www.ikast-brande.dk

Ikast-Brande Spildevandsselskab
Att: Line Ladegaard Toftdahl
26. august 2015
Tilladelse til regnbetinget udledning til Bording Å fra nyt opland
1A34 - Bækkevænget
Bygge- og Miljøafdeling
Ikast-Brande Spildevand A/S har den 19. juni 2015 ansøgt om en tilladelse
til udledning af regnvand fra et nyt boligområde beliggende vest for Bording til et nyt regnvandsbassin med et nyt udløb til Bording Å. Bassinet øn-
Centerparken 1
7330 Brande
Tlf.: 9960 4000
skes etableret på matr. nr. 1eb, Bodholt By, Bording.
Fax: 9960 3259
Kort over oplandet (rød streg) og området hvor bassinet placeres (blå skra-
[email protected]
E-mail:
vering)
Sagsbehandler:
Miriam Holsegård
Direkte telefon:
99603352
Sags ID:
2015/11295
www.ikast-brande.dk
Afgørelse
Ikast-Brande Kommune meddeler hermed tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28, til at regn- og overfladevand fra opland 1A34 ledes via et
regnvandsbassin med nyt udløb 1A3400U til Bording Å. Udledningsskema
og kort fremgår af denne tilladelse.
Vilkår
Tilladelsen gives på følgende vilkår:
1. Bassinet skal udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.
2. Bassinet skal etableres som et åbent og vådt bassin med et forsinkelsesvolumen på min. 410 m3 og et permanent vådt volumen på
250 m3./ red. ha hvilket svarer til 275 m3.
3. Vanddybden i bassinet skal være 1 – 1,5 meter.
4. Afløbsvandmængden sættes til 1 l/s per ha svarende til 3 l/s. Af
driftsmæssige årsager kan det sættes op til 5 l/s per ha.
5. Bassinet skal have dykket afløb samt en afspærringsordning i tilfælde af forureningsuheld.
6. Der må maksimalt forekomme overløb 1 gang hvert 5. år.
7. Ikast-Brande Spildevand A/S står for vedligeholdelse og oprensning
af forbassin og bassin. Oprensning skal foregå uden for dyrenes
yngletid, hvilket omtrend er mellem august og marts.
8. Udledningen må ikke hindre opfyldelse af målsætningen for Bording
Å.
9. Udløbet skal etableres så udledning sker i vandløbets strømretning
og udledningen må ikke give anledning til erosion af bund og brinker.
10. Udledningen må ikke give anledning til oversvømmelser.
11. Opstår der problemer med udledningen, vil tilladelsen blive taget op
til fornyet vurdering og evt. revision. Tilladelsen gives under forudsætning af, at gældende målsætning for vandløb kan overholdes jf.
den til enhver tid gældende Vandplan eller Regionplan. Er dette ikke tilfældet kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.
12. Det er i tilladelsen forudsat, at bygherre selv underretter ledningsejere og berørte lodsejere.
13. Er det ansøgte ikke realiseret inden 3 år fra meddelelsesdatoen af
denne tilladelse, bortfalder tilladelsen.
www.ikast-brande.dk
14. Efter etablering af bassin skal der indsendes en færdigmelding til
Ikast-Brande Kommune med målfaste tegninger af bassin og udløb
som udført.
15. I forbindelse med anlægsarbejdet ved vandløbet, skal der sikres
mindst muligt erosion af vandløbets brinker og bund. Desuden skal
der gennemføres foranstaltninger således, at udskylning af materialer fra anlægsarbejdet undgås.
Bassinets sider skal have en skråning (min1/5), så det er muligt at klatre
op af bassinet, i tilfælde af at mennesker eller dyr falder i. Der må gerne
ske en naturlig tilplantning af bassinet, af hensyn til stoffjernelse og opnåelse af et naturligt miljø.
Det bør tilstræbes, at bassinets udformning fremstår rekreativt.
Baggrund for ansøgningen:
Opland 1A34 er et nyt opland, hvor grundejer ønsker at klargøre arealet til
udstykning. I den forbindelse er det kommet frem, at området er uegnet til
nedsivning pga. høj grundvandsstand. Der vil i forbindelse med udarbejdelse af denne tilladelse blive lavet et tillæg til spildevandsplanen, således at
områdets kloakeringsprincip går fra spildevandskloakeret til separatkloakeret.
Den første byggemodning bliver på 17 parceller, men bassinet bliver dimensioneret efter hele oplandet, der har plads til i alt 34 ejendomme.
Da en del af opland 1A34 er udlagt til rekreative formål, er bassinet dimensioneret efter det areal, som reelt kan benyttes til udstykning til boliger.
Eksisterende forhold:
Opland 1A34 er på nuværende tidspunkt landbrugs areal. Der har ikke tidligere været etableret udløb fra området. Arealet ligger lige vest for det
gamle renseanlæg, hvor der i dag er bygget et stort reservoir. nordøst for
arealet ligger Bording Å der det seneste år har gennemgået en vandløbsrestaurering og er blevet genslynget tilbage til sit oprindelige forløb. Brinkerne langs åen bærer stadig præg af dette anlægsarbejde.
Sagsfremstilling:
Anlægget etableres uden forbassin, da oplandet til bassinet er så lille og
bassinet dermed bliver så lille, at det vil kunne oprenses fra land. Der etableres sandfang på ledningsnettet inden bassinet, og udløb fra bassinet foregår via dykket udløb, så hele bassinet fungerer som oliefang.
www.ikast-brande.dk
Bassin
Det nye bassin er dimensioneret efter et opland på 1,09 reduceret ha. Bassinet etableres med et bundfældningsvolumen på 275 m3 og et sparevolumen på 410 m3 og bliver etableret på matr. nr. 1eb Bodholt By, Bording
med udløb til Bording Å. Bassinets udformning skal i sin indretning have
samme funktion som sandfang og oliefang.
Recipient
Udløbet vil ske til Bording Å der i 2014 og 2015 er blevet genslynget. Miljømål for Bording Å er at opnå faunaklasse 5 og god økologisk tilstand. Den
nuværende tilstand i Bording Å, hvor den regnbetingede udledning skal ske
er moderat økologisk tilstand og faunaklasse 4. Umiddelbart vest for området, hvor Bodholt Bæk løber i Bording Å skifter den moderate økologiske
tilstand til god økologisk tilstand og faunaklasse 4 til faunaklasse 5.
Det forventes, at genslyngningen af Bording Å, og de deraf ændrede fysiske
forhold vil medføre målsætningsopfyldelse på strækningen fremover. Det
vurderes, at udledningen ikke vil have en negativ indflydelse på opfyldelse
af målsætningen i Bording Å.
Natur:
Natura 2000
Nærmeste Natura 2000-område, Stenholt Skov og Stenholt Mose, ligger
mere end 6 km nordøst for området. Ikast-Brande Kommune vurderer, at
udledningen ikke vil have en betydning for udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. Vurderingen foretages på baggrund af, at den udledning
der fremover vil ske til Bording Å sker så langt fra Natura 2000 området, og
at Bording Å ikke har nogen forbindelse til området.
Det vurderes derfor, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre
planer og projekter, ikke vil kunne påvirke et Natura 2000 område væsentligt. Der er således ikke pligt til at foretage en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000 området jf. § 7 i bekendtgørelse nr. 408 af 01/05 2007 om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
Bilag IV-arter
Beskyttelse af bilag IV-arter indebærer bl.a., at myndighederne skal sikre
sig, at de ikke tillader eller planlægger aktiviteter, der kan skade dyrenes
yngle- eller rastepladser.
Ikast-Brande Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke bilag IVarter. Kommunen har ikke detaljeret kendskab til udbredelsen af bilag IVarter i området.
www.ikast-brande.dk
§ 3 natur
Bassinet vil ikke påvirke §3-naturen i området, da den er placeret uden for
og vurderes ikke at kunne virke drænende på engen ved siden af.
Boringer
Der er ingen boringer indenfor Opland 1A34. Nærmeste boring/brønd er
DGU-nr. 86.1962, som er placeret ca. 250 m nordøst for bassinet. Da bassinet udføres med tæt membran, sker der ingen nedsivning af overfladevand. Efter forsinkelse i bassin ledes vandet ud i Bording Å.
Ikast-Brande Kommune vurderer, at etablering af bassinet ikke vil have
nogen indvirkning på de boringer.
Tekniske data
Af det fremsendte materiale fremgår det
•
at arealet af det nye planlagte opland udgør et ureduceret areal på ca.
3,19 ha og en forventet befæstelsesgrad på 35 %.
•
at bassinet anlægges som åbent og vådt og får et vådt volumen på 275
m3 og får et opstuvningsvolumen 410 m3.
•
at afløbsvandmængden er 1 l/s per. ha svarende til 3 l/s med en overløbshyppighed på 1/5.
•
at den årlige udledte mængde udgør 7875 m3.
Udledningsskema
Bassin
Opland
Overløbs-
Nr
Ha
Red. ha
1A34001B
3,19
1,09
1/5
Bassinplacering:
Effektiv
Maks. Ud-
Recipient
hyppighed
volumen
ledning
n
m3
l/s
Navn
410
5
Bording Å
Matr. nr. 1eb Bodholt By. Bording
Udledningsnummer:
1A34000U
Slut-recipient:
Limfjorden
Recipient:
Bording Å, Karup Å
Recipientmålsætning:
God økologisk tilstand
Rensning:
Dykket afløb, vådt bassin, afspærringsordning.
Bemærkning:
Der må ikke være synlige spor i
recipienten fra udledningen.
Kommunens bemærkninger:
Ved udledning til Bording Å, som er målsat til God økologisk tilstand, etableres der et bassin, der sikrer en mere skånsom udledning af overfladevandet. Ikast-Brande Kommune vurderer, at udledningen ikke vil påvirke tilstanden i Bording Å.
www.ikast-brande.dk
Det kommende regnvandsbassin med permanent vandspejl vil efter kort tid
være omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, når der har indfundet sig en
vegetation, der er karakteristisk for småsøer. Der vil derfor skulle søges om
dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 inden oprensning. Da bassinet
er en del af en godkendt spildevandsplan, kan fremtidig, regelmæssig vedligeholdelse i overensstemmelse med bassinets funktion forventes tilladt.
Denne tilladelse fritager ikke for at søge om tilladelse eller dispensation efter anden nødvendig lovgivning.
Offentliggørelse
Afgørelsen
offentliggøres
på
Ikast-Brande
Kommunes
hjemmeside
www.ikast-brande.dk den 31. august 2015 og i Focus den 2. september
2015.
Kommunens afgørelse kan påklages til Natur – og Miljøklagenævnet. Vejledning kan læses i nedenstående.
Aktindsigt
Du kan få aktindsigt. Det vil sige du har mulighed for at se ansøgningen og
dokumenterne, der er indgået i behandlingen af sagen. Hvis du ønsker aktindsigt, skal du henvende dig til Ikast-Brande Kommune.
Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 91 og §
98, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger efter at afgørelsen er meddelt jf. Miljøbeskyttelsesloven § 93. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber
således den 28. september 2015.
Der kan klages over afgørelsen af ansøger, embedslægeinstitutionen, enhver med en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede
foreninger og organisationer i overensstemmelse med lovens §§ 99 og 100.
afgørelsen kan ikke påklages af lokale afdelinger af landsdækkende organisationer, jf. § 100 stk. 4.
En eventuel klage har ikke opsættende virkning på tilladelsen medmindre
Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. Miljøbeskyttelseslovens §
96.
www.ikast-brande.dk
En eventuel klage skal indsendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal. Gå ind på Natur og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Under overskriften ”klageportalen” vælger du ”link via borger.dk” (som privatperson) eller ”link via virk.dk” (som virksomhed). Log herefter på med
NemId og følg vejledningen på skærmen.
Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kr. for at behandle
klagen. Gebyret betales med betalingskort i klageportalen. Pengene sendes
retur hvis der gives medhold i klagen.
Hvis der er særlige grunde til ikke at klage via klageportalen, kan der sendes en begrundet ansøgning om fritagelse til Ikast-Brande kommune.
Kommunen sender ansøgningen videre til Natur- og Miljøklagenævnet, som
afgør om der kan gives fritagelse fra at bruge klageportalen.
Der vil senest umiddelbart efter klagefristens udløb blive givet ansøger besked, hvis der er modtaget klager over afgørelsen.
Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101, være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt.
Med venlig hilsen
Miriam Holsegård
Kopi sendes til:
Naturstyrelsen
Embedslægeinstitutionen Midtjylland:
Danmarks Fiskeriforening:
Ferskvandsfiskeriforeningen:
Danmarks Naturfredningsforening:
Danmarks Sportsfiskerforbund:
Friluftsrådet:
Herning Museum:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.ikast-brande.dk