
17 Jan 2014
Purchase of flight tickets from New York to Beijing
for First Counsellor, Spouse and their two children
Tristar Travel
€11,336
07 Feb 2014
Legal Services for the Purchase of Property in
Misurata, Libya
Messrs Libya Company
for Legal Services,
Consultation and
Arbitration
€26,052.94
19 Feb 2014
Transportation of Personal Effects from New York to
Beijing for First Counsellor
Messrs Scumacher Cargo
Logistic
€10,070.45
Messrs Alphacopy S.r.l.
€8,078.80
Renewal of Smartnet license for various network
firewalls
Messrs Orange Business
Services
€8,573.18
06 Mar 2014
21 Mar 2014
02 Apr 2014
Leasing of a multifunctional photocopier - Rome over
a period of 5 years
Transportation of Personal Effects from Malta to
Washington for Ambassador
Messrs DOM Transport
Ltd
€6,935.99
VERŻJONI ONLINE
12,482
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 Data
Għal
tal-Approvazzjoni
mill-MFEI
Fornitur
Valur
Date of approval
by MFEI
For
Supplier
Value
09 Apr 2014
Flight services for Official Delegation re visit to
Sao Paolo re site visit to identify premises
Vjaggi Untours
€9,480.00
15 Apr 2014
Purchasing of Photocopiers and Service and
Maintenance Agreement for 3 years for the Maltese
High Commission in London
Messrs Toshiba TEC UK
Imaging Systems UK Ltd
€10,179.79
08 May 2014
Official Ministerial Delegation - Purchase of flight
tickets to Bahrain, Abu Dhabi, Oman and Doha
between 25 May - 1 June 2014
Bianchi Travel
€20,736
29 May 2014
Purchase of official car for the Malta Embassy in
Madrid, Spain
Mercedes Benz-Madrid
€32,325.36
30 May 2014
Purchase of official car for the Malta High
Commission in Canberra
Rolfe Classic BMW
AUD
53,368.20
excluding
GST,
equivalent
to approx
€35,578.80
09 Jun 2014
Transportation of Personal Effects from Strasbourg to
Malta for First Secretary
Messrs Seegmuller
International
€7,959.87
11 Jun 2014
Export of 1 x 20ft Container from Tripoli to
Marsaxlokk Malta
Messrs Skynet Worldwide
Express
LYD 11,800
equivalent
to approx
€7,193.37
11 Jun 2014
Renewal of Internet Service of the Maltese Embassy
in the Hague for a further period of 3 yrs
Messrs Interoute
€14,040
13 Jun 2014
Renewal and Upgrade of Internet Service Provision
for Vienna, Strasbourg and Madrid
Messrs Interoute
€28,790
17 Jun 2014
Refubishment 1st floor bathroom re New York
Chancery
Messrs J&J Johnson Co
Inc.
USD21,850
equivalent
to approx
€16,113.57
18 Jun 2014
Upgrade of Internet Service of the Maltese Embassy
in Tripoli
Messrs Libyan Telecom
and Technology
LD 63,750
equivalent to
€38,098.37
19 Jun 2014
Purchase of a Secure Card Printing Solution
Messrs Megabyte Limited
€15,767.89
24 Jun 2014
Transportation of Personal Effects from New York to
Malta for First Secretary
Messrs Air Sea Land
Shipping and Moving Inc
€8,782.19
24 Jun 2014
Transportation of Personal Effects from Paris to New
York for Counsellor
Messrs AGS
Demenagement
€8,887.00
VERŻJONI ONLINE
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 12,483
COMPARATIVE RETURN OF REVENUE
for the period 1st January 2014 to 30th September 2014
Budget
Actual
Actual
Actual
Revenue
Revenue
Revenue
Jan - Sep
Jan-Dec
Jan - Sep
2014
2014
2013
2013
€
€
€
€
REVENUE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
Customs and Excise Duties
Licences, Taxes and Fines
Income Tax
Value Added Tax
Fees of Office
Reimbursements
Public Corporations
Central Bank of Malta
Rents
Dividends on Investment
[Repayment of, and] Interest on Loans made by Government
Social Security
Grants
Miscellaneous Receipts
Total Ordinary Revenue
XV Loans
XVI Repayment of loans made by Government
[Extraordinary Receipts
Total Non-Ordinary Revenue
TOTAL REVENUE
266,453,000
255,724,000
984,000,000
620,300,000
59,564,000
27,121,000
815,000
50,000,000
28,365,000
26,100,000
2,162,000
680,000,000
241,169,000
31,145,000
111,822,423
175,911,299
728,947,989
454,031,400
29,922,504
17,748,056
--44,000,000
22,614,322
5,117,967
1,119,779
479,529,139
135,591,528
20,962,026
178,400,994
223,992,041
967,647,967
587,170,640
38,329,170
30,201,117
815,000
48,000,000
25,072,911
25,495,684
2,361,727
645,295,439
173,716,625
45,605,162
141,577,816
160,743,590
683,236,141
404,017,274
24,959,190
17,107,789
--42,000,000
18,980,656
10,914,057
1,407,774
441,956,918
93,750,615
15,593,023
3,272,918,000
2,227,318,432
2,992,104,477
2,056,244,842
650,000,000
2,000
---
573,841,400
-----
627,083,600
30,282
28,379,680
449,320,700
30,282
---
650,002,000
573,841,400
655,493,562
449,350,982
3,922,920,000
2,801,159,832
3,647,598,039
2,505,595,824
Note: Figures in Statement may not add up due to rounding
The Treasury
Authority: Treas 125 / 2014
Date: 07 - 10 - 2014
N. Camilleri B.A. (Hons.), M.B.A. (Bath)
Accountant General
12,484
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 COMPARATIVE RETURN OF EXPENDITURE
for the period 1st January 2014 to 30th September 2014
Budget
Actual
Actual
Actual
Expenditure
Expenditure
Expenditure
Jan - Sep
Jan-Dec
Jan - Sep
2014
2014
2013
2013
€
€
€
€
RECURRENT EXPENDITURE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
Office of the President
House of Representatives
Office of the Ombudsman
National Audit Office
Office of the Prime Minister
Public Service Commission
Information
Government Printing Press
Electoral Office
Government Property Division
Judicial
Ministry for European Affairs and Implementation of the Electoral
Manifesto
Ministry for Foreign Affairs
Ministry for Tourism
Local Government
Ministry for Education and Employment
Education
Ministry for Sustainable Development, the Environment and
Climate Change
Ministry for Transport and Infrastructure
Ministry for Gozo
Ministry for Social Dialogue, Consumer Affairs and Civil
Liberties
Industrial and Employment Relations
Ministry for the Economy, Investment and Small Business
Trade Services [Commerce]
Ministry for the Family and Social Solidarity
Social Policy [Security]
Social Security Benefits
Social Welfare Standards
Elderly and Community Care
Ministry for Home Affairs and National Security
Armed Forces of Malta
Police
Correctional Services
Probation and Parole
Civil Protection
Land and Public Registry Division
Ministry for Finance
Treasury
Pensions
Inland Revenue
V.A.T.
Customs
Contracts
2,432,000
6,159,000
850,000
2,280,000
21,588,000
591,000
1,360,000
1,402,000
5,195,000
6,283,000
12,487,000
1,957,728
2,325,337
700,008
2,180,002
19,971,384
331,234
801,834
934,205
6,507,478
5,848,055
9,092,433
2,379,548
3,201,182
749,960
2,265,000
21,593,559
479,975
1,365,829
1,319,448
8,156,142
8,965,006
12,415,312
1,602,687
1,962,931
700,003
1,780,000
12,979,010
341,048
908,197
930,077
7,518,187
6,465,128
9,058,139
9,944,000
24,112,000
62,478,000
36,482,000
194,638,000
184,947,000
6,508,680
14,344,559
46,770,954
36,082,444
149,261,534
135,773,791
9,414,271
21,728,672
54,634,085
36,212,597
179,752,500
182,784,467
5,247,463
13,899,922
38,610,931
27,742,004
128,984,290
126,576,339
44,598,000
70,061,000
27,357,000
32,796,667
66,140,535
18,970,019
50,335,706
56,311,516
25,196,303
34,398,412
34,163,375
17,173,707
9,285,000
1,285,000
33,032,000
1,896,000
45,143,000
234,283,000
828,560,000
1,057,000
65,747,000
20,644,000
41,071,000
53,108,000
8,874,000
763,000
4,510,000
3,887,000
104,212,000
4,545,000
92,160,000
7,859,000
6,070,000
10,676,000
1,311,000
7,341,958
863,310
19,935,767
1,153,589
34,871,637
152,358,845
638,574,671
675,112
55,360,420
21,095,415
28,064,229
38,578,836
7,180,503
612,428
3,033,588
3,263,843
73,988,604
3,362,379
69,391,585
5,302,640
4,008,923
8,107,871
873,294
9,783,306
1,223,495
34,560,522
1,720,538
35,662,516
222,339,114
814,457,236
960,825
66,433,915
23,098,326
39,737,432
51,699,462
9,421,774
856,912
4,352,056
3,843,350
104,587,639
4,596,539
87,329,008
7,264,926
6,332,488
10,251,567
1,131,641
6,542,565
877,730
19,881,320
1,056,178
26,427,002
141,715,247
623,651,426
685,614
47,823,948
17,129,871
27,111,234
36,748,588
6,529,324
586,928
2,911,896
2,901,703
77,942,004
3,030,915
66,006,636
5,166,519
4,321,954
7,308,807
756,642
VERŻJONI ONLINE
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 12,485
COMPARATIVE RETURN OF EXPENDITURE
for the period 1st January 2014 to 30th September 2014
Budget
Actual
Actual
Actual
Expenditure
Expenditure
Expenditure
Jan - Sep
Jan-Dec
Jan - Sep
2014
2014
2013
2013
€
€
€
€
RECURRENT EXPENDITURE (Cont'd)
45
46
47
Economic Policy
Ministry for Energy and the Conservation of Water
Ministry for Health
1,103,000
42,199,000
383,151,000
833,078
23,879,916
300,025,958
1,019,609
35,910,579
374,812,999
704,246
30,529,278
276,116,928
2,721,675,000
2,060,037,279
2,632,648,852
1,905,506,352
4,500,000
---
---
---
2,726,175,000
2,060,037,279
2,632,648,852
1,905,506,352
3,261,123
50,000,000
227,737,435
511,661,105
1,630,561
25,000,000
168,846,748
263,374,681
4,059,000
--222,525,405
370,283,460
2,428,438
--161,553,889
149,815,893
Contribution to Sinking Fund - Foreign
Interest - Foreign
6,465,000
2,305,269
3,232,500
1,780,530
6,465,000
2,802,836
3,232,500
2,145,215
Interest - Short-term borrowing
4,700,068
1,378,106
2,576,605
1,760,811
806,130,000
465,243,125
608,712,306
320,936,746
3,532,305,000
2,525,280,404
3,241,361,159
2,226,443,098
SUBTOTAL RECURRENT EXPENDITURE
38
Treasury
EFSF Credit Line Facility
TOTAL RECURRENT EXPENDITURE
40
Public Debt Servicing
Contribution to Sinking Fund - Local
Contribution to Special MGS Sinking Fund
Interest - Local
Repayment of Loan - Local
TOTAL PUBLIC DEBT SERVICING
TOTAL RECURRENT EXPENDITURE
AND PUBLIC DEBT SERVICING
Note: Figures in Statement may not add up due to rounding
The Treasury
Authority: Treas 125 / 2014
Date: 07 - 10 - 2014
N. Camilleri B.A. (Hons.), M.B.A. (Bath)
Accountant General
12,486
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 COMPARATIVE RETURN OF CAPITAL EXPENDITURE
for the period 1st January 2014 to 30th September 2014
Budget
Actual
Actual
Actual
Expenditure
Expenditure
Expenditure
Jan - Sep
Jan-Dec
Jan - Sep
2014
2014
2013
2013
€
€
€
€
CAPITAL PROGRAMME
I
II
III
115,000
11,206,000
6,779
7,319,282
--16,123,680
--10,720,907
27,528,000
1,327,000
16,231,000
56,021,000
16,778,403
1,070,631
11,614,185
34,505,827
14,482,892
1,554,367
20,757,277
51,114,740
11,372,771
1,220,813
12,634,510
29,055,786
59,000,000
96,419,000
9,596,000
3,617,000
48,467,000
4,920,000
16,506,000
20,394,000
20,698,000
60,755,000
28,018,652
58,302,975
6,755,421
1,288,522
29,539,975
2,950,764
9,116,902
23,317,775
15,278,104
18,361,447
39,961,492
59,552,538
6,683,326
2,507,692
65,583,668
4,441,628
14,635,969
17,114,657
12,110,548
28,061,052
21,905,275
33,849,247
3,502,400
1,536,755
44,119,831
3,139,187
9,391,385
16,512,124
3,179,965
14,508,610
TOTAL CAPITAL EXPENDITURE
452,800,000
264,225,645
354,685,525
216,649,567
XIII Ministry for Finance
Investment - Equity Acquisition
28,855,000
28,734,880
66,533,759
51,720,005
481,655,000
292,960,525
421,219,284
268,369,571
4,013,960,000
2,818,240,929
3,662,580,443
2,494,812,669
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
Office of the President
Office of the Prime Minister
Ministry for European Affairs and Implementation of the Electoral
Manifesto
Ministry for Foreign Affairs
Ministry for Tourism
Ministry for Education and Employment
Ministry for Sustainable Development, the Environment and
Climate Change
Ministry for Transport and Infrastructure
Ministry for Gozo
Ministry for Social Dialogue, Consumer Affairs and Civil Liberties
Ministry for the Economy, Investment and Small Business
Ministry for the Family and Social Solidarity
Ministry for Home Affairs and National Security
Ministry for Finance
Ministry for Energy and the Conservation of Water
Ministry for Health
TOTAL CAPITAL EXPENDITURE AND INVESTMENT
TOTAL EXPENDITURE
Note: Figures in Statement may not add up due to rounding
The Treasury
Authority: Treas 125 / 2014
Date: 07 - 10 - 2014
N. Camilleri B.A. (Hons.), M.B.A. (Bath)
Accountant General
TR 829/74/1/Vol II
MFC 877/63/5
The Treasury, Malta
Balance as on 30th September
Recurrent Services
Capital Programme
Expenditure from 1st January to 30th September
Balance on 1st January
Revenue from 1st January to 30th September
2014
€
(112,186,973)
2,818,240,929
N. Camilleri B.A. (Hons.), M.B.A. (Bath)
Accountant General
(69,340,317)
2,494,812,669
2,425,472,352
2,706,053,956
2,226,443,098
268,369,571
(80,123,472)
2,505,595,824
2013
€
(95,105,876)
2,801,159,832
Note: Figures in Statement may not add up due to rounding
2,525,280,404
292,960,525
(Published in terms of Section 64 of the Financial Administration & Audit Act 1962)
STATEMENT OF THE CONSOLIDATED FUND ACCOUNT FOR THE PERIOD JANUARY TO SEPTEMBER 2014
COMPARED WITH THAT FOR THE CORRESPONDING PERIOD OF 2013
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
12,487
VERŻJONI ONLINE
12,488
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 MinistEru għaLL-FINANZI
MINISTRY FOR FINANCE
Għoti ta’ Direct Order għal Studju ta’ Riċerka
dwar Foster Care
Award of Direct Order for a Research Study
on Foster Care
Skont ir-Regolament 20(2) tar-Regolamenti tal-2010 dwar
il-Kuntratti Pubbliċi u skont l-istruzzjonijiet li ħarġu fl-MFEI
Circular 11/2011 tal-11 ta’ Ottubru, 2011, ingħata d-direct
order li ġej mill-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Tfal (KfT) fi
ħdan il-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali
In terms of Regulation 20(2) of the Public Procurement
Regulations and in accordance with instructions issued
through MFEI Circular 11/2011 dated 11th October, 2011
the following direct order was awarded by the Office of the
Commissioner for Children (CFC) within the Ministry for the
Family and Social Solidarity:
Is-Sa Marian Azzopardi u Dr Daniela Debono biex
jagħmlu Studju ta’ Riċerka dwar Foster Care għall-ispiża
totali ta’ €15,600 (€7,800 kull wieħed) fuq medda ta’ sena
bir-rata ta’ €150 fil-ġimgħa kull wieħed, għal tnejn u ħamsin
ġimgħa.
Ms Marian Azzopardi and Dr Daniela Debono to carry out
a Research Study on Foster Care for the total cost of €15,600
(€7,800 each) over a span of one year at the rate €150 per
week each for fifty-two weeks.
Id-direct order kien approvat mill-Ministeru tal-Finanzi
fid-9 ta’ Lulju, 2014.
The direct order was approved by the Ministry for Finance
on 9th July, 2014.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
DIPARTIMENT TAL-KUNTRATTI
DEPARTMENT OF CONTRACTS
Id-Direttur Ġenerali (Kuntratti) jgħarraf li offerti
elettroniċi rigward dawn l-avviżi se jintlaqgħu sal-ġurnata
u l-ћin indikati hawn taћt. L-offerti gћandhom jintbagħtu
online BISS fuq (http://www.etenders.gov.mt).
The Director General (Contracts) notifies that
electronic tenders in respect of the following notices will
be received on the day and times indicated below. Tenders
are to be submitted online ONLY on (http://www.etenders.
gov.mt).
Sad-9.30 a.m. it-TLIETA, il-11 ta’ Novembru, 2014,
għal:
Up to 9.30 a.m. on TUESDAY, 11th November, 2014,
for:
CT 2500/2014. Kwotazzjonijiet għall-provvista ta’
envelops li ma jagħmlux ħsara ’l-ambjent – Dipartiment
tal-Kuntratti
CT 2500/2014. Quotations for the supply of environmentally
friendly envelopes – Department of Contracts
Sad-9.30 a.m. il-ĦAMIS, il-11 ta’ Diċembru, 2014,
għal:
Up to 9.30 a.m. of THURSDAY, 11th December, 2014,
for:
CT 2184/2014. Provvista ta’ Immunohistochemical
Reagents b’tagħmir b’self – Ministeru għall-Enerġija u sSaħħa – CPSU.
CT 2184/2014.Supply of Immunohistochemical Reagents
with Equipment on Loan – Ministry for Health and Energy
– CPSU.
CT 2187/2014. Provvista ta’ Methylphenidate Hydrochloride
18mg , 36mg u 54mg b’rilaxx imtawwal – Ministeru għallEnerġija u s-Saħħa – CPSU.
CT 2187/2014. Supply of Methylphenidate Hydrochloride
18mg, 36mg and 54mg prolonged release tablets – Ministry
for Health and Energy – CPSU.
CT 2197/2014. Provvista ta’ Atenolol Preparations
– Ministeru għall-Enerġija u s-Saħħa – CPSU.
CT 2197/2014. Supply of Atenolol Preparations – Ministry
for Health and Energy – CPSU.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
AVVIŻ TAD-DIPARTIMENT TAL-KUNTRATTI
12,489
DEPARTMENT OF CONTRACTS NOTICE
CT 2130/2014. Provvista ta’ Incontinence Diapers u Bed
Under Pads għal Kumitat tal-Welfare – Ministeru għallEnerġija u s-Saħħa – CPSU.
CT 2130/2014. Supply of Incontinence Diapers and Bed
Under Pads to the Welfare Committee – Ministry for Health
and Energy – CPSU.
Id-Direttur Ġenerali (Kuntratti) javża għall-informazzjoni
ta’ kulħadd illi d-data u l-ħin biex jintbagħtu l-offerti għallavviż imsemmi qed jiġu estiżi sad-9.30 a.m. tal-ĦAMIS, l-4
ta’ Diċembru, 2014.
The Director General (Contracts) notifies for general
information that the date and time for the presentation of
offers for the above mentioned adverts are being extended up
to 9.30 a.m. on THURSDAY, 4th December, 2014.
CT 2133/2013. Qafas ta’ Ftehim għall-eżekuzzjoni ta’
xogħlijiet fuq triq u pajp minuri għall-Korporazzjoni għal
Servizzi tal-Ilma
CT 2133/2013. Framework Agreement for the execution
of minor pipe and road works for the Water Services
Corporation
Id-Direttur Ġenerali (Kuntratti) javża għall-informazzjoni
ta’ kulħadd illi d-data u l-ħin biex jintbagħtu l-offerti għallavviżi imsemmi qed jiġu mtawla sad-9.30 a.m. tal-ĦAMIS,
is-6 ta’ Novembru, 2014.
The Director General (Contracts) notifies for general
information that the date and time for the presentation of
offers for the above mentioned adverts are being extended up
to 9.30 a.m. of THURSDAY, 6th November, 2014.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
DIPARTIMENT TAL-ARTIJIET
Il-Kummissarju tal-Artijiet jgħarraf li:
31st October, 2014
LAND DEPARTMENT
The Commissioner of Land notifies that:
Offerti magħluqin għall-avviżi li ġejjin għandhom
jintefgħu fil-Kaxxa tal-Offerti tad-Dipartiment talArtijiet, Berġa tal-Baviera, Il-Belt Valletta, sal-10,00
a.m. tal-Ħamis, it-13 ta’ Novembru, 2014.
Sealed tenders in respect of the following
advertisements have to be dropped in the Tender Box at
the Land Department, Auberge de Baviere, Valletta by
10.00 am on Thursday, 13th November, 2014.
Avviż Nru. 103 Għotja b’ċens perpetwu rivedibbli talFond Nru. 121, Triq l-Arċisqof, Il-Belt Valletta, muri blaħmar fuq pjanta P.D.2010_992_A. L-offerti għandhom
ikunu akkumpanjati b’Bid-Bond għall-ammont ta’ €1,500
skont kif stipulat fil-kundizzjonijiet tal-offerta.
Advt. No. 103. Grant on a perpetual revisable emphyteusis
of the Premises No. 121, Triq l-Arċisqof, Valletta, shown
edged in red on plan P.D.2010_992_A. Tenders are to be
accompanied by a Bid-Bond for an amount of €1,500 as
stipulated in the tender conditions.
Irid jitħallas dritt ta’ €50 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €50 will be charged for each copy of tender
document.
Avviż Nru. 104. Bejgħ ta’ sit fi Triq Manuel Magri,
In-Naxxar, muri bl-aħmar u mmarkat Nru. 2 fuq pjanta
P.D.2012_262. Din l-offerta hija soġġetta għad-dritt talewwel rifjut. L-offerti għandhom ikunu akkumpanjati
b’Bid-Bond għall-ammont ta’ €2,000 skont kif stipulat filkundizzjonijiet tal-offerta.
Advt. No. 104. Sale of a site in Triq Manuel Magri, Naxxar,
shown edged in red and marked No. 2 on plan P.D.2012_262.
This tender is subject to a right of first refusal. Tenders are to
be accompanied by a Bid-Bond for an amount of €2,000 as
stipulated in the tender conditions.
Irid jitħallas dritt ta’ €10 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €10 will be charged for each copy of tender
document.
Avviż Nru. 105. Bejgħ ta’ sit viċin Triq Manuel Magri,
In-Naxxar, muri bl-aħmar u mmarkat Nru. 3 fuq pjanta
P.D.2012_262. Din l-offerta hija soġġetta għad-dritt talewwel rifjut. L-offerti għandhom ikunu akkumpanjati
b’Bid-Bond għall-ammont ta’ €250 skont kif stipulat filkundizzjonijiet tal-offerta.
Advt. No. 105. Sale of a site off Triq Manuel Magri,
Naxxar, shown edged in red and marked No. 3 on plan
P.D.2012_262. This tender is subject to a right of first refusal.
Tenders are to be accompanied by a Bid-Bond for an amount
of €250 as stipulated in the tender conditions.
VERŻJONI ONLINE
12,490
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 Irid jitħallas dritt ta’ €10 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €10 will be charged for each copy of tender
document.
Avviż Nru. 106. Bejgħ ta’ sit viċin Triq Manuel Magri,
In-Naxxar, muri bl-aħmar u mmarkat Nru. 4 fuq pjanta
P.D.2012_262. Din l-offerta hija soġġetta għad-dritt talewwel rifjut. L-offerti għandhom ikunu akkumpanjati
b’Bid-Bond għall-ammont ta’ €250 skont kif stipulat filkundizzjonijiet tal-offerta.
Advt. No. 106. Sale of a site off Triq Manuel Magri,
Naxxar, shown edged in red and marked No. 4 on plan
P.D.2012_262. This tender is subject to a right of first refusal.
Tenders are to be accompanied by a Bid-Bond for an amount
of €250 as stipulated in the tender conditions.
Irid jitħallas dritt ta’ €10 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €10 will be charged for each copy of tender
document.
Avviż Nru. 107. Bejgħ ta’ sit f’Ta’ Mrejnu, limiti talImġarr, Malta, muri bl-aħmar u mmarkat A fuq pjanta
P.D.2010_143. Dan is-sit hu soġġett għal servitu’ eżistenti ta’
terzi. L-offerti għandhom ikunu akkumpanjati b’Bid-Bond
għall-ammont ta’ €5,000 skont kif stipulat fil-kundizzjonijiet
tal-offerta. Offerti anqas mill-ammont ta’ tnejn u tmenin elf
ewro (€82,000) ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 107. Sale of a site at Ta’ Mrejnu, limits of
Mgarr, Malta, shown edged in red and marked A on plan
P.D. 2010_143. This site is subject to existing third party
servitudes. Tenders are to be accompanied by a Bid-Bond for
an amount of €5,000 as stipulated in the tender conditions.
Offers below the amount of eighty two thousand Euro
(€82,000) will not be considered.
Irid jitħallas dritt ta’ €50 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €50 will be charged for each copy of tender
document.
Avviż Nru. 108. Għotja b’ċens temporanju, għal perjodu
li jintemm fil-21 ta’ Diċembru, 2046, ta’ sit fi Triq Arnhem,
Pembroke, muri bl-aħmar fuq pjanta P.D.2014_666. Dan
is-sit jintuża għall-faċilitajiet relatati mal-isport. L-offerti
għandhom ikunu akkumpanjati b’Bid-Bond għall-ammont
ta’ €2,000 skont kif stipulat fil-kundizzjonijiet tal-offerta.
Advt. No. 108. Grant on a temporary emphyteusis, for a
period to expire on the 21st December, 2046, of a site in Triq
Arnhem, Pembroke, shown edged in red on plan P.D.2014_
666. This site is to be used for sports related facilities.
Tenders are to be accompanied by a Bid-Bond for an amount
of €2,000 as stipulated in the tender conditions.
Irid jitħallas dritt ta’ €50 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €50 will be charged for each copy of tender
document.
L-offerti għandhom isiru biss fuq il-formola preskritta,
li flimkien mal-kundizzjonijiet relevanti u dokumenti oħra
jistgħu jinkisbu mid-Dipartiment tal-Artijiet, Berġa talBaviera, Il-Belt Valletta, f’kull ġurnata tax-xogħol bejn it-8.30
a.m. u 11.45 a.m.
Tenders should be made only on the prescribed form
which, together with the relevant conditions and other
documents are obtainable from the Land Department,
Auberge de Baviere, Valletta on any working day between
8.30 a.m. and 11.45 a.m.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
Ministeru gĦat-trasport
u l-infrastruttura
Ministry for Transport
and Infrastructure
Id-Direttur Ġenerali fid-Dipartiment tax-Xogħlijiet u lInfrastruttura jgħarraf li:
The Director General, Works and Infrastructure
Department, notifies that:
Sal-10.00 a.m. tat-Tlieta, l-4 ta’ Novembru, 2014,
id-Direttorat tal-Procurement u Provvisti, Dipartiment
tas-Support u Servizzi, Il-Furjana, jintlaqgħu offerti
magħluqin għal:
Sealed tenders will be received at the Procurement and
Supplies Directorate Support and Services Department,
Floriana up to 10.00 a.m. on Tuesday, 4th November,
2014 for:
Avviż Nru. 90/2014. Kiri ta’ multiple A3/A4 multifunction
energy efficient laser printers (print/copy/scan) għal perjodu
ta’ sena (1).
Advt. No. 90/2014. Leasing of multiple A3/A4
multifunction energy efficient laser printers (print/copy/
scan) for a period of one (1) year.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
12,491
Irid jitħallas dritt ta’ €20 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €20 will be charged for each copy of tender
document.
Avviż Nru. 92/2014. Provvista, konsenja u tqegħid ta’
blokki tal-pavimentar tal-konkos precast, Ix-Xemxija (Ex
Fekruna Restaurant).
Advt. No. 92/2014. Supply, delivery and laying of precast
concrete paving blocks - Xemxija (Ex Fekruna Restaurant).
Id-dokumentazzjoni relattiva tinkiseb mingħajr ħlas.
Relative documents may be obtained free of charge.
Sal-10.00 a.m. tat-Tlieta, il-11 ta’ Novembru, 2014, idDirettorat tal-Procurement u Provvisti, Dipartiment tasSupport u Servizzi, Il-Furjana, jintlaqgħu kwotazzjonijiet
magħluqin għal:
Sealed quotations will be received at the Procurement
and Supplies Directorate Support and Services
Department, Floriana up to 10.00 a.m. on Tuesday, 11th
November, 2014 for:
*Kwot. Nru. 51/2014. Kuntratt perjodiku għall-provvista
u konsenja ta’ diversi tipi ta’ ingwanti protettivi lill-Ministeru
għat-Trasport u l-Infrastruttura.
*Quot. No. 51/2014. Period contract for the supply and
delivery of various types of protective gloves to the Minsitry
for Trasnport and Infrastructure.
Id-dokumentazzjoni relattiva tinkiseb mingħajr ħlas.
Relative documents may be obtained free of charge.
Sal-10.00 a.m. tat-Tlieta, il-11 ta’ Novembru, 2014,
id-Direttorat tal-Procurement u Provvisti, Dipartiment
tas-Support u Servizzi, Il-Furjana, jintlaqgħu offerti
magħluqin għal:
Sealed tenders will be received at the Procurement and
Supplies Directorate, Support and Services Department,
Floriana up to 10.00 a.m. on Tuesday, 11th November,
2014 for:
Avviż Nru. 93/2014. Disinn, provvista, installazzjoni,
ikkummissjunar u manutenzjoni ta’ funtana tal-ilma baħar
f’Dock Nru. 1, Bormla.
Advt. No. 93/2014. Design, supply, installation,
commissioning and maintenance of a sea water fountain at
Dock No. 1, Cospicua.
Irid jitħallas dritt ta’ €20 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €20 will be charged for each copy of tender
document.
Sal-10.00 a.m. tal-Ġimgħa, l-14 ta’ Novembru, 2014,
id-Direttorat tal-Procurement u Provvisti, Dipartiment
tas-Support u Servizzi, Il-Furjana, jintlaqgħu offerti
magħluqin għal:
Sealed tenders will be received at the Procurement and
Supplies Directorate, Support and Services Department,
Floriana up to 10.00 a.m. on Friday, 14th November,
2014 for:
Avviż Nru. 94/2014 Disinn u installazzjoni ta’ sistema ta’
floodlighting fil-Kumpless tal-Water Polo ta’ Birżebbuġa.
Advt. No. 94/2014. Design and installation of a
floodlighting system at Birżebbuġa Water Polo Complex.
*Avviż Nru. 95/2014. Provvediment ta’ servizzi ta’ tindif
b’mod li jħares ’l-ambjent fil-Ministeru għat-Trasport u
l-Infrastruttura (Blokk B) u Project House, Ministeru għatTrasport u l-Infrastruttura, Il-Furjana.
*Advt. No. 95/2014. Provision of environmentally
friendly cleaning services at the Ministry for Transport and
Infrastructure (Block B) and Project House, Ministry for
Transport and Infrastructure, Floriana.
Id-dokumentazzjoni relattiva tinkiseb mingħajr ħlas.
Relative documents may be obtained free of charge.
Sal-10.00 a.m. tal-Ġimgħa, l-14 ta’ Novembru, 2014,
id-Direttorat tal-Procurement u Provvisti, Dipartiment
tas-Support u Servizzi, Il-Furjana, jintlaqgħu offerti/
kwotazzjonijiet magħluqin għal:
Sealed tenders/quotations will be received at the
Procurement and Supplies Directorate, Support and
Services Department, Floriana up to 10.00 a.m. on
Friday, 14th November, 2014 for:
*Avviż Nru. 98/2014. Kuntratt perjodiku għall-provvista
u konsenja ta’ ilma tat-tieni klassi għall-Foss tal-Imdina biex
jintuża mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura.
*Advt No. 98/2014. Period contract for the supply and
delivery to Mdina Ditch of second class water to be used by
the Ministry for Transport and Infrastructure.
VERŻJONI ONLINE
12,492
*Kwot. Nru. 52/2014. Servizzi ta’ monitoraġġ arkeoloġiku
għall-proġett ta’ titjib tal-Knisja Parrokkjali tal-Gudja.
Id-dokumentazzjoni relattiva tinkiseb mingħajr ħlas.
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 *Quot. No. 52/2014. Archaeological monitoring services
at the project for the upgrading of the Gudja Parish Church.
Relative documents may be obtained free of charge.
Sal-10.00 a.m. tat-Tlieta, it-18 ta’ Novembru, 2014,
id-Direttorat tal-Procurement u Provvisti, Dipartiment
tas-Support u Servizzi, Il-Furjana, jintlaqgħu offerti
magħluqin għal:
Sealed tenders will be received at the Procurement and
Supplies Directorate, Support and Services Department,
Floriana up to 10.00 a.m. on Tuesday, 18th November,
2014 for:
Avviż Nru. 96/2014. Xogħlijiet ta’ pavimentar fil-Knisja
Parrokkjali ta’ San Girgor Il-Kbir, Tas-Sliema.
Advt. No. 96/2014. Paving works at St Gregory The Great
Parish Church, Tas-Sliema.
Il-ħlas ta’ parteċipazzjoni huwa ta’ €20
*Avviż Nru. 97/2014. Tikħil, żebgħa u provvista u tqegħid
ta’ madum tal-art taċ-ċeramika gres fil-Bini tal-Ħaddiema
tal-Port, Il-Marsa, b’mod li jiġi mħares ’l-ambjent.
The participation fee is €20
*Advt. No. 97/2014. Plastering, painting and the supply
and laying of gres ceramic floor tiles at Port Workers
Building, Marsa in an environmentally friendly manner.
Il-ħlas ta’ parteċipazzjoni huwa ta’ €20
The participation fee is €20
*Avviżi/kwotazzjoni li qegħdin jidhru għall-ewwel darba
*Advertisements/quotation appearing for the first time
Id-dokumenti relevanti jinkisbu wara li jsir il-ħlas indikat
hawn fuq, mill-Cash Office, Dipartiment tas-Sapport u
Servizzi, Blokk ‘A’, Il-Furjana, fil-ġranet tax-xogħol bejn
it-8.00 a.m. u nofsinhar. Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb
mid-Direttorat tal-Procurement u Provvisti tal-Ministeru għatTrasport u Infrastruttura (Cash Office tel: 2292 7455).
Relevant documents may be obtained, against payment
of the indicated fee or otherwise, from the Cash Office,
Support and Services Department, Block ‘A’, Floriana, on
any working day between 8.00 a.m. and noon. Any further
information may be obtained from the Procurement and
Supplies Directorate of the Ministry for Transport and
Infrastructure. (Cash Office tel: 2292 7455).
Is-sottomissjoni tal-offerti/kwotazzjonijiet jistgħu jsiru
bejn it-8.00 a.m. u t-3.30 p.m.
The submission of tenders/quotations can be done
between 8.00 a.m. and 3.30 p.m.
Kopja tad-dokumenti tal-offerta jinkisbu mis-sit talMinisteru: (http://www.mti.gov.mt).
Sample tender documents may be viewed on the Ministry’s
website: (http://www.mti.gov.mt).
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
MINISTERU GĦAT-TRASPORT
U INFRASTRUTTURA
Ministry for Transport
and Infrastructure
Id-Direttur Ġenerali, Dipartiment tax-Xogħlijiet u
Infrastruttura, jgħarraf illi:-
The Director General, Works and Infrastructure
Department, notifies that:-
Sal-10.00 a.m. tat-Tlieta, l-4 ta’ Novembru, 2014, jilqa’
kwotazzjonijiet magħluqin fid-Direttorat tal-Procurement
u Provvisti, fid-Dipartiment tas-Sapport u s-Servizzi, IlFurjana għal:
Sealed quotations will be received at the Procurement
and Supplies Directorate, Support and Services
Department, Floriana, up to 10.00 a.m. of Tuesday, 4th
November, 2014 for:
Kwot. Nru. 50/2014. Disinn, stampar/manufattura u
twaħħil ta’ kartellun ta’ pubbliċità b’konnessjoni malProġett Nazzjonali għal Kontra l-Għargħar, Qormi-Marsa
Component.
Quot. No. 50/2014. Design, print/manufacture and fixing
in position of publicity billboards in connection with the
National Flood Relief Project, Qormi-Marsa Component.
Id-dokumenti relattivi jinkisbu mingħajr ħlas.
Relevant documents may be obtained free of charge.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
12,493
Dokumenti relevanti jinkisbu mill-Cash Office, Dipartiment
tas-Support u Servizzi, Blokk ‘A’, Il-Furjana, f’kull ġurnata
tax-xogħol bejn it-8.00 a.m. u nofsinhar. Kull tagħrif ieħor
jista’ jinkiseb mid-Direttorat tal-Procurement u Provvisti talMinisteru għat-Trasport u Infrastruttura.
Relevant documents may be obtained from the Cash Office,
Support and Services Department, Block ‘A’, Floriana, on
any working day between 8.00 a.m. and noon. Any further
information may be obtained from the Procurement and Supplies
Directorate of the Ministry for Transport and Infrastructure.
Wieħed jista’ jara kampjun tad-dokument tal-kwotazzjoni
fil-website tal-Ministeru: (http://www.mti.gov.mt).
Sample quotation documents may be viewed on the
Ministry’s website: (http://www.mti.gov.mt).
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
Programm Operattiv I – Politika ta’ Koeżjoni 2007-2013
Ninvestu fil-Kompetittività għal Kwalità ta’ Ħajja Aħjar
Dan il-Proġett qed jiġi parzjalment iffinanzjat mill-Fond ta’ Koeżjoni (FK)
Rata ta’ Ko-finanzjament: 85% Fondi UE; 15% Fondi Nazzjonali
Ninvestu fil-futur tiegħek
Operational Programme I – Cohesion Policy 2007-2013
Investing in Competitiveness for a Better Quality of Life
This Project is being part-financed by the Cohesion Fund (CF)
Co-financing rate: 85% EU Funds; 15% National Funds
Investing in your future
MINISTERU GĦALL-IŻVILUPP SOSTENIBBLI,
L-AMBJENT U TIBDIL FIL-KLIMA
Ministry for Sustainable Development,
the Environment and Climate Change
Id-Dipartiment tas-Sajd u Akwakultura jgħarraf illi:
The Department of Fisheries and Aquaculture notifies that:
Sal-10.00 a.m. tal-Ġimgħa, l-14 ta’ Novembru, 2014
jintlaqgħu offerti magħluqin fl-MSDEC, Uffiċċju tasSegretarju Permanenti fit-Taqsima tal-Procurement u
Provvisti, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera għal:
Sealed tenders will be received at the MSDEC,
Permanent Secretariat Offices, Procurement and
Supplies Section, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera, up to
10.00 a.m. on Friday, 14th November, 2014 for:
Avviż Nru. MSDEC 100/2014. Medits Otoliths extraction
u age reading.
Advt. No. MSDEC 100/2014. Medits Otoliths extraction
and age reading.
Id-dokumenti relevanti jinkisbu mingħajr ħlas mitTaqsima tal-Procurement u l-Provvisti, MSDEC, Segretarjat
Permanenti, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera fil-jiem taxxogħol bejn it-8.30 a.m. u nofsinhar jew jitniżżel mis-sit talMinisteru (http://www.msdec.gov.mt).
Relevant documents may be obtained free of charge from
the Procurement and Supplies Section, MSDEC, Permanent
Secretariat, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera on any working
day between 8.30 a.m. and noon or downloaded from the
Ministry’s website (http://www.msdec.gov.mt).
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
Programm Operattiv Marittimu tas-Sajd Ewropew 2014- 2020
Parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea
Fond Marittimu għas-Sajd Ewropew (FMSE)
Rata ta’ kofinanzjament: 80% Fondi UE; 20% Fondi Nazzjonali
Investment f’Sajd Sostenibbli
European Maritime Fisheries Fund Operational Programme 2014 – 2020
Part-financed by the European Union
European Maritime Fisheries Fund (EMFF)
Co-financing rate: 80% EU Funds; 20% National Funds
Investing in sustainable fisheries
12,494
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 MINISTERU GĦALL-IŻVILUPP SOSTENIBBLI,
L-AMBJENT U TIBDIL FIL-KLIMA
Ministry for Sustainable Development,
the Environment and Climate Change
Id-Direttorat għas-Saħħa tal-Pjanti tgħarraf illi:
The Plant Health Directorate notifies that:
Sal-10.00 a.m. tat-Tlieta, it-18 ta’ Novembru, 2014,
jintlaqgħu offerti magħluqin fl-Uffiċċju tas-Segretarju
Permanenti MSDEC fit-Taqsima tal-Procurement u
Provvisti, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera SVR 1301, għal:
Sealed tenders will be received at the Procurement
and Supplies Section, MSDEC Permanent Secretariat
Offices, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera SVR 1301, up to
10.00 a.m. of Tuesday, 18th November, 2014 for:
Avviż Nru. MSDEC 102/2014. Titjib ta’ kamra għat-tkabbir
tal-pjanti u kamra għat-termoterapija għall-pjanti b’materjali
li jħarsu ’l-ambjent fiċ-Ċentru għall-Bijoteknoloġija talPjanti, Ħal Lija għall-proġett fuq l-istudju u l-konservazzjoni
sostenibbli ta’ diversi varjetajiet ta’ pjanti lokali.
Advt. No. MSDEC 102/2014. Upgrade of a plant growth
room and a plant thermotherapy room using environmentally
friendly materials at the Plant Biotechnology Centre, Ħal Lija
for the project on the study and sustainable conservation of
varieties of local plants.
Id-dokumenti relevanti jinkisbu mingħajr ħlas mitTaqsima tal-Procurement u l-Provvisti, MSDEC, Segretarjat
Permanenti, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera fil-jiem taxxogħol bejn it-8.30 a.m. u nofsinhar sad-data tal-għeluq jew
jitniżżel mis-sit tal-Ministeru (http://www.msdec.gov.mt).
Relevant documents may be obtained free of charge from
the Procurement and Supplies Section, MSDEC Permanent
Secretariat Offices, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera on any
working day between 8.30 a.m. and noon till closing date
or downloaded from the Ministry’s website (http://www.
msdec.gov.mt).
31st October, 2014
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
Programm tal-Iżvilupp Rurali għal Malta 2007-2013
Assi 2 - Intejbu l-Ambjent u l-Kampanja
Proġett parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea
Il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali
Rata ta’ ko-finanzjament: 80% Unjoni Ewropea; 20% Gvern ta’ Malta
L-Ewropa tinvesti f’Żoni Rurali
Rural Development Programme for Malta 2007-2013
Axis 2- Improving the Environment and the Countryside
Project part-financed by the European Union
The European Agricultural Fund for Rural Development
Co-financing rate: 80% European Union; 20% Government of Malta
Europe Investing in Rural Areas
MINISTERU GĦALL-IŻVILUPP SOSTENIBBLI,
L-AMBJENT U TIBDIL FIL-KLIMA
Ministry for Sustainable Development,
the Environment and Climate Change
L-Aġenzija tal-Pagamenti tal-Agrikoltura u Rurali
tgħarraf illi:
The Agriculture and Rural Payments Agency notifies
that:
Sal-10.00 a.m. tat-Tlieta, l-4 ta’ Novembru, 2014,
jintlaqgħu offerti magħluqin fl-Uffiċċju tas-Segretarju
Permanenti MSDEC fit-Taqsima tal-Procurement u
Provvisti, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera SVR 1301, għal:
Sealed tenders will be received at the Procurement
and Supplies Section, MSDEC Permanent Secretariat
Offices, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera SVR 1301, up to
10.00 a.m. of Tuesday, 4th November, 2014 for:
Avviż Nru. MSDEC 96/2014. Servizzi ta’ sapport għallawtorizazzjoni tal-pagamenti għall-Aġenzija tal-Pagamenti
Rurali u tal-Agrikoltura.
Advt. No. MSDEC 96/2014. Payment authorisation
support services for the Agriculture and Rural Payment
Agency.
Id-dokumenti relevanti jinkisbu mingħajr ħlas mitTaqsima tal-Procurement u l-Provvisti, MSDEC, Segretarjat
Relevant documents may be obtained free of charge from
the Procurement and Supplies Section, MSDEC Permanent
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
Permanenti, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera fil-jiem taxxogħol bejn it-8.30 a.m. u nofsinhar sad-data tal-għeluq jew
jitniżżel mis-sit tal-Ministeru (http://www.msdec.gov.mt).
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
12,495
Secretariat Offices, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera on any
working day between 8.30 a.m. and noon till closing date
or downloaded from the Ministry’s website (http://www.
msdec.gov.mt).
31st October, 2014
Programm tal-Iżvilupp Rurali għal Malta 2007-2013
Parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea
Assistenza Teknika
Il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali
Rata ta’ ko-finanzjament: 75% Unjoni Ewropea; 25% Gvern ta’ Malta
L-Ewropa tinvesti f’Żoni Rurali
Rural Development Programme for Malta 2007-2013
Part-financed by the European Union
Technical Assistance
The European Agricultural Fund for Rural Development
Co-financing rate: 75% European Union; 25% Government of Malta
Europe Investing in Rural Areas
MINISTERU GĦALL-IŻVILUPP SOSTENIBBLI,
L-AMBJENT U TIBDIL FIL-KLIMA
Ministry for Sustainable Development,
the Environment and Climate Change
Id-Direttur Ġenerali, Dipartiment għall-Iżvilupp Rurali
jgħarraf illi:
The Director General, Rural Development Department
notifies that:
Sal-10.00 a.m. tal-Ġimgħa, l-14 ta’ Novembru, 2014
jintlaqgħu offerti magħluqin fl-MSDEC, Uffiċċju tasSegretarju Permanenti fit-Taqsima tal-Procurement u
Provvisti, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera għal:
Sealed tenders will be received at the MSDEC,
Permanent Secretariat Offices, Procurement and
Supplies Section, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera, up to
10.00 a.m. on Friday, 14th November, 2014 for:
Avviż Nru. MSDEC 99/2014. Provvediment ta’ servizzi
ta’ monitoraġġ għat-tneħħija ta’ ħama/ġebel, tneħħija ta’ speċi
aljeni invasivi u żrigħ ta’ siġar għall-Proġett EU Life Saving
tal-Buskett mwettaq mid-Direttorat tal-P.A.R.K. u Inizjattivi.
Advt. No. MSDEC 99/2014. Provision of monitoring services
for the removal of silt/boulders, removal of invasive alien species
and planting of new trees for the EU Life Saving Buskett Project
executed by the P.A.R.K. and Initiatives Directorate.
Id-dokumenti relevanti jinkisbu mingħajr ħlas mitTaqsima tal-Procurement u l-Provvisti, MSDEC, Segretarjat
Permanenti, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera fil-jiem taxxogħol bejn it-8.30 a.m. u nofsinhar jew jitniżżel mis-sit talMinisteru (http://www.msdec.gov.mt).
Relevant documents may be obtained free of charge from
the Procurement and Supplies Section, MSDEC, Permanent
Secretariat, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera on any working
day between 8.30 a.m. and noon or downloaded from the
Ministry’s website (http://www.msdec.gov.mt).
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
Programm EU Life+ 2012
Proġett parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea
Programm EU Life+ 2012
Rata ta’ ko-finanzjament: 50% Fondi Ewropej; 50% Fondi Nazzjonali
Ninvestu fil-futur tiegħek
EU Life+ Programme 2012
Project part-financed by the European Union
EU Life+ Programme 2012
Co-financing rate: 50% EU Funds; 50% National Funds
Investing in your future
VERŻJONI ONLINE
12,496
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 MINISTERU GĦALL-IŻVILUPP SOSTENIBBLI,
L-AMBJENT U TIBDIL FIL-KLIMA
Ministry for Sustainable Development,
the Environment and Climate Change
Id-Direttorat għas-Saħħa tal-Pjanti tgħarraf illi:
The Plant Health Directorate notifies that:
Sal-10.00 a.m. tal-Ġimgħa, il-21 ta’ Novembru, 2014,
jintlaqgħu offerti magħluqin fl-Uffiċċju tas-Segretarju
Permanenti MSDEC fit-Taqsima tal-Procurement u
Provvisti, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera SVR 1301,
għal:
Sealed tenders will be received at the Procurement
and Supplies Section, MSDEC Permanent Secretariat
Offices, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera SVR 1301, up to
10.00 a.m. of Friday, 21st November, 2014 for:
*Avviż Nru. MSDEC 103/2014. Taħriġ teoretiku u
prattiku għall-metodi ta’ konservazzjoni tal-pjanti, teħid ta’
kampjuni ta’ żrieragħ, ittestjar tal-kwalità taż-żerriegħa u fuq
is-sanità għall-proġett ta’ studju u konservazzjoni sostenibbli
ta’ varjetajiet ta’ pjanti lokali
*Advt. No. MSDEC 103/2014. Theoretical and handson training on the conservation methods of plants, on seed
sampling/seed quality testing and on the sanitation of plants
for the project on the study and sustainable conservation of
varieties of local plants
*Avviż li qed jidher għall-ewwel darba
Id-dokumenti relevanti jinkisbu mingħajr ħlas mitTaqsima tal-Procurement u l-Provvisti, MSDEC, Segretarjat
Permanenti, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera f’kull ġurnata
tax-xogħol bejn it-8.30 a.m. u nofsinhar sad-data tal-għeluq
jew jitniżżel mis-sit tal-Ministeru (http://www.msdec.gov.
mt).
*Advertisement appearing for the first time
Relevant documents may be obtained free of charge from
the Procurement and Supplies Section, MSDEC Permanent
Secretariat Offices, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera on any
working day between 8.30 a.m. and noon till closing date
or downloaded from the Ministry’s website (http://www.
msdec.gov.mt).
31st October, 2014
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
Programm tal-Iżvilupp Rurali għal Malta 2007-2013
Assi 2 - Intejbu l-Ambjent u l-Kampanja
Proġett parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea
Il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali
Rata ta’ ko-finanzjament: 80% Unjoni Ewropea; 20% Gvern ta’ Malta
L-Ewropa tinvesti f’Żoni Rurali
Rural Development Programme for Malta 2007-2013
Axis 2- Improving the Environment and the Countryside
Project part-financed by the European Union
The European Agricultural Fund for Rural Development
Co-financing rate: 80% European Union; 20% Government of Malta
Europe Investing in Rural Areas
MINISTERU GĦALL-IŻVILUPP SOSTENIBBLI,
L-AMBJENT U TIBDIL FIL-KLIMA
Ministry for Sustainable Development,
the Environment and Climate Change
Id-Direttorat għall-PARK u Inizjattivi jgħarraf illi:
The PARK and Initiatives Directorate notifies that:
Sal-10.00 a.m. tat-Tlieta, l-4 ta’ Novembru, 2014
jintlaqgħu offerti magħluqin fl-MSDEC, Uffiċċju tasSegretarju Permanenti fit-Taqsima tal-Procurement u
Provvisti, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera għal:
Sealed tenders will be received at the MSDEC,
Permanent Secretariat Offices, Procurement and
Supplies Section, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera, up to
10.00 a.m. on Tuesday, 4th November, 2014 for:
Avviż Nru. MSDEC 98/2014. Bini ta’ pilastri tal-ġebel u
servizzi anċillari għat-twaqqif ta’ stazzjonijiet għall-użin u
ttikkettar awtomatizzati f’diversi lokalitajiet f’Malta.
Advt. No. MSDEC 98/2014. Construction of masonry
pillars and ancillary services for the setting up of automated
weighing and labelling stations in various locations around
Malta and Gozo.
VERŻJONI ONLINE
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 Id-dokumenti relevanti jinkisbu mingħajr ħlas mitTaqsima tal-Procurement u l-Provvisti, MSDEC, Segretarjat
Permanenti, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera fil-jiem taxxogħol bejn it-8.30 a.m. u nofsinhar jew jitniżżel mis-sit talMinisteru (http://www.msdec.gov.mt).
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
12,497
Relevant documents may be obtained free of charge from
the Procurement and Supplies Section, MSDEC, Permanent
Secretariat, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera on any working
day between 8.30 a.m. and noon or downloaded from the
Ministry’s website (http://www.msdec.gov.mt).
31st October, 2014
Programm dwar il-Kontroll tas-Sajd 2013
Proġett parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea
Rata ta’ ko-finanzjament: 90% Fondi Ewropej; 10% Fondi Nazzjonali
Fisheries Control Programme 2013
Project part-financed by the European Union
Co-financing rate: 90% EU Funds; 10% National Funds
MINISTERU GĦALL-IŻVILUPP SOSTENIBBLI,
L-AMBJENT U TIBDIL FIL-KLIMA
Ministry for Sustainable Development,
the Environment and Climate Change
Id-Direttorat tal-PARK u Inizjattivi jgħarraf illi:
The PARK and Initiative Directorate notifies that:
Sal-10.00 a.m. tal-Ġimgħa, il-21 ta’ Novembru, 2014
jintlaqgħu offerti magħluqin fl-MSDEC, Uffiċċju tasSegretarju Permanenti fit-Taqsima tal-Procurement u
Provvisti, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera għal:
Sealed tenders will be received at the MSDEC,
Permanent Secretariat Offices, Procurement and
Supplies Section, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera, up to
10.00 a.m. on Friday, 21st November, 2014 for:
*Avviż Nru. MSDEC 104/2014. Provvista u konsenja
ta’ scaffolding għall-Proġett EU Life Saving esegwit midDirettorat tal-PARK u Inizjattivi
*Advt. No. MSDEC 104/2014. Supply and delivery of
scaffolding for the EU Life Saving Buskett Project executed
by the PARK and Initiatives Directorate
*Avviż li qed jidher għall-ewwel darba
Id-dokumenti relevanti jinkisbu mingħajr ħlas mitTaqsima tal-Procurement u l-Provvisti, MSDEC, Segretarjat
Permanenti, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera f’kull ġurnata
tax-xogħol bejn it-8.30 a.m. u nofsinhar jew jitniżżel mis-sit
tal-Ministeru (http://www.msdec.gov.mt).
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
*Advertisement appearing for the first time
Relevant documents may be obtained free of charge from
the Procurement and Supplies Section, MSDEC, Permanent
Secretariat, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera on any working
day between 8.30 a.m. and noon or downloaded from the
Ministry’s website (http://www.msdec.gov.mt).
31st October, 2014
Programm EU Life+ 2012
Proġett parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea
Programm EU Life+ 2012
Rata ta’ ko-finanzjament: 50% Fondi Ewropej; 50% Fondi Nazzjonali
Ninvestu fil-futur tiegħek
EU Life+ Programme 2012
Project part-financed by the European Union
EU Life+ Programme 2012
Co-financing rate: 50% EU Funds; 50% National Funds
Investing in your future
12,498
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 MINISTERU GĦALL-IŻVILUPP SOSTENIBBLI,
L-AMBJENT U TIBDIL FIL-KLIMA
MINISTRY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT,
THE ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE
Id-Dipartiment għas-Sajd u Akwakultura jgħarraf illi:
The Fisheries and Acquaculture Department notifies
that:
Sal-10.00 a.m. tal-Ġimgħa, l-14 ta’ Novembru, 2014
jintlaqgħu offerti magħluqin fit-Taqsima tal-Procurement
u Provvisti, Uffiċċju tas-Segretarju Peramenti MSDEC, 6,
Triq Ħal Qormi, Sta Venera għal:
Sealed tenders will be received at the Procurement and
Supplies Section, MSDEC Permanent Secretariat Offices,
No. 6, Triq Ħal Qormi, Sta. Venera SVR 1301, up to 10.00
a.m. of Friday, 14th November 2014, for:
Avviż. Nru. MSDEC 101/2014. Ċertifikazzjoni ta’ żewġ
vinċijiet fil-Hardstanding Facility f’Marsaxlokk.
Id-dokumenti relevanti jinkisbu mingħajr ħlas mitTaqsima tal-Procurement u l-Provvisti, MSDEC, Segretarjat
Permanenti, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera fil-jiem taxxogħol bejn it-8.30 a.m. u nofsinhar jew jinkiseb mis-sit talMinisteru (www.msdec.gov.mt).
Advt. No. MSDEC 101/2014. Certification of two hoists
at the Hardstanding Facility in Marsaxlokk.
Relevant documents may be obtained free of charge from
the Procurement and Supplies Section, MSDEC Permanent
Secretariat Offices No. 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera SVR
1301, on any working day from 8.30 a.m. till noon till closing
date or downloaded for the Ministry’s website (www.msdec.
gov.mt).
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
MINISTERU GĦALL-IŻVILUPP SOSTENIBBLI,
L-AMBJENT U TIBDIL FIL-KLIMA
MINISTRY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT,
THE ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE
Id-Direttorat tal-PARK u Inizjattivi jgħarraf illi:
The PARK and Inititatives Durectorate notifies that:
Sal-10.00 a.m. tat-Tlieta, l-4 ta’ Novembru, 2014
jintlaqgħu offerti magħluqin fit-Taqsima tal-Procurement
u Provvisti, Uffiċċju tas-Segretarju Peramenti MSDEC, 6,
Triq Ħal Qormi, Sta Venera għal:
Sealed tenders will be received at the Procurement and
Supplies Section, MSDEC Permanent Secretariat Offices,
No. 6, Triq Ħal Qormi, Sta. Venera SVR 1301, up to 10.00
a.m. of Tuesday, 4th November, 2014, for:
Avviż Nru. MSDEC 97/2014. Provvediment ta’ tindif
b’mod li jħares ’l-ambjent.
Advt. No. MSDEC 97/2014. Provision of environmentally
cleaning at PARK.
Id-dokumenti relevanti jinkisbu mingħajr ħlas mitTaqsima tal-Procurement u l-Provvisti, MSDEC, Segretarjat
Permanenti, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera fil-jiem taxxogħol bejn it-8.30 a.m. u nofsinhar jew jinkiseb mis-sit talMinisteru (www.msdec.gov.mt).
Relevant documents may be obtained free of charge from
the Procurement and Supplies Section, MSDEC Permanent
Secretariat Offices No. 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera SVR 1301,
on any working day from 8.30 a.m. till noon till closing date or
downloaded for the Ministry’s website (www.msdec.gov.mt).
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
MINISTERU GĦALL-IŻVILUPP SOSTENIBBLI,
L-AMBJENT U TIBDIL FIL-KLIMA
MINISTRY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT,
THE ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE
Il-Biċċerija Pubblika, fi ħdan il-Ministeru għall-Iżvilupp
Sostenibbli, l-Ambjent u Tibdil fil-Klima tgħarraf illi qed
tirċievi kwotazzjonijiet għal:
The Public Abattoir, within the Ministry for Sustainable
Development the Environment and Climate Change, notifies
that it is receiving quotations for:
Kwot. Nru. MSDEC 45/2014. Bejgħ tale quale ta’
inċineratur mobbli mhux servibbli (li jinkludi karru, ġeneratur
u xi oġġetti oħra tal-metall).
Quot. No. MSDEC 45/2014. Sale tale quale of an
unserviceable mobile incinerator (including a trailer, generator
and other miscellaneous metal objects).
VERŻJONI ONLINE
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 12,499
Sottomissjonijiet jintlaqgħu mill-Procurement and Supplies
Section, MSDEC, Uffiċċji tas-Segretarjat Permanenti, 6, Triq
Ħal Qormi, Sta Venera SVR 1301 sal-10.00 a.m. ta’ nhar itTlieta, l-4 ta’ Novembru, 2014.
Submissions will be received at the Procurement and
Supplies Section, MSDEC Permanent Secretariat Offices,
6, Qormi Road, Sta Venera SVR 1301 up to 10.00 a.m. of
Tuesday, 4th November, 2014.
Kopja tas-sejħa għall-kwotazzjonijiet f’format PDF tista’
titniżżel mis-sit elettroniku tal-Ministeru għall-Iżvilupp
Sostenibbli, l-Ambjent u Tibdil fil-Klima: (http://www.msdec.
gov.mt). Iktar informazzjoni jew kjarifiki jistgħu jinkisbu billi
tintbgħat email fuq: ([email protected]).
The request for quotations document in PDF format is
available for downloading on the Ministry for Sustainable
Development, the Environment and Climate Change
website: (http://www.msdec.gov.mt). Further information and
clarifications can be obtained through a request via e-mail on
([email protected]).
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
ENEMALTA PLC
ENEMALTA PLC
Enemalta plctgħarraf illi:–
Enemalta plc notifies that:
Sal-11.00 a.m. tat-Tlieta, 11 ta’ Novembru, 2014
jintlaqgħu offerti fuq l-indirizz tal-email ([email protected]
enemalta.com.mt) għal:
Tenders will be received by 11.00 a.m. of Tuesday,
11th November, 2014 at the email address ([email protected]
enemalta.com.mt) for:
Avviż Nru. P/T/3045/2014. Kiri ta’ tankijiet ta’ ħażna
fl-installazzjoni EneMed
Co. Ltd, Ras Ħanżir
Advt. No. P/T/3045/2014. Renting of storage tanks
at EneMed Co. Ltd, Ras
Ħanżir Installation
Id-dokumenti tal-offerta jistgħu jitniżżlu mill-website talEnemalta (www.enemalta.com.mt) - tenders online
Tenders will be downloaded from Enemalta website (www.
enemalta.com.mt) - tenders online
Offerti magħluqin jintlaqgħu fl-Enemalta fil-kaxxa talofferti tal-Marsa:
Sealed tenders will be received at Enemalta’s Marsa tender
box:
Sal-11.00 a.m. tal-Erbgħa, il-5 ta’ Novembru, 2014
għal:
Up to 11.00 a.m. on Wednesday, 5th November, 2014
for:
Avviż Nru. TD/T/3166/2014
Xogħlijiet ta’ trinek għaddevjazzjoni ta’ cables
HV u LV mill-Marsa
Marsovin Substation.
Għandu jitħallas dritt ta’ €10 għal kull dokumenti talofferta.
Advt. No. TD/T/3166/2014Tr e n c h i n g Wo r k s f o r
Deviation of HV and LV
Cables from Marsa Marsovin
Substation.
A fee of €10 is to be paid for each copy of tender
document.
Avviż Nru. TD/T/3168/2014Xogħlijiet ta’ trinek
f’Ħas-Saptan B.H.
Advt. No. TD/T/3168/2014. Trenching Works at ĦasSaptan B.H.
Għandu jitħallas dritt ta’ €10 għal kull dokumenti talofferta.
A fee of €10 is to be paid for each copy of tender
document.
Sal-11.00 a.m. tal-Erbgħa, it-12 ta’ Novembru, 2014
għal:
Up to 11.00 a.m. of Wednesday, 12th November, 2014
for:
Avviż Nru. GN/MPS/DO/2173/2014
Twaqqigħ ta’ tliet
ċmieni u tankijiet
1,2,3 u 4 fil-Power
station tal-Marsa.
Advt. No. GN/MPS/DO/2173/2014
Demolition of three
chimneys and
tanks 1,2,3 and 4
at Marsa Power
station.
VERŻJONI ONLINE
12,500
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 Il-ħlas ta’ parteċipazzjoni (fejn applikabbli) għandu jsir
fil-Korporazzjoni Enemalta, Bini tal-Amminsitrazzjoni
Ċentrali, Church Wharf, Il-Marsa f’kull jum tax-xogħol
bejn it-8.30 a.m. u nofsinhar. Aktar tagħrif jista’ jinkiseb billi
wieħed jikkuntattja t-Taqsima tal-Procurement fuq in-Numru
tat-Telefon: 2298 0736 jew bl-email: ([email protected]
enemalta.com.mt) jew mill-website tal-Enemalta (www.
enemalta.com.mt) - tenders online.
Participation fees (where applicable) are to be paid at
Enemalta plc, Central Administration Building, Church
Wharf, Marsa on any working day between 8.30a.m and
noon. Further information may be obtained by contacting
Procurement Section on tel. 22980736 or at e-mail address:
([email protected]) or from Enemalta
website (www.enemalta.com.mt) – tenders online.
Enemalta plc tgħarraf illi offerti elettroniċi rigward
dawn l-avviżi jintlaqgħu sal-ġurnata u l-ħin indikati hawn
taħt. L-offerti għandhom jintlaqgħu online BISS fuq:
(http://www.etenders.gov.mt).
Enemalta plc notifies that electronic tenders in respect
of the following notices will be received on the date and
time indicated below. Tenders are to be submitted online
ONLY on: (http://www.etenders.gov.mt).
Sad-9.30 a.m. l-ERBGĦA, il-5 ta’ Novembru, 2014, għal:
Up to 9.30 a.m. of WEDNESDAY, 5th November 2014,
for:
TD/T/3182/2014 Provvista ta’ fanali għad-dwal
tat-triq 150W.
TD/T/3182/2014 Supply of street lighting
lanterns 150W.
TD/T/3183/2014
Provvista ta’ fanali għad-dwal
tat-triq 70W.
TD/T/3183/2014
Supply of street lighting
lanterns 70W.
Sad-9.30 a.m. l-ERBGĦA, it-12 ta’ Novembru ta’
Ottubru, 2014, għal:
TD/T/3176/2014 Investigazzjoni arkeoloġika
f’sit fi Triq Belt il-Ħażna.
Sad-9.30 a.m. l-ERBGĦA, is-26 ta’ Novembru ta’
Ottubru, 2014, għal:
Up to 9.30 a.m. of WEDNESDAY, 12th November
2014, for:
TD/T/3176/2014
Archaeological Investigation
at Site in Triq Belt il-Ħażna.
Up to 9.30 a.m. of WEDNESDAY, 26th November
2014, for:
P/T/3013/2013 Explosion protection
documentation għall-EneMed
Co. Ltd.
P/T/3013/2013
Explosion protection
documentation for EneMed
Co. Ltd.
HO/T/4040/PC2/2014
Bażi ta’ ftehim għall-provvista
ta’ karta tal-photocopy li
tkun ġejja minn sorsi ta’ ġbir
sostenibbli.
HO/T/4040/PC2/2014
Framework agreement for the
supply of photocopy paper
stemming from sustainably
harvested sources.
Sad-9.30 a.m. l-ERBGĦA, it-3 ta’ Diċembru, 2014,
għal:
*TD/T/3186/2014
Provvista ta’Plante’Cells tajbin
biex jitqiegħdu standby
Sad-9.30 a.m. l-ERBGĦA, l-10 ta’ Diċembru ta’
Ottubru, 2014, għal:
*GN/DPS/T/3026/2014 Provvista ta’ batteriji għallpower station ta’ Delimara
*Avviżi li qed jidhru għall-ewwel darba
Up to 9.30 a.m. of WEDNESDAY, 3rd December 2014,
for:
*TD/T/3186/2014
Supply of Plante’ Cells suitable
for standby applications
Up to 9.30 a.m. of WEDNESDAY, 10th December
2014, for:
*GN/DPS/T/3026/2014 Supply of batteries for
Delimara Power Station
*Advertisements appearing for the first time
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
12,501
Id-dokumenti tal-offerti jistgħu jinkisbu biss minn
fuq l-Electronic Public Procurement System: (http://www.
etenders.gov.mt). Trid issir reġistrazzjoni sabiex isir
użu min dan is-sit: operaturi ekonomiċi Maltin jeħtieġ
ikollhom l-Organisation e-ID sabiex ikunu jistgħu jidħlu
f’dan is-sit. Iktar informazzjoni tista’ tinkiseb misSezzjoni tal-FAQ tal-istess sit.
Tender documents are only obtainable from the
Electronic Public Procurement System: (http://www.
etenders.gov.mt). Registration is required in order to make
use of this website: Maltese economic operators need to be
in possession of their Organisation e-ID in order to access
this website. More information is available from the FAQ
Section of the same website.
Operaturi ekonomiċi interessati sabiex jipparteċipaw
f’dawn is-sejħiet għal offerti huma mħeġġa jieħdu nota
tal-workshops organizzati mid-Dipartiment tal-Kuntratti.
Iktar informazzjoni tinsab fid-dokument tal-offerta.
Economic operators interested in participating in
these current calls for tender are urged to take note of the
workshops being organised by the Department of Contracts.
More information is available in the tender document.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
KORPORAZZJONI GĦAL SERVIZZI TAL-ILMA
Water Services Corporation
Iċ-Chief Executive, Korporazzjoni għal Servizzi tal-Ilma,
jgħarraf illi:-
The Chief Executive, Water Services Corporation, notifies
that:-
Jintlaqgħu offerti fil-ġurnata u l-ħin indikati hawn taħt. Lofferti għandhom jintbagħtu online BISS fuq: (http://www.
etenders.gov.mt).
Tenders will be received on the date and time indicated
below. Tenders are to be submitted online ONLY on: (http://
www.etenders.gov.mt).
Sad-9.30 a.m. tal-Ġimgħa, is-7 ta’ Novembru, 2014, għal:
Avviż Nru. WSC/T/39/2014. Provvista u konsenja ta’
karta xerographic magħmula b’metodi li jħarsu ’l-ambjent
- Bażi ta’ Ftehim
Up to 9.30 a.m. of Friday, 7th November, 2014 for:
Advt. No. WSC/T/39/2014. Supply and delivery of
environmentally friendly xerographic paper- Framework
Agreement
Id-dokument huwa bla ħlas.
No participation fee is required.
Sad-9.30 a.m. tal-Ġimgħa, l-14 ta’ Novembru, 2014, għal:
Up to 9.30 a.m. of Friday, 14th November, 2014 for:
Avviż Nru. WSC/T/40/2014. Provvista u konsenja ta’
ductile iron pipes (EN 598) għall-Korporazzjoni għal Servizzi
tal-Ilma.
Id-dokument huwa €20.
Advt. No. WSC/T/40/2014. Supply and delivery of ductile
iron pipes (EN 598) for the Water Services Corporation.
Participation fee is €20
Sad-9.30 a.m. tal-Ġimgħa, it-28 ta’ Novembru, 2014,
għal:
Up to 9.30 a.m. of Friday, 28th November, 2014 for:
*Avviż Nru. WSC/T/38/2014. Bini ta’ pumping station
taħt l-art fil-Madliena għall-Korporazzjoni għal Servizzi
tal-Ilma.
*Advt. No. WSC/T/38/2014. Construction of an
undergound pumping station in Madliena for the Water
Services Corporation.
*Avviż Nru. WSC/T/41/2014. Provvista u konsenja ta’
gunmetal banjoes għall-Korporazzjoni għal Servizzi talIlma.
*Advt. No. WSC/T/41/2014. Supply and delivery of
gunmetal banjoes for the Water Services Corporation.
*Avviż Nru. WSC/T/45/2014. Provvista u konsenja ta’
ramel tal-qawwi fi xkejjer ta’ 25 kg għall-Korporazzjoni għal
Servizzi tal-Ilma.
*Advt. No. WSC/T/45/2014. Supply and delivery of hard
stone sand in 25 kg bags for the Water Services Corporation
- Framework Agreement.
12,502
VERŻJONI ONLINE
*Avviż Nru. WSC/T/44/2014. Provvista u konsenja ta’
citric acid monohydrate BP98 għall-Korporazzjoni għal
Servizzi tal-Ilma.
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 *Advt. No. WSC/T/44/2014. Supply and delivery of
citric acid monohydrate BP98 for the Water Services
Corporation.
Id-dokument huwa mingħajr ħlas.
No Participation fee
*Avviżi li qed jidhru għall-ewwel darba
*Advertisements appearing for the first time
Id-dokumenti tal-offerti jistgħu jinkisbu minn fuq lElectronic Procurement System: (http://www.etenders.gov.
mt). Trid issir reġistrazzjoni sabiex isir użu minn dan is-sit:
operaturi ekonomiċi Maltin jeħtieġ ikollhom l-Organisation eID sabiex ikunu jistgħu jidħlu f’din is-sit. Iktar informazzjoni
tista’ tinkiseb mis-Sezzjoni tal-FAQ tal-istess sit.
Tender documents are obtainable from the Electronic
Procurement System: (http://www.etenders.gov.mt).
Registration is required in order to make use of this website:
Maltese economic operators need to be in possession of
their Organisation e-ID in order to access this website. More
information is available from the FAQ Section of the same
website.
Operaturi Ekonomiċi li huma interessati sabiex
jipparteċipaw f’dawn is-sejħiet għal offerti huma mħeġġa
jieħdu nota tall-workshop organizzati mid-Dipartiment talKuntratti. F’dawn il-workshops, Operaturi Ekonomiċi sejrin
ikollhom l-opportunità sabiex jsiru jafu aħjar kif għandhom
jikkompilaw u jissottomettu l-offerti tagħhom online. Iktar
informazzjoni tinsab fid-dokument tal-offerta.
Economic operators interested in participating in these
calls for tender are urged to take note of the workshops
being organized by the Department of Contracts. During
these workshops, simulations will be carried out so that
economic operators familiarize themselves with compiling
and submitting their tender online. More information is
available in the tender document.
Il-pubbliku jista’ jattendi waqt il-ftuħ u reġistrazzjoni talofferti fil-ħin u d-data msemmija aktar ’il fuq.
The public may attend during the opening and scheduling
of tenders at the time and dates specified above.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
KORPORAZZJONI GĦAL SERVIZZI TAL-ILMA
Water Services Corporation
Iċ-Chief Executive, Korporazzjoni għal Servizzi tal-Ilma,
jgħarraf illi:-
The Chief Executive, Water Services Corporation, notifies
that:-
Jintlaqgħu offerti fil-ġurnata u l-ħin indikati hawn taħt. Lofferti għandhom jintbagħtu online BISS fuq: (http://www.
etenders.gov.mt).
Tenders will be received on the day and date indicated
below. Tenders are to be submitted online ONLY on: (http://
www.etenders.gov.mt).
Sal-Erbgħa, is-26 ta’ Novembru, 2014, għal:
Avviż. Nru. WSC/T/42/2014. Provvista ta’ flanged pipes
għal Pumping Station f’Ta’ Bakkja – Korporazzjoni għal
Servizzi tal-Ilma.
Id-dokument għal din l-offerta huwa bla ħlas.
Up to Wednesday, 26th November, 2014, for:Advt. No. WSC/T/42/2014. Supply of flanged pipes for Ta’
Bakkja Pumping Station – Water Services Corporation.
This tender document is free of charge.
Dan huwa Supply Notice taħt International Open Tender
Procedure. Din l-offerta hija parzjalment iffinanzjata millUnjoni Ewropea taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Reġjonali (FEŻR).
This is a Supply Notice under the International Open
Tender Procedure. This tender is part-financing by the
European Union under the European Regional Development
Fund (ERDF).
Id-dokumenti tal-offerti jistgħu jinkisbu min fuq lElectronic Procurement System: (http://www.etenders.
gov.mt). Trid issir reġistrazzjoni sabiex isir użu minn dan
is-sit: operaturi ekonomiċi Maltin jeħtieġ ikollhom lOrganisation e-ID sabiex ikunu jistgħu jidħlu f’din is-sit.
Tender documents are only obtainable from the Electronic
Public Procurement System: (http://www.etenders.gov.mt).
Registration is required in order to make us of this website:
Maltese economic operators need to be in possession of
their Organisation e-ID in order to access this website. More
VERŻJONI ONLINE
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 12,503
Iktar informazzjoni tista’ tinkiseb mis-Sezzjoni tal-FAQ talistess sit.
information is available from the FAQ Section of the same
website.
Operaturi Ekonomiċi li huma interessati sabiex
jipparteċipaw f’dawn is-sejħiet għal offerti huma mħeġġa
jieħdu nota tall-workshop organizzati mid-Dipartiment talKuntratti. F’dawn il-workshops, Operaturi Ekonomiċi sejrin
ikollhom l-opportunità sabiex jsiru jafu aħjar kif għandhom
jikkompilaw u jissottomettu l-offerti tagħhom online. Iktar
informazzjoni tinsab fid-dokument tal-offerta.
Economic operators interested in participating in these
calls for tender are urged to take note of the workshops
being organized by the Department of Contracts. During
these workshops, simulations will be carried out so that
economic operators familiarize themselves with compiling
and submitting their tender online. More information is
available in the tender document.
Il-pubbliku jista’ jattendi waqt il-ftuħ u reġistrazzjoni talofferti fil-ħin u d-data msemmija aktar ’il fuq.
The public may attend during the opening and scheduling
of tenders at the time and date specified above.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
Proġett dwar it-Tnaqqis tal-Footprint tal-Karbonju
Programm Operattiv I – Politika ta’ Koeżjoni 2007-2013
Ninvestu fil-Kompetittività għal Kwalità ta’ Ħajja Aħjar
Din l-offerta hija kkunsidrata biex tkun parzjalment iffinanzjata mill-Unjoni Ewropea
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR)
Rata ta’ kofinanzjament: 85% Fondi UE; 15% Fondi Nazzjonali
Ninvestu fil-futur tiegħek
Carbon Footprint Reduction Project
Operational Programme I – Cohesion Policy 2007-2013
Investing in Competitiveness for a Better Quality of Life
This tender is part-financed by the European Union
European Regional Development Fund (ERDF)
Co-Financing rate: 85% EU Funds; 15% National Funds
Investing in your future
WASTESERV MALTA LTD
WASTESERV MALTA LTD
L-Uffiċjal Kap Eżekuttiv, WasteServ Malta Ltd, jgħarraf
illi:–
The Chief Executive Officer, WasteServ Malta Ltd, notifies
that:–
Sal-10.00 a.m. ta’ nhar il-Ġimgħa, is-7 ta’ Novembru,
2014, jintlaqgħu offerti magħluqin fl-uffiċċji tal-Uffiċjal
Kap Eżekuttiv, WasteServ Malta Ltd, Ċentru Eko, Triq
Latmija, Marsaskala MSK 4613, għal:
Sealed tenders will be received at the offices of the Chief
Executive Officer WasteServ Malta Ltd, Eko Centre, Triq
Latmija, Marsaskala MSK 4613 till 10.00 a.m. of Friday,
7th November, 2014 for:
Avviż. Nru. WSM/053/2014. Kuntratt perjodiku għallkonsenja, użin, tqattigħ, ippakkjar u ħażna ta’ tyres użati u
tubi tat-tyres.
Advt. No. WSM/053/2014. Period contract for the
receiving, weighing, cutting, baling and storing of used tyres
and tyre bladders.
Parteċipazzjoni għal din l-offerta hija ta’ €50.
Avviż. Nru. WSM/054/2014. Kuntratt perjodiku għallkiri ta’ żewġ (2) eight wheeler tipper trucks b’emissjonijiet
baxxi, bix-xufiera, għal xogħlijiet fil-Kumpless Ambjentali
tal-Magħtab.
Parteċipazzjoni għal din l-offerta hija ta’ €20.
Participaton fee for this tender €50.
Advt. No. WSM/054/2014. Period contract for the hire
of two (2) low emissions eight wheeler tipper trucks, with
drivers, for the enabling works at the Magħtab Environmental
Complex.
Participaton fee for this tender €20.
12,504
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 Sal-10.00 a.m. ta’ nhar il-Ġimgħa, is-7 ta’ Novembru,
2014, jintlaqgħu kwotazzjonijiet magħluqin fl-uffiċċji talUffiċjal Kap Eżekuttiv, WasteServ Malta Ltd, Ċentru Eko,
Triq Latmija, Marsaskala MSK 4613, għal:
Sealed quotations will be received at the offices of the
Chief Executive Officer WasteServ Malta Ltd, Eko Centre,
Triq Latmija, Marsaskala MSK 4613 till 10.00 a.m. of
Friday, 7th November, 2014 for:
Kwot. Nru. WSMQ/101/2014. Manutenzjoni ta’ fire
extinguishers u provvista ta’ fire extinguishers ġodda.
Quot. No. WSMQ/101/2014. Servicing of fire extinguishers
and supply of new fire extinguishers.
Sal-10.00 a.m. ta’ nhar it-Tlieta, il-11 ta’ Novembru,
2014, jintlaqgħu offerti magħluqin fl-uffiċċji tal-Uffiċjal
Kap Eżekuttiv, WasteServ Malta Ltd, Ċentru Eko, Triq
Latmija, Marsaskala MSK 4613, għal:
Sealed tenders will be received at the offices of the Chief
Executive Officer WasteServ Malta Ltd, Eko Centre, Triq
Latmija, Marsaskala MSK 4613 till 10.00 a.m. of Tuesday,
11th November, 2014 for:
Avviż Nru. WSM/052/2014. Kuntratt perjodiku għatteħid ta’ kampjuni, analiżi u rapurtaġġ ta’ ilma ġieri u ilma
tal-wiċċ fil-miżbliet tal-iskart mhux perikoluż fl-Għallis u
Ta’ Żwejra.
Advt. No. WSM/052/2014. Period contract for the
sampling, analysis and reporting of groundwater and surface
water at the Għallis and Ta’ Żwejra non-hazardous waste
landfills.
Parteċipazzjoni għal din l-offerta hija mingħajr ħlas.
Avviż Nru. WSM/055/2014. Kuntratt perjodiku għat-teħid
ta’ kampjuni, analiżi u rappurtaġġ ta’ emissjonijiet ta’ flue
gas u arja ambjentali fil-Faċilità għat-Trattament Termiku
fil-Marsa.
Parteċipazzjoni għal din l-offerta hija mingħajr ħlas.
Participaton fee for this tender is free of charge.
Advt. No. WSM/055/2014. Period contract for the
sampling, analysis and reporting of flue gas emissions and
ambient air at the Thermal Treatment Facility in Marsa.
Participaton fee for this tender is free of charge.
Sal-10.00 a.m. ta’ nhar it-Tlieta, il-11 ta’ Novembru,
2014, jintlaqgħu kwotazzjonijiet magħluqin fl-uffiċċji
tal-Uffiċjal Kap Eżekuttiv, WasteServ Malta Ltd, Ċentru
Eko, Triq Latmija, Marsaskala MSK 4613, għal:
Sealed quotations will be received at the offices of the
Chief Executive Officer WasteServ Malta Ltd, Eko Centre,
Triq Latmija, Marsaskala MSK 4613 till 10.00 a.m. of
Tuesday, 11th November, 2014 for:
Kwot. Nru. WSM/052/2014. Xiri ta’ bins għall-iskart
kliniku biex jintuża fil-Faċilità għat-Trattament Termiku
fil-Marsa.
Quot. No. WSMQ/102/2014. Procurement of Clinical
Waste Bins to be used at the Thermal Treatment Facility,
Marsa
Id-dokumenti tal-kwotazzjonijiet jistgħu jinkisbu millwebsite ta’ Wasteserv Malta Ltd. (www.wastervmalta.com).
Quotation documents are to be downloaded from Wasterserv
Malta Ltd. website: (www.wasteservmalta.com).
Id-dokument tal-offerta bi ħlas jistgħu jinkisbu milluffiċċju msemmi f’kull ġurnata tax-xogħol bejn id-9.00 a.m.
u t-3.00 p.m.
Tender Documents with a participation fee may be
purchased from the mentioned office on any working day
between 9.00 a.m. and 3.00 p.m.
Offerenti li huma interessati fid-dokumenti tal-offerta
mingħajr ħlas għandhom jibagħtu email bit-talba tagħom lil
([email protected]).
Bidders who are interested in tender documents which are
free of charge are kindly being requested to send an email
request to ([email protected]).
Aktar tagħrif jista’ jinkiseb minn fuq il-website: (www.
wasteservmalta.com) jew fuq email ([email protected]
com).
Further information can be obtained from the website:
(www.wasteservmalta.com) or by sending an email to
([email protected]).
Huwa fl-interess ta’ min japplika li jiċċekkja l-website talWasteServ għal aġġornamenti minn żmien għal żmien.
It is in the bidders’ interest to periodically check the
WasteServ website for any updates.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31s October, 2014
VERŻJONI ONLINE
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 12,505
WASTESERV MALTA LTD
WASTESERV MALTA LTD
Iċ-Chief Executive Officer, WasteServ Malta Ltd, jgħarraf
illi:–
The Chief Executive Officer, WasteServ Malta Ltd, notifies
that:–
Sal-10.00 a.m. ta’ nhar il-Ġimgħa, is-7 ta’ Novembru,
2014, jintlaqgħu kwotazzjonijiet magħluqin fl-uffiċċji
tal-Uffiċjal Kap Eżekuttiv, WasteServ Malta Ltd, Ċentru
Eko, Triq Latmija, Marsaskala MSK 4613, għal:-
Sealed quotations will be received at the offices of
the Chief Executive Officer, WasteServ Malta Ltd, Eko
Centre, Triq Latmija, Marsaskala MSK 4613 up to 10.00
a.m. of Friday, 7th November, 2014, for:-
Kwot. Nru. WSMQ/099/2014. Produzzjoni ta’ video clip
rigward il-Proġett tas-Civic Amenity Site f’Ta’ Qali.
Quot. No. WSMQ/099/2014. Production of video clip in
relation to Ta’ Qali Civic Amenity Site Project.
Kwot. Nru. WSMQ/100/2014. Kiri ta’ tagħmir u għamara
li jintużaw waqt l-okkażjoni tat-tnedija tas-Civic Amenity Site
f’Ta’ Qali.
Quot. No. WSMQ/100/2014. Rental of equipment and
furniture to be used during the launch event of the Civic
Amenity Site at Ta’ Qali.
Id-dokumenti tal-kwotazzjoni jistgħu jinġabru mill-indirizz
ta’ hawn fuq f’kull ġurnata tax-xogħol mit-Tnejn sal-Ġimgħa,
eskluż Festi Nazzjonali/Pubbliċi bejn id-9.00 a.m. u t-3.00 p.m.
jew permezz ta’ email fuq: ([email protected]
com).
Quotation documents may be collected from the above
mentioned office on any working day from Monday to Friday
excluding Public/National holidays; between 9.00 a.m. and
3.00 p.m. or requested via email communication sent on:
([email protected]).
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
Programm Operattiv I – Politika ta’ Koeżjoni 2007-2013
Ninvestu fil-Kompetittività għal Kwalità ta’ Ħajja Aħjar
Dan il-kuntratt huwa parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea
Fond ta’ Koeżjoni
Rata ta’ kofinanzjament: 85% Fondi UE; 15% Fondi Nazzjonali
Ninvestu fil-futur tiegħek
Operational Programme I – Cohesion Policy 2007-2013
Investing in Competitiveness for a Better Quality of Life
This contract is part-financed by the European Union
Cohesion Fund
Co-Financing rate: 85% EU Funds; 15% National Funds
Investing in your future
aġenzija programmi tal-unjoni ewropea
Il-Koordinatur Nazzjonali jgħarraf illi:-
european union programmes agency
The National Coordinator notifies that:-
Sal-4.00 p.m ta’ nhar il-Ħamis, 6 ta’ Novembru, 2014,
jintlaqgħu kwotazzjonijiet magħluqin għal:-
Sealed quotations will be received up to 4.00 p.m. of
Thursday, 6th November, 2014, for:-
Kwot. Nru. RP 175/2014. Provvediment għal disinn u
stampar tal-Employability Skills Handbook
Quot. No. RP 175/2014. Provision of design and printing
of the Employability Skills Handbook
Il-kundizzjonijiet relattivi jistgħu jinġabru mis-sit talAġenzija Programmi tal-Unjoni Ewropea (EUPA), (www.
eupa.org.mt) taħt it-Taqsima tal-Procurement
Relative conditions can be obtained from the European
Union Programmes Agency (EUPA) portal (www.eupa.org.
mt), under the Procurement Section
Il-kwotazzjonijiet għandhom jingħalqu f’envelop u
jintefgħu fil-kaxxa tal-kwotazzjoni li tinsab fl-Aġenzija
Programm tal-Unjoni Ewropea, Continental Business
Centre, Triq il-Ferrovija, Santa Venera.
Quotations should be enclosed in a sealed envelope and
deposited in the quotation box, located at the European
Union Programmes Agency, Continental Business Centre,
Triq il-Ferrovija, Santa Venera.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
VERŻJONI ONLINE
12,506
FORZI ARMATI TA’ MALTA
Il-Kmandant, Forzi Armati ta’ Malta, jgħarraf illi:-
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 ARMED FORCES OF MALTA
The Commander, Armed Forces of Malta, notifies that:-
Sal-10.00 a.m. ta’ nhar il-Ħamis, it-13 ta’ Novembru,
2014, fl-Uffiċċju tal-Offerti, Forzi Armati ta’ Malta, Luqa
Barracks, Ħal Luqa, jintlaqgħu offerti magħluqin għal:
Sealed tenders will be received by the Tenders Office,
Armed Forces of Malta, Luqa Barracks, Ħal Luqa, up to
10.00 a.m. of Thursday, 13th November, 2014, for:
AFM Avviż Nru. 26/14. Rinovar ta’ uffiċċju u maħżen
fil-Bażi tal-Iskwadra Marittima, Forzi Armati ta’ Malta.
AFM Advt. No. 26/14. Refurbishment of an office and store
at the Maritime Squadron Base, Armed Forces of Malta.
Il-formoli tal-offerta u kull tagħrif ieħor jistgħu jinkisbu
mill-Uffiċċju tal-Offerti, Forzi Armati ta’ Malta, Luqa
Barracks, Ħal Luqa, f’kull ġurnata tax-xogħol bejn is-7.00
a.m. u l-4.00 p.m. jew permezz ta’ e-mail fuq: (tenders.
[email protected]).
Forms of tender and further information may be obtained
from the Tenders Office, Armed Forces of Malta, Luqa
Barracks, Ħal Luqa, during any working day between 7.00
a.m. and 4.00 p.m. or by sending an e-mail on: (tenders.
[email protected]).
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31stOctober, 2014
Dan il-proġett huwa parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea
taħt il-Fond għall-Fruntieri Esterni (FFE) Azzjoni Speċifika 2012
Rata ta’ ko-finanzjament: 80% Unjoni Ewropea; 20% Fondi Nazzjonali
This project is part-financed by the European Union under the
External Borders Fund (EBF) Specific Actions 2012
Co-financing rate: 80% EU Funds; 20% National Funds
L-Awtorità TAT-TURIŻMU TA’ MALTA
Malta TOURISM Authority
Sejħa għall-Kwotazzjonijiet - biex tinġabar data
għal stħarriġ rigward il-ġonna ta’ Pembroke
u l-promenade ta’ San Pawl il-Baħar
Call for Quotations - for the Data Collection
of surveys in relation to Pembroke Gardens
and St.Paul’s Bay Promenade
L-Awtorità tat-Turiżmu ta’ Malta tgħarraf li tilqa’
kwotazzjonijiet magħluqa biex tinġabar data għal stħarriġ
rigward il-ġonna ta’ Pembroke u l-promenade ta’ San Pawl
il-Baħar.
The Malta Tourism Authority will receive sealed
quotations for the Data Collection of surveys in relation to
Pembroke gardens and St.Paul’s Bay promenade.
Kwotazzjonijiet magħluqa - bl-isem tal-proġett indikat
b’mod ċar fuq l-envelop, li għandu jinġieb fl-uffiċċju talAwtorità, fil-Berġa tal-Italja, Triq il-Merkanti, Il-Belt Valletta
u jintefa’ fil-kaxxa tal-offerti li tinsab fl-ewwel sular mhux
aktar tard mill-10.00 a.m. tat-Tlieta 25 ta’ Novembru, 2014.
Sealed quotations – with the project title clearly printed/
written on the outside of the envelope - are to be hand-delivered
to the Malta Tourism Authority’s offices at Auberge d’Italie, Triq
il-Merkanti, Valletta and deposited in the tender box at First Floor
by not later than 10.00 a.m. of Tuesday 25th November 2014.
L-ispeċifikazzjonijiet u l-formola għall-kundizzjonijiet ta’
impjieg jintbagħtu lill-offerenti rispettivi wara li ssir talba
b’email lid-Dipartiment tal-Procurement fuq ([email protected]
visitmalta.com) jew jistgħu jitniżżlu mill-website tal-Awtorità
fuq (www.mta.com.mt).
Brief with specifications and form for Conditions of
Employment can be sent to prospective bidders following an
email to the Procurement Deptartment on ([email protected]
visitmalta.com) or downloaded from the Authority’s corporate
website on (mta.com.mt).
Offerti li jaslu wara d-data/ħin tal-għeluq ma jiġux
aċċettati.
Offers received after the closing date/time will not be
accepted.
Il-lots individwali se jingħataw lill-irħas offerta li tasal
konformi mal-kundizzjonijiet.
The project will be awarded to the cheapest compliant
offer received.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
L-AĠENZIJA TAT-TEKNOLOĠIJA
TAL-INFORMATIKA TA’ MALTA
Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-MITA jgħarraf illi:-
12,507
MALTA INFORMATION
TECHNOLOGY AGENCY
The Executive Chairman of MITA notifies that:-
Offerti elettroniċi għal ‘Provision of Training Services
to Government officials on eGovernment Services Take-up
- T036/14’ jintlaqgħu online fuq is-sit (http://www.etenders.
gov.mt) mhux aktar tard mill-11.30 a.m. (Ħin Ċentrali
Ewropew) tal-Erbgħa, it-12 ta’ Novembru, 2014.
Electronic proposals for the ‘Provision of Training
Services to Government officials on eGovernment Services
Take-up - T036/14’ are to be submitted online on: (http://
www.etenders.gov.mt) and by not later than 11.30 a.m.
(Central European Time) of Wednesday, 12th November,
2014.
Id-dokumenti tal-offerta jistgħu jinkisbu biss minn fuq
l-Electronic Public Procurement System: (http://www.
etenders.gov.mt). Għandha ssir reġistrazzjoni sabiex isir
użu minn dan is-sit: Operaturi Ekonomiċi Maltin jeħtieġ
ikollhom l-Organisation e-ID biex jidħlu f’dan is-sit. Iktar
informazzjoni tista’ tinkiseb mis-Sezzjoni tal-FAQ tal-istess
sit.
Tender documents are only obtainable from the Electronic
Public Procurement System: (http://www.etenders.gov.mt).
Registration is required in order to make use of this website:
Maltese economic operators need to be in possession of
their Organisation e-ID in order to access this website. More
information is available from the FAQ Section of the same
website.
Operaturi Ekonomiċi li huma interessati sabiex
jipparteċipaw f’din is-sejħa għal offerti huma mħeġġa jieħdu
nota għall-workshop li se jiġi organizzat mid-Dipartiment talKuntratti fejn f’dawn il-workshops, Operaturi Ekonomiċi se
jkollhom l-opportunità sabiex isiru jafu aħjar kif għandhom
jikkompilaw u jissottomettu l-offerti tagħhom online. Iktar
informazzjoni tinsab fid-dokument tal-offerta.
Economic operators interested in participating in this call
for tenders are urged to take note of a workshop organised
by the Department of Contracts where in these workshops,
economic operators will have the opportunity to familiarise
themselves with compiling and submitting a tender online.
More information on this workshop is available in the tender
document.
Se ssir laqgħa ta’ tagħrif fl-Uffiċċju Prinċipali tal-MITA,
Gattard House, Triq Nazzjonali, Blata l-Bajda, fl-10.00 a.m.
(CET) nhar it-Tlieta, l-14 ta’ Ottubru, 2014.
A briefing/clarification meeting will be held at MITA
Head Office, Gattard House, Triq Nazzjonali, Blata l-Bajda,
at 10.00 a.m. (CET) on Tuesday, 14th October, 2014.
Aktar dettalji jistgħu jinkisbu mid-Dipartiment talContracts Management permezz tat-telefon: 2123 4710, jew
b’email lil: ([email protected]).
Further information is obtained from the Contracts
Management Department on telephone number: 2123 4710
or email: ([email protected]).
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
Programm Operattiv II - Politika ta’ Koeżjoni 2007-2013
Insaħħu Ħilitna għal Aktar Impjiegi u Kwalità ta’ Ħajja Aħjar
Din l-offerta qed tiġi kkunsidrata sabiex tiġi
parzjalment iffinanzjata mill-Unjoni Ewropea
Fond Soċjali Ewropew (FSE)
Rata’ ko-finanzjament: 85% Fondi UE; 15% Fondi Nazzjonali
Ninvestu fil-futur tiegħek
Operational Programme II – Cohesion Policy 2007-2013
Empowering People for More Jobs and a Better Quality of Life
This tender is being considered for European Union part-financing
European Social Fund (ESF)
Co-financing rate: 85% EU funds; 15% National Funds
Investing in your future
VERŻJONI ONLINE
12,508
L-AĠENZIJA TAT-TEKNOLOĠIJA
TAL-INFORMATIKA TA’ MALTA
Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-MITA jgħarraf illi:
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 MALTA INFORMATION
TECHNOLOGY AGENCY
The Executive Chairman of MITA notifies that:
Offerti elettroniċi għal “Provision of servers including
five years maintenance and support services - T054/14”
jintlaqgħu online fuq is-sit: (http://www.etenders.gov.mt), sa
mhux aktar tard mill-11.30 a.m. (CET) tat-Tnejn, is-17 ta’
Novembru, 2014.
Electronic proposals for the “Provision of servers
including five years maintenance and support services
- T054/14” are to be submitted online on: (http://www.
etenders.gov.mt), and by not later than 11.30 a.m. (CET) of
Monday, 17th November, 2014.
Id-dokumenti tal-offerta jistgħu jinkisbu biss minn
fuq l-Electronic Public Procurement System (http://www.
etenders.gov.mt). Għandha ssir reġistrazzjoni sabiex isir
użu minn dan is-sit. Operaturi Ekonomiċi Maltin jeħtieġ
ikollhom l-Organisation e-ID għal aċċess għal dan is-sit.
Iktar informazzjoni tista’ tinkiseb mis-Sezzjoni tal-FAQ talistess sit.
Tender documents are only obtainable from the Electronic
Public Procurement System (http://www.etenders.gov.mt).
Registration is required in order to make use of this website.
Maltese economic operators need to be in possession of their
Organisation e-ID in order to access this website. More
information is available from the FAQ Section of the same
website.
Operaturi Ekonomiċi li huma interessati sabiex
jipparteċipaw f’din is-sejħa għall-offerti huma mħeġġa jieħdu
nota għall-workshop li se jiġi organizzat mid-Dipartiment talKuntratti fejn f’dawn il-workshops, Operaturi Ekonomiċi sej
ikollhom l-opportunità sabiex isiru jafu aħjar kif għandhom
jikkompilaw u jissottomettu l-offerti tagħhom online. Iktar
informazzjoni tinsab fid-dokument tal-offerta.
Economic operators interested in participating in this call
for tenders are urged to take note of a workshop organised
by the Department of Contracts where in these workshops,
economic operators will have the opportunity to familiarise
themselves with compiling and submitting a tender online.
More information on this workshop is available in the tender
document.
Aktar dettalji jistgħu jinkisbu mid-Dipartiment talContracts Management permezz tat-telefon 2123 4710, jew
b’email lil: ([email protected]).
Further information may be obtained from the Contracts
Management Department on telephone number 2123 4710,
or by email on: ([email protected]).
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
L-AĠENZIJA TAT-TEKNOLOĠIJA
TAL-INFORMATIKA TA’ MALTA
Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-MITA jgħarraf illi:
31st October, 2014
MALTA INFORMATION
TECHNOLOGY AGENCY
The Executive Chairman of MITA notifies that:
Offerti elettroniċi għal “Provision of disk cages including
five years maintenance and support services - T055/14”
jintlaqgħu online fuq is-sit: (http://www.etenders.gov.mt), sa
mhux aktar tard mill-11.30 a.m. (CET) tal-Erbgħa, il-5 ta’
Novembru, 2014.
Electronic proposals for the “Provision of disk cages
including five years maintenance and support services
- T055/14” are to be submitted online on: (http://www.
etenders.gov.mt), and by not later than 11.30 a.m. (CET) of
Wednesday, 5th November, 2014.
Id-dokumenti tal-offerta jistgħu jinkisbu biss minn
fuq l-Electronic Public Procurement System (http://www.
etenders.gov.mt). Għandha ssir reġistrazzjoni sabiex isir
użu minn dan is-sit. Operaturi Ekonomiċi Maltin jeħtieġ
ikollhom l-Organisation e-ID għal aċċess għal dan is-sit.
Iktar informazzjoni tista’ tinkiseb mis-Sezzjoni tal-FAQ talistess sit.
Tender documents are only obtainable from the Electronic
Public Procurement System (http://www.etenders.gov.mt).
Registration is required in order to make use of this website.
Maltese economic operators need to be in possession of their
Organisation e-ID in order to access this website. More
information is available from the FAQ Section of the same
website.
Operaturi Ekonomiċi li huma interessati sabiex
jipparteċipaw f’din is-sejħa għall-offerti huma mħeġġa jieħdu
nota għall-workshop li se jiġi organizzat mid-Dipartiment talKuntratti fejn f’dawn il-workshops, Operaturi Ekonomiċi sej
Economic operators interested in participating for
this call for tenders are urged to take note of a workshop
to familarise themselves with compiling and submitting a
tender online, organised by the Department of Contracts.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
12,509
ikollhom l-opportunità sabiex isiru jafu aħjar kif għandhom
jikkompilaw u jissottomettu l-offerti tagħhom online. Iktar
informazzjoni tinsab fid-dokument tal-offerta.
More information on this workshop is available in the tender
document.
Aktar dettalji jistgħu jinkisbu mid-Dipartiment talContracts Management permezz tat-telefon 2123 4710, jew
b’email lil: ([email protected]).
Further information may be obtained from the Contracts
Management Department on telephone number 2123 4710,
or by email on: ([email protected]).
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
DIPARTIMENT TAL-INFORMAZZJONI,
UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU
Id-Direttur tal-Informazzjoni tgħarraf illi:-
31st October, 2014
DEPARTMENT OF INFORMATION,
OFFICE OF THE PRIME MINISTER
The Director of Information notifies that:-
Sal-10.00 a.m. ta’ nhar it-Tnejn, it-3 ta’ Novembru,
2014, f ’dan l-Uffiċċju, jintlaqgħu kwotazzjonijiet
magħluqin għal:-
Sealed quotations will be received at this Office up to
10.00 a.m. of Monday, 3rd November, 2014, for:-
Kwot. Nru. DOI 04/2014. Xiri ta’ tagħmir tal-fotografija
għad-Dipartiment tal-Informazzjoni.
Quot. No. DOI 04/2014. Purchase of photographic
equipment for the Department of Information.
Kwotazzjonijiet u dokumenti relatati għandhom jintefgħu
fil-Kaxxa tal-Offerti fid-Dipartiment tal-Informazzjoni, Nru.
3, Pjazza Kastilja, Il-Belt Valletta.
Quotations and related documents are to be dropped in
the Tender Box at the Department of Information, 3, Castille
Place, Valletta.
Il-kwotazzjonijiet jibqgħu validi għal perijodu ta’ sena u
għandhom jinkludu t-Taxxa fuq il-Valur Miżjud, u ħlasijiet
oħra, jekk applikabbli.
Quotations shall be valid for a period of one year, and
should be inclusive of Value Added Tax, and any other
charges, if applicable.
Id-Dipartiment tal-Informazzjoni jżomm id-dritt li
jirrifjuta anke l-iżjed offerta vantaġġuża.
The Department of Information reserves the right to
refuse even the most advantageous offer.
Id-dokumenti bid-dettalji u l-formola tal-kwotazzjoni
jistgħu jinkisbu mill-email ([email protected]) jew
mill-website: (www.doi.gov.mt).
Specifications and submission forms can be obtained
from: ([email protected]) or from the website:
(www.doi.gov.mt).
Il-kwotazzjonijiet magħmulin fuq il-formola pprovduta
biss ikunu kkunsidrati.
Only submissions on the prescribed form will be
considered.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
IL-FONDAZZJONI TAL-KON-KATIDRAL
TA’ SAN ĠWANN
THE ST JOHN’S CO-CATHEDRAL
FOUNDATION
Sa nofsinhar ta’ nhar il-Ġimgħa, 21 ta’ Novembru,
2014 jintlaqgħu offerti magħluqin fil-Fondazzjoni talKon-Katidral ta’ San Ġwann fil-Kon-Katidral ta’ San
Ġwann għal:
Sealed tenders will be received at The St John’s
Co-Cathedral Foundation up to noon of Friday, 21st
November, 2014 at St John’s Co-Cathedral in Valletta
for:
Offerta għall-provvista ta’ walkway structure biex tipprovdi
aċċess għas-soffitt tal-Oratorju tal-Kon-Katidral ta’ San
Ġwann fil-Belt Valletta.
Tender for the supply of a walkway structure to provide
access to the soffitt of the Oratory at St John’s Co-Cathedral
in Valletta.
12,510
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 Il-formoli tal-offerta (Ref 0002/14) jistgħu jinkisbu
mill-Fondazzjoni tal-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, Triq San
Ġwann, Il-Belt Valletta wara li jitħallsu €30.00 għal kull
kopja tad-dokument.
Tender forms (Ref 0002/14) may be obtained from the St
John’s Co-Cathedral Foundation, Triq San Ġwann, Valletta
on payment of a fee of €30.00 for every copy of the tender
document.
L-offerti għandhom ikunu indirizzati lill-President,
Fondazzjoni tal-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, Triq San
Ġwann, Il-Belt Valletta VLT 1156.
Tenders should be addressed to The President, The St
John’s Co-Cathedral Foundation, Triq San Ġwann, Valletta
VLT 1156.
Aktar informazzjoni jistgħu jinkisbu mill-Fondazzjoni fuq
in-numru 2248 0400 jew email:([email protected]
com).
Further information may be obtained from The
Foundation on telephone number 2248 0400 or email:([email protected]
stjohnscocathedral.com).
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
KUMMISSJONI NAZZJONALI
GĦALL-EDUKAZZJONI AVVANZATA
U OGĦLA (NCFHE)
NATIONAL COMMISSION
FOR FURTHER AND HIGHER
EDUCATION (NCFHE)
Il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Ogħla u
Avvanzata tgħarraf li:
The National Commission for Further and Higher
Education (NCFHE) notifies that:
Sal-10.00 a.m. tal-Ġimgħa, 28 ta’ Novembru, 2014,
jintlaqgħu kwotazzjonijiet magħluqin fil-Kummissjoni
Nazzjonali għall-Edukazzjoni Ogħla u Avvanzata, c/o
Skola Bice Mizzi Vassallo, Triq Alamein, Pembroke għal:
Sealed quotations will be received at the National
Commission for Further and Higher Education c/o Bice
Mizzi Vassallo School, Triq Alamein, Pembroke, up to
10.00 a.m. of Friday, 28th November, 2014 for:
Kwot. Nru. MQV009/2014. Żvilupp ta’ servizzi għallEQA bħala parti mill-Proġett FSE 1.227 Making Quality
Visible
Quot. No. MQV009/2014. EQA development services in
part fulfillment of ESF Project 1.227 Making Quality Visible.
Id-dokumentazzjoni relattiva tinkiseb mingħajr ħlas.
Kopji tad-dokumenti tal-kwotazzjoni jinkisbu millKummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Ogħla u
Avvanzata.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
This quotation document is free of charge.
Relevant documents may be obtained from the National
Commission for Further and Higher Education.
31st October, 2014
Programm Operattiv II - Politika ta’ Koeżjoni 2007-2013
Insaħħu Ħilitna għal Aktar Impjiegi u Kwalità ta’ Ħajja Aħjar
Taħriġ parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea
Fond Soċjali Ewropew (FSE)
Rata ta’ kofinanzjament: 85% Fondi mill-UE; 15% Fondi Nazzjonali
Ninvestu fil-futur tiegħek
Operational Programme II - Cohesion Policy 2007-2013
Empowering People for More Jobs and a Better Quality of Life
Training part-financed by the European Union
European Social Fund (ESF)
Co-financing rate: 85% EU Fund, 15% National Funds
Investing in Your Future
VERŻJONI ONLINE
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 12,511
FONDAZZJONI TEMI ZAMMIT
FONDAZZJONI TEMI ZAMMIT
Sejħa għal Kwotazzjonijiet
Call for Quotations
Il-Fondazzjoni Temi Zammit (FTZ) tgħarraf illi:
The Temi Zammit Foundation (FTZ) notifies that:
Sa nofsinhar tal-Ġimgħa, l-14 ta’ Novembru, 2014,
jintlaqgħu kwotazzjonijiet magħluqin għal:
Sealed quotations will be received up to noon of Friday,
14th November, 2014 for:
Provvediment ta’ konsulenza għall-proġett Energeia.
External expertise in connection with Energeia project.
Il-Fondazzjoni Temi Zammit (FTZ) iżżomm id-dritt li
tirrifjuta anke l-aktar kwotazzjoni vantaġġuża.
The Temi Zammit Foundation (FTZ) reserves the right to
refuse even the most advantageous quotation.
Min hu interessat jista’ jitlob id-dokument tal-kwotazzjoni
billi jibgħat email fuq ([email protected]).
Interested parties are to request the quotation document
by sending an email to ([email protected]).
Kuntatt: Tel: 2180 6229
Email: ([email protected])
Contact Info: 2180 6229
Email: ([email protected])
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
Programm Operattiv MED – Politika ta’ Koeżjoni 2007-2013
L-Ewropa fil-Mediterran
Dan il-proġett huwa parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR)
Rata ta’ Ko-finanzjament: 85%Fondi UE; 15%Fondi Nazzjonali
Ninvestu fil-Futur Tiegħek
MED Operational Programme- Cohesion Policy 2007-2013
Europe in the Mediterranean
This project is part financed by the European Union
European Regional Development Fund (ERDF)
Co-financing rate: 85% EU Funds; 15% National Funds
Investing in your future
AWTORITà TA’ MALTA DWAR
IL-KOMUNIKAZZJONI
MALTA COMMUNICATIONS
AUTHORITY
L-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni tilqa’
kwotazzjonijiet minn persuni interessati għal żewġ (2)
Microsoft SQL Server Standard 2014 licenses:
The Malta Communications Authority invites interested
parties to quote for two (2) Microsoft SQL Server Standard
2014 licenses:
P/N:
7NQ-00563
Deskrizzjoni: SQLSvrStdCore 2014 SNGL OLP 2Lic NL
CoreLic Qlfd
P/N:
7NQ-00563
Description: SQLSvrStdCore 2014 SNGL OLP 2Lic NL
CoreLic Qlfd
Il-proposti bid-dettalji kollha għandhom jinbagħtu blemail lil ([email protected]) mhux aktar tard minn
nofsinhar tal-Ġimgħa, is-7 ta’ Novembru, 2014. Proposti li
jaslu wara ż-żmien stipulat ma jiġux ikkunsidrati.
All inclusive proposals are to be submitted via email,
addressed to ([email protected]) by not later than
noon of Friday, 7th November, 2014. Proposals received after
the stipulated timeframe will not be considered.
L-MCA tagħżel l-inqas offerta li tkun taqbel
teknikament.
The MCA will select the cheapest technically compliant
offer.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
VERŻJONI ONLINE
12,512
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 AWTORITà TA’ MALTA DWAR
IL-KOMUNIKAZZJONI
MALTA COMMUNICATIONS
AUTHORITY
L-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni tilqa’
kwotazzjonijiet minn persuni interessati għal:
The Malta Communications Authority invites interested
parties to quote for:
Provvediment ta’ 11-il laptop għall-Programm ICT for
All.
The provision of 11 laptops for the ICT for All
Programme.
Fornituri interessati huma mistiedna jitolbu kopja
tal-ispeċifikazzjonijiet billi jibagħtu email indirizzata lillProcurement Officer, lil ([email protected]).
Interested suppliers are invited to request a copy of
the specifications by sending an email, addressed to the
Procurement Officer, to ([email protected]).
Il-kwotazzjonijiet għandhom jinkludu t-Taxxa fuq il-Valur
Miżjud u l-konsenja.
Quotations shall be inclusive of Value Added Tax and
delivery.
Proposti għandhom jintbagħtu sa mhux aktar tard minn
nofsinhar tal-Ġimgħa, is-7 ta’ Novembru, 2014. Proposti li
jaslu wara ż-żmien stipulat ma jiġux ikkunsidrati.
Proposals are to be submitted by not later than noon of
Friday, 7th November, 2014. Proposals received after the
stipulated timeframe will not be considered.
L-MCA tagħżel l-inqas offerta li tkun taqbel
teknikament.
The MCA will select the cheapest technically compliant
offer.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
MINISTERU GĦAL GĦAWDEX
MINISTRY FOR GOZO
Id-Direttur, Proġetti u Żvilupp, Ministeru għal Għawdex,
jgħarraf illi:-
The Director, Projects and Development, Ministry for
Gozo, notifies that:-
Sal-10.00 a.m. ta’ nhar il-Ġimgħa, l-14 ta’ Novembru,
2014, jintlaqgħu kwotazzjonijiet magħluqin fil-Ministeru
għal Għawdex fit-Taqsima tal-Accounts fid-Dipartiment
tas-Servizzi Korporattivi għal:
Sealed quotations will be received at the Ministry
for Gozo, Accounts Section, Department of Corporate
Services, by not later than 10.00 a.m. of Friday, 14th
November, 2014, for:
Kwot. Nru. QDPD 189/2014. Provvista u konsenja ta’
xibka tal-ħadid u vireg tal-ħadid biex jintużaw għal konkos
rinfurzat, kif mitlub mid-Direttur tal-Proġetti u Żvilupp,
Ministeru għal Għawdex
Quot. No. QDPD 189/2014. Supply and delivery on a
period contract basis of steel wire mesh and steel bars for
concrete reinforcement to the Projects and Development
Directorate, Ministry for Gozo
Għandu jitħallas dritt ta’ €20 għall kull kopja taddokument tal-kwotazzjoni.
A fee of €20 is to be charged for each copy of quotation
document.
Kwot. Nru. QDPD 190/2014. Provvista u installazzjoni ta’
LED light fixtures għal triq taħt Putirjal, Ir-Rabat, Għawdex,
kif mitlub mid-Direttur tal-Proġetti u Żvilupp, Ministeru għal
Għawdex
Quot. No. QDPD 190/2014. Supply, installation and
commissioning of led light fixtures at triq taħt Putirjal,
Victoria, Gozo, as directed by Directorate Projects and
Development, Ministry for Gozo
Id-dokument għal din il-kwotazzjoni huwa mingħajr ħlas.
Il-kwotazzjonijiet għandhom isiru fuq il-formoli preskritti,
li flimkien mal-kundizzjonijiet relattivi jistgħu jinkisbu missit elettroniku (http://mgoz.gov.mt/en/Pages/Home.aspx
(Sezzjoni Procurement).
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
This quotation document is free of charge.
Quotations should be drawn out on the prescribed forms
which, together with the relative conditions, can be obtained
from the Government website (http://mgoz.gov.mt/en/Pages/
Home.aspx (Procurement Section).
31st October, 2014
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
Gozo Channel Company Limited
12,513
Gozo Channel Company Limited
Iċ-Chairman, Gozo Channel Company Limited, jgħarraf
The Chairman, Gozo Channel Company Limited, notifies
that:
Sal-10.00 a.m. tal-Ġimgħa, is-7 ta’ Novembru, 2014,
jintlaqgħu kwotazzjonijiet magħluqin fil-Gozo Channel
Company Limited, The Brokerage, Level 2, Triq Santa
Martha, Ir-Rabat, Għawdex, għal:-
Sealed quotations will be received at the Gozo Channel
Company Limited, The Brokerage, Level 2, Triq Santa
Martha, Victoria, Gozo by not later than 10.00 a.m. of
Friday, 7th November, 2014, for:-
Kwot. Nru. GCCL Q 23/2014. Provvista ta’ marine gas
oil DMA skont ISO 8217.
Quot. No. GCCL Q 23/2014. Supply of marine gas oil
DMA according to ISO 8217.
L-ebda ħlas m’hu meħtieġ għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta li tinġabar.
No fee is required for every copy of tender documents
collected.
Kopji tal-kwotazzjoni jistgħu jinkisbu wkoll billi
tintbagħat email lil: ([email protected]).
Copies of the quotation can be obtained by sending an
email to: ([email protected]).
illi:
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
KULLEĠĠ MALTI TAL-ARTI, XJENZA
U TEKNOLOĠIJA
MALTA COLLEGE OF ARTS, SCIENCE
AND TECHNOLOGY
Il-Prinċipal tal-Kulleġġ Malti tal-Arti, ix-Xjenza u tTeknoloġija jgħarraf illi:-
The Principal of the Malta College of Arts, Science and
Technology notifies that:-
Sal-11.00 a.m. ta’ nhar il-Ġimgħa, is-7 ta’ Novembru,
2014, jilqa’ offerti li għandhom ikunu magħluqa f’envelop
indirizzat lill-mittent u mitfugħa fil-kaxxa tal-offerti
apposta fil-Bini Amministrattiv tal-MCAST, fl-indirizz
ta’ hawn taħt, jew fuq l-email kif jidher hawn taħt, minn
partijiet interessati għal:-
Offers from interested parties are to be deposited in
the appropriate tender box at the MCAST Administration
Building, at the address below or sent by on the email
address below by not later than Friday, 7th November,
2014 at 11.00 a.m. for:-
Avviż Nru. MCAST T. 17/2014. Provvista u konsenja ta’
kompjuters effiċjenti fl-użu tal-enerġija, LED screens u data
projectors
Advt. No. MCAST T. 17/2014. Supply and delivery of
energy efficient tower personal computers, energy efficient
LED screens and data projectors
Id-dokumenti tal-offerta jistgħu jinġabru mid-Dipartiment
tal-Accounts fil-Bini Amministrattiv tal-MCAST, fl-indirizz ta’
hawn taħt, mit-Tnejn sal-Ġimgħa mit-8.30 a.m. san-12.30 p.m.
u mis-1.30 p.m. sal-4.30 p.m. fuq ħlas ta’ €50.
Tender documents may be collected from the Accounts
Department at the MCAST Administrative Building (at the
address below), from Monday to Friday, from 8.30 a.m. to
12.30 p.m. and from 1.30 p.m. to 4.30 p.m. against a fee of
€50.
L-MCAST iżomm id-dritt li jaċċetta jew jirrifjuta parti jew
l-offerta sħiħa, xi offerti jew l-offerti kollha mitfugħa.
MCAST reserves the right to accept or refuse in part or in
whole, any or all offers submitted.
MCAST Main Campus
Telgħet Kordin, Paola PLA 9032, Malta
Tel: 2398 7100 Fax: 2398 7316
Email: ([email protected])
Website: (www.mcast.edu.mt)
MCAST Main Campus
Telgħet Kordin, Paola PLA 9032, Malta
Tel: 2398 7100 Fax: 2398 7316
Email: ([email protected])
Website: (www.mcast.edu.mt)
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
12,514
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 MinistErU tal-affarijiet barranin
Ministry FOR Foreign Affairs
Id-Direttur, Servizzi Korporattivi, Ministeru tal-Affarijiet
Barranin, jgħarraf li:
The Director, Corporate Service, Ministry for Foreign
Affairs, notifies that:
Sal-10.00 a.m. tat-Tlieta, 11 ta’ Novembru, 2014, filkaxxa tal-offerti fl-uffiċċju tad-Direttorat tas-Servizzi
Korporattivi, Allied House, 331, Ir-Raba’ Sular, Triq
San Pawl, Il-Belt Valletta, jintlaqgħu kwotazzjonijiet
magħluqin għal:
Sealed quotations will be received in the tender box at
the office of the Directorate Corporate Services, Allied
House, 331, 4th Floor, Triq San Pawl, Valletta till 10.00
a.m. of Tuesday, 11th November, 2014, for:
Kwot. Nru. QMFA 053/2014. Kuntratt perjodiku limitat
għall-ikkummissjunar, konsenja u installazzjoni ta’ soffit
cassettes air-conditioners effiċjenti fl-użu tal-enerġija filMinisteru tal-Affarijiet Barranin.
Quot. No. QMFA 053/2014. Limited period contract
for the commissioning, delivery and installation of energy
efficient soffit cassettes air-conditioners at the Ministry for
Foreign Affairs.
Intalbu kjarifiki minn offerenti potenzjali u għalhekk
tpoġġew risposti għal dawn il-mistoqsijiet fuq is-sit talMinisteru tal-Affarijiet Barranin (www.foreignaffairs.gov.
mt/tenders).
Clarifications have been asked by potential bidders and
to this effect replies to these clarification requests have been
drafted and uploaded on the website of the Ministry for
Foreign Affairs: (www.foreignaffairs.gov.mt/tenders).
Minħabba l-introduzzjoni tal-istima preventiva ġdida,
l-offerenti interessati għandhom jużaw il-formola aġġornata
ppruvduta fi kjarifika Nru. 3.
Due to the introduction of a new bill of quantities,
interested Bidders should use the updated form provided in
Clarification No 3.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
Ministeru GĦALL-edukazzjoni
u x-xogħol
Ministry for Education
and Employment
Id-Direttorat għas-Servizzi Edukattivi, Ministeru għallEdukazzjoni u x-Xogħol, jgħarraf li:
The Directorate for Educational Services, Ministry for
Education and Employment notifies that:
Sal-11.00 a.m. tal-Ġimgħa, 14 ta’ Novembru, 2014
jintlaqgħu kwotazzjonijiet magħluqin, immarkati
“DES 323/2014 – Quotation for the provision of tools for
technicians” fil-kaxxa tal-offerti f’Kamra 266, Taqsima
tal-Procurement fil-Ministeru għall-Edukazzjoni u xXogħol, Triq l-Assedju l-Kbir, Il-Furjana għal:
Sealed quotations marked “DES 323/2014 – Quotation
for the provision of tools for technicians” will be received
in the quotation box at the Procurement Section, Room
266 of the Ministry for Education and Employment, Triq
l-Assedju l-Kbir, Floriana, by not later than 11.00 a.m. of
Friday, 14th November, 2014 for:
Kwot. Nru. DES 323/2014. Provvista ta’ għodda għattechnicians.
Quot. No. DES 323/2014. Provision of tools for
technicians.
Dokumenti relevanti jistgħu jinġabru minn Kamra 266,
Taqsima tal-Procurement fil-Ministeru għall-Edukazzjoni u
x-Xogħol, Triq l-Assedju l-Kbir, Il-Furjana, waqt il-ħinijiet
tal-uffiċċju.
Relevant documents may be collected from Room 266,
Procurement Section, Ministry for Education and Employment,
Triq l-Assedju l-Kbir, Floriana, during office hours.
Min hu interessat jista’ jattendi u jara l-ftuħ u l-iskedar
tal-offerti fid-data u l-ħin stipulati.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
Interested parties may attend and witness the opening
and scheduling of the quotations received on the appointed
date and time.
31st October, 2014
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
Ministeru GĦALL-edukazzjoni
u x-xogħol
12,515
Ministry for Education
and Employment
Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol jgħarraf illi:
The Ministry for Education and Employment notifies
that:
Sal-10.00 a.m. tal-Ġimgħa, 21 ta’ Novembru, 2014,
jintlaqgħu offerti magħluqin immarkati “DES 418/2014
Tender for nursing services in colleges and schools within
the Directorate for Educational Services - 2015” fil-kaxxa
tal-offerti fit-Taqsima tal-Procurement, Kamra 266, Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, Triq l-Assedju l-Kbir,
Il-Furjana, għal:
Sealed tenders marked “DES 418/2014 - Tender for
nursing services in colleges and schools within the Directorate for Educational Services - 2015” will be received
in the tender box at the Procurement Section, Room 266
of the Ministry for Education and Employment, Triq lAssedju l-Kbir, Floriana, by not later than 10.00 a.m. of
Friday, 21st November, 2014, for:
Avviż Nru. DES 418/2014. Servizzi ta’ nursing f’kulleġġi
u skejjel fid-Direttorat tas-Servizzi Edukattivi - 2015.
Advt. No. DES 418/2014. Nursing services in colleges and
schools within the Directorate for Educational Services - 2015.
Dokumenti relevanti jistgħu jinġabru minn Kamra 266,
Taqsima tal-Procurement, Ministeru għall-Edukazzjoni u
x-Xogħol, Triq l-Assedju l-Kbir, Il-Furjana, matul il-ħinijiet
tal-uffiċċju.
Relevant documents may be collected from Room 266,
Procurement Section, Ministry for Education and Employment, Triq l-Assedju l-Kbir, Floriana during office hours.
Min hu interessat jista’ jattendi u jara l-ftuħ u l-iskedar
tal-offerti fid-data u l-ħin stipulati.
Interested parties may attend and witness the opening
and scheduling of the offers received on the appointed date
and time.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL
Ministry for Education and Employment
Id-Direttur Ġenerali, Diviżjoni tas-Servizzi Korporattivi,
Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, jgħarraf illi:-
The Director General, Corporate Services Division,
Ministry for Education and Employment, notifies that:
Sal-10.00 a.m. tal-Ġimgħa, il-21 ta’ Novembru, 2014,
fil-kaxxa tal-offerti fit-Taqsima tal-Procurement, Kamra
266, Taqsima tas-Servizzi Korporattivi, Ministeru għallEdukazzjoni u x-Xogħol, Binja tal-Edukazzjoni, Triq
l-Assedju l-Kbir, Il-Furjana, jintlaqgħu offerti magħluqin
immarkati “MEDE 397/2014 Tender for the supply and
delivery of stationery items to the Ministry for Education
and Employment” għal:-
Sealed tenders, marked “MEDE 397/2014 Tender for
the supply and delivery of stationery items to the Ministry
for Education and Employment” will be received in
the tender box at the Procurement Section, Room 266,
Corporate Services Division, Ministry for Education
and Employment, Education Building, Triq L-Assedju
l-Kbir, Floriana by not later than 10.00 a.m. of Friday,
21st November, 2014, for:
Avviż Nru. MEDE 397/2014. Provvista u konsenja ta’
oġġetti tal-istationery lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u xXogħol, (MEDE)
Advt. No. MEDE 397/2014. Supply and delivery
of stationery items to the Ministry for Education and
Employment (MEDE)
Id-dokumenti tal-offerta jistgħu jinġabru mit-Taqsima
tal-Procurement, Diviżjoni tas-Servizzi Korporattivi, Kamra
266, Binja tal-Edukazzjoni, Triq l-Assedju l-Kbir, Il-Furjana,
matul il-ħinijiet tal-uffiċċju,
Tender documents may be collected from the Procurement
Section, Corporate Services Division, Room 266, Education
Building, Triq l-Assedju l-Kbir, Floriana, during office
hours. Interested parties may attend and witness the opening
and scheduling of the offers received on the appointed date
and time.
Min hu interessat jista’ jattendi u jara l-ftuħ u l-iskedar
tal-offerti fid-data u l-ħin stipulati.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
VERŻJONI ONLINE
12,516
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL
Ministry for Education and Employment
Id-Direttorat fil-Kwalità u Standards fl-Edukazzjoni,
Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol jgħarraf illi:
The Directorate for Quality and Standards in Education,
Ministry for Education and Employment notifies that:
Sal-11.00 a.m. ta’ nhar il-Ġimgħa, 21 ta’ Novembru,
2014, jintlaqgħu kwotazzjonijiet magħluqin immarkati
“DQSE 98/2014/ I – Quotation for the Procurement
of Technical Support LLAPSI Project” jintlaqgħu filkaxxa tal-kwotazzjonijiet f’Kamra 266 fil-Ministeru
għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, Triq l-Assedju l-Kbir, IlFurjana, għal:
Sealed quotations marked “DQSE 98/2014/I –
Quotation for the Procurement of Technical Support
LLAPSI Project” will be received in the quotation
box in Room 266 of the Ministry for Education and
Employment, Triq l-Assedju l-Kbir, Floriana by not later
than 11.00 a.m. of Friday, 21st November, 2014 for:
Kwot. Nru. DQSE 98/2014/I. Procurement ta’ Technical
Support għall-Proġett LLAPSI
Quot. No. DQSE 98/2014/I. Procurement of Technical
Support for LLAPSI Project
Id-dokumenti tal-kwotazzjoni jistgħu jinġabru mitTaqsima tal-Procurement, Kamra 266, Ministeru għallEdukazzjoni u x-Xogħol, Triq l-Assedju l-Kbir, Il-Furjana,
matul il-ħinijiet tal-uffiċċju.
Quotation documents may be collected from the
Procurement Section, Room 266, Ministry for Education
and Employment, Triq l-Assedju l-Kbir, Floriana, during
office hours. Interested parties may attend and witness the opening and
scheduling of the quotations received on the appointed date
and time.
Dawk interessati jistgħu jattendu għall-ftuħ u l-iskedar
tal-kwotazzjonijiet fid-data u l-ħin msemmi.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
Programm Ġenerali ta’ Solidarjetà u Ġestjoni ta’ Migrazzjoni
Proġett parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea
Fond Ewropew għar-Refuġjati (FER)
Fond Ewropew għall-Integrazzjoni ta’ Persuni minn Pajjiżi Terzi (IF)
Rata ta’ kofinanzjament: 75% Fondi UE; 25% Fondi Nazzjonali
Ġestjoni Sostenibbli ta’ Migrazzjoni
General Programme Solidarity and Management of Migration Flows
Project part-financed by the European Union
European Refugee Fund (ERF)
European Fund for the Integration of Third-Country Nationals (IF)
Co-financing rate: 75% EU Funds; 25% Beneficiary Funds
Sustainable Management of Migration Flows
AWTORITÀTAD-DJAR
HOUSING AUTHORITY
Iċ-Chief Executive Officer, l-Awtorità tad-Djar, jgħarraf
illi:-
The Chief Executive Officer, Housing Authority, notifies
that:-
Sal-10.00 a.m. ta’ nhar it-Tnejn, 24 ta’ Novembru,
2014, fl-Awtorità tad-Djar, 22, Triq Pietro Floriani, IIFurjana, jintlaqgħu offerti magħluqin għal:-
Sealed tenders will be received at the Housing Authority, 22, Triq Pietro Floriani, Floriana, by 10.00 a.m. of
Monday, 24th November, 2014, for:-
*Avviż Nru. 152/2014. Xogħlijiet biex jinbena xaft u jiġi
pprovdut, installat u kkummissjonat lift ġdid għall-passiġġieri
fi Blokki A1 u A2, Triq Pietru D’Armenia, Pembroke.
*Advt. No. 152/2014. Construction works, supply, installation and commissioning of 2 passenger lifts at Blocks A1
and A2, Triq Pietru D’Armenia, Pembroke.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
12,517
Il-laqgħa ta’ kjarifika u żjara se ssir mill-Awtorità tadDjar nhar it-Tnejn, 10 ta’ Novembru, 2014, fid-9.00 a.m.
fl-Entratura tal-Blokki A1 sa A4, Triq Pietru D’Armenia,
Pembroke.
A clarification meeting and a site visit will be held by the
Housing Authority near the entrance of Blocks A1 to A4, Triq
Pietru D’Armenia, Pembroke, on Monday, 10th November,
2014 at 9.00 a.m.
*Avviż Nru. 153/2014. Xogħlijiet biex jinbena xaft u jiġi
pprovdut, installat u kkummissjonat lift ġdid għall-passiġġieri
fi Blokki A3 u A4, Triq Pietru D’Armenia, Pembroke.
*Advt. No. 153/2014. Construction works, supply, installation and commissioning of 2 passenger lifts at Blocks A3
and A4, Triq Pietru D’Armenia, Pembroke.
Il-laqgħa ta’ kjarifika u żjara se ssir mill-Awtorità tadDjar nhar it-Tnejn, 10 ta’ Novembru, 2014, fid-9.00 a.m.
fl-Entratura tal-Blokki A1 sa A4, Triq Pietru D’Armenia,
Pembroke.
A clarification meeting and a site visit will be held by the
Housing Authority near the entrance of Blocks A1 to A4, Triq
Pietru D’Armenia, Pembroke, on Monday, 10th November,
2014 at 9.00 a.m.
*Avviż Nru. 185/2014. Xogħlijiet biex jinbena xaft u jiġi
pprovdut, installat u kkummissjonat lift ġdid għall-passiġġieri
f’41, Dar Nru. 3, Triq ir-Rummien, San Ġwann.
*Advt. No. 185/2014. Construction works, supply, installation and commissioning of 1 passenger lift at 41, House 3,
Triq ir-Rummien, San Ġwann.
Il-laqgħa ta’ kjarifika u żjara fis-sit f’41, Dar Nru. 3, Triq
ir-Rummien, San Ġwann, se ssir mill-Awtorità tad-Djar nhar
it-Tnejn, 10 ta’ Novembru, 2014, fl-10.30 a.m.
A clarification meeting and a site visit will be held by
the Housing Authority at 41, House 3, Triq ir-Rummien, San
Ġwann, on Monday, 10th November, 2014, at 10.30 a.m.
*Avviż Nru. 184/2014. Xogħlijiet biex jinbena xaft u jiġi
pprovdut, installat u kkummissjonat lift ġdid għall-passiġġieri
fi Blokk C1, Triq il-Prinċipessa Margerita, Ta’ Xbiex.
*Advt. No. 184/2014. Construction works, supply, installation and commissioning of 1 passenger lift at Block C1, Triq
il-Prinċipessa Margerita, Ta’ Xbiex.
Il-laqgħa ta’ kjarifika u żjara fis-sit f’Blokk C1, Triq ilPrinċipessa Margerita, Ta’ Xbiex se ssir mill-Awtorità tad-Djar
nhar il-Ġimgħa, 7 ta’ Novembru, 2014, fis-2.00 p.m.
A clarification meeting and a site visit will be held by the
Housing Authority at Block C1, Triq il-Prinċipessa Margerita,
Ta’ Xbiex on Friday, 7th November, 2014 at 2.00 p.m.
*Avviż Nru. 151/2014. Tiswija u xogħlijiet fil-faċċata
u strutturi ta’ soqfa fi Blokk 13, Flat 6, Triq San Lawrenz,
Birgu.
*Advt. No. 151/2014. Repair works in facade and roof
structures at Block 13, Flat 6, Triq San Lawrenz, Birgu.
Il-laqgħa ta’ kjarifika u żjara fis-sit se ssir f’Blokk 13,
Flat 6, Triq San Lawrenz, Birgu mill-Awtorità tad-Djar nhar
l-Erbgħa, 12 ta’ Novembru, 2014 fid-9.00 a.m.
A clarification meeting and a site visit will be held by the
Housing Authority at Block 13, Flat 6, Triq San Lawrenz,
Birgu on Wednesday, 12th November, 2014 at 9.00 a.m.
*Avviżi li qegħdin jidhru għall-ewwel darba
*Advertisements appearing for the first time
Id-dokumenti tal-offerta huma bla ħlas u jistgħu jinkisbu
biss u jitniżżlu minn fuq is-sit tal-Awtorità tad-Djar (http://
www.housingauthority.gov.mt).
Tender documents can be downloaded from the website
of the Housing Authority (http://www.housingauthority.gov.
mt).
Kull kjarifika jew addenda fuq l-offerta jistgħu jitniżżlu
minn fuq is-sit tal-Awtorità.
Any clarifications or addenda to the document will be
uploaded and are available to view and download from this
same website.
L-Awtorità żżomm id-dritt li tirrifjuta kull offerta, anke
l-aktar waħda vantaġġuża.
The Housing Authority reserves the right to refuse any
offer, even the most advantageous.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
VERŻJONI ONLINE
12,518
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 ID-DIVIŻJONI GĦALL-IPPJANAR
U L-KOORDINAZZJONI TAL-PRIJORITAJIET
segretarju parlamentari
għall-presidenza ue 2017
u għall-fondi ewropej
ministeru għall-affarijiet ewropej
u twettiq tal-manifest elettorali
PLANNING AND PRIORITIES
CO-ORDINATION DIVISION,
PARLIAMENTARY SECRETARY FOR THE EU
PRESIDENCY 2017 AND EU FUNDS
MINISTRY FOR EUROPEAN AFFAIRS
and IMPLEMENTATION
OF THE ELECTORAL MANIFESTO
Id-Direttur Ġenerali, Diviżjoni għall-Ippjanar u
Koordinazzjoni tal-Prijoritajiet, jgħarraf illi offerti elettroniċi
rigward dan l-avviż li ġej jintlaqgħu sad-9.30 a.m. CET talĠimgħa, il-21 ta’ Novembru, 2014. L-offerti gћandhom
jintbaghtu online BISS fuq: (http://www.etenders.gov.mt).
The Director General, Planning and Priorities Coordination Division, notifies that electronic tenders in respect
of the following notice will be received up to 9.30 a.m. CET
of Friday, 21st November, 2014. Tenders are to be submitted
online ONLY on: (http://www.etenders.gov.mt).
Avviż Nru. MEAIM/PPCD/026/2014. Provvista ta’
Oġġetti Promozzjonali magħmulin minn materjal li ma
jagħmilx ħsara ’l-ambjent u li jippromwovu l-Politika ta’
Koeżjoni tal-Unjoni Ewropea (UE).
Advt. No. MEAIM/PPCD/026/2014. Supply of
Environmentally Friendly Promotional Items Promoting
European Union (EU) Cohesion Policy.
Id-dokumenti tal-offerta jinkisbu biss minn fuq l-Electronic
Public Procurement System: (http://www.etenders.gov.mt).
Trid issir reġistrazzjoni sabiex jintbagħtu l-offerti: operaturi
ekonomiċi Maltin jeħtieġ ikollhom l-Organisation e-ID sabiex
ikunu jistgħu jidħlu f’dan is-sit. Iktar informazzjoni tista’
tinkiseb mit-Taqsima tal-FAQ tal-istess sit.
Tender documents are only obtainable from the Electronic
Public Procurement System (http://www.etenders.gov.mt).
Registration is required in order to submit offers: Maltese
economic operators need to be in possession of their Organisation
e-ID in order to log into this website. More information is
available from the FAQ Section of the same website.
Operaturi ekonomiċi interessati jipparteċipaw f’dawn issejħiet għal offerti huma mħeġġa jieħdu nota tal-workshops
organizzati mid-Dipartiment tal-Kuntratti. F’dawn ilworkshops, se jsiru simulazzjonijiet sabiex operaturi
ekonomiċi jiffamiljarizzaw ruħhom bil-kompilazzjoni
u sottomissjoni tal-offerta online. Iktar informazzjoni
tinsab fid-dokument tal-offerta. Dawn il-workshops huma
intenzjonati BISS għal dawk l-operaturi ekonomiċi li
beħsiebhom jissottomettu offerta għal dawn is-sejħiet.
Economic operators interested in participating in these
current calls for tender are urged to take note of the workshops
being organised by the Department of Contracts. During
these workshops, simulations will be carried out so that
economic operators familiarise themselves with compiling
and submitting their tender online. More information is
available in the tender document. These workshops are
ONLY intended to economic operators that intend to submit
an offer for these tenders.
Din is-sejħa għall-offerti hija parzjalment iffinanzjata
mill-Unjoni Ewropea.
This tender is part-financed by the European Union.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
Programmi Operattivi I u II – Politika ta’ Koeżjoni 2007-2013
Ninvestu fil-Kompetittività għal Kwalità ta’ Ħajja Aħjar
Insaħħu Ħilitna għal Aktar Impjiegi u Kwalità ta’ Ħajja Aħjar
Avviż parzjalment kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u Fond Soċjali Ewropew (FSE)
Rata ta’ kofinanzjament: 85% Fondi mill-UE; 15% Fondi Nazzjonali
Ninvestu fil-futur tiegħek
Operational Programmes I and II – Cohesion Policy 2007-2013
Investing in Competiveness for a Better Quality of Life
Empowering People for More Jobs and a Better Quality of Life
Advert part-financed by the European Union
European Regional Development Fund (ERDF) and European Social Fund (ESF)
Co-financing rate: 85% EU Funds (85% ERDF; 15% National Funds
Investing in your future
VERŻJONI ONLINE
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 12,519
Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni
tal-Port il-Kbir
Grand Harbour Regeneration
Corporation PLC
Il-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir,
tgħarraf li:
The Grand Harbour Regeneration Corporation plc
notifies that:
Sa nofsinhar tal-Erbgħa, it-12 ta’ Novembru,
2014, jintlaqgħu offerti magħluqin flimkien maddokumentazzjoni meħtieġa għal:
Sealed offers will be received complete with all
required documentation are to be submitted by not later
than noon of Wednesday, 12th November, 2014, for:
Avviż Nru. GHRC 006/2014 VBT. Servizzi ta’
Supervisor Saħħa u Sigurtà (Disinn u Bini) għall-Proġett
tal-Valletta Bus Terminus (It-Tieni Fażi).
Advt. No. GHRC 006/2014 VBT. Services of a Health
and Safety (Design and Construction) Supervisor for the
Valletta Bus Terminus (Phase 2) Project.
Partijiet interessati għandhom jiksbu kopja taddokument tal-offerta mill-indirizz indikat hawn isfel wara
l-ħlas ta’ €50.
Interested parties may obtain a copy of the tender
documents from the address indicated below against
payment of €50.
Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir
Blokk ‘H’, Triq Antonio Maurizio Valperga, Il-Furjana
FRN 1700
Tel: (+356) 2248 2600; Fax: (+356) 2248 2601
Email: ([email protected])
Grand Harbour Regeneration Corporation plc
Block ‘H’, Triq Antonio Maurizio Valperga, Floriana
FRN 1700
Tel: (+356) 2248 2600; Fax: (+356) 2248 2601
Email: ([email protected])
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
Transport Malta
Transport Malta
L-Uffiċjal Kap Eżekuttiv ta’ Transport Malta jgħarraf li:
The Chief Executive Officer, Transport Malta, notifies that:
Sal-10.00 a.m. ta’ nhar it-Tlieta, 18 ta’ Novembru,
2014 jintlaqgħu kwotazzjonijiet magħluqin flimkien
mad-dokumenti kollha meħtieġa fil-kaxxa tal-offerti fluffiċċji ta’ Transport Malta, Reception Level 0, Malta
Transport Centre, Il-Marsa MRS 1917 għal:
Sealed quotations complete with all required
documents are to be submitted in the Tender Box
(Reception - Level 0), Transport Malta, Malta Transport
Centre, Marsa MRS 1917, up to 10.00 a.m. of Tuesday,
18th November, 2014, for:
Kwot. Nru. TM 054/2014. Provvediment ta’ taħriġ dwar
is-Sigurtà fil-Baħar
Quot. No. TM 054/2014. Provision of training regarding
Safety at Sea
Id-dokumenti tal-kwotazzjoni jistgħu jitniżżlu mingħajr
ħlas mis-sit ta’ Transport Malta (www.transport.gov.mt).
Quotation documents may be downloaded, free of
charge, from the Transport Malta website (www.transport.
gov.mt).
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
Programm Operattiv II – Politika ta’ Koeżjoni 2007-2013
Insaħħu Ħilitna għal Aktar Impjiegi u Kwalità ta’ Ħajja Aħjar
Taħriġ parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea
Fond Soċjali Ewropew (FSE)
Rata ta’ Ko-finanzjament: 85% Fondi UE; 15% Fondi Nazzjonali
Ninvestu fil-futur tiegħek
Operational Programme II – Cohesion Policy 2007-2013
Empowering People for More Jobs and a Better Quality of Life
Training part-financed by the European Union
European Social Fund (ESF)
Co-financing rate: 85% EU Funds; 15% National Funds
Investing in your future
VERŻJONI ONLINE
12,520
Transport Malta
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 Transport Malta
L-Uffiċjal Kap Eżekuttiv ta’ Transport Malta jgħarraf li:
The Chief Executive Officer, Transport Malta, notifies
that:
Sal-10.00 a.m. ta’ nhar il-Ġimgħa, 7 ta’ Novembru,
2014 jintlaqgħu kwotazzjonijiet magħluqin flimkien
mad-dokumenti kollha meħtieġa fil-kaxxa tal-offerti fluffiċċji ta’ Transport Malta, Reception Level 0, Malta
Transport Centre, Il-Marsa MRS 1917 għal:
Sealed quotations complete with all required
documents are to be submitted in the Tender Box
(Reception - Level 0), Transport Malta, Malta Transport
Centre, Marsa MRS 1917, up to 10.00 a.m. of Friday, 7th
November, 2014, for:
Kwot. Nru. TM Quot_055/2014. Produzzjoni ta’ materjal
ta’ esebizzjoni bħala parti mill-proġett PORT-PVEV taħt ilProgramm Operattiv tal-Unjoni Ewropea Italja-Malta 20072013.
Quot. No. TM Quot_055/2014. Production of exhibition
material as part of the PORT-PVEV project funded under the
EU Operational Programme Italy-Malta 2007- 2013.
Id-dokumenti tal-kwotazzjoni jistgħu jitniżżlu mingħajr
ħlas mis-sit ta’ Transport Malta (www.transport.gov.mt).
Quotation documents may be downloaded, free of
charge, from the Transport Malta website (www.transport.
gov.mt).
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
Programm Italja-Malta - Politika ta’ Koeżjoni 2007-2013
Bosta opportunitajiet għall-futur
Proġett parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea
Programm Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR)
Rata ta’ ko-finanzjament: 85% Fondi Ewropej; 15% Fondi Nazzjonali
Ninvestu fil-Futur Tiegħek
Italy-Malta Programme - Cohesion Policy 2007-2013
A sea of opportunities for the future
This project is part financed by the European Union
European Regional Development Programme (ERDF)
Co-financing Rate: 85% EU Funds; 15% National Funds
Investing in your future
Ministeru għall-Ġustizzja,
Kultura u Gvern Lokali
Ministry for Justice, Culture
and Local Government
Il-Ministeru għall-Gustizzja, Kultura u Gvern Lokali
jgħarraf illi:–
The Ministry for Justice, Culture and Local Government
notifies that:–
Offerti rigward dan l-avviż li ġej jintlaqgħu sal-ġurnata u
l-ħin indikati hawn taħt.
Tenders in respect of the following notice will be received
up to the date and time indicated below.
Sal-10.00 ta’ filgħodu tal-Ġimgħa, 28 ta’ Novembru,
2014 għal:
Up to 10.00 a.m. of Friday, 28th November, 2014 for:
Avviż Nru. MJCL 5/2014. Provvediment ta’ servizzi ta’
tindif b’mod li jħarsu ’l-ambjent .
Advt. No. MJCL 5/2014. Provision of environmentally
friendly cleaning services.
L-offerti għandhom jintefgħu fil-kaxxa tal-offerti, finNumru 46, Livell Numru 3, Palazzo Spinola, Triq San
Kristofru, Il-Belt Valletta.
Tenders are to be deposited in the Tender Box at No. 46,
Level 3, Palazzo Spinola, Triq San Kristofru, Valletta.
Id-dokumenti huma aċċessibbli mill-website tal-Ministeru:
(mjcl.gov.mt/en/ministry/tenders/)
Tender documents may be downloaded from the Ministry’s
website: (mjcl.gov.mt/en/ministry/tenders/)
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
FONDAZZJONI GĦALL-ISKEJJEL TA’ GĦADA
Il-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta’ Għada tgħarraf illi:-
12,521
FOUNDATION FOR TOMORROW’S SCHOOLS
The Foundation for Tomorrow’s Schools notifies that:-
Sal-10.00 a.m. ta’ nhar il-Ġimgħa, 21 ta’ Novembru,
2014, jintlaqgħu offerti magħluqin bil-lingwa Ingliża
għal:
Sealed tenders in the English language will be received
up to 10.00 a.m. of Friday, 21st November, 2014 for:
Avviż Nru. FTS 136-14. Provvista u installazzjoni ta’
aperturi tal-aluminju u xogħlijiet tal-azzar fiċ-Ċentru ta’
Sapport Nazzjonali, L-Imsida.
Advt. No. FTS 136-14. Supply and installation of
aluminium apertures and steelworks at the National Support
Centre, Msida.
Avviż Nru. FTS 137-14. Provvista, installazzjoni u
kkummissjonar ta’ żewġ passenger lifts fiċ-Ċentru ta’ Sapport
Nazzjonali, L-Imsida.
Advt. No. FTS 137-14. Supply, installation and
commissioning of two Passenger lifts at the National Support
Centre, Msida.
Sal-10.00 a.m. ta’ nhar it-Tnejn, 24 ta’ Novembru, 2014,
jintlaqgħu offerti magħluqin bil-lingwa Ingliża għal:
Sealed tenders in the English language will be received
up to 10.00 a.m. of Monday, 24th November, 2014 for:
Avviż Nru. FTS 135-14. Xogħlijiet fuq barra u fuq ġewwa
ta’ tikħil u tibjid f’diversi skejjel f’Għawdex b’materjal u
prodotti li jħarsu ’l-ambjent.
Advt. No. FTS 135-14. External and internal plastering
and painting works at various schools in Gozo using
environmentally friendly materials and products.
Kopji tad-dokumenti tal-offerti jistgħu jitniżżlu millwebsite tal-FTS (www.fts.com.mt) taħt is-sezzjoni “Tenders”
u n-numru rispettiv tal-offerti.
Tenders documents can be downloaded and printed
from the FTS website (www.fts.com.mt) under the heading
“Tenders” and the respective tender number.
L-offerti magħluqin għandhom jintefgħu fil-kaxxa talofferti fl-uffiċċji tal-Fondazzjoni, Triq Sir Adrian Dingli,
Pembroke matul il-ġranet tax-xogħol bejn it-8.30 a.m. u
l-5.00 p.m.
Sealed tenders must be deposited in the Tender Box at the
Foundation’s offices at Triq Sir Adrian Dingli, Pembroke PBK
1940 only on weekdays between 8.30 a.m. to 5.00 p.m.
Il-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta’ Għada tgħarraf li lpubbliku jista’ jattendi waqt il-ftuħ u l-iskedar tal-offerti fil-ħin
u d-data speċifikati hawn fuq.
The Foundation for Tomorrow’s Schools notifies that the
general public may attend during the opening and scheduling
of tenders at the time and dates specified above.
Il-Fondazzjoni żżomm id-dritt li tirrifjuta l-aħjar jew lofferti kollha, anke l-aktar waħda vantaġġuża.
The right is reserved to refuse the best or all offers, even
the most advantageous.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
CENTRAL PROCUREMENT AND SUPPLIES UNIT
CENTRAL PROCUREMENT AND SUPPLIES UNIT
Is-CEO (Procurement u Provvisti, Ministeru għallEnerġija u s-Saħħa) jgħarraf illi:-
The CEO (Procurement and Supplies, Ministry for
Energy and Health) notifies that:-
Jintlaqgħu kwotazzjonijiet elettroniċi rigward l-avviżi
li ġejjin sad-9.30 a.m. tal-Ġimgħa, 7 ta’ Novembru, 2014.
Il-kwotazzjonijiet għandhom jintbagħtu BISS online
fuq: (www.etenders.gov.mt) għall-provvista ta’:
Electronic quotations in respect of the following
notices will be received up to 9.30 a.m. of Friday, 7th
November, 2014. Quotations are to be submitted ONLY
online on (www.etenders.gov.mt) for the supply of:
CFQ7431/14. Femoral Canal Brushes
CFQ7432/14. Mini Cortex 2.7 Size 12mm
CFQ7433/14. Wrist Splint Brace
CFQ7434/14. Rufinamide 200mg tablets
CFQ7435/14. Vigabatrin 500mg tablets
CFQ 7431/14. Femoral Canal Brushes
CFQ 7432/14. Mini Cortex 2.7 Size 12mm
CFQ 7433/14. Wrist Splint Brace
CFQ 7434/14. Rufinamide 200mg tablets
CFQ 7435/14. Vigabatrin 500mg tablets
12,522
VERŻJONI ONLINE
CFQ7436/14. AO Attachment for Conmen Power
System
CFQ7437/14. External Fixator Schanz Screws
CFQ7438/14. Diclofenac Sodium 12.5mg suppositories
CFQ7439/14. Calcium Alginate Dressings 15 x 25cm
CFQ7440/14. Minnesota 4 Lumen Oesophageal
Tube,15FR
CFQ7442/14. Placement Spring Wire Guide
CFQ7443/14. Radiofrequency generator for endovenous
ablation and catheters
CFQ7445/14. Neonatal SpO2 adhesive sensor
CFQ7446/14. 4FR Radial introducer sets
CFQ7447/14. Polyurethane Foam Dressings 10 x 10cm
CFQ7448/14. Single component haemophilus type b
vaccine
CFQ7449/14. Rabies immunoglobulins
CFQ7450/14. 8.4% sodium bicarbonate x 50ml prefilled
syringes
CFQ7451/14. HPV vaccine
CFQ7452/14. Human gamma globulin 2.5g/5g
CFQ7453/14. CR plates cassettes covers
CFQ7454/14. AMT G-Jet Tubes and Feedset
CFQ7455/14. Indomethacin 1mg or ibuprofen
Injections
CFQ7456/14. Nebuliser with T and Tubing
CFQ7463/14. Disposable light handles
CFQ7465/14. Surgical Polyesther drape with microbacterial film
CFQ7465A/14. Sutureless heart valves Sorin
Id-dokumenti ta’ dawn il-kwotazzjonijiet jinkisbu
mingħajr ħlas.
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 CFQ 7436/14. AO Attachment for Conmen Power
System
CFQ 7437/14. External Fixator Schanz Screws
CFQ 7438/14. Diclofenac Sodium 12.5mg suppositories
CFQ 7439/14. Calcium Alginate Dressings 15 x 25cm
CFQ 7440/14. Minnesota 4 Lumen Oesophageal
Tube,15FR
CFQ 7442/14. Placement Spring Wire Guide
CFQ 7443/14. Radiofrequency generator for endovenous
ablation and catheters
CFQ 7445/14. Neonatal SpO2 adhesive sensor
CFQ 7446/14. 4FR Radial introducer sets
CFQ 7447/14. Polyurethane Foam Dressings 10 x 10cm
CFQ 7448/14. Single component haemophilus type b
vaccine
CFQ 7449/14. Rabies immunoglobulins
CFQ 7450/14. 8.4% sodium bicarbonate x 50ml prefilled
syringes
CFQ 7451/14. HPV vaccine
CFQ 7452/14. Human gamma globulin 2.5g/5g
CFQ 7453/14. CR plates cassettes covers
CFQ 7454/14. AMT G-Jet Tubes and Feedset
CFQ 7455/14. Indomethacin 1mg or ibuprofen
Injections
CFQ 7456/14. Nebuliser with T and Tubing
CFQ 7463/14. Disposable light handles
CFQ 7465/14. Surgical Polyesther drape with
microbacterial film
CFQ7465A/14. Sutureless heart valves Sorin
The quotation documents are free of charge.
Jintlaqgħu kwotazzjonijiet elettroniċi rigward l-avviżi
li ġejjin sad-9.30 a.m. tal-Ġimgħa, 14 ta’ Novembru, 2014.
Il-kwotazzjonijiet għandhom jintbagħtu BISS online
fuq: (www.etenders.gov.mt) għall-provvista ta’:
Electronic quotations in respect of the following
notices will be received up to 9.30 a.m. of Friday, 14th
November, 2014. Quotations are to be submitted ONLY
online on (www.etenders.gov.mt) for the supply of:
CFQ7441/14. Intravenous Cannulae,G22,length 32mm
CFQ7444/14. Safety Spectacles
CFQ7457/14. Laryngoscope Blade for Difficult
Intubation
CFQ7458/14. Singly Use Transparent Anaesthetic Face
Masks
CFQ7459/14. NIBP Dual Hose Tube Paediatric
CFQ7460/14. Mc Grath Mac Vidoe Laryngoscope
Battery
CFQ7461/14. Frova Intubating Introducer
CFQ7462/14. Alms Self Retaining Retractors
CFQ7464/14. Anchoring Suture Device
CFQ 7441/14. Intravenous Cannulae,G22,length 32mm
CFQ 7444/14. Safety Spectacles
CFQ 7457/14. Laryngoscope Blade for Difficult
Intubation
CFQ 7458/14. Singly Use Transparent Anaesthetic Face
Masks
CFQ 7459/14. NIBP Dual Hose Tube Paediatric
CFQ 7460/14. Mc Grath Mac Vidoe Laryngoscope
Battery
CFQ 7461/14. Frova Intubating Introducer
CFQ 7462/14. Alms Self Retaining Retractors
CFQ 7464/14. Anchoring Suture Device
Id-dokumenti ta’ dawn il-kwotazzjonijiet jinkisbu
mingħajr ħlas.
These quotation documents are free of charge.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
12,523
Jintlaqgħu offerti elettroniċi rigward l-avviżi li ġejjin
sad-9.30 a.m. tat-Tnejn, l-1 ta’ Diċembru, 2014. L-offerti
għandhom jintbagħtu BISS online fuq: (www.etenders.
gov.mt) għal bażi ta’ kuntratt għall-provvista ta’:
Electronic tenders in respect of the following notices
will be received up to 9.30 a.m. of Monday, 1st December,
2014. Tenders are to be submitted ONLY online on
(www.etenders.gov.mt) for the framework contract for
the supply of:
CPSU/CPU 3471/14. Cannula i.v. 20FG
CPSU/CPU 3472/14. End to end anastomosis staplers
size 28mm
CPSU/CPU 3473/14. Fluorescine Ophtalmic Strips
CPSU/CPU 3474/14. Foreign body retriever net
CPSU/CPU 3475/14. Fistula needles 14G
CPSU/CPU 3476/14. Piperacillin + tazobactam 2.25g
Injections
CPSU/CPU 3477/14. Phenoxymethylpenicillin oral
solution
CPSU/CPU 3478/14. 100% cotton bi-elastic shortstretch compression bandages sizes 8 and 10cm
CPSU/CPU 3479/14. Phenytoin Oral Suspension
CPSU/CPU 3480/14. Codeine Phosphate 30mg tablets
CPSU/CPU 3481/14. Intravenous Iron Supplement
Injections
CPSU/CPU 3482/14. Varicella zoster EIA Test Kits
CPSU/CPU 3483/14. Thigh and Calf cuffs
CPSU/CPU 3484/14. LCP Impants for Shoulder
Fractures (Pay-Per-Use)
CPSU/CPU 3471/14. Cannula i.v. 20FG
CPSU/CPU 3472/14. End to end anastomosis staplers
size 28mm
CPSU/CPU 3473/14. Fluorescine Ophtalmic Strips
CPSU/CPU 3474/14. Foreign body retriever net
CPSU/CPU 3475/14. Fistula needles 14G
CPSU/CPU 3476/14. Piperacillin + tazobactam 2.25g
Injections
CPSU/CPU 3477/14. Phenoxymethylpenicillin oral
solution
CPSU/CPU 3478/14. 100% cotton bi-elastic short-stretch
compression bandages sizes 8 and 10cm
CPSU/CPU 3479/14. Phenytoin Oral Suspension
CPSU/CPU 3480/14. Codeine Phosphate 30mg tablets
CPSU/CPU 3481/14. Intravenous Iron Supplement
Injections
CPSU/CPU 3482/14. Varicella zoster EIA Test Kits
CPSU/CPU 3483/14. Thigh and Calf cuffs
CPSU/CPU 3484/14. LCP Impants for Shoulder Fractures
(Pay-Per-Use)
Id-dokumenti ta’ dawn l-offerti jinkisbu mingħajr ħlas.
The tender documents are free of charge.
Id-dokumenti tal-offerti/kwotazzjonijiet jinkisbu biss
mill-Electronic Public Procurement System: (www.etenders.
gov.mt). Ir-reġistrazzjoni hija meħtieġa sabiex tkun tista’
tintuża l-website: Operaturi ekonomiċi Maltin għandu
jkollhom l-e-Id tal-Organizzazzjoni tagħhom sabiex ikunu
jistgħu jidħlu f’din il-website. Aktar tagħrif jinkiseb misSezzjoni tal-FAQ tal-istess website.
Tender/quotation documents are only obtainable from
the Electronic Public Procurement System (www.etenders.
gov.mt). Registration is required in order to make use of this
website: Maltese economic operators need to be in possession
of their Organisation e-ID in order to access this website.
More information is available from the FAQ Section of the
same website.
Il-pubbliku jista’ jattendi waqt il-ftuħ u l-iskedar talofferti/kwotazzjonijiet fil-ħinijiet u d-dati msemmija hawn
fuq.
The public may attend during the opening and scheduling
of tender/quotations at the times and dates specified above.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
CHOGM 2015 TASKFORCE
UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU
CHOGM 2015 TASKFORCE
OFFICE OF THE PRIME MINISTER
CHOGM 2015 Taskforce taħt l-Uffiċċju tal-Prim Ministru
tilqa’ kwotazzjonijiet magħluqin għal:
The CHOGM 2015 Taskforce under the Office of the Prime
Minister notifies that sealed quotations will be received for
the following:
QT/ESF4.241/01. Provvediment ta’ servizz tal-kiri talkarozzi għal 130 ġurnata.
QT/ESF4.241/01. Provision of car leasing service for 130
days.
QT/ESF4.241/02. Provvediment ta’ servizzi ta’ towing.
QT/ESF4.241/02. Provision of towing services.
QT/ESF4.241/03. Provvista ta’ fuel u żejt tal-vetturi.
QT/ESF4.241/03. Supply of vehicle fuel and oil.
VERŻJONI ONLINE
12,524
QT/ESF4.241/04. Provvista ta’ barriers tal-konkrit.
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 QT/ESF4.241/04. Supply of concrete barriers.
QT/ESF4.241/05. Provvediment ta’ servizzi ta’
mekkanik.
QT/ESF4.241/05.Provision of mechanical services.
QT/ESF4.241/06. Provvediment ta’ servizzi tat-tindif tattoroq.
QT/ESF4.241/06. Provision of road cleaning services.
Kopji tad-dokumenti tal-kwotazzjoniet jistgħu jinkisbu
mingħajr ħlas billi tibgħat email fuq ([email protected]
com) jew ([email protected]).
Copies of the quotation document can be obtained free of
charge by sending an email to ([email protected])
or ([email protected]).
Il-kwotazzjonijiet kompluti bid-dokumenti neċessarji
kollha, għandhom jintefgħu fil-kaxxa tal-offerti fl-Uffiċċju
taċ-CHOGM 2015 Taskforce, Notre Dame Gate, Pjazza San
Kalċidonju, Il-Furjana sa mhux aktar tard mill-10.00 a.m. ta’
nhar il-Ġimgħa, 7 ta’ Novembru, 2014.
Quotation documents complete with all required
documentation, are to be submitted at the tender box at
CHOGM 2015 Taskforce, Notre Dame Gate, Pjazza San
Kalċidonju, Floriana by not later than 10.00 a.m. of Friday
7th November, 2014.
It-titolu u l-kodiċi tal-kwotazzjoni kif imsemmija hawn
fuq għandhom jinkitbu fuq l-envelop magħluq. Dan għandu
jkun indirizzat lil:
The quotation title and code as stated above should be
stated on the sealed envelope. These are to be addressed to:
Project Leader
FSE 4.241
Uffiċċju tal-Prim Ministru
CHOGM 2015 Task Force
Notre Dame Gate,
Pjazza San Kalċidonju,
Il-Furjana
The Project Leader
ESF 4.241
Office of the Prime Minister
CHOGM 2015 Task Force
Notre Dame Gate,
Pjazza San Kalċidonju,
Floriana
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
Programm Operattiv II – Politika ta’ Koeżjoni 2007-2013
Insaħħu Ħilitna għal Aktar Impiegi u Kwalità ta’ Ħajja Aħjar
Dawn il-proġetti parzjalment kofinanzjati mill-Unjoni Ewropea
Fond Soċjali Ewropew (FSE)
Rata ta’ kofinanzjament: 85% Fondi UE; 15% Fondi Nazzjonali
Ninvestu fil-futur tiegħek
Operational Programme II – Cohesion Policy 2007-2013
Empowering People for More Jobs and a Better Quality of Life
These projects are part-financed by the European Union
European Social Fund (ESF)
Co-financing rate: 85% EU Funds; 15% National Funds
Investing in your future
KUNSILL LOKALI Ta’ KerĊem
Il-Kunsill Lokali Ta’ Kerċem jgħarraf illi:
Sa nofsinhar tal-Ġimgħa, 5 ta’ Diċembru, 2014, flUffiċċji Amministrattivi tal-Kunsill jintlaqgħu offerti
magħluqin għal:
Avviż Nru. 03/2014. Servizz ta’ handymen.
Ta’ KerĊem Local Council
Ta’ Kerċem Local Council notifies that:
Sealed tenders will be received at the Council
Administrative Offices up to noon of Friday, 5th
December, 2014, for:
Advt. No. 03/2014. Service of handymen.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
12,525
Avviż Nru. 04/2014. Kiri ta’ garaxxijiet fiċ-Ċentru Ċiviku
ta’ Ta’ Kerċem.
Advt. No. 04/2014. Rental of garages at Ta’ Kerċem
Civic Centre.
Aktar tagħrif jinkiseb mill-Uffiċċju tal-Kunsill Lokali
Ta’ Kerċem matul il-ħinijiet tal-uffiċċju jew permezz ta’
email.
Further information may be obtained from Ta’ Kerċem
Local Council Office during office hours or by email.
Il-Kunsill iżomm id-dritt li jirrifjuta kull offerta, anke laktar waħda vantaġġuża.
The Council reserves the right to refuse any tender, even
the most advantageous.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
KUNSILL LOKALI L-IMSIDA
Il-Kunsill Lokali L-Imsida jgħarraf illi:-
31st October, 2014
MSIDA LOCAL COUNCIL
The Msida Local Council notifies that:-
Sa nofsinhar ta’ nhar it-Tnejn, 13 ta’ Novembru,
2014, fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill jintlaqgħu
kwotazzjonijiet magħluqin għal:-
Sealed quotations will be received at the Council’s
Administrative Office up to noon of Monday, 13th
November, 2014 for:
Provvista u installazzjoni ta’ Tiżjin għall-Milied flImsida.
Supply and installation of Christmas Decorations in
Msida.
Aktar tagħrif jinkiseb mill-Kunsill Lokali L-Imsida fuq
it-telefon 2133 4343 jew permezz ta’ email fuq ([email protected]
gov.mt).
More information may be obtained from Msida Local
Council on telephone 2133 4343 or by email on ([email protected]
gov.mt).
Il-Kunsill Lokali L-Imsida jżomm id-dritt li jirrifjuta kull
kwotazzjoni, anke l-aktar waħda vantaġġuża.
The Msida Local Council reserves the right to refuse any
quotation, even the most advantageous.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
ASSOĊJAZZJONI GVERN LOKALI
LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION
L-Assoċjazzjoni Gvern Lokali tgħarraf lil min hu interessat
u kkwalifikat illi:
The Local Government Association notifies interested and
qualified parties that:
Sal-10.00 a.m. tat-Tlieta, 25 ta’ Novembru, 2014,
fl-Uffiċċju tal-Assoċjazzjoni tal-Gvern Lokali, Bini talGvern Lokali, Triq il-Gvern Lokali, Qasam Industrijali
tal-Marsa, Il-Marsa, jintlaqgħu offerti magħluqin għal:
Sealed tenders will be received at the office of the Local
Government Association, Local Government Building,
Triq il-Gvern Lokali, Marsa Industrial Estate, Marsa, up
to 10.00 a.m. of Tuesday, 25th November, 2014, for:
Avviż Nru. LGA/T08/2014. Provvediment ta’ servizzi ta’
diversi poloz tal-assikurazzjoni
Advt. No. LGA/T08/2014. Provision of various insurance
services covers
Id-dokumenti tal-offerta jistgħu jitniżżlu billi tintbagħat
email fuq: ([email protected]). L-Assoċjazzjoni żżomm id-dritt
li tirrifjuta anke l-aktar offerta vantaġġuża.
The tender document can be obtained by sending an email
on: ([email protected]). The Association reserves the right not
to accept even the most advantageous offer.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
VERŻJONI ONLINE
12,526
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 ASSOĊJAZZJONI GVERN LOKALI
LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION
L-Assoċjazzjoni Gvern Lokali tgħarraf lil min hu interessat
u kkwalifikat illi:
The Local Government Association notifies interested and
qualified parties that:
Sal-10.00 a.m. tal-Ġimgħa, 19 ta’ Diċembru, 2014,
fl-Uffiċċju tal-Assoċjazzjoni tal-Gvern Lokali, Bini talGvern Lokali, Triq il-Gvern Lokali, Qasam Industrijali
tal-Marsa, Il-Marsa, jintlaqgħu offerti magħluqin għal:
Sealed tenders will be received at the office of the Local
Government Association, Local Government Building,
Triq il-Gvern Lokali, Marsa Industrial Estate, Marsa, up
to 10.00 a.m. of Friday, 19th December, 2014, for:
Avviż Nru. LGA/08/2014: Scow Project. Disinn u bini
ta’ tinda u bini ta’ sodda tal-konkrit biex jitqiegħed fuqha
composter
Advt. No. LGA/08/2014: Scow Project. Design and
building of a shed and construction of a concrete bed for the
housing of a composter
Id-dokumenti tal-offerta jistgħu jitniżżlu mill-website talAssoċjazzjoni: (www.lca.org.mt). L-Assoċjazzjoni żżomm
id-dritt li tirrifjuta anke l-aktar offerta vantaġġuża.
The tender documents may be downloaded from the LGA
website: (www.lca.org.mt). The Association reserves the right
not to accept even the most advantageous offer.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014
31st October, 2014
AvviŻI tal-Qorti – Court NoticeS
1688
B’dan l-Avviż ikun magħruf illi b’rikors ippreżentat filQorti Ċivili Sezzjoni ta’ Ġurisdizzjoni Volontarja, fil-15
ta’ Ottubru, 2014, Rikors numru 934/2014 minn Silvio u
Michael, aħwa Scerri, fejn talbu li tiġi ddikjarata miftuħa
favur tagħhom fi kwoti ndaqs bejniethom, is-Suċċessjoni ta’
ħuhom Adrian Scerri, ġuvni, iben Andrew Scerri u Grace
née Micallef, imwieled Attard, kien residenti Birkirkara, u
miet Pietà, fid-19 ta’ Lulju, 2014, ta’ 42 sena, u li kellu karta
tal-identità numru 11372(M), u li miet bla testment.
By means of an application filed in the Civil Court of
Voluntary Jurisdiction Section, on the 15th October, 2014,
Application number 934/2014 by Silvio and Michael,
brothers Scerri, whereby they prayed that it be declared open
in their favour in equal shares between them, the Succession
of their brother, Adrian Scerri, Bachelor, son of Andrew
Scerri and Grace née Micallef, born in Attard, resided in
Birkirkara, and died in Pietà, on the 19th July, 2014, aged
42, intestate, holding identity card number 11372(M).
Għaldaqstant kull min jidhirlu li għandu interess huwa
msejjaħ biex jidher quddiem il-Qorti fuq imsemmija sabiex
b’nota jmur kontra dik it-talba fi żmien ħmistax-il ġurnata li
jibda jgħaddi minn dak il-jum li fih jiġi mwaħħal il-bandu u
l-avviżi skont il-liġi.
Wherefore any person who considers to have an interest
in the matter is hereby called upon to appear before the said
Court, and to bring forward his objections hereto by a minute
to be filed within fifteen days from the posting of the banns
and notices according to law.
Reġistru tal-Qorti Ċivili Sezzjoni ta’ Ġurisdizzjoni
Volontarja, illum 24 ta’ Ottubru, 2014.
Registry of the Civil Court Voluntary Jurisdiction Section,
today 24th October, 2014.
Alexandra Debattista
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Alexandra Debattista
For the Registrar Civil Court and Tribunals
1689
B’dan l-Avviż ikun magħruf illi b’rikors ippreżentat filQorti Ċivili Sezzjoni ta’ Ġurisdizzjoni Volontarja, fis-17
ta’ Ottubru, 2014, Rikors numru 940/2014 minn Carmen
Pace, George Vella u Mary Anne Bonello, fejn talbu li tiġi
ddikjarata miftuħa favur tagħhom fi kwoti ta’ terz (1/3)
indiviż kull wieħed u waħda minnhom, is-Suċċessjoni
ta’ missierhom Antonio Vella, iben il-mejtin Pasquale u
By means of an application filed in the Civil Court of
Voluntary Jurisdiction Section, on the 17th October, 2014,
Application number 940/2014 by Carmen Pace, George
Vella and Mary Anne Bonello, whereby they prayed that
it be declared open in their favour in the quota of one third
(1/3) undivided share each one of them, the Succession
of their father Antonio Vella, son of the late Pasquale and
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
12,527
Carmela née Bonavia, imwieled u kien joqgħod Żabbar, fejn
miet fl-10 ta’ Diċembru, 2013, ta’ 82 sena, u li kellu karta talidentità numru 834830(M), u li miet bla testment.
Carmela née Bonavia, born and resided in Żabbar, where he
died on the 10th December, 2013, aged 82, intestate, holding
identity card number 834830(M).
Għaldaqstant kull min jidhirlu li għandu interess huwa
msejjaħ biex jidher quddiem il-Qorti fuq imsemmija sabiex
b’nota jmur kontra dik it-talba fi żmien ħmistax-il ġurnata li
jibda jgħaddi minn dak il-jum li fih jiġi mwaħħal il-bandu u
l-avviżi skont il-liġi.
Wherefore any person who considers to have an interest
in the matter is hereby called upon to appear before the said
Court, and to bring forward his objections hereto by a minute
to be filed within fifteen days from the posting of the banns
and notices according to law.
Reġistru tal-Qorti Ċivili Sezzjoni ta’ Ġurisdizzjoni
Volontarja, illum 24 ta’ Ottubru, 2014.
Registry of the Civil Court Voluntary Jurisdiction Section,
today 24th October, 2014.
Alexandra Debattista
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Alexandra Debattista
For the Registrar Civil Court and Tribunals
1690
B’digriet mogħti fit-13 ta’ Ottubru, 2014, mill-Qorti
Ċivili (Sezzjoni tal-Familja), fl-atti tar-Rikors Ġuramentat,
fl-ismijiet Cutajar Jason vs Abdessalem Ben Hayfa, Rikors
numru 194/14 AL, ġiet ordnata s-segwenti pubblikazzjoni
biex isservi ta’ notifika fil-konfront tal-intimata a tenur talArtikolu 187 (3) et. seq. tal-Kap. 12.
By means of a decree given on the 13th October, 2014, by
the Civil Court (Family Section), in the records of the Sworn
Application, in the names Cutajar Jason vs Abdessalem
Ben Hayfa, Application number 194/14 AL, the following
publication was ordered for the purpose of service in terms
of Article 187 (3) et. seq. of Cap. 12.
Permezz ta’ Rikors Ġuramentat ippreżentat fil-Qorti
Ċivili (Sezzjoni tal-Familja), fl-ismijiet Jason Cutajar (KI
209682M) vs Hayfa Ben Abdessalem (KI 26332A), fit-3 ta’
Settembru, 2014, ir-rikorrenti Jason Cutajar umilment talab
lil din l-Onorabbli Qorti:
By means of a Sworn Application filed in the Civil
Court (Family Section), in the names Jason Cutajar (ID
209682M) vs Hayfa Ben Abdessalem (ID 26332A), on the
3rd September, 2014, the applicant Jason Cutajar humbly
asked this Honourable Court:
Ixxolji u tittermina l-komunjoni tal-akkwisti eżistenti
bejn il-partijiet, u tillikwida l-istess mod li jiġu stabbiliti
porzjonijiet in diviżjoni u assenjati lill-partijiet ...omissis...
tippronunzja l-ħall taż-żwieġ bejn il-partijiet ai termini talArtikolu 66B tal-Kap. 16 tal-Liġijiet ta’ Malta għal raġunijiet
u tortijiet imputabbli esklussivament lill-intimata.
To dissolve and terminate the community of acquests
existing between the parties, and liquidate the same in such
a manner that there be established divided portions and
assigned to the parties ...omissis... pronounce the dissolution
of marriage beteween the parties in terms of Aricle 66B of
Cap. 16 of the Laws of Malta for reasons and torts imputable
exclusively to the respondent.
Bl-ispejjeż u bl-imgħax kontra l-intimata inġunta in
subizzjoni.
With costs and interest against the respondent summoned
so that a reference to her evidence be made.
Intimata: Hayfa Ben Abdessalem, 16, Kensington Court,
Flat 7, Triq Bordino, St Paul’s Bay.
Respondent: Hayfa Ben Abdessalem, 16, Kensington
Court, Flat 7, Triq Bordino, St Paul’s Bay.
Ir-Rikors Ġuramenatat fl-ismijiet Cutajar Jason vs
Abdessalem Ben Hayfa, rikors numru 194/14 AL, jinsab
differit għas-smigħ għall-Erbgħa, 12 ta’ Novembru, 2014,
fid-9.15 a.m.
The Sworn Application in the names Cutajar Jason vs
Abdessalem Ben Hayfa, application number 194/14 AL, has
been deferred for hearing to Wednesday, 12th of November,
2014, at 9.15 a.m.
Reġistru tal-Qrati Ċivili (Sezzjoni tal-Familja), illum 27
ta’ Ottubru, 2014.
Registry of the Civil Courts (Family Section), today 27th
October, 2014.
Avv. Frank PortelLi, LLD
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Adv. Frank Portelli, LLD
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
12,528
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 1691
B’digriet mogħti fil-21 ta’ Ottubru, 2014, mill-Prim’Awla
tal-Qorti Ċivili, fl-atti tar-Rikors Ġuramentat, fl-ismijiet
A.C.B. International Company Limited vs Denisons
Properties Limited, rikors numru 729/14 AF, ġiet ordnata ssegwenti pubblikazzjoni biex isservi ta’ notifika fil-konfront
tas-soċjetà konvenuta a tenur tal-Artikolu 187 (3) et. seq.
tal-Kap. 12.
By means of a decree given on the 21st October, 2014,
by the First Hall Civil Court, in the records of the Sworn
Application, in the names A.C.B. International Company
Limited vs Denisons Properties Limited, application number
729/14 AF, the following publication was ordered for the
purpose of service of the defendant company in terms of
Article 187 (3) et. seq. of Cap. 12.
Permezz ta’ Rikors Ġuramentat ippreżentat filPrim’Awla tal-Qorti Ċivili, fl-ismijiet A.C.B. International
Company Limited (C 2584) vs Denisons Properties Limited
(C 32653), fid-19 ta’ Awwissu, 2014, is-soċjetà A.C.B.
International Company Limited (C 2584), talbet lil din lOnorabbli Qorti prevja kwalsijasi dikjarazzjoni neċessarja u
opportuna:
By means of a Sworn Application filed in the First Hall
Civil Court, in the names A.C.B. International Company
Limited (C 2584) vs Denisons Properties Limited (C 32653),
on the 19th August, 2014, the company A.C.B. International
Company Limited (C 2584), asked this Honourable Court
saving any necessary and opportune declaration:
Tikkundanna lis-soċjetà Denisons Properties Limited (C
32653) sabiex in eżekuzzjoni tal-konvenju datat 31 ta’ Lulju,
2013, tersaq għall-pubblikazzjoni tal-bejgħ u trasferiment
tal-porzjoni diviża ta’ art magħrufa bħala “Ta’ Bajdun”, b’
faċċata fuq Triq tat-Torba, kuntrada “Tal-Mirakli”, limiti ta’
Ħal Lija u l-Mosta, bil-pattijiet u l-kundizzjonijiet indikati
fl-istess konvenju, u tilqa’ t-talbiet l-oħra fir-rikors.
To condemn the company Denisons Properties Limited
(C 32653) so that in execution of the preliminary agreement
dated 31st July, 2013, they come forward for the publication
of the sale and transfer of the divided portion of land known as
“Ta’ Bajdun”, with a facade on Triq tat-Torba, in the vicinity
of “Tal-Mirakli”, limits of Ħal Lija and Mosta, with the pacts
and conditions indicated in the same preliminary agreement,
and uphold the other demands in the application.
Bl-ispejjeż kollha kontra s-soċjetà intimata inġunta għassubizzjoni.
With all costs against the respondent company summoned
so that a reference to its evidence be made.
B’riżerva tad-danni kollha naxxenti mill-aġir tas-soċjetà
intimata kif premessi f’dan ir-rikors.
Reserving all the damages resulting from the actions of
the defendant company as premised in this application.
Intimata: Denisons Properties Limited, No 13, ‘Bayline’,
Flat 2, San Ġeraldu Street, St Paul’s Bay.
Respondent: Denisons Properties Limited, No 13,
‘Bayline’, Flat 2, San Ġeraldu Street, St Paul’s Bay.
Ir-Rikors Ġuramentat fl-ismijiet A.C.B. International
Company Limited vs Denisons Properties Limited, Rikors
numru 729/14 AF, jinsab differit għas-smigħ għall-Ħamis,
20 ta’ Novembru, 2014, fid-9.00 a.m.
The Sworn Application in the names A.C.B. International
Company Limited vs Denisons Properties Limited,
Application number 729/14 AF, has been deferred for hearing
to Thursday, 20th November, 2014, at 9.00 a.m.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 27 ta’ Ottubru, 2014.
Registry of the Superior Courts, today 27th October,
2014.
Avv. Frank Portelli, LLD
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Adv. Frank Portelli, LLD
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
1692
B’digriet tat-22 ta’ Ottubru, 2014, mogħti mill-Qorti
Ċivili Prim’ Awla, din il-Qorti ordnat il-pubblikazzjoni
tal-estratt li jidher hawn taħt biex iservi ta’ notifika skont lArtikolu 338 (1) tal-Kodiċi tal-Proċedura u Organizzazzjoni
Ċivili (Kap. 12).
By a decree of the 22nd October, 2014, given by the First
Hall Civil Court, the Court ordered that the extract hereunder
mentioned be published for the purpose of service according
to Article 338 (1) of the Code of Organisation and Civil
Procedure (Cap. 12).
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
12,529
Illi b’Rikors u Ċedola ta’ Kompensazzjoni kontestwalment
ippreżentati minn HSBC Bank Malta plc, fil-21 ta’ Ottubru,
2014, qed tintalab tpaċija tal-ammont ta’ €364,226.74,
prezz minnhom offert fil-Bejgħ bl-Irkant 10/06 fl-ismijiet
HSBC Bank Malta plc vs Antoine Vassallo et, miżmum taħt
l-Awtorità ta’ din il-Qorti fl-14 ta’ Ottubru, 2014.
That by application and a Schedule of set-off filed
contemporaneously by HSBC Bank Malta plc, on the 21st
October, 2014, the approval of the said judicial act is being
demanded for the amount of €364,226.74, following judicial
Sale by Auction 10/06 in the names HSBC Bank Malta plc
vs Antoine Vassallo, held under the Authority of the said
Court on the 14th October, 2014.
Skont Artikolu 338 (2) tal-Kap. 12: Kull min jista’ jkollu
interess u l-persuni hekk notifikati għandhom żmien għoxrin
ġurnata biex jippreżentaw tweġiba li fiha jiddikjaraw biddettall ir-raġunijiet għall-oppożizzjoni tagħhom u s-somom
kontestati, u meta dik l-oppożizzjoni tkun imsejħa fuq talba
li tolqot ir-rikavat tal-bejgħ u allegata kawża ta’ preferenza,
huma għandhom jiddikjaraw l-ammont ta’ dik it-talba u lbażi għal dik il-preferenza. Dawn il-persuni għandhom
flimkien mar-risposta jippreżentaw kull prova relevanti
sabiex jissostanzjaw l-oppożizzjoni tagħhom.
According to Article 338 (2) of Cap. 12: Any person
who may have an interest and the persons so served shall
be allowed the time of twenty days to file an answer stating
in detail the reasons for their opposition and the amounts in
contestation, and where such opposition is based on a claim
against the proceeds of sale and alleged cause of preference,
they are to state the amount of such claim and the basis for
the preference. Such persons shall with the answer file all
relevant evidence to substantiate their opposition.
Reġistru tal-Qorti Superjuri, illum it-Tnejn, 27 ta’
Ottubru, 2014.
Registry of the Superior Courts, this Monday, 27th
October, 2014.
Rudolph Marmarà
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Rudolph Marmarà
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
1693
B’digriet mogħti fid-9 ta’ Ottubru, 2014, mill-Qorti
tal-Appell, fl-atti tar-Rikors tal-Appell, fl-ismijiet Mario
Micallef vs Philip Caruana et, Rikors numru 740/03, ġiet
ordnata s-segwenti pubblikazzjoni biex isservi ta’ notifika
fil-konfront tal-intimat Philip Caruana a tenur tal-Artikolu
187 (3) et. seq. tal-Kap. 12.
By means of a decree given on the 9th October, 2014, by
the Court of Appeal, in the records of the Appeal Application,
in the names Mario Micallef vs Philip Caruana et, Application
number 740/03, the following publication was ordered for
the purpose of service of the respondent Philip Caruana in
terms of Article 187 (3) et. seq. of Cap. 12.
Permezz ta’ Rikors tal-Appell ippreżentat fil-Qorti talAppell, fl-ismijiet Mario Micallef (KI 681458M) vs Philip
Caruana, u b’digriet tas-17 ta’ Novembru, 2003, Omnibus
Pool intervjeniet fil-kawża in statu et terminis, Deċiża 19 ta’
Novembru, 2013, fid-9 ta’ Diċembru, 2013, l-attur espona
bir-rispett:
By means of an Appeal Application filed in the Court
of Appeal, in the names Mario Micallef (ID 681458M) vs
Philip Caruana, and by a decree of the 17th November, 2003,
Omnibus Pool intervened in the cause et statu et terminis,
Decided 19th November, 2013, on the 9th December, 2013,
the plaintiff respectfully pleaded:
1. Illi permezz ta’ rikors ġuramentat fl-ismijiet premessi
minnu ippreżentat fl-Onorabbli Prim’Awla tal-Qorti Ċivili, lattur appellant wara illi ppermetta illi fl-24 ta’ Ottubru, 2001,
filwaqt illi l-imsemmi konvenut appellat Philip Caruana kien
qiegħed jsuq ic-charabanc tiegħu numru ta’ reġistrazzjoni
EBY531 f’National Road, Blata l-Bajda, b’imperizja,
negliġenza u nuqqas ta’ osservanza tar-regolamenti tattraffiku baqa’ dieħel fil-mutur tal-marka Peugeot bin-numru
ta’ reġistrazzjoni HAW039, proprjetà tal-attur appellant u
misjuqa minnu kkawża danni u feriti gravi lill-istess attur.
L-attur appellant korra serjament fl-istess inċident u sofra
diżabbiltà permanenti kif stabbilit miċ-ċertifikat maħruġ
mill-kirurgu Anthony Bernard, anness maċ-ċitazzjoni listess attur appellant sofra u qiegħed isofri u se jkompli jsofri
danni inġenti.
1. That by means of a sworn application in the names
premised filed by him in the Honourable Court First Hall Civil
Court, the plaintiff appellant after having premised that on
the 24th October, 2001, whilst the said defendant respondent
Philip Caruana was driving his charabanc, registration
number EBY531 in National Road, Blata l-Bajda, carelessly,
negligently and without observing the traffic regulations,
collided into a motor cycle of the type Peugeot with registration
number HAW039, property of the plaintiff appellant and
driven by him caused damages and serious injuries to the
same plaintiff. The plaintiff appellant was seriously injured
in the same accident and suffered a permanent disability. As
established by the certificate issued by the Surgeon Anthony
Bernard, attached with the writ of summons the same plaintiff
appellant suffered and shall continue to suffer huge damages.
12,530
VERŻJONI ONLINE
...........omissis...........
Illi interpellat jagħmel tajjeb għad-danni, il-konvenut
appellat Philip Caruana baqa’ inadempjenti, u l-attur
appellant talab lill-Qorti tiddikjara lill-konvenut appellat
Philip Caruana unikament responsabbli għall-inċident ossija
kolliżżjoni tal-24 ta’ Ottubru, 2001, f’National Road, Blata
l-Bajda.
2. Illi l-konvenut Philip Caruana baqa’ kontumaċi.
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 ...........omissis..........
That called upon to pay the damages, the respondent
defendant Philip Caruana remained in default, and the
plaintiff appellant asked the Court to declare the respondent
defendant Philip Caruana solely responsible for the incident
or rather collision of the 24th October, 2001, in National
Road, Blata l-Bajda.
2. That the defendant Philip Caruana remained in
default.
3. Illi Omnibus Pool, l-assikurazzjoni tal-konvenut
appellat talbet illi tiġi ammessa tintervjeni f’din il-kawża in
statu et terminis, u b’digriet tas-17 ta’ Novembru, 2003, lEwwel Onorabbli Qorti laqgħet din it-talba u ammettiet dan
l-intervent.
3. That Omnibus Pool, the insurance of the defendant
respondent asked to be admitted in this cause in statu et
terminis, and by a decree of the 17th November, 2003, the
Honourable First Court upheld this demand and accepted
this intervention.
4. Illi b’nota ta’ rilievi tal-intervenut fil-kawża Omnibus
Pool, l-intervenjenti ssottomettiet illi l-ewwel talba tal-attur
għandha tkun miċħuda stante li l-inċident awtomobilistiku
in kwistjoni ġara ħtija tal-attur stess.
4. That by means of a note of observations of the intervenor
in the cause Omnibus Pool, the intervening party submitted
that the first demand of the plaintiff should be rejected since
the car accident in question occurred due to the fault of the
plaintiff himself.
5. Illi l-fatti illi taw lok għal din il-vertenza huma fissempliċità tagħhom is-segwenti:
5. That the facts which gave rise to this dispute are in their
simplicity the following:
...........omissis...........
...........omissis...........
6. Illi b’sentenza mogħtija mill-Onorabbli Prim’Awla talQorti Ċivili, fid-19 ta’ Novembru, 2013, dik il-Qorti stqarret
illi hija tħoss li b’ebda mod ma għandha ċertezza morali biex
issib it-talba tal-attur appellant bħala ġustifikata, u ċaħdita
bl-ispejjeż.
6. That in virtue of a judgement of the Honourable First
Hall Civil Court, on the 19th November, 2013, that Court
declared that it feels that in no way is it morally certain
to find the demand of the plaintiff appellant justified and
rejected it with costs.
7. Illi l-attur appellant huwa aggravat b’din is-sentenza, u
l-aggravji tiegħu huma s-segwenti:
7. That the plaintiff appellant is aggrieved by this
judgement, and his grievances are the following:
(i) Illi din il-kawża ppreżentat lill-Ewwel Onorabbli Qorti
b’kontrast konfliġġenti ta’ provi fuq materja illi fil-kamp ta’
inċident stradali huwa mill-aktar delikat u diffiċli.
(i) That this cause presented the Honourable First Court
with a conflicting contrast of proof on the mattter in the
sphere of a car accident which is most delicate and difficult.
...........omissis...........
(ii) Illi fis-sentenza tagħha, l-ewwel Onorabbli Qorti
għamlet riferiment għar-rapport magħmul mill-Perit Legali,
illi kien ikkonkluda illi l-inċident sar tort tal-attur appellant,
u osservat fuq skorta tal-Ġurisprudenza illi dan ir-rapport
jikkostitwixxi prova fiha nnifisha u li bħala tali ma għandux
jiġi skartat leġġerment.
...........omissis...........
(iii) Illi kif ingħad, l-ewwel Onorabbli Qorti sabet illi li
b’ebda mod ma għandha ċ-ċertezza morali issib it-talba talattur appellant bħala ġustifikata u ċaħditha ...omissis... iżda
...........omissis...........
(ii) That in its judgement, the Honourable First Court
made reference to the report made by the Legal Referee,
who had concluded that the accident occurred due to the
fault of the plaintiff appellant, and observed in the light of
Jurisprudence that this report constitutes in itself proof and
as such should not be lightly ignored.
...........omissis...........
(iii) That as stated, the Honourable First Court found that
in no way is it morally certain to find the demand of the
plaintiff appellant as justified and rejected it ...omisssis...
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
12,531
l-appellant jissottometti illi l-Ewwel Onorabbli Qorti biex
waslet għad-deċiżjoni tagħha tat tifsir lill-kunċett ta’ ċertezza
morali illi ma jikkonformax mal-insenjament ġenerali talġurisprudenza ...omissis... Fis-sentenza mogħtija millPrim’Awla tal-Qorti Ċivili, fil-25 ta’ April, 2002, fil-kawża
fl-ismijiet Maria Stella Borg vs Joseph Cassar, jingħad li
‘Il-Ġudikant fil-kamp ċivili għandu jiddeċiedi fuq il-provi
li jkollu quddiemu meta dan jinduċu fih dik iċ-ċertezza
morali li kull tribunal għandu jfittex, u mhux fuq sempliċi
possibbiltajiet, imma dik iċ-ċertezza morali hija biżżejjed,
bħala li hi bbażata fuq il-preponderanza tal-probalitajiet, u
dan għad-differenza ta’ dak li japplika fil-kamp kriminali
fejn il-ħtieġa trid tirriżulta mingħajr ma tħalli ebda dubju
raġonevoli’ ...omissis... Għalhekk huwa sottomess illi lpiż ta’ ċertezza morali illi trid tintrefa’ minn Qorti ma hija
f’kawżi Ċivili xejn aktar minn apprezzament għaqli u
akkurat tal-fatti illi rriżultaw mill-kawża.
but the appellant submits that the Honourable First Court
in order to reach its decision gave meaning to the concept
of moral certainty that does not conform with the general
doctrine of jurisprudence ...omissis... In the judgement given
by the First Hall Civil Court, on the 25th April, 2002, in
the cause in the names Maria Stella Borg vs Joseph Cassar,
it is stated that ‘The Court, in civil matters, should decide
on the proof it has before it when these instill in it that
moral certainty which every Tribunal should seek, and not
simply on possibilities, but that moral certainty is enough,
as being based on the preponderance of probabilities, and
this differently to that which applies in the criminal camp,
where the guilt should result without leaving any reasonable
doubt’ ...omissis... Thus it is submitted that the onus of moral
certainty which has to be applied by the Court in civil causes
is not more than a careful and accurate appreciation of the
facts which resulted from the cause.
(iv) Dwar dawn il-fatti, l-appellant jagħmel riferiment
għan-nota tal-osservazzjonijiet tiegħu fejn huwa analizza
bir-reqqa il-verosomiljanza taż-żewġ verżjonijiet mogħtija
mill-kontendenti, u argumenta illi l-Ewwel Onorabbli
Qorti kellha fuq l-evidenza preżentata lilha isib il-verżjoni
tal-appellant bħala dik verosimili ...omissis... L-esponent
ma huwiex sejjer a skans ta’ ripetezzjoni jirrepeti ssottomissjonijiet ġa magħmula fin-nota tiegħu iżda
jenfasizza illi l-ewwel Onorabbli Qorti wara li sabet illi kien
paċifiku bejn il-kontendenti illi l-appellant kien qiegħed isuq
bil-mutur tiegħu quddiem il-konvenut, qablet mal-verżjoni
tal-konvenut appellat. L-appellant ċertament jikkonċedi
illi huwa fiżikament possibbli illi l-inċident seħħ għaliex
l-esponent ra xarabank taqilgħu żied l-ispeed biex jilħaqha
u mbagħad saq ġo fiha fl-ispazju ristrett ħafna ħdejn ilbankina. Id-diffikultà ta’ din il-verżjoni ma hiex waħda fiżika
iżda waħda ta’ kondotta raġonevoli ...omissis... L-Ewwel
Onorabbli Qorti fl-ebda ħin fis-sentenza tagħha ma eżaminat
fir-reqqa l-verżjonijiet tal-kontendenti.
(iv) Regarding these facts, the appellant refers to his note
of observations where he analysed in detail the veracity of
the two versions given by the parties, and argued that the
Honourable First Court had on the basis of the evidence
presented to it to find the version of the appellant as more
credible ...omissis... The applicant shall not in order to avoid
repetition repeat the submissions already made in his note,
but emphasises that the Honourable First Court after finding
that it was agreed between the parties that the appellant
was driving in front of the defendant with his motor bike,
agreed with the version of the respondent defendant. The
appellant certainly concedes that it is physically possible
that the incident occurred because the applicant saw that
he was overtaken by the bus increased the speed to reach
it and then drove into it in the restricted space near the
pavement. The difficulty of this version is not physical but
one of reasonable conduct ...omissis... The Honourable First
Court at no moment in its judgement examined in detail the
versions of the parties.
...........omissis...........
...........omissis...........
Għaldaqstant, l-appellant filwaqt illi jagħmel referenza
għall-atti kollha ta’ din il-kawża u għall-provi kollha
miġjuba, u jirriżerva illi jressaq dawk il-provi l-oħra
permessi lilu skont il-liġi, jitlob bir-rispett illi din l-Onorabbli
Qorti jogħġobha tirrevoka, tħassar u tikkanċella s-sentenza
appellata mogħtija mill-Onorabbli Prim’Awla tal-Qorti
Ċivili fid-19 ta’ Novembru, 2013, kif mitlub f’dan ir-rikors,
jew altrimenti tordna illi l-atti ta’ dan il-kawża jiġu millġdid rinvjati lill-Ewwel Onorabbli Qorti sabiex jiġu trattati u
deċiżi t-talbiet tal-attur għal-likwidazzjoni tad-danni sofferti
minnu u għall-kundanna ta’ ħlas tad-danni hekk likwidati blispejjeż kontra l-konvenut appellat Philip Caruana.
Thus the appellant whilst referring to all the records of this
cause and all the proof brought and reseves to bring forward
al the other proof permitted to him by law, respectfully prays
that this Honourable Court revokes, erases and cancels the
judgement appealed given by the Honourable First Court, on
the 19th November, 2013, as demanded in this application or
otherwise order that the records of this cause be sent back a
new to the Honourable First Court in order that the demands
of the plaintiff for the liquidations of damages suffered by
him be heard and decided and for the condemnation of the
payment of damages so liquidated with costs against the
respondent defendant Philip Caruana.
Notifika: ‘Bena Vista’, Flat 2, Triq il-Qawra, San Pawl
il-Baħar.
Service: ‘Bena Vista’, Flat 2, Triq il-Qawra, Saint Paul’s
Bay.
12,532
VERŻJONI ONLINE
Reġistru tal-Qrati Superjuri (Appelli), illum 27 ta’
Ottubru, 2014.
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 Registry of the Superior Courts (Appeals), today 27th
October, 2014.
Avv. Frank Portelli, LLD
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Adv. Frank Portelli, LLD
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
1694
B’digriet mogħti fit-30 ta’ Settembru, 2014, mill-Qorti
Ċivili (Sezzjoni Familja), fl-atti tal-Ittra ta’ Medjazzjoni, flismijiet Shirley Ann Zumyat (KI 258080M) vs Walid Masri
Zumyat (KI 58038A), ġiet ordnata s-segwenti pubblikazzjoni
biex isservi ta’ notifika fil-konfront tal-konvenut Walid Masri
Zumyat a tenur tal-Artikolu 187 (3) et. seq. tal-Kap. 12.
By means of a decree given on the 30th September,
2014, by the Civil Court (Family Section), in the records of
the Letter of Mediation, in the names Shirley Ann Zumyat
(ID 258080M) vs Walid Masri Zumyat (ID 58038A), the
following publication was ordered for the purpose of service
of the defendant Walid Masri Zumyat in terms of Article 187
(3) et. seq. of Cap. 12.
Permezz ta’ rikors ippreżentat fil-Qorti Ċivili (Sezzjoni
tal-Familja), fl-atti tal-Ittra ta’ Medjazzjoni, fl-ismijiet
Shirley Ann Zumyat vs Walid Masri Zumyat, ir-rikorrenti
Shirley Ann Zumyat esponiet bir-rispett:
By means of an application filed in the Civil Court
(Family Section), in the records of the Letter of Mediation,
in the names Shirley Ann Zumyat vs Walid Masri Zumyat,
the applicant Shirley Ann Zumyat respectfully pleaded:
Illi preżentement, l-esponenti tinsab għaddejja minn
proċeduri ta’ separazzjoni li għadhom fi stadju inizjali
tagħhom, u infatti preżentat ittra ta’ Medjazzjoni fejn fost
affarijiet oħra qed titlob li tiġi fdata l-kura u l-kustodja talminuri ...omissis...
That presently, the applicant is passing through separation
proceedings which are in their initial stages, and infact
presented a Letter of Mediation where amongst other things
she is asking to be entrusted with the care and custody of the
minor ...omissis...
Ili minn kif ġie ddikjarat fl-imsemmija ittra ta’
medjazzjoni, l-esponenti żżewġet lil Walid Masri Zumyat
nhar is-27 ta’ Marzu, 2010, u minn dan iż-żwieġ kellhom
tifla……omissis……li llum għandha sentejn.
That as declared in the said letter of mediation, the
applicant married her husband Walid Masri Zumyat on the
27th March, 2010, and from this marriage they had a girl
……omissis……who is today two years old.
Illi aktar tard, l-esponenti u żewġha għamlu l-proċeduri
legali neċessarji sabiex bint l-esponenti ...omissis... tiġi
adottata legalment minn żewġha.
That later on, the applicant and her husband carried
out the necessary legal procedures so that the applicant’s
daughter ...omissis... be adopted legally by her husband.
Illi nhar id-9 ta’ Novembru, 2013, żewġ l-esponenti
abbanduna d-dar matrimonjali.
That on the 9th November, 2013, the applicant’s husband
abandoned the matrimonial home.
Illi minn dak iż-żmien ’l hawn, l-esponenti m’għandhiex
idea fejn qed jgħix żewġha.
That since that time, the applicant does not have any idea
where her husband is living.
Illi minkejja dan, żewġha ma attendiex għas-seduta ta’
medjazzjoni.
That despite of this her husband did not attend the
mediation sitting.
...........omissis...........
...........omissis...........
Illi f’dawn ix-xhur kollha li ilu li abbanduna d-dar
matrimonjali, żewġ l-esponenti ma wera ebda interess f’
uliedu.
That during these all these months that he has abandoned
the matrimonial home, the applicant’s husband has not
shown any interest in his children.
Illi di più, il-biżgħa l-kbira li għandha l-esponenti hija li
żewġha jittenta jaħrab lejn il-Libja.
That furthermore the applicant strongly fears that her
husband escapes to Libya.
Għaldaqstant, fl-isfond tas-suespost, l-esponenti titlob
bir-rispett sabiex pendente lite l-Onor. Qorti:
Thus, in view of the above, the applicant respectfully
prays so that pendente lite the Hon. Court:
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
12,533
1. Tordna li l-kura u l-kustodja ta’ wliedha minuri
...omissis... tiġi fdata esklussivament f’idejn l-esponenti.
1. Orders that the care and custody of her minor children
...omissis... be entrusted exclusively to the applicant.
2. Tagħti kull provvediment ieħor li din il-Qorti jidhrilha
xieraq u opportun fiċ-ċirkostanzi tal-każ.
2. Give every other provision which this Court orders fit
and opportune in the circumstances of the case.
Intimat: 9, St. Patrick’s Court, Triq il-Punent, Msida.
Respondent: 9, St Patrick’s Court, Triq il-Punent, Msida.
Reġistru tal-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja), illum 28
ta’ Ottubru, 2014.
Registry of the Civil Courts (Family Section), today 28th
October, 2014.
Avv. Frank Portelli, LLD
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Adv. Frank Portelli, LLD
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
1695
Billi b’digriet tal-24 ta’ Ottubru, 2014, fuq rikors ta’
Michael Fenech ippreżentat fil-21 ta’ Ottubru, 2014, flatti tar-rikors numru 707/2014, din il-Qorti ordnat ilPubblikazzjoni tal-Inventarju tal-assi tal-mejjet Salvatore
Fenech (KI 320122M), iben il-mejtin Michele u Maria née
Borg, imwieled il-Mosta u miet Tal-Qroqq, l-Imsida, fl-4 ta’
Jannar, 2014, ta’ 91 sena.
By means of a decree of the 24th October, 2014, on an
application of Michael Fenech filed on the 21st of October,
2014, in the records of application number 707/2014, this
Court ordered the Publication of the Inventory of the late
Salvatore Fenech (ID 320122M), son of the late Michele
and Maria née Borg, born in Mosta and died at Tal-Qroqq,
Imsida, on the 4th of January, 2014, aged 91 years.
Din il-pubblikazzjoni għandha ssir nhar it-Tlieta, 19
ta’ Ottubru, 2014, fil-ħdax ta’ filgħodu, fl-uffiċċju bl-isem
“Fenlex”, bin-numru 85, Triq San Ġwann, Il-Belt Valletta,
taħt il-ministeru tan-Nutar Dr Hugh Grima.
This publication is going to be held on Tuesday, the 19th
of October, 2014, at eleven o’clock in the morning, at the
office with the name “Fenlex”, number 85, St John Street,
Valletta, under the ministry of Notary Dr Hugh Grima.
Reġistru tal-Qorti Ċivili (Sezzjoni ta’ Ġurisdizzjoni
Volontarja), illum 28 ta’ Ottubru, 2014.
Registry of the Civil Court (Voluntary Jurisdiction
Section), today 28th of October, 2014.
Marcel Bugeja
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Marcel Bugeja
For the Registrar Civil Court and Tribunals
1696
B’digriet tat-Tribunal għal Talbiet Żgħar, tad-19 ta’Settembru,
2014, ġiet ordnata l-pubblikazzjoni tal-estratt li jidher hawn taħt
għall-finijiet ta’ notifika skont l-Artikolu 187 (3) tal-Kodiċi ta’
Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap. 12).
By a decree of the Small Claims Tribunal, of the 19th
September, 2014, the publication of the following extract was
ordered for the purpose of service in terms of Article 187 (3)
of the Code of Organisation and Civil Procedure (Cap. 12).
Mobisle Communications Limited (C 24655), ta’ Fra
Diego Street, Marsa, ippreżentaw Talba, fl-10 ta’ April, 2013,
fejn talbu lit-Tribunal sabiex jikkundanna lil Joseph Muscat
(KI 1043945M), ta’ 26, Limbordin, limiti ta’ San Pawl ilBaħar, sabiex iħallas lis-soċjetà attriċi s-somma ta’ €298.59,
liema ammont huwa dovut lis-soċjetà attriċi.
Mobisle Communications Limited (C 24655), of Fra
Diego Street, Marsa, filed a Claim, on the 10th April, 2013,
whereby they asked the Tribunal to condemn Joseph Muscat
(ID 1043945M), of 26, Limbordin, limits of St Paul’s Bay,
to pay the plaintiff company the sum of €298.59, which
amount is due to the plaintiff company.
Bl-ispejjeż u bl-imgħaxijiet legali.
Il-kawża (Avviż Numru 220/13GB) hija differita għas-7
ta’ Novembru, 2014 fin-12.30 p.m.
With costs and legal interests.
The case (Claim Number 220/13GB) is deferred for the
7th November, 2014 at 12.30 p.m.
VERŻJONI ONLINE
12,534
Reġistru tal-Qorti tal-Maġistrati (Malta), illum 28 ta’
Ottubru, 2014.
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 Registry of the Courts of Magistrates (Malta), today 28th
October, 2014.
Alexandra Debattista
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Alexandra Debattista
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
1697
B’digriet tat-Tribunal għal Talbiet Żgħar, tal-15 ta’
Settembru, 2014, ġiet ordnata l-pubblikazzjoni tal-estratt li
jidher hawn taħt għall-finijiet ta’ notifika skont l-Artikolu
187 (3) tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili
(Kap. 12).
By a decree of the Small Claims Tribunal, of the 15th
September, 2014, the publication of the following extract
was ordered for the purpose of service in terms of Article
187 (3) of the Code of Organisation and Civil Procedure
(Cap. 12).
Mobisle Communications Limited (C 24655), ta’ Fra
Diego Street, Marsa MRS 1501, ippreżentaw Talba, fl-4 ta’
Marzu, 2014, fejn talbu lit-Tribunal sabiex jikkundanna lil
Carlo Galea (KI 348069M), ta’ Flat 1, Blokk C, Bieb A, Triq
iċ-Ċikwejra, Santa Luċija, sabiex iħallas lis-soċjetà attriċi ssomma ta’ €310.74, liema ammont huwa dovut lis-soċjetà
attriċi.
Mobisle Communications Limited (C 24655), of Fra
Diego Street, Marsa MRS 1501, filed a Claim, on the 4th
March, 2014, whereby they asked the Tribunal to condemn
Carlo Galea (ID 348069M), of Flat 1, Blokk C, Door A,
Triq iċ-Ċikwejra, Santa Luċija, to pay the plaintiff company
the sum of €310.74, which amount is due to the plaintiff
company.
Bl-ispejjeż u bl-imgħaxijiet legali.
With costs and legal interests.
Il-kawża (Avviż Numru 147/14YMS) hija differita għall11 ta’ Novembru, 2014 fin-12.30 p.m.
The case (Claim Number 147/14YMS) is deferred for the
11th November, 2014 at 12.30 p.m.
Reġistru tal-Qorti tal-Maġistrati (Malta), illum 28 ta’
Ottubru, 2014.
Registry of the Courts of Magistrates (Malta), today 28th
October, 2014.
Alexandra Debattista
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Alexandra Debattista
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
1698
B’digriet mogħti mill-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja),
fit-12 ta’ Awwissu, 2014, fl-atti tar-Rikors Ġuramentat numru
150/13 AL, fl-ismijiet Roseanne Bighourdain vs Abdelhamid
Bighourdain, ġiet ordnata s-segwenti pubblikazzjoni biex
isservi ta’ notifika fil-konfront tal-konvenut a tenur talArtikolu 187 (3) et. seq. tal-Kap. 12.
By means of a decree given by the Civil Court (Family
Section), on the 12th August, 2014, in the records of
the Sworn Application number 150/13 AL, in the names
Roseanne Bighourdain vs Abdelhamid Bighourdain, the
following publication was ordered for the purpose of
service of the defendant in terms of Article 187 (3) et. seq.
of Cap. 12.
Permezz ta’ Rikors ippreżentat fil-Qorti Ċivili (Sezzjoni
tal-Familja), fl-atti tar-Rikors Ġuramentat numru 150/13
AL, fl-ismijiet Roseanne Bighourdain vs Abdelhamid
Bighourdain, fit-13 ta’ Ottubru, 2014, ir-rikorrenti Roseanne
Bighourdain talbet il-ħruġ ta’ Mandat ta’ taħrik ta’ xhieda
fil-kawża msemmija hawn fuq kontra l-persuna msemmija
aktar ’l isfel għas-seduta u ħin indikati.
By means of an Application filed in the Civil Court
(Family Section), in the records of the Sworn Application
number 150/13 AL, in the names Roseanne Bighourdain vs
Abdelhamid Bighourdain, on the 13th October, 2014, the
applicant Roseanne Bighourdain asked for the issuing of
a Warrant of summons of witness in the cause mentioned
above against the person mentioned later on for the sitting
and time indicated.
Persuna biex
Bighourdain.
Person to be summoned as witness. (1) Abdelhamid
Bighourdain.
titħarrek
b’xhud.
(1)
Abdelhamid
Indirizz: (1) 19, Flat 2, Triq San Ġużepp, Sliema.
Address: (1) 19, Flat 2, Triq San Ġużepp, Sliema.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
12,535
Jum u ħin li fih għandha tidher u fejn: Nhar it-13 ta’
Novembru, 2014, fl-10.00 a.m. fil-bini tal-Qorti tal-Familja
quddiem l-Imħallef Abigail Lofaro.
Day and time when he is to appear and where: On the
13th November, 2014, at 10.00 a.m. at the Family Court
Building, before Madame Justice Abigail Lofaro.
Dokumenti li għandha ġġib magħha: Sabiex tixhed dwar
il-fatti tal-kawża.
Documents which he is to produce: In order to testify
regarding the facts of the cause.
Iff. Avukat Daniel Calleja, 204/3 Triq l-Ifran, Il-Belt
Valletta.
Sgd. Advocate Daniel Calleja, 204/3, Triq l-Ifran,
Valletta.
Prokuratur Legali. PL Daniel Aquilina
Legal Procurator. PL Daniel Aquilina
Illum 13 ta’ Ottubru, 2014
Today 13th October, 2014
Ippreżentat minn PL D. Aquilina bla dok.
Filed by PL D. Aquilina without doc.
Mandat għat-Taħrik ta’ xhieda
Warrant for the Summons of a Witness
Repubblika ta’ Malta
Republic of Malta
Lill-Marixxall tal-Qorti
To the Court Marshall
Mogħti mill-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja) bixxhieda ta’ Onor. Imħallef Abigail Lofaro LLD, Dip. Stud
Rel. Mag. Jur. (Eur Law).
Given by the Civil Court (Family Section) with the
witness of the Hon. Madam Justice Abigail Lofaro LLD,
Dip. Stud. Rel. Mag. Jur (Eur Law).
Illum 14 ta’ Ottubru, 2014
Today 14th October, 2014
Reġistru tal-Qrati Ċivili (Sezzjoni tal-Familja), illum 28
ta’ Ottubru, 2014.
Registry of the Civil Courts (Family Section), today 28th
October, 2014.
Avv. Frank Portelli, LLD
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Adv. Frank Portelli, LLD
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
1699
B’digriet mogħti mill-Qorti Ċivili Prim’ Awla, fl-24 ta’
Settembru, 2014, fuq rikors ta’ HSBC Bank Malta plc, ġie
ffissat il-jum tat-Tlieta, 9 ta’ Diċembru, 2014, fil-ħdax ta’
filgħodu, għall-Bejgħ bl-Irkant li għandu jsir fl-ewwel sular,
Qrati tal-Ġustizzja, Triq ir-Repubblika, Il-Belt Valletta, talfond hawn taħt deskritt:
By a decree given by the Civil Court First Hall, on the
24th September, 2014, on the application of HSBC Bank
Malta plc, Tuesday, 9th December, 2014, at eleven in the
morning, for the Sale by Auction to be held on the first floor,
Courts of Justice, Republic Street, Valletta, of the following
property:
Id-dar bin-numru ħamsa u tletin (35), fi Triq is-Sajjieda,
Marsa, stmata li tiswa tlieta u sittin elf Ewro (€63,000).
The house numbered thirty-five (35), in Triq is-Sajjieda,
Marsa, valued at sixty-three thousand Euro (€63,000).
L-imsemmi fond huwa proprjetà ta’ Cachia Demis u
Cachia Sandra.
The said tenement is the property of Cachia Demis and
Cachia Sandra.
N.B. L-imsemmi fond jinbiegħ bħalma ġie deskritt fl-atti
tas-subbasta 33/2013.
N.B. The said tenement will be sold as described in the
judicial sales act 33/2013.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum it-Tlieta, 28 ta’ Ottubru,
2014.
Registry of the Superior Courts, this Tuesday, 28th
October, 2014.
Rudolph Marmarà
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Rudolph Marmarà
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
12,536
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 1700
B’digriet mogħti mill-Qorti Ċivili Prim’ Awla, fis-27 ta’
Ottubru, 2014, fuq rikors ta’ HSBC Bank Malta plc, ġie
ffissat il-jum tat-Tlieta, 16 ta’ Diċembru, 2014, fil-ħdax ta’
filgħodu, għall-Bejgħ bl-Irkant li għandu jsir fl-ewwel sular,
Qrati tal-Ġustizzja, Triq ir-Repubblika, Il-Belt Valletta, talfondi hawn taħt deskritti:
By a decree given by the Civil Court First Hall, on the
27th October, 2014, on the application of HSBC Bank
Malta plc, Tuesday, 16th December, 2014, at eleven in the
morning, for the Sale by Auction to be held on the first floor,
Courts of Justice, Republic Street, Valletta, of the following
properties:
Il-fond bin-numru disgħa u tletin (39), Triq il-Qawnara,
kantuniera ma Triq il-Ħut, Marsaskala, u l-arja sovrastanti
tiegħu, liberu u frank, bid-drittijiet u l-pertinenzi kollha tiegħu,
stmat li jiswa miljun u mitejn elf Ewro (€1,200,000).
The property numbered thirty-nine (39), in Triq ilQawnara, corner with Triq il-Ħut, Marsaskala, and overlying
airspace, free and unencumbered, with all its rights and
appurtenances, valued one million and two hundred thousand
Euros (€1,200,000).
Il-garaxx bin-numru sittin (60), Triq il-Ħut, Marsaskala,
u l-arja sovrastanti tiegħu, liberu u frank, bid-drittijiet u lpertinenzi kollha tiegħu, stmat li jiswa mija u tletin elf Ewro
(€130,000).
The garage numbered sixty (60), in Triq il-Ħut,
Marsaskala, and overlying airspace, free and unencumbered,
with all its rights and appurtenances, valued at one hundred
thirty thousand Euros (€130,000).
L-imsemmija fondi huma proprjetà ta’ Mizzi Joan.
The said tenements are the property of Mizzi Joan.
N.B. L-imsemmija fondi jinbiegħu bħalma ġew deskritti
fl-atti tas-subbasta 7/2014.
N.B. The said tenements will be sold as described in the
judicial sales act 7/2014.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum it-Tlieta, 28 ta’ Ottubru,
2014.
Registry of the Superior Courts, this Tuesday, 28th
October, 2014.
Rudolph Marmarà
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Rudolph Marmarà
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
1701
Bandu għall-Kuraturi
Bann for Curators
Repubblika ta’ Malta
Republic of Malta
Lill-Marixxall tal-Qorti
To the Court Marshall
Billi b’digriet mogħti minn din il-Qorti, fis-17 ta’
Settembru, 2014, fuq talba ta’ Antonia Attard et, ġie ordnat
biex jintgħażlu kuraturi deputati sabiex jirrappreżentaw leredità ġjaċenti tal-mejjet John Cuschieri, fl-atti tar-Rikors
Ġuramentat 46/09 GG, fl-ismijiet Antonia Attard et vs
Kummissarju tal-Artijiet vs Kuraturi Deputati, u fl-atti loħra relattivi u sussegwenti.
By means of a decree given by this Court, on the 17th
September, 2014, following a request of Antonia Attard et,
it was ordered that deputy curators be chosen to represent
the vacant inheritance of the deceased John Cuschieri, in
the records of Sworn Application 46/09 GG, in the names
Antonia Attard et vs Commissioner of Lands vs Deputy
Curators, and in the relative and subsequent acts.
Permezz ta’ Rikors ippreżentat fil-Bord ta’ Arbitraġġ
dwar l-Artijiet, fl-ismijiet Antonia Attard (KI 462350M);
Josette Salomone Reynaud (KI 651454M); John Cuschieri
(KI 55957M); u Mariella Darmanin Demajo (KI 401852M),
f’isimha proprju u għan-nom u in rappreżentanza tal-assenti
Vincent Cuschieri (Passaport Kanadiż numru 838072),
fit-23 ta’ Settembru, 2009, ir-rikorrenti Antonia Attard et
esponew bir-rispett:
By means of an Application filed in the Land Arbitration
Board, in the names Antonia Attard (ID 462350M); Josette
Salomone Reynaud (ID 651454M); John Cuschieri (ID
55957M); and Mariella Darmanin Demajo (ID 401852M),
in her own name and in the name and in representation of
the absent Vincent Cuschieri (Canadian Passport number
838072), on the 23rd September, 2009, the applicant Antonia
Attard et respectfully pleaded:
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
12,537
Illi permezz ta’ att ġudizzjarju tat-3 ta’ Settembru, 2009,
maħruġ mill-Kummissarju tal-Artijiet ġew offruti l-kumpens
ta’ tmint elef disa’ mija u tmienja u sittin Ewro u disgħa
ċenteżmi (€8,968.09) għax-xiri assolut bħala liberu u frank
tal-fond numru 91, Apartment 16, Triq il-Merkanti, Il-Belt
Valletta.
That by means of a judicial act of the 3rd September,
2009, issued by the Commissioner of Land there was offered
the compensation of eight thousand nine hundred and sixtyeight Euro and nine cents (€8,968.09) for the absolute
purchase as free and unencumbered of the premises number
91, Apartment 16, Triq il-Merkanti, Valletta.
Illi a bażi ta’ rapport redatt mill-Perit Arkitett Ivan Cachia
hawn anness, jirriżulta illi l-valur reali fil-kuntest tad-daqs
tal-fond de quo kif ukoll tal-lokalità huwa ta’ ċirka erbgħa
u sittin elf Ewro (€64,000), ferm ogħla mis-somma offruta
bħala kumpens da parti tal-Kummissarju tal-Artijiet.
That on the basis of the report drawn up by Architect
Ivan Cachia hereby attached, it results that the real value
in the context of the size of the premises de quo as well as
the locality is of circa sixty-four thousand Euro (€64,000),
much higher from than the sum offered as compensation on
the part of the Commissioner of Lands.
Għaldaqstant, l-esponenti filwaqt li jiddikjaraw illi lkumpens offrut mhuwiex wieħed ġust, qed jitolbu illi lkumpens stabbilit u likwidat a favur l-esponenti ikun wieħed
reali u jirrispekja l-valur reali.
Thus, the applicants whilst declaring that the compensation
offered is not just, they are asking that the compensation
established and liquidated in favour of the applicant is real
and reflects the real value.
Bl-ispejjeż kontra l-intimat.
With costs against the respondent.
Ir-Rikors numru 46/09 GG, fl-ismijiet Attard Antoine vs
Kummissarju tal-Artijiet jinsab differit għas-smigħ għad-19
ta’ Novembru, 2014, fid-9.00 a.m.
The application number 46/09 GG, in the names Attard
Antoine vs Commissioner of Lands, has been deferred for
hearing to the 19th November, 2014, at 9.00 a.m.
Int għaldaqstant ordnat li twaħħal kopja uffiċjali ta’ dan
il-bandu fid-daħla ta’ din il-Qorti Superjuri, u ssejjaħ b’dan
lil kull min irid jidħol bħala kuratur biex jidher fi żmien sitt
ijiem f’dan ir-Reġistru, u jagħmel b’nota d-dikjarazzjoni illi
huwa jidħol għal dan.
You are therefore ordered to affix an official copy of this
bann at the entrance of this Superior Court, and to summon
whosoever wishes to act as curator to appear before this
Registry within six days, and by means of a minute to submit
a declaration that he wishes so to act.
Int ordnat ukoll li tgħarraf lil kull wieħed illi jekk ma
jagħmilx din id-dikjarazzjoni fiż-żmien fuq mogħti, din ilQorti tgħaddi biex tagħżel Kuraturi tal-Uffiċċju.
You are also ordered to inform each one that if he fails to
make this declaration within the stipulated time, the Court
will proceed to the selection of Curators of Office.
U wara li tkun għamilt dana, jew jekk tiltaqa’ ma’ xi
xkiel fl-eżekuzzjoni ta’ dan il-bandu, inti għandek tgħarraf
minnufih lil din il-Qorti.
And after so acting, or if you should encounter any
difficulty in the execution of this bann, you are to inform
forthwith this Court.
Mogħti fil-Qorti Superjuri bix-xhieda tal-Onor. Maġistrat
Giovanni Grixti LLD, Duttur tal-Liġi.
Given by the Superior Courts with the witness of the Hon.
Magistrate Giovanni Grixti LLD, Doctor of Laws.
Illum 17 ta’ Settembru, 2014.
Today 17th September, 2014.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 28 ta’ Ottubru, 2014.
Registry of the Superior Courts, today 28th October,
2014.
Avv. Frank Portelli, LLD
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Adv. Frank Portelli, LLD
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
1702
Ikun jaf kulħadd illi b’digriet mogħti fl-4 ta’ Settembru,
2014, mill-Qorti Kriminali, Imħallef Michael Mallia LLD,
wara rikors ta’ Emanuel Bajada, datat 25 ta’ Awwissu, 2014,
fl-atti tal-kawża b’Kumpilazzjoni numru 992/2005, flismijiet Il-Pulizija (Spettur Paul Vassallo) kontra:
It is being notified that by a decree given by the Criminal
Court, Judge Michael Mallia LLD, on the 4th September,
2014, following an application filed by Emanuel Bajada on
the 25th August, 2014, Court Case number 992/2005, in the
names The Police (Police Inspector Paul Vassallo) versus:
12,538
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 Emanuel Bajada ta’ 61 sena, iben Carmelo u Carmela
née Zammit, imwieled il-Ħamrun, fl-20 ta’ Diċembru, 1953,
u residenti fil-fond Manor Court, Block F, Flat 4, Triq itTuristi, il-Qawra, detentur tal-karta tal-identità bin-numru
70054(M).
Emanuel Bajada, 61 years old, son of Carmelo and Carmela
née Zammit, born in Ħamrun, on the 20th December, 1953,
and residing at Manor Court, Block F, Flat 4, Tourists Street,
Qawra, holder of identity card number 70054 (M).
Varjat l-ordni ta’ iffriżar tal-assi limitatament fejn
irrevokat din l-ordni fil-konfront ta’ ‘Adams Guest House’,
Ross Street, San Ġiljan, u l-kontenut li jinsab fis-safe deposit
box bin-numru 37B miżmuma l-Bank of Valletta.
Varied the freezing order only with respect to Adam’s
Guest House, Ross Street, St Julians, and the contents of safe
deposit box number 37B held in bank of Valletta.
L-ordni ta’ ffriżar tal-assi kollha kien mogħti b’digriet talQorti tal-Maġistrati (Malta) fil-kawża fl-ismijiet premessi tas7 ta’ Settembru, 2006, u kienet ġiet debitament ippubblikata
fil-Gazzetta tal-Gvern tat-22 ta’ Settembru, 2006.
The freezing of all assets was ordered by the Court of
Magistrates (Malta) in the above mentioned case on the 7th
September, 2006, and was duly published in the Government
Gazette on the 22nd September, 2006.
Reġistru tal-Qrati ta’ Ġurisdizzjoni Kriminali (Malta),
illum 24 ta’ Ottubru, 2014.
Registry of the Courts of Criminal Jurisdiction (Malta),
today 24th October, 2014.
Dr John Seychell Navarro
Dip. Hlth Science, Dip. Mgmt Stud, Dip. Not. Pub. LLB,
LLD
Assistent Reġistratur Qrati u Tribunali Kriminali
Dr John Seychell Navarro
Dip. Hlth Science, Dip. Mgmt Stud, Dip. Not. Pub. LLB,
LLD
Assistant Registrar Criminal Courts and Criminal Tribunals
1703
B’digriet mogħti mill-Qorti tal-Appell, fl-atti tar-Rikors
tal-Appell, fl-ismijiet Carmelo, sive Charles Foca et vs
Francis Spiteri et, rikors numru 600/10, ġiet ordnata ssegwenti pubblikazzjoni biex isservi ta’ notifika fil-konfront
tal-intimati Carmelo, sive Charles Foca u martu Mariella
Foca a tenur tal-Artikolu 187 (3) et. seq. tal-Kap. 12.
By means of a decree given by the Court of Appeal, in the
records of the Appeal Application, in the names Carmelo,
sive Charles Foca et vs Francis Spiteri et, application
number 600/10, the following publication was ordered for
the purpose of service of the respondents Carmelo, sive
Charles Foca and his wife Mariella Foca in terms of Article
187 (3) et. seq. of Cap. 12.
Permezz ta’ Rikors tal-Appell ippreżentat fil-Qorti talAppell wara s-sentenza tal-erbatax (14) ta’ Novembru,
2013, Rikors Ġuramentat numru 600/10 /SM, Carmelo, sive
Charles Foca, karta tal-identità numru 462371M, u martu
Mariella Foca, karta tal-identità numru 496675M, vs Francis
Spiteri, karta tal-identità numru 249066M, u martu Rita
Spiteri, karta tal-identità numru 480068M, u b’digriet tat-12
ta’ Ottubru, 2010, ġie kjamat fil-kawża Frank Cachia fl-4 ta’
Diċembru, 2013, ir-rikorrenti Francis (KI 249066M) u Rita
(KI 480068M) konjugi Spiteri esponew bir-rispett:
By means of an Appeal Application filed in the Court of
Appeal, following the judgement of the fourteenth (14th) of
November, 2013, Sworn Application number 600/10 SM,
Carmelo, sive Charles Foca, identity card number 462371M,
and his wife Mariella Foca identity card number 496675M, vs
Francis Spiteri, identity card number 249066M, and his wife
Rita Spiteri, identity card number 480068M, and by a decree
dated 12th October, 2010, was called in the case Frank Cachia
on the 4th December, 2013, the applicant Francis (ID 249066M)
and Rita (ID 480068M) spouses Spiteri respectfully pleaded:
Illi r-rikorrenti appellati ppreżentaw rikors ġuramentat
datat 11 ta’ Ġunju, 2010, kontra l-appellanti fejn ippermettew
is-segwenti:
That the applicant respondents filed a sworn application
dated 11th June, 2010, against the appellants whereby they
premised the following:
Illi permezz ta’ konvenju datat 15 ta’ Frar, 2010, redatt
min-Nutar Dr Mario Bugeja, l-intimati obbligaw ruħhom li
jbiegħu lil Frank Cachia il-fond mingħajr isem jew numru
fi Triq il-Qaliet, Marsaskala, liema fond jokkupa parti
minn dak li qabel kienet ‘Villa Hamilton’, soġġett għaċċens annwu u temporanju ta’ (€67.86), u versu l-prezz ta’
(€209,643.00).
That by means of a preliminary agreement dated 15th
February, 2010, drawn up by Notary Dr Mario Bugeja, the
respondents bound themselves to transfer to Frank Cachia, the
premises without name or number in Triq il-Qaliet, Marsaskala,
which premises occupied part of that which was formerly
‘Villa Hamilton’, subject to the annual temporary groundrent
of (€67.86), and towards the price of (€209.643.00).
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
12,539
Illi permezz ta’ skrittura oħra datata l-24 ta’ Frar, 2010,
Frank Cachia ċeda d-drittijiet tiegħu naxxenti mill-konvenju
favur ir-rikorrenti odjerni.
That by means of another writing dated 24th February,
2010, Frank Cachia assigned his rights resulting from the
preliminary agreement in favour of the present applicants.
Illi l-konvenju datat 15 ta’ Frar, 2010, fuq riferit, ġie
mġedded sal-aħħar ta’ Mejju 2010.
That the preliminary agreement dated 15th February,
2010, above referred to, was extended till the end of May
2010.
Illi permezz ta’ att ta’ kostituzzjoni ta’ garanzija datat
15 ta’ April, 2010, fl-atti tan-Nutar Dr Naomi Mugliette, lintimati in solidum taw favur ir-rikorrenti Ipoteka Speċjali
fis-somma ta’ (€190,437.92), rappreżentanti depożitu li rrikorrenti ħallsu lill-intimati għall-bejgħ tal-proprjetà fuq
indikata.
That by means of a deed of constitution of a guarantee
dated 15th April, 2010, in the records of Notary Dr Naomi
Mugliette, the respondents in solidum gave in favour of the
applicants a Special Hypothec in the sum of (€190,437.92),
representing the deposit that the applicants paid the
respondents for the sale of the property above indicated.
Illi permezz ta’ ittra ġudizzjarja datata 13 ta’ Mejju, 2010,
l-intimati ġew interpellati biex jersqu għall-pubblikazzjoni
tal-kuntratt definittiv tal-bejgħ tal-istess fond.
That by means of a judicial letter dated 13th May, 2010,
the respondents were called upon for the publication of the
definitive contract of the sale of the same premises.
Illi nonostante din l-interpellazzjoni indikata fil-paragrafu
preċedenti, l-intimati baqgħu ma addivjenewx għalleżekuzzjoni tal-konvenju favur ir-rikorrenti.
That notwithstanding this call indicated in the preceeding
paragraph, the respondents did not come forward for the
execution of the said preliminary agreement in favour of the
applicants.
Illi għaldaqstant, ir-rikorrenti aderew din il-Qorti biex lintimati jkollhom l-opportunità jgħidu għaliex din il-Qorti
ma għandhiex:
That thus, the applicants called upon this Court so that
the respondents shall have the opportunity to state why this
Court should not:
1. Tiddikjara li l-intimati huma flimkien obbligati jbiegħu
il-fond fuq ġa riferit.
1. Declare that the respondents are together obliged to
sell the premises above referred to.
2. Tordna lill-intimati biex in solidum jersqu għallpubblikazzjoni tal-att finali fi żmien qasir u perentorju.
2. Order the respondents so that in solidum they come
forward to the publication of the final deed within a short
and peremptory period.
3. Tiffissa jum, ħin u lok għall-pubblikazzjoni tal-att de
quo.
3. To fix a time and place for the publication of the act
de quo.
4. ...........omissis...........
4. ...........omissis...........
5. ...........omissis...........
5. ...........omissis...........
6. B’riżerva għal kull azzjoni għad-danni spettanti lirrikorrenti.
6. Saving any action for damages due to the applicants.
7. Bl-ispejjeż kontra l-intimati.
7. With costs against the respondents.
L-appellanti konjugi Spiteri eċċepew is-segwenti:
The appellants spouses Spiteri pleaded the following:
1. Illi l-pretensjonijiet tar-rikorrenti huma nfondati.
1. That the claims of the applicants are unfounded.
2. Illi hemm raġuni valida fil-liġi għaliex l-intimati Spiteri
ma resqux għall-att finali tat-trasferiment.
3. ...........omissis...........
2. That there is a valid reason at law why the respondents
Spiteri did not come forward to the final deed of transfer.
3. ...........omissis...........
12,540
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 4. ...........omissis...........
4. ...........omissis...........
5. ...........omissis...........
5. ...........omisis...........
6. Illi għalhekk illum kollox għandu jmur lura għall‘status quo ante’.
7. Salv linji difensonali ulterjuri.
6. That thus today everything should go back to the ‘status
quo ante’.
7. Saving any other lines of defence.
Il-kjamat in kawża Frank Cachia eċċepixxa s-segwenti:
The person called into the cause Frank Cachia pleaded
the following:
1. Illi hu ma għandux l-interess ġuridiku meħtieġ biex
ikun parti f’din il-kawża.
1. That he does not have the necessary juridical interest to
be a party in this cause.
2. Illi ma jeżisti l-ebda element li jiġġustifika l-aġir talintimati li jonqsu milli jaddivjenu għall-pubblikazzjoni talatt finali ta’ trasferiment tal-fond in diżamina.
2. That there does not exist any element which justifies the
behaviour of the respondents to default in coming forward to
the publication of the final deed of transfer of the premises
in question.
3. ...........omissis...........
3. ...........omissis...........
4. Salv eċċezzjonijiet oħra.
4. Saving other pleas.
Fis-sentenza tagħha, il-Qorti ddeċidiet hekk kif ġej:
In its judgement, the Court decided so:
Għaldaqstant, in vista tal-premess, din il-Qorti tqis
li r-rikorrenti pprovaw il-każ tagħhom skont il-liġi, u
konsegwentement filwaqt li tirrespinġi r-risposti tal-intimati
Francis u Rita konjugi Spiteri, u tal-kjamat in kawża Frank
Cachia, takkolji t-talbiet tar-rikorrenti Carmelo, sive Charles
u Mariella konjugi Foca; u
Thus, in view of the premised, this Court considers that the
applicants proved their case according to law, and consequently
whilst rejecting the replies of the respondents Francis and Rita
spouses Spiteri, and of the person called into the cause Frank
Cachia, upholds the demands of the applicants Carmelo, sive
Charles and Mariella spouses Foca; and
1. Tiddikjara li l-intimati Spiteri huma flimkien obbligati
jbiegħu il-fond mingħajr isem u bla numru fi Triq il-Qaliet,
Marsaskala.
1. Declares that the respondents Spiteri are together
obliged to sell the premises without name and without
number, in Triq il-Qaliet, Marsaskala.
2. Tordna lill-istess intimati Spiteri biex in solidum
jersqu għall-publikazzjoni tal-att finali ta’ kompravendita in
diżamina fi żmien erba’ xhur mid-data ta’ din is-sentenza.
2. Order the same respondents Spiteri so that in solidum
they come forward to the publication of the final deed of
sale in question within four months from the date of this
judgement.
3. ...........omissis...........
3. ...........omissis...........
4. ...........omissis...........
4. ...........omissis...........
5. Illi tawtorizza wkoll lir-rikorrenti Foca biex fleventwali kontumaċja tal-intimati, inaqqsu dik is-somma li
tkun ekwivalenti għat-taxxa proviżorja fuq il-qligħ kapitali
u kull taxxa jew spejjeż oħra relattivi ...omissis... filwaqt li lbilanċ rimanenti jiġi depożitat taħt l-awtorità ta’ din il-Qorti
biex ikun żbankat mill-intimati Spiteri kontra r-rilaxx taddebita riċevuta.
5. That it also authorises the applicant Foca so that in the
eventual defaulting of the respondents, they deduct that sum
that shall be equivalent to the provisional tax on the capital
gains and every tax and other relative expenses ...omissis...
whilst the remaining balance be deposited under the authority
of this Court to be withdrawn by the respondents Spiteri
against the release of the due receipt.
6. Bl-ispejjeż kif indikati fl-istess rikors ġuramentat
promotur kontra l-intimati.
6. With costs as indicated in the original sworn application
against the respondents.
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
12,541
Illi l-konvenuti appellati ħassu ruħhom aggravati minn
tali sentenza, u għalhekk qed jippreżentaw dan l-umli appell
għall-konsiderazzjoni tal-Onorabbli Qorti tal-Appell.
That the appellant defendants felt aggrieved by this
judgement, and are thus presenting this humble appeal for
the consideration of this Honourable Court of Appeal.
Illi l-aggravji tal-appellanti huma ċari u manifesti, u
jikkonsistu fis-segwenti:
That the grievances of the appellants are clear and
manifest, and consist in the following:
L-Ewwel Aggravju
The First Grievance
Illi l-appellanti jirrilevaw illi s-sentenza appellata lanqas
biss la daħlet fil-provi u lanqas biss analizzat l-argumenti
legali mressqa speċjalment mill-appellanti ħalli jiddefendu
ruħhom quddiemha bħala konvenuti fil-kawża.
That the appellants point that the judgement appealed
did not go into the proof nor analysed the legal arguments
brought forward especially by the appellants to defend
themselves before it as defendants in the cause.
Illi għalhekk jimmerita li din il-Qorti qua Qorti ta’
Reviżjoni tidħol fil-provi kif ukoll tixtarr u tiddeċiedi largumentazzjoni legali mressqa mill-appellanti quddiem lEwwel Qorti.
That thus it merits that this Court qua Court of Revision
delve into the proof as well as examine and decide the
legal argumentation brought by the appellants before the
Honourable First Court.
...........omissis...........
...........omissis...........
Illi bir-rispett kollu, is-sentenza appellata hija prova minn
motivazzjonijiet serji dwar kif hija waslet għad-deċiżjoni
aħħarija tagħha, l-Ewwel Qorti u fi ftit paragrafi qatgħet din
il-vertenza a favur ir-rikorrenti appellati u senjatament qalet
hekk kif ġej:
That with all respect, the judgement appealed is lacking
in any serious motivations as to how the Honourable First
Court reached its final decision and in some paragraphs
decided this dispute in favour of the applicants and stated
the following:
14. Illi d-diżgwid bejn l-intimati u l-kjamat in kawża
għandu jibqa’ ċirkoskritt bejniethom u t-terza persuna (ilkonjugi Foca), ma għandhomx ibatu l-konsegwenzi ta’
azzjonijiet jew ammissjonijiet li la jaħtu għalihom, u lanqas
b xi mod ikkontribwew biex jiżviluppaw.
14. That the disagreement between the respondents and
the party called into the suit should remain between them
and the third person (the spouses Foca), should not bear
the consequences of their actions or admissions for which
they are not to blame, or in any manner contributed to their
development.
15. ...........omissis...........
16. Illi di più, ir-rikorrenti ġa ħallsu l-parti l-kbira talprezz pattwit, u għalhekk mhux ġust li minħabba d-diżgwid
li jirriżulta bejn l-intimati u l-kjamat in kawża huma jbatu b’
dan il-mod sproporzjonalment riskontrat.
17. ...........omissis...........
Illi f’dawn il-paragrafi li fis-sustanza huma l-‘parte
considerandi’ tal-Ewwel Qorti dik il-Qorti injorat għal
kollox li r-rikorrenti appellati Foca ħadu deċiżjoni meta
huma aċċettaw li jiġu ttrasferiti lilhom il-jeddijiet li l-kjamat
fil-kawża appellat Frank Cachia akkwista mingħand lappellanti. Ċertament li l-konjugi Foca kien konsapevoli talfatt illi ma ġewx biss ittrasferiti lilhom il-jeddijiet li kellu F.
Cachia iżda anke l-obbligi (Art. 169 et Kap. 16). L-appellat
F. Cachia kiser il-ftehim versu l-appellanti bi tliet modi, u
per konsegwenza l-appellati Foca bħala l-persuni li daħlu
għall-istess jeddijiet u obbligi huma responsabbli versu lappellanti.
15. ...........omissis...........
16. That furthermore, the applicants have already paid the
large part of the price agreed, and thus it is not just that due
to the disagreement between the parties and the party called
into the cause they suffer in this disproportionate manner.
17. ...........omissis...........
That in these paragraphs which in substance are the ‘parte
considerandi’ of the Court of First Instance completely
ignored that the respondent applicants Foca took a decision
when they accepted that there be transferred to them the
rights which the person called into the suit the respondent
Frank Cachia acquired from the appellants. Certainly the
spouses Foca were aware of the fact that there were not
only transferred to them the rights which F. Cachia had but
even the obligations (Art. 169 et Cap. 16). The respondent
F. Cachia violated the agreement towards the appellants in
three ways, and consequently the respondents Foca as the
persons who took over the same rights and obligations are
responsible towards the appellants.
12,542
VERŻJONI ONLINE
...........omissis...........
Illi l-appellanti jagħmlu referenza għall-punti numri
sbatax (17) u tmintax (18) tal-‘parte considerandi’ tassentenza appellata. Hawnhekk, l-Ewwel Qorti qiegħda
tidħol f’argumenti li bir-rispett kollu ma huma xejn legali,
u ċertament ma jegħlbux l-argument legali li l-appellanti
wettqu quddiem l-Ewwel Qorti ...omissis... Dan ma jxejjinx
l-argument li huma assumew l-obbligi li kellu Frank Cachia,
u per konsegwenza huma kellhom l-obbligu jew li flewwel lok jaraw li Cachia jaderixxi magħhom, jew inkella
addirittura li jwettqu tali obbligi huma. Dan ġie pprovat millappellanti li ma twettaqx. Għalhekk, dan l-aggravju għandu
jintlaqa’ minn din l-Onorabbli Qorti.
It-Tieni Aggravju
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 ...........omissis...........
That the appellants refer to the points number seventeen
(17) and eighteen (18) of the ‘ parte considerandi’ of the
judgement appealed. Here, the Court of First Instance is
delving into arguments which with all respect are not legal
at all, and certainly do not rebutt the legal argument that
the appellants brought forward before the Court of First
Instance ...omissis... This does not destroy the argument
that they assumed the obligations which Frank Cachia had,
and consequenly they had the obligation or that in the first
place they see that Cachia abides by them, or that outrightly
they carry these obligations themselves. This was proved by
the appellants not to have been carried out. That thus, this
grievance is to be upheld by this Honourable Court.
The Second Grievance
Illi dan l-aggravju mressaq mill-konvenuti, l-appellati
jitratta l-mod kif l-ewwel Qorti ppronunzjat lilha innifisha
għal dak li huwa l-‘capo spese’.
That this grievance brought forward by the respondent,
defendants relates as to the way how the Court of First
Instance pronounced itself as to the ‘capo spese’.
Jidher anke minn dak li l-Ewwel Qorti qalet fil-’parte
considerandi’ li għandu jħallas l-ispejjeż kollha fi kwalunkwe
każ il-kjamat fil-kawża F. Cachia.
It appears even from that stated by the Court of First
Instance in the ‘parte considerandi’ that the person called
into the cause F. Cachia is to pay all the costs.
Illi jekk imbagħad wieħed kellu jagħmel referenza għallewwel aggravju suindikat, ċertament li din l-Onorabbli
Qorti għandha tikkonkludi li żgur li ma għandhomx ikunu
l-appellati li jeħlu l-ispejjeż ta’ din il-kawża.
That then if one were to make reference to the first
grievance above indicated, certainly this Honourable Court
should conclude that certainly the respondents should not
pay the costs of this cause.
...........omissis...........
...........omissis...........
Għalhekk, dan l-aggravju għandu jintlaqa’ billi lappellanti ma jeħlu l-ebda spejjeż, u in ogni caso anke jekk
jintlaqa’ waħdu, dan l-aggravju ma għandhom ikunu l-istess
appellanti li jinkorru tali spiża.
That thus, this grievance should be upheld as the
appellants do not pay any costs, and in any case even if this
grievance is upheld alone, the same appellants should not
bear such expense.
Għaldaqstant, l-esponenti appellanti filwaqt li jagħmlu
referenza għal provi prodotti, u jirriżervaw li jressqu dawk
il-provi kollha permissibbli skont il-liġi anke f’dan listadju tal-appell jitolbu bir-rispett għar-raġunijiet hawn fuq
premessi li din l-Onorabbli Qorti tal-Appell sabiex tilqa’ lAppell tagħhom, u timmodifika u tirriforma s-sentenza talEwwel Qorti mogħtija fl-erbatax (14) ta’ Novembru, 2013,
kif mitlub f’dan ir-rikors tal-Appell.
Thus, the applicant appellants whilst referring to the
proof produced, and reserve to bring forward all that proof
permitted by law even at this stage of appeal pray with
respect for the reasons above premised that this Honourable
Court of Appeal to uphold their Appeal, and modify and
reform the judgement of the Court of First Instance given
on the fourteenth (14th) of November, 2013, as demanded in
this Appeal Application.
Notifika Appellati: Carmelo, sive Charles u Mariella
konjugi Foca, ‘Soleado’, Triq Salvu Buhagiar, Marsaskala
(żewġ notifiki).
Notify Respondents: Carmelo, sive Charles and Mariella
spouses Foca, ‘Soleado’, Triq Salvu Buhagiar, Marsaskala
(two services).
Reġistru tal-Qrati Superjuri (Appelli), illum 28 ta’
Ottubru, 2014.
Registry of the Superior Courts (Appeals), today 28th
October, 2014.
Avv. Frank Portelli, LLD
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Adv. Frank Portelli, LLD
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
12,543
1704
B’digriet mogħti mill-Qorti Ċivili Prim’ Awla, fil-11 ta’
Settembru, 2014, fuq rikors ta’ Vella Silvio pro et noe, ġie
ffissat il-jum tat-Tlieta, 4 ta’ Novembru, 2014, fil-ħdax u nofs
ta’ filgħodu, għall-Bejgħ bl-Irkant li għandu jsir fl-ewwel
sular ta’ dawn il-Qrati tal-Ġustizzja, Triq ir-Repubblika, IlBelt Valletta, tal-fond hawn taħt deskritt:
By a decree given by the Civil Court First Hall, on the
11th September, 2014, on the application of Vella Silvio pro
et noe, Tuesday, 4th November, 2014, at half past eleven in
the morning, has been fixed for the Sale by Auction to be
held on the first floor of these Courts of Justice, Republic
Street, Valletta, of the following property:
Il-maisonette bin-numru wieħed u tmenin (81), bl-isem
‘Theuma House’, ġa numru sitta (6), fi Triq il-Karmnu
Żabbar, fuq żewġ sulari, u hu sottopost minn garaxx fil-pjan
terran proprjetà ta’ terzi, bl-arja ta’ fuq il-bejt tiegħu, li huwa
liberu u frank, stmat li jiswa mitt elf Ewro (€100,000).
The maisonette number eighty-one (81), named ‘Theuma
House’, formerly numbered six (6), in Triq il-Karmnu,
Żabbar, on two floors, with an underlying garage belonging
to third parties, with its own airspace, free and unencumbered
and valued at one hundred thousand Euros (€100,000).
L-imsemmi fond huwa proprjetà ta’ Alfred Theuma (KI
522462M).
The said tenement is the property of Alfred Theuma (ID
522462M).
N.B. L-imsemmi fond jinbiegħ bħalma ġie deskritt fl-atti
tas-subbasta 64/2013.
N.B. The said tenement will be sold as described in the
acts of the judicial sale 64/2013.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum it-Tlieta, 21 ta’ Ottubru,
2014.
Registry of the Superior Courts, this Tuesday, 21st
October, 2014.
Rudolph Marmarà
Għar-Reġistratur Qrati u Tribunali Ċivili
Rudolph Marmarà
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
1705
B’digriet tas-17 ta’ Settembru, 2014, mogħti millPrim’Awla tal-Qorti Ċivili, dina l-Qorti ordnat ilpubblikazzjoni tal-estratt li jidher hawn taħt biex iservi ta’
notifika skont l-Artikolu 187 (3) tal-Kodiċi tal-Proċedura u
Organizzazzjoni Ċivili (Kap. 12).
By a decree given on the 17th September, 2014, by the
Civil Court First Hall, the Court ordered that the extract
hereunder mentioned be published for the purpose of service
according to Article 187 (3) of the Code of Organisation and
Civil Procedure (Cap. 12).
B’rikors ippreżentat fil-Qorti Ċivili Prim’ Awla, fid-29
ta’ Mejju, 2014, minn Bank of Valletta plc (C 2833), rikors
numru 33/14 fl-ismijiet Bank of Valletta plc vs Fabian
Catania et, qed jintalab il-Bejgħ bl-Irkant ta’:
By the application filed in the Civil Court First Hall,
on the 29th May, 2014, by Bank of Valletta plc (C 2833),
application number 33/14 in the names Bank of Valletta plc
vs Fabian Catania et, being asked that the Court orders the
Sale by Auction of:
Id-dar bin-numru uffiċjali erbgħa u tmenin (84), ġa magħrufa
bin-numru tlieta u sittin (63), fi Triq Santa Marija, Gudja, inkluż
l-arja relattiva tal-istess fond. L-imsemmija proprjetà hija
soġġetta għal u tgawdi s-servitujiet riżultanti mill-pożizzjoni
tagħha, mill-bqija libera u franka, bid-drittijiet u l-pertinenzi
kollha tagħha. L-imsemmija proprjetà hija soġġetta għal piż
piju u annwu ta’ lira maltija (Lm1.00), ekwivalenti għal żewġ
Ewro u tlieta u tletin ċenteżmu (€2.33).
The tenement officially numbered eighty-four (84),
known as numbered sixty-three (63), in Triq Santa Marija,
Gudja, including the relative airspace of the said property.
The said property is subject to enjoy servitudes resulting
from its position, the rest free and unencumbered, with all
its rights and appurtenances. The said tenement is subject to
annual piz piju of one maltese lira (Lm1.00), equivalent to
two Euro and thirty-three euro cents (€2.33).
L-imsemmija proprjetà tappartjeni lil Fabian Catania (KI
544275M) u Mariella Catania (KI 506976M).
The said property belongs to Fabian Catania (ID
544275M) and Mariella Catania (ID 506976M).
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 24 ta’ Ottubru, 2014.
Registry of the Superior Courts, this 24th October, 2014.
Marvic Farrugia
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Marvic Farrugia
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
12,544
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 1706
B’digriet tas-17 ta’ Ottubru, 2014, mogħti mill-Prim’Awla
tal-Qorti Ċivili, dina l-Qorti ordnat il-pubblikazzjoni talestratt li jidher hawn taħt biex iservi ta’ notifika skont lArtikolu 187 (3) tal-Kodiċi tal-Proċedura u Organizzazzjoni
Ċivili (Kap. 12).
By a decree given on the 17th October, 2014, by the Civil
Court First Hall, the Court ordered that the extract hereunder
mentioned be published for the purpose of service according
to Article 187 (3) of the Code of Organisation and Civil
Procedure (Cap. 12).
B’rikors ippreżentat fil-Qorti Ċivili Prim’Awla, fit-30
ta’ Lulju, 2014, minn Bank of Valletta plc (C 2833), rikors
numru 46/14 fl-ismijiet Bank of Valletta plc vs Josef Borg,
qed jintalab il-Bejgħ bl-Irkant ta’:
By the application filed in the Civil Court First Hall, on the
30th July, 2014, by Bank of Valletta plc (C 2833), application
number 46/14 in the names Bank of Valletta plc vs Josef Borg,
being asked that the Court orders the Sale by Auction of:
Il-garaxx bla numru u bla isem, mhux uffiċjalment
immarkat bin-numru erbgħa (4), inkluż u formanti parti
integrali minnu hija l-parti li tiġi taħt ir-rampa li tagħti aċċess
għall-kumpless ta’ garaxxijiet li minnu jifforma parti, inkluż
is-sottosoul tiegħu, però sottopost għall-proprjetà ta’ terzi,
u liema garaxx jifforma parti minn kumpless ta’ garaxxijiet
fil-basement level, aċċessibbli minn entratura komuni binnumru tmienja u għoxrin (28) u bla isem, fi Triq San Pawl,
il-Gudja. Il-garaxx jikkonfina mil-Lvant mas-sottosoul tattriq, mill-Punent mal-imsemmija drive in, u min-Nofsinhar
ma’ proprjetà ta’ Annunziato u Giuseppe Mifsud jew issuċċessuri tagħhom fit-titolu.
The garage unnumbered and unnamed, unofficially
marked number four (4), including and forming an integral
part of the garage is part underlying the ramp that gives
access to the complex of garages which forms part, including
its sottosoul, but underlying third party property, and the
garage is part of a complex of garages in basement level,
accessible from a common entrance number twenty-eight
(28) and unnamed, in Triq San Pawl, in Gudja. The garage
is bounded on the East with the sottosoul of the road, on the
East with the said drive in, and on the South with property
of Annunziato and Giuseppe Mifsud or their successors in
title.
L-imsemmija proprjetà tappartjeni lil Josef Borg (KI
578391M).
The said property belongs to Josef Borg (ID 578391M).
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 27 ta’ Ottubru, 2014.
Registry of the Superior Courts, this 27th October, 2014.
Marvic Farrugia
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Marvic Farrugia
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
1707
B’digriet tas-17 ta’ Ottubru, 2014, mogħti mill-Qorti
Ċivili Prim’ Awla, din il-Qorti ordnat il-pubblikazzjoni
tal-estratt li jidher hawn taħt biex iservi ta’ notifika skont lArtikolu 187 (3) tal-Kodiċi tal-Proċedura u Organizzazzjoni
Ċivili (Kap. 12).
By a decree of the 17th October, 2014, given by the First
Hall Civil Court, the Court ordered that the extract hereunder
mentioned be published for the purpose of service according
to Article 187 (3) of the code of Organisation and Civil
Procedure (Cap. 12).
Illi b’rikors ippreżentat mis-soċjetà bankarja Bank of
Valletta plc, fid-9 ta’ Lulju, 2014, qed jintalab l-iżbank
taċ-ċwievet mic-ċedola ta’ depożitu 36/14 fl-ismijiet Bank
of Valletta plc vs Alexander Vella u Tania Vella, fl-atti tassubbasta bin-numru 65/13 fl-ismijiet Bank of Valletta plc
(C 2833) vs Alexander Vella u Tania Vella. Il-Qorti ordnat
in-notifika tar-rikors lill-partijiet l-oħra li jkollhom erbat (4)
ijiem għar-risposta.
That by an application filed by Bank of Valletta plc on the
9th July, 2014, the said person is asking for the withdrawal of
keys from the schedule of deposit 36/14 in the names Bank
of Valletta plc vs Alexander Vella and Tania Vella, in the acts
of the judicial Sale by Auction numbered 65/13 in the names
Bank of Valletta plc (C 2833) vs Alexander Vella and Tania
Vella. The Court ordered the notification of the application
to the other parties with a four (4) day period for the reply.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum it-Tnejn, 27 ta’ Ottubru,
2014.
Registry of the Superior Courts, today Monday, 27th
October, 2014.
Marvic Farrugia
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Marvic Farrugia
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
12,545
1708
B’digriet mogħti mill-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili, fis-27
ta’ Ottubru, 2014, fl-atti tar-Rikors Ġuramentat, fl-ismijiet
Med Development Services Ltd vs Dave Rolph, rikors
numru 1176/13 SM, ġiet ordnata s-segwenti pubblikazzjoni
biex isservi ta’ notifika fil-konfront tal-intimat a tenur talArtikolu 187 (3) et. seq. tal-Kap. 12.
By means of a decree given by the First Hall Civil Court,
on the 27th October, 2014, in the records of the Sworn
Application, in the names Med Development Services Ltd vs
Dave Rolph, application number 1176/13 SM, the following
publication was ordered for the purpose of service of the
respondent in terms of Article 187 (3) et. seq. of Cap. 12.
Permezz ta’ Rikors Ġuramentat ippreżentat fil-Prim’Awla
tal-Qorti Ċivili, fl-ismijiet Med Development Services
Limited (C 23824) eżerċitanti l-kummerċ anke bl-isem ta’
Archimed Projects vs Dave Rolph (KI 01151A), fid-9 ta’
Diċembru, 2013, ir-rikorrenti Med Development Services
Limited (C 23824) talbet lil din l-Onorabbli Qorti:
By means of a Sworn Application filed in the First Hall
Civil Court, in the names Med Development Services
Limited (C 23824) carrying on trade even by the name
Archimed Projects vs Dave Rolph (ID 01151A), on the 9th
December, 2013, the applicant Med Development Services
Limited (C 23824) asked this Honourable Court:
Tiddikjara li l-intimat Dave Rolph huwa debitur tarrikorrenti fis-somma ta’ sitta u tletin elf, mija u għaxar Ewro
u ħmistax-il ċenteżmu (€36,110.15), u tikkundanna lil Dave
Rolph iħallas lir-rikorrenti s-somma ta’ sitta u tletin elf, mija
u għaxar Ewro u ħmistax-il ċenteżmu (€36,110.15).
To declare that the respondent Dave Rolph is a debtor
of the applicant in the sum of thirty-six thousand, one
hundred and ten Euro and fifteen cents (€36,110.15), and
condemn Dave Rolph to pay the applicant the sum of thirtysix thousand, one hundred and ten Euro and fifteen cents
(€36,110.15).
Bl-ispejjeż kif mitluba kontra l-intimat inġunt in
subizzjoni.
With costs as demanded against the respondent summoned
so that a reference to his oath be made.
Intimat: 198, Triq Sant’ Ursula, Il-Belt Valletta.
Respondent: 198, Triq Sant’ Ursula, Valletta.
Ir-Rikors Ġuramentat fl-ismijiet Med Development
Services Ltd vs Dave Rolph, rikors 1176/13 SM, jinsab
differit għall-10 ta’ Diċembru, 2014, fid-9.00 a.m.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 29 ta’ Ottubru, 2014.
The Sworn Application in the names Med Development
Services Ltd vs Dave Rolph, application 1176/13 SM, has
been deferred for the 10th December, 2014, at 9.00 a.m.
Registry of the Superior Courts, today 29th October,
2014.
Avv. Frank Portelli, LLD
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Adv. Frank Portelli, LLD
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
1709
B’digriet mogħti mill-Qorti Ċivili Prim’ Awla, fit-23 ta’
Ottubru, 2014, fuq rikors ta’ Combinations Limited, ġie
ffissat il-jum tat-Tlieta, 16 ta’ Diċembru, 2014, mid-disgħa
ta’ filgħodu sa nofsinhar, għall-Bejgħ bl-Irkant li għandu
jsir fl-ewwel sular ta’ dawn il-Qrati tal-Ġustizzja, Triq irRepubblika, Il-Belt Valletta, tal-fondi hawn taħt deskritti:
By a decree given by the Civil Court First Hall, on the
23rd October, 2014, on the application of Combinations
Limited, Tuesday, 16th December, 2014, from nine in the
morning till noon, has been fixed for the Sale by Auction to
be held on the first floor of these Courts of Justice, Republic
Street, Valletta, of the following properties:
L-erba’ appartamenti li qegħdin fit-tieni u t-tielet sular blisem ‘Diana Flats’, bin-numri nterni tlieta (3), erbgħa (4),
ħamsa (5) u sitta (6), fi Triq il-Merluzz, Qawra, limiti ta’ San
Pawl il-Baħar, stmat li jiswa €186,350.
The four apartments situated on the second and third floor
named ‘Diana Flats’, with internal numbers three (3), four
(4), five (5) and six (6), in Triq il-Merluzz, Qawra, limits of
St Paul’s Bay, valued at €186,350.
L-imsemmija fondi huma proprjetà ta’ Lukanda Limited.
The said tenements are the property of Lukanda Limited.
12,546
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 N.B. L-imsemmija fondi jinbiegħu bħalma ġew deskritti
fl-atti tas-subbasta 97/02.
N.B. The said tenements will be sold as described in the
acts of file number 97/02.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum l-Erbgħa, 29 ta’
Ottubru, 2014.
Registry of the Superior Courts, this Wednesday, 29th
October, 2014.
Marvic Farrugia
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Marvic Farrugia
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
1710
B’digriet mogħti fid-9 ta’ Ottubru, 2014, mill-Qorti talAppell, fl-atti tar-Rikors tal-Appell, fl-ismijiet Anthony
Albanese (KI 616041M) f’ismu proprju, ukoll għan-nom
ta’ Therese Albanese (KI 212745M); Dolores Ripard (KI
685432M); Antoinette Micallef (KI 244634M), u Maria
Antoinette Portelli, detentriċi tal-Passaport Kanadiż numru
KT219722, ilkoll aħwa Albanese vs Joseph Mifsud (KI
710362M), ġiet ordnata s-segwenti pubblikazzjoni biex
isservi ta’ notifika fil-konfront tal-appellata Dolores Ripard
a tenur tal-Artikolu 187 (3) et. seq. tal-Kap. 12.
By means of a decree given on the 9th October, 2014, by
the Court of Appeal, in the records of the Appeal Application,
in the names Anthony Albanese (ID 616041M) in his own
name, also in the name of Therese Albanese (ID 212745M);
Dolores Ripard (ID 685432M); Antoinette Micallef (ID
244634M), and Maria Antoinette Portelli, holder of Canadian
Passport number KT219722, all siblings Albanese vs Joseph
Mifsud (ID 710362M), the following publication was
ordered for the purpose of service of the respondent Dolores
Ripard in terms of Article 187 (3) et. seq. of Cap. 12.
Permezz ta’ Rikors tal-Appell ippreżentat fil-Qorti talAppell, Rikors Ġuramentat numru 1042/12 JA, Anthony
Albanese (KI 616041M) f’ismu proprju, ukoll għan-nom
ta’ Therese Albanese (KI 212745M); Dolores Ripard (KI
685432M); Antoinette Micallef (KI 244634), u Maria
Antoinette Portelli detentriċi tal-passaport Kanadiż numru
KT219722, ilkoll aħwa Albanese vs Joseph Mifsud (KI
710362M), fis-17 ta’ Ottubru, 2012, ir-rikorrenti Joseph
Mifsud (KI 710362M) espona bir-rispett:
By means of an Appeal Application filed in the Court of
Appeal, Sworn Application number 1042/12 JA, Anthony
Albanese (ID 616041M) in his own name, and in the name
of Therese Albanese (ID 212745M); Dolores Ripard (ID
685432M); Antoinette Micallef (ID 244634), and Maria
Antoinette Portelli holder of Canadian Passport number
KT 219722, all siblings Albanese vs Joseph Mifsud (ID
710362M), on the 17th October, 2012, the applicant Joseph
Mifsud (ID 710362M) respectfully pleaded:
Illi permezz ta’ rikors ġuramentat, l-atturi talbu lillPrim’Awla sabiex tordna li:
That by means of a sworn application, the plaintiffs asked
the First Hall to order that:
1. Ir-Rikorrent appellant jiżgombra mill-fond fi żmien
qasir u perentorju li jiġi lilu prefiss minn dina l-Onorabbli
Qorti.
1. The Applicant appellant to vacate the premises within
a short and peremptory period which shall be fixed by this
Honourable Court.
Illi għal din it-talba, ir-rikorrent appellant irribatta billi
eċċepixxa s-segwenti:
That in reply to this demand, the applicant appellant
rebutted by pleading the following:
1. Illi għandha tiġi pruvata l-assenza tal-atturi l-oħra millGżejjer Maltin fid-data ta’ preżentata tar-rikors ġuramentat,
u fin-nuqqas ir-rikors ġuramentat huwa null.
1. That there should be proved the absence of the other
plaintiffs from the Maltese Islands on the date of presentation
of the sworn application, and in default the sworn application
is null.
2. Mingħajr preġudizzju għal dak ġa espost tiġi eċċepita
l-inkompetenza rationae materiae, u dan peress li f’każ
ta’ kirjiet rurali, il-kirjiet huma regolati mill-Kap. 199 talLiġijiet ta’ Malta.
2. Without prejudice to that already brought forward there
be pleaded the incompetence rationae materiae, and this
because in the case of rural leases, the leases are regulated
by Cap. 199 of the Laws of Malta.
3. Illi mingħajr preġudizzju, l-art in kwistjoni ġiet
imqabbla lill-esponent minn Joseph Falzon li kien ċenswalist,
3. That without prejudice, the land in question was leased
to the applicant by Joseph Falzon who was the emphyteuta,
Il-31 ta’ Ottubru, 2014 VERŻJONI ONLINE
u għalhekk l-esponent igawdi titolu ta’ kera rurali (qbiela)
fuq l-istess art.
and thus the applicant enjoys the title of rural lease
(agricultural lease) on the same land.
4. ...........omissis...........
4. ...........omissis...........
5. ...........omissis...........
5. ...........omissis...........
6. Illi l-esponent jiddikjara li huwa jaf bil-fatti esposti
personalment.
12,547
6. That the applicant declares that he knows about the
facts brought forward personally.
Salv eċċezzjonijiet ulterjuri.
Saving further pleas.
Illi permezz ta’ sentenza datata 29 ta’ Jannar, 2014, lEwwel Onorabbli Qorti iddeċidiet billi ċaħdet l-eċċezzjonijiet
tar-rikorrent appellant u laqgħet it-talbiet tal-atturi.
That by means of a judgement dated 29th January, 2014,
the Honourable First Court decided by rejecting the pleas of
the applicant appellant, and upheld the plaintiff’s demands.
Illi l-esponenti appellant ħassu aggravat minn din iddeċiżjoni, u minnha jrid jinterponi umli appell.
That the applicant appellant felt aggrieved from this
decision, and wants to file a humble appeal therefrom.
Fatti
Facts
Il-fond in kwistjoni kien ingħata b’enfitewsi temporanja
lil Michelina Mifsud fl-1912, u din il-konċessjoni skadiet f’
Novembru 2011. Matul din l-enfitewsi, l-aventi kawża talenfitewta ċertu Ġanni Falzon kien kriha lil wieħed Philip
Muscat.
That the premises in question was given by temporary
emphyteusis to Michelina Mifsud in 1912, and this concession
lapsed on November 2011. During this emphyteusis, the
successors in title of the emphyteuta a certain Ġanni Falzon
had leased it to Philip Muscat.
Illi meta skada t-terminu enfitewtiku, ir-rikorrent kien
qiegħed jokkupa dan il-fond in kwistjoni b’titolu ta’ qbiela.
That went the emphyteutical term lapsed, the applicant
was occupying this premises by title of agricutural lease.
Illi l-qbiela tar-raba hija regolata b’regolamenti speċjali
li għadhom viġenti, u li ma ġewx milquta mill-emendi għalliġi tal-kera.
That agricultural leases are regulated by special
regulations which are still valid and which were not effected
by the amendments to the laws of lease.
Aggravji
Illi l-aggravju huwa ċar u manifest, u jikkonsisti filli:
1. Titolu ta’ lokazzjoni
Grievances
in:
That the grievances are clear and manifest, and consist
1. Title of lease
Illi l-Qorti tal-Appell, fl-ismijiet Josephine Cutajar vs
Carmelo Galea deċiża fid-19 ta’ Mejju, 1995, tenniet li:
That the Court of Appeal, in the names Josephine Cutajar
vs Carmelo Galea decided on the 19th May, 1995, held
that:
‘Fl-ewwel lok, din il-Qorti tosserva li għalkemm donnu
l-appellanti qed jippretendu li l-unika kirja valida fil-liġi hija
dik li ssir mis-sid effettivament dan mhuwiex il-każ peress
li kirja tista ssir anke miċ-ċenswalist bil-konsegwenzi legali
previsti mil-liġi’.
‘In the first place, this Court observes that although it
appears that the appellants are pretending that the only valid
lease at law is that which is made by the owner effectively
this is not the case because the lease can also be made by
the emphyteuta with the legal consequences contemplated
by law.
Illi dan it-titolu ta’ lokazzjoni miċ-ċenswalist issib issaħħa legali tiegħu fl-Artikolu 1530 (1) tal-Kap. 16.
That this title of lease by the emphyteuta find its legal
strength in Article 1530 (1) of Cap. 16.
...........omissis...........
...........omissis...........
12,548
VERŻJONI ONLINE
Illi mill-provi prodotti ġie ppruvat ampjament li lappellant kien qiegħed igawdi titolu ta’ lokazzjoni ossia
qbiela mogħti lilu miċ-ċenswalist.
...........omissis...........
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,336 That from the proof produced, it was amply proved that
the appellant is enjoying a title of lease or agricultural lease
granted by the emphyteuta.
...........omissis...........
Illi huwa proprju hawn fejn bir-rispett kollu lejn l-Ewwel
Onorabbli Qorti, l-appellant ma jaqbilx mad-deċiżjoni
tagħha speċjalment fejn ritenniet li:
That it is here where with all respect to the Honourable
First Court the appellant does not agree with its decision
especially where it upheld.
‘Għalhekk il-Qorti tħoss li mhux sew li sid li jkun
ittrasferixxa fond taħt titolu ta’ enfitewsi li għandha regoli
speċifiċi u assodati jiġi rinfaċċjat fl-egħluq tal-perjodu
enfitewtiku minn terza persuna li magħha ma kellu ebda
rapport ġuridiku li jippretendi li jibqa’ jokkupa l-fond għalleternità għax akkwista b’lokazzjoni l-fond mingħand lenfitewta temporanju’.
‘Thus the Court feels that it is not right that the owner
who has transferred the premises by title of emphyteusis
which has specific and firm rules be faced at the end of the
emphyteutical period by a third person with whom he had no
juridical relationship who expects to continue to occupy the
premises eternally because he acquired by title of lease the
premises from a temporary emphyteuta’.
Illi l-appellant kellu titolu validu fil-liġi dejjem filparametri li jitlob l-Artikolu 1530 li tali lokazzjoni tkun
saret taħt kundizzjonijiet ġusti. Għalhekk, it-talba tal-atturi
appellati għall-iżgumbrament ma ridietx tkun imsejħa fuq
titolu illegali imma se mai li tali lokazzjoni ma hiex ġusta
minħabba l-kondizzjonijiet kif mogħtija.
That the appellant had a valid title at law always in the
parametres required by Article 1530 that such a lease is
made under just conditions. That thus, the demand of the
respondent appellants for the eviction should not have been
based on an illegal title but if ever such lease is not just due
to the conditions given.
...........omissis...........
...........omissis...........
Illi f’dan il-każ ...omissis... l-esponent għandu titolu validu
fil-liġi u mhux kif qiegħed jingħad mill-atturi appellati li ma
għandux. Hawn fuq dan il-punt li r-rikorrent appellant fleċċezzjonijiet tiegħu ressaq l-eċċezzjoni rationae materiae,
u dan minħabba l-fatt li la darba hawnhekk għandha titolu
validu ta’ qbiela huwa l-Bord dwar il-Kontroll ta’ Kiri tarRaba’ li kellu l-kompetenza li jiddeċiedi dan il-każ.
Talba
That in this case ...omissis... the applicant has a valid
legal title and not as stated by the respondent plaintiffs
which he does not have. That on this point the applicant
appellant in his pleas raised the plea rationae materiae, and
this because of the fact that once he has a valid legal title of
agricultural lease it is the Rural Leases Control Board which
was competent to decide the case.
Request
Għaldaqstant, l-esponenti appellant filwaqt li jġib dak
kollu aktar ’il fuq espost u sottomess għall-attenzjoni ta’ din
l-Onorabbli Qorti, filwaqt li jagħmel referenza għall-provi
kollha prodotti, u jirriżerva d-dritt li jipprovdi dawk il-provi
l-oħra kollha permessi lilu mil-liġi jitlob bir-rispett li tħassar
u tirrevoka s-sentenza appellata tad-29 ta’ Jannar, 2014, flismijiet premessi kif mitlub f’dan ir-rikors.
Thus, the applicant appellants whilst bringing all
this above exposed and submitted to the attention of the
Honourable Court whilst referring to all the proof produced
and reserves to bring forward all the proof permitted to him
by law respectfully prays that it cancels and revokes the
judgement appealed of the 29th January, 2014, in the names
premised as demanded in the application.
Notifika: Dolores Ripard, No. 44, Triq ix-Xatt ta’ Xbiex,
Ta’ Xbiex.
Service: Dolores Ripard, No. 44, Triq ix-Xatt ta’ Xbiex,
Ta’ Xbiex.
Reġistru tal-Qrati Superjuri (Appelli),
Ottubru, 2014.
Registry of the Superior Courts (Appeals), today 29th
October, 2014.
Avv. Frank Portelli, LLD
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
illum 29 ta’
Adv. Frank Portelli, LLD
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
Ippubblikat mid-Dipartiment tal-Informazzjoni (doi.gov.mt) — Valletta — Published by the Department of Information (doi.gov.mt) — Valletta
Mitbugħ fl-Istamperija tal-Gvern fuq karta riċiklata— Printed at the Government Printing Press on recycled paper